Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/03/1999 pub. 02/12/2016 numac 2016000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 02/12/2016 numac 2016009560 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2016 is machtiging verleend aan de heer **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, Juf. **** ****(...) Juf. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, Juf. **** ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2016 numac 2016002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststellingen Bij koninklijk besluit van 9 november 2016, is aan de heer Paul VAN GAMPELAERE, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol onts Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003377 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 321/4, § 4, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 321/5, § 4, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2016 numac 2016003417 bron federale overheidsdienst financien Verrekenprijzen. - Toelichting bij de formulieren 275 CBC, 275 MF en 275 LF ingevoerd door de koninklijke besluiten van 28 oktober 2016 in uitvoering van de artikelen 321/2, 321/4 en 321/5 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en(...) Dit bericht bevat de toelichtingen van : - De opgave 275 CBC (koninklijk besluit van 28 oktober (...) type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003878 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 321/2, paragraaf 5, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016009522 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Zottegem van het vredegerecht van het kanton Zottegem - Herzele naar Herzele type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2016 numac 2016009584 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 november 2016, wordt het koninklijk besluit van 1 september 2016 waarbij Mevr. Mouton, J., als stagiair werd benoemd in de graad van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement West-Vlaand Bij koninklijke besluiten van 21 november 2016, zijn benoemd : - als stagiair in de graad va(...) type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016011469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 11/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016011480 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1992 tot herroeping van de toelating van een onderneming om kapitalisatie-verrichtingen af te sluiten en tot benoeming van een bijzondere vereffenaar voor deze verrichtingen type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016021087 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Belgische Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 27/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016022461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige logopedisten type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016203171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de vakbondsvorming type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016204042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016204075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van een syndicale premie aan de georganiseerde werknemers type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016204037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2013 betreffende de oprichting van een waarborg- en sociaal fonds en de vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016204191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2016 numac 2016205977 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016 is de heer Van Lerberghe, L., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2016 numac 2016205976 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 april 2016, dat in werking treedt op 31 december 2016 's avonds, is Mevr. Mallems I., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op Bij koninklijke besluiten van 1 mei 2016 : - is de heer Vandenberghe L., eerste advocaat-gen(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de bevoegde hiërarchische meerderen voor de toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 29/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016011483 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende aanwijzing van personen belast met het toezicht op de naleving van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens type ministerieel besluit prom. 29/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016011484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie in het kader van de wet van 24 mei 1888 houdende regeling van den toestand der proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016014332 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 13 op de spoorlijn nr. 138, baanvak Châtelet - Bouffioulx, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 3.460 type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016014333 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 12 op de spoorlijn nr. 138, baanvak Châtelet - Bouffioulx, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 3.148 type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016014334 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 11 op de spoorlijn nr. 138, baanvak Châtelet - Bouffioulx, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 2.691 type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016014337 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 138, baanvak Châtelet - Bouffioulx, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 1.900 type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016014335 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 10 op de spoorlijn nr. 138, baanvak Châtelet - Bouffioulx, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 2.498 type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016014336 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 138, baanvak Châtelet - Bouffioulx, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 2.345 type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016014339 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 138, baanvak Châtelet - Bouffioulx, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 1.015 type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016014338 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 138, baanvak Châtelet - Bouffioulx, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 1.560 type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016014340 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 138, baanvak Châtelet - Bouffioulx, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 0.895 type ministerieel besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016036574 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage bij het ministerieel besluit van 8 augustus 2016 tot bepaling van de criteria en de multidisciplinaire informatie die recht verlenen op de Vlaamse ondersteuningspremie en tot aanduiding van de organisatie die gelast is met de beoordeling van zelfstandige activiteiten

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/10/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016031758 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/956 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 juni 2013 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Bijstand aan Personen en Gezondheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016031775 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden die glyfosaat bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016031776 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aankondiging en afbakening in het raam van het gebruik van pesticiden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016031777 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het toepassingsplan van pesticiden in openbare ruimten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016036562 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016036561 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het raadgevend comité van het Vlaams Centrum voor Adoptie en de Vlaamse adoptieambtenaar

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/12/2016 numac 2016205960 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0456.621.758 BURO VERDE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 10/1(...) type lijst prom. -- pub. 02/12/2016 numac 2016205961 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0414.560.380 DE WINTER Annulatie van de ambtshalve doorhaling.

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/12/2016 numac 2016009583 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 16 november 2016, bladzijde 76606 : regel 8, lezen : "als stagiair in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, de heer Buysse, M, assistent bij d regel 46, lezen : « is Mevr. Ngalula Ngola, F., stagiaire in de klasse A1 met de titel van parketju(...) type erratum prom. 16/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016022464 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 02/12/2016 numac 2016043010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indexcijfers oktober 2016 Voo(...) type indexcijfers prom. -- pub. 02/12/2016 numac 2016043009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indexcijfers september 2016 V(...) type indexcijfers prom. -- pub. 02/12/2016 numac 2016043011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indexcijfers november 2016 Vo(...)

document

type document prom. -- pub. 02/12/2016 numac 2016205992 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige onderluitenanten De vergelijkende selectie van Franstalige onderluitenanten (niveau A) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (AFB16001) werd afgesloten o(...) Er zijn 7 geslaagde. type document prom. -- pub. 02/12/2016 numac 2016206004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten fiscale fraude via het Internet De vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten fiscale fraude via het Internet (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG16082) werd afgesloten op(...) Er zijn 3 geslaagden.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 02/12/2016 numac 2016205993 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** **** Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (****) (****16001) Deze selectie werd af(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.

document

type document prom. -- pub. 02/12/2016 numac 2016031770 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling voor de vernieuwing van de helft van de leden van de Adviesraadvoor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Conform artikel 94, § 2 van de Brusselse Huisvestingscode worden de leden van de Adviesraad Deze leden vertegenwoordigen de instanties die vermeld staan in artikel 91 van de Brusselse Huisves(...)
^