Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 september 2016
gepubliceerd op 22 september 2016

Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Aubel van het vredegerecht van het kanton Limburg en Aubel naar Limburg

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009447
pub.
22/09/2016
prom.
18/09/2016
ELI
eli/besluit/2016/09/18/2016009447/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Aubel van het vredegerecht van het kanton Limburg en Aubel naar Limburg


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 72, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 1 december 2013 en 19 oktober 2015;

Gelet op de behoeften van de dienst;

Gelet op de adviezen van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Luik van 14 april 2016 en van de procureur des Konings bij het parket Luik van 19 augustus 2016;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De zetel Aubel van het vredegerecht van het kanton Limburg en Aubel wordt tijdelijk naar Limburg overgebracht.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 september 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^