Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 oktober 2016

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 september 2016 is de heer Delatte P., erekamervoorzitter in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot plaatsvervangend magistraat in het hof van beroep te Bergen, tot op het einde van de maand i Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016205088
pub.
11/10/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016014302 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016024202 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende de preventie en de bestrijding van de hondsdolheid type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016009455 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning als organisatie bedoeld in artikel 383bis/1 van het Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 21/09/2016 numac 2016009453 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 635, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten over de deugdelijke verslagen die de dienstverleners aan hun cliënten moeten verstrekken over de verzekeringsbemiddelingsdienst die zij hun aanbieden, of de verzekeringsovereenkomsten die zij met hen hebben gesloten type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 16/11/2018 numac 2018014593 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016009447 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Aubel van het vredegerecht van het kanton Limburg en Aubel naar Limburg sluiten is de heer Delatte P., erekamervoorzitter in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot plaatsvervangend magistraat in het hof van beroep te Bergen, tot op het einde van de maand in dewelke hij de leeftijd van 67 jaar bereikt.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^