Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 augustus 2016
gepubliceerd op 08 augustus 2016

Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2016002039
pub.
08/08/2016
prom.
03/08/2016
ELI
eli/besluit/2016/08/03/2016002039/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A sluiten houdende de classificatie van de functies van niveau A


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet ;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 5ter, hersteld bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 november 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A sluiten houdende de classificatie van de functies van niveau A ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 januari 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 20 juni 2016;

Gelet op het protocol nr. 722 van 13 juli 2016 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten ;

Op de voordracht van de Minister belast met Ambtenarenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bijlage 1 bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A sluiten houdende de classificatie van de functies van niveau A wordt vervangen door de bijlage 1 bij dit koninklijk besluit.

Art. 2.De minister bevoegd voor Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 augustus 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven VANDEPUT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^