Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 september 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016000534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis "Het informatiebeheer" van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 22/09/2016 numac 2016000557 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016 wordt de heer JACOBS, Paul, op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 december 2015. Hij wordt gerechtigd de graad type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016003324 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016009447 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Aubel van het vredegerecht van het kanton Limburg en Aubel naar Limburg type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016011369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Overijse en Hoeilaart van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016011375 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016012098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het model van sectoraal arbeidsreglement in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016022365 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016022364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016022373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlening van het burgerlijk ereteken type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016022374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlening van het burgerlijk ereteken type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016022367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156bis, eerste lid, eerste zin, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de koppeling van de gegevens die dienen als grondslag voor de referentiebedragen en de ambulante verstrekkingen uitgevoerd tijdens de carensperiode type koninklijk besluit prom. 16/08/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016024184 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Federale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016203191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2001 inzake tijdskrediet, 1/5e loopbaanvermindering, vermindering van de arbeidsprestaties en deeltijds werk type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016203218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vorming en de opleiding type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016203170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de diensten en de centra voor gezondheidspromotie en preventie, met uitzondering van de ziekenfondsen, erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016203176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 118 van 27 april 2015 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling voor 2015-2016 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016203350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de economische werkloosheid type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016203354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016203358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het outplacement type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016203356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot instelling van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016203542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016203543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016203596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016203541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2012 inzake de toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016203669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/08/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie type ministerieel besluit prom. 30/08/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016024177 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 26/04/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016024182 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 07/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016204661 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 2 tot toekenning van de erkenning als opleidingscentrum voor de organisatie van de opleidingen en examens betreffende de erkenning als EPB-verantwoordelijke

beschikking

type beschikking prom. 20/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016031603 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de terbeschikkingstelling van voorzieningen in het kader van de herziening van het kwalificerend onderwijs en de samenwerking tussen de centra voor gevorderde technologieën en de beroepsreferentiecentra

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016029374 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning voor het schooljaar 2016-2017 van een afwijking van de normen inzake rationalisatie aan acht inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model en de rubrieken van het geïndividualiseerde begeleidingsplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016029382 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016029385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modelovereenkomst van de student-begeleider type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 september 2015 tot benoeming van de leden van het College voor vergunning en controle van de "Conseil supérieur de l'Audiovisuel" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 oktober 2014 tot bepaling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Comité van sector IX, van het Comité van de plaatselijke en provinciale openbare diensten, 2de afdeling en van het Onderhandelingscomité voor de personeelsstatuten van het gesubsidieerd vrij onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016031622 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016204662 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Hotton type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016204698 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Modave

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016018312 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jozef SINGIER, Hilda VANDEWEGHE en Simon SINGIER, die woon Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2016. Deze zaken zijn ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016018311 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marzenna KRZEMIEN, Richard VAN SEVER, Anne Thérèse DEWULF, Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2016. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016018313 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Rudolf HAVERKORN VAN RIJSEWIJK, Annemarie VAN BEUNINGEN en "Artikel 1 De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen van de verkaveling die op 16 december(...) type bericht prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016018315 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV MACHIELS BUILDING SOLUTIONS (...) Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A. 219.925/X-16.697 en G/A. 219.926/X-16.698. type bericht prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016018314 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Pieter BOURGEOIS heeft op 6 juni 2016 de nietigverklaring Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 219.431/X-16.650. Namens de Hoofdgriffier,

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016015113 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 14 september 2016 hebben H.E. mevrouw Ilze Rüse, mevrouw Ngedikes Olai Uludong, de heer Aleksandr Mikhnevich, de heer Jaya Ratnam en mevrouw Sabine Monauni de eer gehad aan H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

bijakte

type bijakte prom. 19/10/2015 pub. 22/09/2016 numac 2016024104 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel tot wijziging van het protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een nationaal contactpunt grensoverschrijdende gezondheidszorg, gesloten te Brussel op 24 juni 2013

protocol

type protocol prom. 29/01/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016024107 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, in uitvoering van het Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken - Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid

document

type document prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016204826 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertaler De vergelijkende selectie van Franstalige vertaler (niveau B) voor het Fonds voor de beroepsziekten (AFG16007) werd afgesloten op 29 juli 2016. Er zijn 3 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016204827 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalige analist spoorweginvesteringen De vergelijkende selectie van een Franstalige analist spoorweginvesteringen (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG16064) werd afgesloten op 4 augustus (...) Er is 1 geslaagde.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016009450 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de ui - directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (voor een manda(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016009482 bron federale overheidsdienst justitie Derde oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid notaris van de benoemingscommissies voor het notariaat Aangezien de oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid notaris van de Benoeming(...) De personen die zich reeds kandidaat hebben gesteld ingevolge de twee eerste oproepen dienen hun ka(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016018310 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Derde oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid niet-notaris van de Benoemingscommissies voor het notariaat voor de categorieën `docent of hoogleraar in de rechten' en `externe leden' van de Franstalige Benoemingscommissie Aangezien de opro De personen die zich reeds kandidaat hebben gesteld als gevolg van de vorige oproepen dienen hun ka(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016204549 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, voor de afdelingen behorend tot het gerechtelijk arrondissement : - Antwerpen : 18. - Limburg : 3. Rechter in handelszaken Rechter in handelszaken in de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel : 42. Rechter in h(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016204793 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** juristen erkenning aannemers De vergelijkende selectie van **** juristen erkenning aannemers (niveau ****) voor de **** ****, ****.****.****., Middenstand en Energie (...) Er zijn twee geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016204818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Luik, arrondissement Luxemburg Op 5 september 2016, werd Mevr. Vander Linden, Christiane, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Luik, arrondissement Luxemburg, door de voorzit Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 19 november 2016 tot 19 november 2017. type document prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016204817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Luik, arrondissement Namen Op 5 september 2016 werd Mevr. Labonne, Marie, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Luik arrondissement Namen, door de voorzitter van deze Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 12 december 2016 tot 12 december 2017. type document prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016204835 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Luik, arrondissement Namen Op 5 september 2016 werd de heer Gerard, Etienne, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Luik, arrondissement Namen, door de voorzitter van deze rech type document prom. -- pub. 22/09/2016 numac 2016204836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Luik, arrondissement Luxemburg Op 5 september 2016 werd de heer Lambotte, Francis, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Luik, arrondissement Luxemburg, door de voorz
^