Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 september 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016009447 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Aubel van het vredegerecht van het kanton Limburg en Aubel naar Limburg type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016009455 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning als organisatie bedoeld in artikel 383bis/1 van het Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 21/09/2016 numac 2016009453 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 635, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten over de deugdelijke verslagen die de dienstverleners aan hun cliënten moeten verstrekken over de verzekeringsbemiddelingsdienst die zij hun aanbieden, of de verzekeringsovereenkomsten die zij met hen hebben gesloten type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016012199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen betreffende de vervanging van feestdagen in 2017, 2018 en 2019 (1) type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016014302 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016024202 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende de preventie en de bestrijding van de hondsdolheid type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016024240 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 8.800 euro aan de vzw "Inter-Environnement Bruxelles" type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016024242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 88.000 euro aan de vzw "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016024243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 88.000 euro aan de vzw "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 16/11/2018 numac 2018014593 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 18/10/2018 numac 2018031952 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende de preventie en de bestrijding van de hondsdolheid. - Duitse vertaling
^