Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 september 2016
gepubliceerd op 21 september 2016

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 635, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009453
pub.
21/09/2016
prom.
18/09/2016
ELI
eli/besluit/2016/09/18/2016009453/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 635, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 635, § 2, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie type wet prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen sluiten;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 29 juni 2016;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 59.931/2/V, gegeven op 5 september 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In afwijking van artikel 635, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, worden de dossiers hangende op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de internering van personen sluiten betreffende de internering voor de commissies voor de bescherming van de maatschappij werkzaam bij de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen overgedragen aan de kamer voor de bescherming van de maatschappij van de strafuitvoeringsrechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep waarin de afdelingen gelegen zijn.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag van inwerkingtreding van de wet van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de internering van personen sluiten betreffende de internering.

Art. 3.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 september 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^