Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 april 2016
gepubliceerd op 12 mei 2016

Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse **** van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het **** door de aangewezen personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2016000217
pub.
12/05/2016
prom.
28/04/2016
ELI
eli/besluit/2016/04/28/2016000217/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode
<****>****_title">28 APRIL 2016. - **** besluit betreffende de rechtstreekse **** van de **** Nationale **** bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het **** door de aangewezen personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken****><****>
VERSLAG AAN DE KONING ****, **** ontwerp betreft de voorwaarden die verbonden zijn aan de rechtstreekse **** van de **** Nationale ****, bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het ****, door de **** Vreemdelingenzaken.****><****>****. **** commentaar Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de nadere regels vast te leggen voor de rechtstreekse **** van de **** Nationale **** (****.****.****.), bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het ****, door de aangewezen personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken, overeenkomstig artikel 44/11/12, § 1, 2°, van de wet van 5 augustus 1992 op het ****.****><****>**** artikel 44/11/12, § 2, van de wet van 5 augustus 1992, "de wet op het ****" genoemd, hebben deze nadere regels minstens betrekking op : ****)de behoefte om te kennen; ****) de categorieën van personeelsleden die op basis van de uitoefening van hun opdrachten over een mogelijkheid beschikken om de ****.****.****. rechtstreeks te bevragen; ****) de geautomatiseerde verwerkingen die uitgevoerd worden op basis van de gegevens en informatie van de ****.****.****.; ****) de verplichting tot terughoudendheid in de uitoefening van hun functie van alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks kennis nemen van de gegevens en informatie van de ****.****.****.; ****_list">****) de veiligheidsmaatregelen, waaronder : 1° de beveiliging van de gebouwen en netwerken;****_list">2° de verplichting om alle transacties op te lijsten en deze **** gegevens gedurende minimaal tien jaar te bewaren;****_list">****) de verplichting om voorafgaand aan het verkrijgen van het recht op rechtstreekse **** een opleiding te volgen. Er moet herinnerd worden aan het feit dat het om een rechtstreekse **** **** die voor de personeelsleden van de **** **** niet het recht met zich meebrengt om wijzigingen door te voeren in de ****.****.****. of andere zaken te doen in de ****.****.****. **** artikel 44/11/4, § 3, van de wet op het **** is de rechtstreekse **** beperkt tot het geheel of een gedeelte van sommige gegevens. **** is niet alles toegankelijk.****><****>**** van gegevens van de **** Nationale **** die kunnen worden geraadpleegd en het motief van deze raadpleging **** artikel 21 van de wet op het **** van 5 augustus 1992 bepaalt dat de **** toezien op de naleving van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen is het ook van wezenlijk belang dat de twee diensten die bevoegd zijn om te waken over de toepassing van de ****, in het kader van hun respectievelijke wettelijke opdrachten, pertinente gegevens kunnen uitwisselen.****><****>De raadpleging in de **** Nationale **** is noodzakelijk om de **** **** in staat te stellen om zijn opdrachten op efficiënte wijze uit te voeren. Deze opdrachten worden uitgevoerd in het kader van de toepassing van : ****_list">1) artikel 24 van de **** (EG) ****.1987/2006 van het **** **** en de **** van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het ****-informatiesysteem van de tweede generatie (SIS ****); ****_list">2) de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.**** dit kader moet de **** **** verifiëren of de vreemdeling geen gevaar vormt voor de openbare orde, de nationale veiligheid en de openbare rust, met name in het kader van : - de toegang tot het grondgebied; - de afgifte van een visum; - de toekenning van een machtiging tot verblijf om humanitaire redenen; - de toekenning van een machtiging tot verblijf om medische redenen; - het nemen van een beslissing in het kader van een ****; - de toekenning van het verblijf in de hoedanigheid van student; - de aanvraag tot vestiging voor een onderdaan van een derde land; - de toekenning van het statuut van langdurig ingezetene; - de erkenning van het recht op verblijf in de hoedanigheid van burger van de **** en hun familieleden en vreemdelingen, familieleden van een ****; - de procedure voor de erkenning van de **** of de subsidiaire ****; - de toekenning van het statuut van tijdelijke bescherming; - de toekenning van het statuut van slachtoffer van **** en/of bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel; - de machtiging tot verblijf in de hoedanigheid van onderzoeker of voor wetenschappelijke doeleinden; - de machtiging tot verblijf in de hoedanigheid van hooggekwalificeerde werknemer.****><****>Bij het nemen van de beslissing moet men rekening houden met de elementen van openbare orde, nationale veiligheid of openbare rust.****><****>Bij wijze van voorbeeld : - elke beslissing die in het dossier voorkomt en die een motivering van openbare orde bevat; - elk ernstig feit dat tot een veroordeling heeft geleid of had kunnen leiden; - ontdekking op heterdaad van een ernstig feit; - ernstige feiten, toegegeven door de betrokken persoon; - opsporingsbericht, bevel tot **** of bevel tot aanhouding; - dezelfde ernstige feiten waarvoor een onderzoek of een strafprocedure loopt; - de in het buitenland veroordeelde ernstige feiten, voor zover de beschikbare informatie doorslaggevend is.****><****>**** van de raadpleging van de **** Nationale **** en de verplichting van de **** Vreemdelingenzaken om het parket te raadplegen **** rechtstreekse **** van deze gegevensbank maakt het mogelijk om één van de verplichtingen die gedefinieerd worden in artikel 4, § 1, 4°, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van **** te vervullen, namelijk het mogelijk maken dat de gegevens die verwerkt worden in het kader van het beheer van de ****, meer in het bijzonder de beoordeling van het gevaar dat ze vormen voor de openbare orde, nauwkeurig zijn en bijgewerkt worden.****><****>**** nadruk moet gelegd worden op het feit dat het om een raadpleging op een bepaald moment van deze gegevensbank ****, om de **** **** in staat te stellen om zijn opdracht uit te voeren, in toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.****><****>Bijgevolg moet eveneens worden opgemerkt dat de **** ****, na te hebben vastgesteld dat concrete feiten van gerechtelijke politie verwerkt werden, contact zal opnemen met het parket om aanvullende inlichtingen in te winnen, behalve in de gevallen bepaald in de wet van 15 december 1980 waarbij het voldoende is dat de persoon door zijn gedrag geacht wordt een gevaar te zijn voor de openbare orde en de nationale veiligheid.****><****>**** gegevens waartoe de aangewezen personeelsleden van de **** **** door middel van de rechtstreekse **** toegang zullen hebben, zijn niet overmatig uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen, overeenkomstig artikel 4, § 1, 3°, van de wet van 8 december 1992. **** deze optiek is de rechtstreekse **** beperkt tot de gegevens die de **** **** in staat zullen stellen om zijn wettelijke opdrachten te vervullen. **** draagwijdte van deze rechtstreekse **** van de ****.****.****. wordt zo bepaald in dit besluit.****><****>**** dit koninklijk besluit was het principe van de behoefte om te kennen of het "**** **** ****"-principe een leidraad. **** principe werd toegepast in de bepalingen die uiteengezet worden in de artikelen 2 en ****_list">9. ****, enkel de aangewezen personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken zullen de rechtstreekse ****, die beperkt is tot de bepalingen die in dit besluit vastgelegd worden, kunnen uitvoeren, en dit om hun opdrachten te vervullen. **** dit ontwerp van koninklijk besluit wordt een bijzondere aandacht besteed aan de veiligheid van de toegangen tot de ****.****.****. van de **** **** en aan de mededeling van de gegevens van de ****.****.****. aan de openbare overheden.****><****>**** de beveiliging betreft die de rechtstreekse **** ****, moet worden opgemerkt dat deze zal voortvloeien uit de evaluatie van de betrouwbaarheid, de omgeving en de antecedenten van de personeelsleden bedoeld in artikel 2, § 1.****><****>Artikel 11 van dit ontwerp vermeldt bovendien : - een te nemen voorzorgsmaatregel (schorsing van de machtiging om de ****.****.****. rechtstreeks te bevragen) wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat de persoon die de ****.****.****. bevraagt de openbare orde kan verstoren (dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er een strafrechtelijk onderzoek gevoerd wordt naar deze persoon); - een strafmaatregel (intrekking van de rechtstreekse ****) in geval van schending van de regels op het vlak van de persoonlijke levenssfeer of in geval van schending van de veiligheidsmaatregelen.****><****>**** ****, dient de mededeling van de via de rechtstreekse **** verkregen gegevens aan de openbare overheden traceerbaar en gemotiveerd te zijn (artikel 5, § 1, ****).****><****>**** dat moet worden afgesloten tussen de **** **** en de **** Politie **** de **** van dit koninklijk besluit te concretiseren zal een **** worden afgesloten tussen de directeur van de politionele informatie en de ****-middelen en de ****-generaal van de **** Vreemdelingenzaken.****><****>****. **** commentaar <****>****_article">Artikel 1.Artikel 1 definieert de begrippen wet van 15 december 1980, wet van 11 december 1998, de ****-generaal, de ****.****.****., de rechtstreekse **** van de ****.****.****., de directie die de toegangen tot de ****.****.****. beheert, de ****, de **** voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. <****>****_article">Artikel 2.Artikel 2 bepaalt dat de rechtstreekse **** van de **** Nationale **** enkel wordt uitgevoerd door de personeelsleden van de **** **** die door de ****-generaal aangewezen worden, omwille van de functies die zij uitoefenen en hun behoefte om de genoemde feiten en inlichtingen, bedoeld in artikel 4, te kennen. **** is een illustratie van het "**** **** ****"-principe.****><****>**** aanwijzing van de personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken wordt overeenkomstig artikel 16, § 2, 2°, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van **** en artikel 44/11/12, § 2, van de wet op het **** uitgevoerd.****><****>**** de rechtstreekse **** tot de ****.****.****. toe te laten, is het nodig de betrouwbaarheid, de omgeving en de antecedenten te controleren van de personen bedoeld in artikel 2, § 1 die op die manier een toegang zullen hebben tot politionele en gerechtelijke gegevens die per definitie gevoelig zijn.****><****>**** controle van de betrouwbaarheid, de omgeving en de antecedenten van de personen bedoeld in artikel 2, § 1 kan gebeuren via de uitvoering van een **** in de zin van artikel 22**** van de wet van 11 december 1998, onder de voorwaarden bedoeld en volgens de nadere regels voorzien in artikel 22****, §§ 1 tot 3 van dezelfde wet. "**** behoefte om te kennen" van de **** Vreemdelingenzaken wordt door middel van de in de algemene commentaar opgesomde wettelijke opdrachten gepreciseerd.****><****>**** artikel bepaalt dat de lijst van de aangewezen personen wordt doorgegeven aan de **** **** van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie, **** van de politionele informatie en de ****-middelen. Deze lijst zal voortdurend worden bijgewerkt en doorgestuurd aan de genoemde dienst.****><****>**** bijgewerkte lijst van de toegangen zal eveneens door de **** Vreemdelingenzaken overgemaakt moeten worden aan de **** voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. <****>****_article">Artikel 3.Het ontwerp van koninklijk besluit wil ook de nadruk leggen op de individuele verantwoordelijkheid van de aangewezen personeelsleden van de **** **** die over een rechtstreekse **** van de ****.****.****. beschikken.****><****>**** de nadruk te leggen op de individuele verantwoordelijkheid inzake veiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer die verbonden is met de rechtstreekse **** van de ****.****.****. zal elk aangewezen personeelslid van de **** **** een schriftelijke verbintenis aangaan. <****>****_article">Artikel 4.Artikel 4 bepaalt de draagwijdte van de rechtstreekse **** en dus de behoefte om te kennen van de **** Vreemdelingenzaken, om de **** **** in staat te stellen om zijn wettelijke opdrachten overeenkomstig de wet van 15 december 1980 uit te oefenen.****><****>De **** Vreemdelingenzaken moet natuurlijk beschikken over identificatiegegevens van de persoon voor wie de **** **** gegevens wil verkrijgen, aangezien de **** Vreemdelingenzaken op basis hiervan tot de rechtstreekse **** zal overgaan. Het mechanisme van de rechtstreekse **** heeft zowel betrekking op de gegevens van bestuurlijke politie als op de gegevens van gerechtelijke politie, zodat de **** **** kan beoordelen of een vreemdeling al dan niet een gevaar voor de openbare orde vormt.****><****>**** de gegevens van gerechtelijke politie betreft, heeft de **** **** in het bijzonder behoefte aan kennis van de feiten opgetekend in de processen-verbaal betreffende de verdachten van een strafbaar feit en de veroordeelde personen.****><****>Het spreekt voor zich dat de veroordelingen een bron van informatie zijn om het gevaar dat een persoon voor de openbare orde vormt te beoordelen, aangezien dan vaststaat dat de feiten waarvan een persoon verdacht werd, bewezen zijn.****><****>**** de **** **** volstaan deze veroordelingen echter niet om een beslissing te nemen. Gelet op de complexiteit van het gerechtelijk werk is er een relatief lange tijd nodig om tot een veroordeling te komen en alhoewel bepaalde feiten relevant zijn met betrekking tot de openbare orde zullen ze niet tot een veroordeling leiden (bijvoorbeeld in geval van klassering zonder gevolg om ****). ****_list">(****) **** deze optiek zijn de inlichtingen die zowel op de veroordeelden als op de verdachten betrekking hebben voor de **** **** belangrijk om het gevaar dat een persoon voor de openbare orde vormt te beoordelen. **** kan als volgt geïllustreerd worden : - het kan bijvoorbeeld gaan om het geval waarin een buitenlandse persoon ervan verdacht wordt te helpen bij de illegale immigratie van buitenlandse personen, om daar voordeel uit te slaan (mensensmokkel); - het is ook nuttig om gevallen van **** te kennen; - het is ook nuttig om te weten of een alternatieve maatregel voor de **** genomen werd voor een veroordeelde persoon.****><****>Door middel van de raadpleging van de ****.****.****. kan de **** **** kennis nemen van het feit dat de persoon die het voorwerp van een rechtstreekse **** uitmaakt van een maatregel voor voorwaardelijke invrijheidstelling geniet.****><****>**** contact te hebben opgenomen met het **** zal de **** Vreemdelingenzaken op de hoogte zijn van de inhoud, de actualiteit en de draagwijdte van deze maatregel.****><****>De samenwerking tussen de **** **** en de magistraten, op basis van de gegevens die afkomstig zijn uit de ****.****.****., is onder meer belangrijk wanneer de **** Vreemdelingenzaken zich klaarmaakt om een buitenlandse persoon, die het **** grondgebied niet zonder machtiging van de **** kan verlaten, te repatriëren. ****_list">(****) **** gegevens betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in de zin van artikel 3 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. **** **** om de gemengde inbreuken die in dit artikel worden opgesomd en waarvoor elke gemeente, op basis van een gemeentelijke verordening, kan beslissen om ze al dan niet als gemeentelijke administratieve sancties te behandelen. **** betekent dat deze inbreuken, indien het parket ze niet vervolgt, administratief kunnen worden behandeld, als gemeentelijke administratieve sanctie.****><****>**** kan bijvoorbeeld gaan over een vreemdeling die een talrijk aantal keren is gestraft wegens gewone diefstal.****><****>Daar het overtredingen van een zekere ernst betreft, kunnen zij in aanmerking komen bij de beoordeling van de **** **** aangaande de gevaarlijkheid voor de openbare orde.****><****>De **** Vreemdelingenzaken zal zijn beslissingen echter niet uitsluitend baseren op de aanwezigheid van gegevens in de ****.****.****. die betrekking hebben op een enkele gemeentelijke administratieve sanctie. ****_list">(****) **** gegevens met betrekking tot de vermiste personen.**** betreft de hypothese waarbij een vreemdeling die officieel bij de **** als vermist is opgegeven, een aanvraag indient bij de **** Vreemdelingenzaken. **** is in dat verband belangrijk dat de **** **** contact kan opnemen met de politie om te weten of de "vermiste persoon" werd teruggevonden.****><****>**** de bedreiging voor de openbare orde in de zin van de wet van 15 december 1980 concreet te beoordelen, moet de **** **** via de rechtstreekse **** ook de kwalificatie(s) krijgen, verkregen door de ****.****><****>De **** Vreemdelingenzaken moet ook bij de gerechtelijke overheid de inlichtingen kunnen verkrijgen die de gegevens van de gerechtelijke politie aanvullen. Daartoe zal hem het ****, dat het bevoegde parket vermeldt, via de rechtstreekse **** worden doorgegeven. **** dien einde moet de **** **** de bevoegde overheid kennen die zijn **** zal zijn.****><****>**** **** er ten **** ook om de **** Vreemdelingenzaken op de hoogte te brengen van de maatregelen waarvan de **** Vreemdelingenzaken zelf de signalering in de **** Nationale **** heeft gevraagd, zoals ministeriële besluiten tot terugwijzing of ****. De **** Vreemdelingenzaken moet **** op de hoogte zijn van deze informatie, maar het **** erom een volledig overzicht te bieden van de gegevens waarover de politie beschikt, zodat de **** Vreemdelingenzaken, op het ogenblik dat hij een beslissing moet nemen, een kwaliteitscontrole kan uitvoeren aangaande de maatregelen die hij heeft gevraagd over een persoon (is de maatregel gevraagd aan de politie nog altijd ****-****-**** ?) en een volledig beeld kan verkrijgen via een enkele toepassing (de ****.****.****.).****><****>**** de gegevens van de bestuurlijke politie betreft, heeft de **** **** in het bijzonder behoefte aan kennis van : ****_list">(****) **** gegevens met betrekking tot de personen betrokken bij fenomenen van bestuurlijke politie.**** kan bijvoorbeeld gaan om personen die bij een fenomeen van radicalisering betrokken zijn.****><****>**** behoren van een persoon tot een dergelijk fenomeen is een gegeven dat de **** **** kan helpen de gevaarlijkheid van een persoon voor de openbare orde te beoordelen. ****_list">(****) **** gegevens met betrekking tot de leden van een nationale of **** groepering.Ook hier **** het erom, gelet op het behoren van een persoon tot een groepering die de openbare orde zou kunnen verstoren (toevlucht tot geweld, extremisme, wil om de openbare orde te verstoren, afwezigheid van elke communicatie met de overheden van bestuurlijke politie waardoor een **** beheer van de openbare ruimte onmogelijk wordt,...), zijn gevaarlijkheid voor de openbare orde te beoordelen. ****_list">(****) **** gegevens met betrekking tot de personen die schade kunnen toebrengen aan personen of aan roerende of onroerende goederen, met uitzondering van de slachtoffers.**** de **** **** **** het erom op de hoogte te zijn van de personen die een bedreiging vormen voor de openbare orde, omdat ze schade kunnen toebrengen aan personen of roerende of onroerende goederen, zelfs indien ze nog geen gerechtelijke feiten gepleegd hebben. **** **** er niet om gegevens met betrekking tot de potentiële slachtoffers van deze aanslagen te verstrekken, maar wel uitsluitend gegevens over de personen die een bedreiging vormen. ****_list">(****) **** gegevens die betrekking hebben op de in de artikelen 18 tot 21 bedoelde personen.**** **** om : - de geesteszieken, de geïnterneerde personen, de in artikel 20 van de wet op het **** bedoelde veroordeelden. **** de **** **** **** het erom de specifieke situatie op het administratief vlak van een persoon te kennen, zodat er met kennis van zaken een beslissing kan worden genomen; - de vreemdelingen die illegaal op het **** grondgebied verblijven. **** de laatstgenoemde categorie moet de **** Vreemdelingenzaken over deze informatie beschikken. Er moet echter een kwaliteitscontrole worden uitgevoerd in verband met het statuut dat aan een persoon wordt toegekend.****><****>**** betreft bijvoorbeeld de gevallen waarin de **** Vreemdelingenzaken zich baseert op feiten van openbare orde, in ****, om een nieuwe administratieve beslissing te nemen en om een beslissing tot **** aan een persoon te kunnen betekenen. ****_list">(****) **** gegevens die betrekking hebben op de personen die inzake de gerechtelijke politie geregistreerd werden voor een strafbaar feit dat in het kader van de handhaving van de openbare orde gepleegd werd. **** gezien moet de **** **** dit gegeven al verkrijgen via de geraadpleegde gegevens van de gerechtelijke politie.****><****>**** context waarin een feit gepleegd wordt, namelijk tijdens een gebeurtenis die betrekking heeft op de openbare orde, is voor de **** **** echter een relevant element voor de beoordeling van het gevaar van een persoon voor de openbare orde.****><****>**** kan bijvoorbeeld gaan om een persoon die zich tijdens een voetbalwedstrijd (gebeurtenis van bestuurlijke politie) schuldig heeft gemaakt aan slagen en verwondingen of om een betoger die zich tijdens een bestuurlijke aanhouding schuldig heeft gemaakt aan slagen en verwondingen, of om een persoon die tijdens een betoging schade heeft toegebracht aan openbare of private eigendommen. **** gegevens kunnen de **** **** in staat stellen om het gevaar dat een persoon voor de openbare orde vormt concreet te beoordelen.****><****>**** tegenstelling tot de gegevens van gerechtelijke politie zal de **** **** voor de gegevens van bestuurlijke politie tijdens de rechtstreekse **** van de ****.****.****. enkel een HIT of een **** HIT verkrijgen en zal hij zich, om in geval van een HIT aanvullende inlichtingen te verkrijgen, moeten wenden tot de bevoegde overheid, in casu de **** van **** ****, die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens van bestuurlijke politie, die deze taak zal delegeren aan de algemene directie van de bestuurlijke politie.****><****>**** de behoefte om de openbare orde te beheren aan de basis ligt van de verwerking van de gegevens van bestuurlijke politie door de ****, moeten iedere keer **** verstrekt worden die de **** **** in staat zullen stellen om te beoordelen waarom de persoon in de ****.****.****. (**** van bestuurlijke politie) geregistreerd is en of dit gegeven al dan niet relevant is in het kader van de wettelijke opdrachten van de **** Vreemdelingenzaken. <****>****_article">Artikel 5.Artikel 5 bepaalt dat de ****-generaal van de **** **** bij de **** **** van de **** **** een consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aanwijst die moet nagaan of de raadpleging van de **** Nationale **** door de aangewezen personeelsleden van de **** **** effectief beperkt is tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachten, bedoeld in artikel 4. **** toegang is dus beperkt tot de verificaties om de **** **** in staat te stellen om zijn beslissingen met kennis van zaken te nemen. **** artikel toont aan dat de **** Vreemdelingenzaken op zijn niveau voor een bescherming van de verwerkte gegevens zorgt.****><****>**** **** zal de consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die door de ****-generaal zal worden aangewezen ook een belangrijke (zowel preventieve als ****) rol spelen in het kader van de veiligheid van de toegangen tot de ****.****.****. die verleend worden aan de aangewezen personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken.****><****>Allereerst zal zijn **** een preventief **** moeten omvatten dat gewijd is aan de toegang tot de ****.****.****. en vervolgens zal hij, in geval van **** in het kader van de toegang, de consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die aangewezen is voor de directie die de toegangen tot de ****.****.****. beheert hiervan op de hoogte moeten brengen. **** de impact van de **** te beperken en een normale toegang te herstellen is een snelle tussenkomst van de consulent voor de veiligheid wenselijk. **** **** moet bijvoorbeeld een onderbreking van de toegang tot de ****.****.****. of de ongepaste verzending van gegevens van de ****.****.****. verstaan worden. **** is als expert op het gebied van de persoonlijke levenssfeer ook belast met de contacten met de **** voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.****><****>**** consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschikt over de vereiste onafhankelijkheid en tijd om zijn functie uit te kunnen oefenen. **** **** wordt de autonomie van de consulent versterkt dankzij een bescherming die vergelijkbaar is met die van artikel 2, § 3, 1°, ****) van het koninklijk besluit van 9 oktober 2014 tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde **** in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden. <****>****_article">Artikel 6.Artikel 6 bepaalt dat de functionele en technische nadere regels voor de rechtstreekse **** door de aangewezen personeelsleden van de **** **** gepreciseerd worden in een **** tussen de directie die de toegangen tot de ****.****.****. beheert en de ****-generaal.****><****>**** artikel toont aan dat de rechtstreekse **** niet op globale wijze zal worden uitgevoerd door de aangewezen personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken, maar op individuele wijze. **** identificatie zal plaatshebben vanuit het werkstation. Deze maatregel is een toepassing van het principe van de behoefte om te kennen en maakt het, in voorkomend geval, mogelijk om het gebruik van deze gegevens te controleren.****><****>Het zal erom gaan dat men ofwel over de toepassing van artikel 24 van de **** (EG) ****. 1987/2006 van het **** **** en de **** van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het ****-informatiesysteem van de tweede generatie waakt, ofwel dat men verifieert of de vreemdeling geen gevaar vormt voor de openbare orde, de nationale veiligheid en de openbare rust, in toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.****><****>**** de gegevens die het mogelijk maken om de uitgevoerde verwerkingen te traceren zelf gevoelige gegevens zijn, zullen ze, overeenkomstig artikel 9, § 2, enkel voor **** geverifieerd kunnen worden door de ****-generaal of de consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.****><****>**** ander belangrijk punt van dit besluit heeft betrekking op de beveiliging van de toegangen tot de ****.****.****. **** tweede paragraaf van artikel 6 heeft betrekking op de verplichting tot beveiliging van het netwerk dat de aangewezen personeelsleden van de **** **** in staat stelt de rechtstreekse **** van de ****.****.****. uit te voeren.****><****>**** doeleinden, namelijk de beveiliging van de rechtstreekse **** van de ****.****.****, werden opgenomen in het ontwerp van koninklijk besluit, maar de concrete nadere regels voor deze beveiliging worden er niet in gepreciseerd, aangezien ze kunnen evolueren, onder meer op basis van de evolutie van de stand der techniek.****><****>Alhoewel ze **** zijn, worden deze functionele en technische nadere regels beschreven in een **** tussen de directie die de toegangen tot de ****.****.****. beheert en de ****-generaal.****><****>Ze zullen vóór de ondertekening van het ****, waarin ze beschreven worden, naar de **** voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gestuurd worden, die de aanbevelingen die volgens haar noodzakelijk zijn, zal kunnen doen of die de volgens haar noodzakelijke controles zal kunnen uitvoeren. <****>****_article">Artikel 7.Artikel 7 bepaalt dat de gegevens van de ****.****.****. enkel kunnen worden meegedeeld aan een publieke overheid die wettelijk gemachtigd is om deze gegevens te kennen. ****, krachtens artikel 57/7, tweede lid van de wet van 15 december 1980, is het ****-generaal voor de **** en de **** gerechtigd om zich alle bescheiden en inlichtingen die voor de uitoefening van zijn opdracht nuttig zijn, door elke **** overheid te doen overleggen.****><****>Het spreekt vanzelf dat alle personen van de **** **** die geheel of gedeeltelijk belast zijn met een dossier waarin er gegevens zijn die voortvloeien uit de rechtstreekse **** van de ****.****.****., kennis kunnen nemen van deze gegevens, om hun opdrachten, die bepaald worden in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, tot een goed einde te kunnen brengen. **** kan bijvoorbeeld gaan om de personen van de **** **** die in het kader van de **** een beslissing moeten nemen. <****>****_article">Artikel 8.**** de aangewezen personeelsleden van de **** **** niet afkomstig zijn uit de **** en dus nooit informatie of een opleiding met betrekking tot de gegevens van de ****.****.****. ontvangen hebben, moet er vóór de rechtstreekse **** van de ****.****.****. een opleiding aan hen gegeven worden. Artikel 8, paragraaf 1, bepaalt dat alle personeelsleden van de **** **** die aangewezen zijn om de rechtstreekse **** uit te voeren, een opleiding volgen. Deze opleiding heeft betrekking op de **** Nationale ****, de regels voor het beheer van de operationele informatie, de verplichtingen die voortvloeien uit de naleving van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsook haar werkwijze.****><****>Bijgevolg heeft dit artikel niet enkel tot doel om de personen die de **** Nationale **** rechtstreeks zullen kunnen bevragen door middel van een opleiding in staat te stellen om de gegevens met kennis van zaken te raadplegen, maar ook om hen te **** wanneer ze de gegevensbank gebruiken. **** is opnieuw een illustratie van de toepassing van het "**** **** ****"-principe.****><****>Paragraaf 2 van artikel 8 van dit besluit heeft betrekking op een **** voor de `**** ****'-controle van de toegang, namelijk de verantwoordelijkheid van de personeelsleden die bevoegd zijn om de ****.****.****. rechtstreeks te bevragen voor de uitgevoerde verwerkingen. **** deze verantwoordelijkheid te garanderen, wordt in een systeem van **** van de **** voor een periode van 10 jaar, vanaf de uitgevoerde transactie, voorzien. **** **** is voorgeschreven bij artikel 44/11/12, § 2, ****), 2°, van de wet op het ****. **** **** moet het mogelijk maken om definitief vast te stellen welk aangewezen personeelslid van de **** Vreemdelingenzaken welke verwerking op welk moment en om welke reden uitgevoerd heeft.****><****>**** **** zal, wat de **** betreft, enkel toegankelijk zijn op vraag van de ****-generaal of van de consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zodat hij zijn opdrachten in het kader van de veiligheid op een goede manier kan uitvoeren. <****>****_article">Artikel 9.Artikel 9 bepaalt dat de consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de conformiteit van de rechtstreekse **** nagaat. De legitimiteit van deze motiveringen zal regelmatig moeten worden gecontroleerd. <****>****_article">Artikel 10.Artikel 10 bepaalt de mogelijkheid voor de ****, die de behoefte hebben om te kennen in het kader van de uitoefening van hun opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie, om met de **** Vreemdelingenzaken opnieuw contact op te nemen, wanneer de politie informatie zoekt over een persoon die eerder het voorwerp was van een rechtstreekse **** door de **** Vreemdelingenzaken. **** de rechtstreekse **** via een **** systeem gebeurt, laat ze een spoor na in het systeem.****><****>**** doel van het bewaren van deze gegevens is verschillend van de doelstelling bedoeld in artikel 8. **** **** er immers niet om de **** uitgevoerd door de **** **** in de ****.****.****. te controleren, maar wel de minimale gegevens te bewaren die noodzakelijk zijn opdat de **** om operationele redenen opnieuw contact kunnen opnemen met de **** Vreemdelingenzaken.****><****>Bijgevolg zullen alleen de gegevens die relevant zijn om opnieuw contact op te nemen met de **** Vreemdelingenzaken worden bewaard door het systeem. **** **** in het bijzonder om de identificatie van het personeelslid van de **** **** die de rechtstreekse **** heeft uitgevoerd en ook van de persoon waarop deze **** betrekking heeft, van het moment van de rechtstreekse **** en van het werkstation van waaruit de rechtstreekse **** werd uitgevoerd.****><****>**** belang van dit **** kan als volgt worden geïllustreerd : - het kan bijvoorbeeld een persoon betreffen waarvoor de politie informatie moet opzoeken in het kader van een onderzoek, maar voor wie ze over geen enkele informatie beschikt, behalve dat de **** **** informatie over hem in de ****.****.**** heeft opgezocht.****><****>**** contact op te nemen met de **** ****, voor zover de **** **** nog altijd beschikt over een dossier over hem, zal de politie op deze wijze de eerste elementen kunnen verkrijgen voor haar onderzoek; - er kan ook sprake zijn van een persoon die moet worden opgespoord op verzoek van de gerechtelijke overheden, maar waarvan de politie niet weet waar hij woont of verblijft en waar zijn `schuilplaatsen' zijn.****><****>**** de politie vaststelt dat de **** **** de ****.****.****. heeft bevraagd in verband met deze persoon, kan de politie contact opnemen met de **** Vreemdelingenzaken, om te zien of hij een adres/een schuilplaats van deze persoon kan terugvinden in zijn dossier; - er kan ook sprake zijn van een persoon die gekend is inzake bestuurlijke politie, bijvoorbeeld omdat hij te maken heeft met een fenomeen van bestuurlijke politie (zoals radicalisme) of met een groepering die de openbare orde kan verstoren, maar van wie de identificatiegegevens onvolledig zijn (naam, adres, schuilplaats, ...). **** contact op te nemen met de **** Vreemdelingenzaken zouden deze gegevens **** kunnen worden, mits de **** Vreemdelingenzaken over meer informatie beschikt.****><****>**** die leden van de **** voor wie het noodzakelijk is toegang tot deze identificatiegegevens te hebben in het kader van de uitvoering van hun opdrachten, zullen er toegang tot hebben. **** is dus niet de bedoeling, als ****, toegang te verlenen aan alle leden van de ****, maar leden een toegang te verlenen op basis van het uitvoeren van hun individuele en concrete opdrachten. **** een rechercheur die informatie moet opzoeken, zal die **** kunnen krijgen. Een lid van de **** daarentegen dat **** uitvoert op het terrein heeft het niet nodig die identificatiegegevens te kennen als het zijn **** uitvoert.****><****>Daar het **** betreft, moet de consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, aangewezen voor de directie die de toegangen tot de ****.****.****. beheert, voorafgaand de procedure voor de toegang tot de gegevens van de **** vaststellen, op basis van het principe van de behoefte om te kennen. **** doel van deze procedure is er zich van te vergewissen dat de noodzaak om te kennen bekrachtigd is door de bevoegde overheid.****><****>Nadien moet hij geregeld de wettigheid controleren van de aanvragen van de leden van de **** voor toegang tot de identificatiegegevens bedoeld in artikel 10.****><****>**** **** worden deze identificatiegegevens gedurende 10 jaar bewaard, zoals voorgeschreven in artikel 44/11/12, § 2, ****), 2°, van de wet op het ****. <****>****_article">Artikel 11.Artikel 11 bepaalt dat, in geval van schending van de regels inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer, naast de onmiddellijke intrekking van de toegang, sancties kunnen worden genomen ten opzichte van de bevoegde agenten en ambtenaren. De sancties kunnen worden opgelegd aan de agenten en ambtenaren, overeenkomstig de regels van het statuut zoals bepaald in de artikelen 77 tot 81bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het ****. Niettemin zullen zij voorafgaand ingelicht moeten worden over hun recht om gehoord te worden door de **** of de overheid die zij aanwijst.****><****>**** contractuele ambtenaren kunnen een waarschuwing krijgen of een ontslag voorgeschreven krachtens de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. <****>****_article">Artikel 12.Artikel 12 bepaalt een datum van inwerkingtreding die de datum van de ondertekening van het **** bedoeld in artikel 2, paragraaf 2 is, en ten laatste 4 maanden vanaf de eerste dag van de eerste maand die op de publicatie van dit koninklijk besluit volgt. <****>****_article">Artikel 13.Artikel 13 bepaalt de bevoegde ministers.****><****>**** is het voorwerp van dit ontwerp van koninklijk besluit.****><****>Wij hebben de eer te zijn, ****, **** Uwe ****, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De ****-Eerste **** en **** van **** en **** ****, ****. **** **** **** van ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ********><****> ADVIES 58.082/2/**** VAN 7 SEPTEMBER 2015 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `BETREFFENDE DE RECHTSTREEKSE **** VAN DE ALGEMENE NATIONALE GEGEVENSBANK, BEDOELD IN ARTIKEL 44/7 VAN DE WET OP HET **** DOOR DE AANGEDUIDE PERSONEELSLEDEN VAN DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN' Op 11 juli 2015 is de **** van ****, afdeling ****, door de ****-Eerste **** en **** van **** en **** **** verzocht binnen een termijn van dertig dagen, van rechtswege(1) verlengd tot 10 september 2015, een advies te verstrekken, over een ontwerp van koninklijk besluit `betreffende de rechtstreekse **** van de **** Nationale ****, bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het **** door de aangeduide personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken'.****><****>Het ontwerp is door de tweede **** onderzocht op 7 september 2015.****><****>**** kamer was samengesteld uit **** ****, ****, **** **** en **** ****, staatsraden, **** VAN ****, assessor, en **** ****, griffier.****><****>**** verslag is uitgebracht door **** ****, eerste auditeur.****><****>De overeenstemming tussen de **** en de **** tekst van het advies is nagezien onder toezicht van **** ****. **** advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 7 september 2015.****><****>**** de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de **** van ****, beperkt de afdeling **** overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****.****><****>**** deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.****><****>**** **** ****_list">1. **** artikel 11 van het ontwerp moet vooraf overleg gepleegd worden met de vakbonden, overeenkomstig artikel 3, 3°, van het koninklijk besluit van 29 augustus 1985 `tot aanwijzing van de **** in de zin van art.2, § 1, 1°, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel'.****><****>Uit het dossier blijkt niet dat dat **** is vervuld. De steller van het ontwerp moet daarop toezien. ****_list">2. **** betreffende de **** van de federale overheid zijn vrijgesteld van een ****, krachtens artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013 `houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging'. Het zesde lid van de aanhef moet derhalve worden vervangen door een formule waarin de toepassing van die bepaling wordt vermeld(2).****><****>**** van het ontwerp **** De meeste bepalingen van het ontwerpbesluit ontlenen hun rechtsgrond aan artikel 44/11/12, § 1, 2°, van de wet `op het ****', ingevoegd bij de wet van 18 maart 2014.****><****>**** artikelen 37 en 107, tweede lid, van de **** vormen de rechtsgrond van artikel 11 van het ontwerp.****><****>**** de aanhef moet het eerste lid dus worden vervangen en moet het tweede lid worden aangepast teneinde met de voorgaande opmerking rekening te houden.****><****>**** **** 1 **** definitie in de bepaling onder 1° moet worden weggelaten, aangezien het officiële verkorte opschrift volstaat om naar de wet in kwestie te verwijzen(3).****><****>Bijgevolg moeten ook de woorden "van 5 augustus 1992" in de bepaling onder 5° worden weggelaten.****><****>Artikel 2 1. **** paragraaf 1 moeten de woorden "artikelen 2, 2°, 3°, 5° en 7° ;" worden vervangen door de woorden "artikelen 2, 2° ; 3, 5° en 7° ;" (4). 2. **** de samenhang van de regeling te verzekeren,(5) wordt voorgesteld om de laatste twee leden van paragraaf 3 te vervangen door één enkel lid dat gesteld is als volgt : "Deze lijst en elke wijziging die daarin achteraf wordt aangebracht, worden door de directeur-generaal meegedeeld aan de directie die de toegangen tot de ****.****.****. beheert en aan de **** voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer".****><****>Artikel 3 Aangezien het eerste lid voorziet in een **** vanwege de personeelsleden van de dienst ****, is het de bedoeling dat artikel 458 van het **** van toepassing is.****><****>**** is dus onnodig, en het behoort overigens niet tot de bevoegdheid van de ****, zulks te bevestigen.****><****>**** tweede lid moet dienovereenkomstig worden aangepast.****><****>**** 5 De **** van **** plaatst vraagtekens bij de relevantie van paragraaf 2, vierde lid, gelet inzonderheid op het feit dat het tweede lid voorziet in waarborgen voor de onafhankelijkheid van de consulent.****><****>Artikel 12 **** artikel 12 van het ontwerp treedt het ontwerpbesluit in werking op de dag van de ondertekening van het ****, vermeld in artikel 2, § 2, van het ontwerp. **** **** moet worden gesloten tussen de directie die de toegang tot de ****.****.****. beheert en de directeur-generaal van de dienst **** of zijn gemachtigde.****><****>**** de partijen dralen met het sluiten van het ****, zal hun verzuim de inwerkingtreding van het ontwerpbesluit echter in de weg staan. **** is die werkwijze niet transparant genoeg : ze maakt het niet mogelijk dadelijk en probleemloos kennis te nemen van de datum van inwerkingtreding van het ontwerpbesluit(6).****><****>Artikel 12 van het ontwerp moet derhalve worden herzien.****><****>**** griffier, ****. **** **** voorzitter, ****. **** _______ Nota ****_list">(1) **** verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, in fine, van de gecoördineerde wetten op de **** van **** waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege verlengd wordt met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus.****_list">(2) Artikel 10 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 `houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging'.****_list">(3) **** artikel 53ter van de wet van 5 augustus 1992, ingevoegd bij de wet van 7 december 1998.****_list">(4) **** in die zin advies 54/2014 van de **** voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 1 oktober 2014.****_list">(5) **** in die zin het verslag aan de ****. (6) **** van de **** - **** voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, ****.****-****.****, tab "****", aanbeveling 152.3.****><****> 28 APRIL 2016. - **** besluit betreffende de rechtstreekse **** van de **** Nationale ****, bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het **** door de aangeduide personeelsleden van de **** **** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, **** ****.****><****>Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;****><****>Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het ****, artikel 44/11/12, § 1, 2°, ingevoegd bij de wet van 18 maart 2014;****><****>Gelet op de ****, de artikelen 37 en 107, tweede lid;****><****>Gelet op advies ****. 54/2014 van de **** voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 1 oktober 2014;****><****>Gelet op het protocol ****. 2015/01 van het **** **** - **** zaken van 30 oktober 2015;****><****>Gelet op de adviezen van de **** van ****, gegeven op 15 april 2014, 13 en 19 februari 2015, 29 april 2015, 23 december 2015 en 16 februari 2016;****><****>Gelet op het akkoord van de **** van ****, ****.****. 18 juni 2015;****><****>Gelet op de uitzondering inzake het verrichten van de ****, bedoeld in artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;****><****>Gelet op advies 58.082/2/**** van de **** van ****, gegeven op 7 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973;****><****>**** de voordracht van de **** van **** **** en van de **** van ****, de **** voor **** en **** en het advies van de in **** vergaderde ****, Hebben **** besloten en besluiten **** : <****>****_article">Artikel 1.**** de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder : ****_list">1° "De wet van 15 december 1980" : de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;****_list">2° "De wet van 11 december 1998" : de wet betreffende de classificatie en de ****, **** en ****;****_list">3° "De ****-generaal" : de ****-generaal van de **** Vreemdelingenzaken of zijn gemachtigde; 4° "**** ****.****.****." : de **** Nationale **** bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het ****; 5° "De rechtstreekse **** van de ****.****.****." : het mechanisme bedoeld in artikel 44/11/4, § 3, van de wet op het ****; 6° "**** directie die de toegangen tot de ****.****.****. beheert" : de directie bedoeld in artikel 44/11, § 1, van de wet op het ****; 7° "**** ****" : het mechanisme dat toelaat de in de ****.****.****. uitgevoerde **** op te sporen; ****_list">8° "De **** voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" : de commissie bedoeld in artikel 23 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van ****. <****>****_article">Art. 2.§ 1. De ****-generaal duidt met naam de personeelsleden van de **** **** aan die individueel gemachtigd worden om over te gaan tot een rechtstreekse **** van de ****.****.****., wanneer zij handelen in het kader van hun wettelijke opdrachten bedoeld in de artikelen 2, 2° ; 3, 5° en 7° ; 7, 3° en 5° ; 9; 9bis; 9ter, § 4; 10bis, § 2; 11, § 1; 15; 15bis; 20; 21; 22; 25; 29; 30bis; 43; 45, § 3; 46; 52/4; 54; 55/4; 57/32; 58; 61/2; 61/3; 61/4; 61/7; 61/9; 61/27; 74/5; 74/6 en 81 van de wet van 15 december 1980. § 2. **** individuele machtiging bedoeld in de vorige paragraaf vloeit voort uit de evaluatie van de betrouwbaarheid, de omgeving en de antecedenten van de personeelsleden.****><****>**** nadere regels van dit ****- en antecedentenonderzoek worden bepaald in een **** tussen de directie die de toegangen tot de ****.****.****. beheert en de ****-generaal. § 3. De ****-generaal of de persoon die hij aanwijst, houdt een bijgewerkte lijst bij van de personeelsleden van de **** **** die gemachtigd zijn om de ****.****.****. rechtstreeks te bevragen op basis van paragraaf 1.****><****>Deze lijst vermeldt de namen, de voornamen, de geboortedatum, de graad en de functie van de personeelsleden van de **** **** die toegang hebben, alsook de reden die deze toegang verantwoordt.****><****>Deze lijst en elke wijziging die daarin achteraf wordt aangebracht, worden door de ****-generaal meegedeeld aan de directie die de toegangen tot de ****.****.****. beheert en aan de **** voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. <****>****_article">Art. 3.**** personeelsleden van de **** **** die bij toepassing van artikel 2, § 1, aangeduid zijn, verbinden zich er schriftelijk toe te waken over de vertrouwelijkheid van de gegevens waartoe ze toegang hebben. **** verbintenis wordt toegevoegd aan hun persoonlijk dossier.****><****>**** de uitoefening van hun functie zijn ze verplicht tot terughoudendheid. <****>****_article">Art. 4.De rechtstreekse **** van de ****.****.****. slaat op : ****_list">****) het bestaan van gegevens over een persoon bedoeld in artikel 44/5, § 1, eerste lid, 2° tot 6° van de wet op het ****, met uitzondering van de slachtoffers;****_list">****) het bestaan van gegevens over een persoon bedoeld in artikel 44/5 § 3, 1°, 2° en 4° van de wet op het **** die opgeslagen zijn in processen-verbaal;****_list">****) de door de **** weerhouden kwalificatie of kwalificaties voor de feiten die betrekking hebben op de personen bedoeld in punt ****);****_list">****) de gegevens die noodzakelijk zijn om meer informatie over de personen bedoeld in de punten ****) en ****) te bekomen vanwege de bevoegde overheid;****_list">****) de gegevens met betrekking tot de te nemen maatregelen op aanvraag van de **** **** voor de personen bedoeld in de punten ****) en ****). **** gegevens bedoeld in punt ****) zijn beperkt tot de gegevens die hernomen zijn in artikel 3 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.****><****>**** ter zake dienende informatie kan worden gebruikt in het kader van de beslissing die genomen wordt bij toepassing van de wet van 15 december 1980. Met uitzondering van de gevallen van ontdekking op heterdaad worden de bij de ****.****.****. bekomen inlichtingen aangevuld bij de bevoegde gerechtelijke overheden. <****>****_article">Art. 5.§ 1. De ****-generaal duidt een consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan die de volgende opdrachten heeft : ****) het in het **** opnemen van een **** met betrekking tot de rechtstreekse **** van de ****.****.****. door de in artikel 2, § 1 bedoelde personeelsleden van de **** ****, alsook met betrekking tot de mededeling bedoeld in artikel 7; ****) het **** vormen voor de **** voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor wat de verwerking van de gegevens uit de ****.****.****. betreft; ****) het meedelen van de incidenten waarvan hij kennis heeft en die de integriteit, de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid van de ****.****.****. of van de in dit informatiesysteem opgenomen gegevens kunnen in gevaar brengen, aan de consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die aangewezen is voor de directie die de toegangen tot de ****.****.****. beheert; ****) een geactualiseerde lijst bijhouden van de publieke overheden die bedoeld zijn in artikel 7 en die kennis genomen hebben van de gegevens van de ****.****.****.; ****) het **** zijn voor de **** met betrekking tot de rechtstreekse **** van de ****.****.****. De lijst bedoeld in punt ****) bevat tevens de functie van deze personen alsook de motivering van de mededeling.****><****>**** nadere regels van de audits bedoeld in punt ****) worden bepaald in het **** bedoeld in artikel 2, § 2. § 2. **** betrekking tot de uitoefening van zijn opdrachten krijgt de consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geen enkele instructie. Hij rapporteert rechtstreeks aan zijn bevoegde overheid.****><****>De uitoefening van zijn opdrachten mag geen belemmering vormen voor de loopbaan van de consulent. De werkgever of de bevoegde overheid kan de overeenkomst met de consulent beëindigen, een einde stellen aan de statutaire tewerkstelling van de consulent of hem verwijderen uit zijn functie enkel om redenen die vreemd zijn aan zijn onafhankelijkheid of om redenen waaruit blijkt dat hij niet bekwaam is om zijn opdrachten uit te oefenen. Hij heeft toegang tot alle gegevens bedoeld in dit koninklijk besluit alsook tot alle relevante lokalen.****><****>De overheid waarborgt dat de consulent zijn functie doeltreffend en onafhankelijk kan uitoefenen door hem te beschermen tegen ongepaste beïnvloeding en/of druk van elkeen, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bijzonder tegen de druk met het oog op het verkrijgen van informatie die verband houdt of kan houden met de uitoefening van zijn functie. § 3. **** consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer behoort minimaal tot de klasse ****1. § 4. **** consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer stelt een **** vast waarbij hij aangeeft welke middelen noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking ervan en houdt het ter beschikking van de **** voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.****><****>**** identificatiegegevens en de **** van de consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsook de latere wijzigingen van deze gegevens worden meegedeeld aan de **** voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.****><****>**** adviezen en verslagen van de consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden ter beschikking gehouden van de **** voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. <****>****_article">Art. 6.§ 1. **** nadere functionele en technische regels voor de rechtstreekse **** door de in artikel 2, § 1 bedoelde personen worden vastgelegd in het ****, bedoeld in artikel 2, § 2, en **** onderworpen aan het advies van de **** voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. § 2. De ****-generaal zorgt ervoor dat de werkstations waarmee de ****.****.****. rechtstreeks bevraagd wordt, op passende wijze beveiligd zijn, en dit op alle plaatsen waar de **** mogelijk is.****><****>**** consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, aangewezen voor de directie die de toegangen tot de ****.****.****. beheert, wordt geraadpleegd bij het uitwerken van de maatregelen bedoeld in het eerste lid.****><****>Ze worden uitvoerig beschreven in het **** bedoeld in paragraaf 1. § 3. **** in artikel 2, § 1, bedoelde personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken motiveren elke rechtstreekse **** van de gegevens en de informatie van de ****.****.****. <****>****_article">Art. 7.Het mededelen van gegevens uit de ****.****.**** is enkel toegestaan aan een publieke overheid die wettelijk gemachtigd is om deze gegevens te kennen. <****>****_article">Art. 8.§ 1. Alvorens zij de mogelijkheid krijgen tot de rechtstreekse **** van de ****.****.****., volgen de personeelsleden van de **** **** een opleiding. Deze opleiding behandelt tenminste de inhoud van de ****.****.****., de regels voor het beheer van de operationele informatie en de verplichtingen die voortvloeien uit de eerbied voor de persoonlijke levenssfeer.****><****>**** praktische modaliteiten van deze opleiding worden vastgelegd in het **** bedoeld in artikel 2, § 2. § 2. **** **** van de ****.****.****. die door de in artikel 2, § 1, bedoelde personeelsleden van de **** Vreemdelingenzaken uitgevoerd worden, maken het voorwerp uit van een **** die gedurende 10 jaar bewaard wordt, te rekenen vanaf de uitgevoerde **** van de ****.****.****. **** **** die opgesteld wordt door de **** die de toegangen tot de ****.****.**** beheert, is enkel toegankelijk : ****_list">****) voor het doeleinde bedoeld in artikel 9;****_list">****) voor de ****. <****>****_article">Art. 9.De ****-generaal of de persoon die hij aanwijst, of de consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verifieert op regelmatige tijdstippen de door de in artikel 2, § 1 bedoelde personeelsleden van **** Vreemdelingenzaken uitgevoerde rechtstreekse **** van de gegevens en de informatie van de ****.****.****. <****>****_article">Art. 10.§ 1. **** identificatie van ****) de leden van de **** **** die de ****.****.****. rechtstreeks kunnen bevragen; ****_list">****) de persoon bedoeld in artikel 4 ****) en ****) op wie de rechtstreekse **** slaat;****_list">****) het moment van de rechtstreekse ****;****_list">****) het werkstation van waarop de rechtstreekse **** uitgevoerd wordt is beschikbaar voor de leden van de **** die hun behoefte om te weten rechtvaardigen in het kader van het vervullen van de opdrachten van bestuurlijke en van gerechtelijke politie bedoeld in de artikelen 14 en 15 van de wet op het ****. § 2. **** door de directie die de toegangen tot de ****.****.****. beheert aangewezen consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ****_list">****) bepaalt de procedure aangaande de toegang tot de **** bedoeld in § 1;****_list">****) controleert regelmatig de rechtmatigheid van de in § 1 bedoelde toegangen. § 3. **** identificatiegegevens bedoeld in § 1 worden gedurende 10 jaar bewaard. <****>****_article">Art. 11.§ 1. **** geval van schending van de regels met betrekking tot de eerbied voor de persoonlijke levenssfeer of van de veiligheidsmaatregelen kunnen, naast de onmiddellijke intrekking van de mogelijkheid om de ****.****.****. rechtstreeks te bevragen, sancties genomen worden ten opzichte van het betrokken personeelslid van de **** vreemdelingenzaken. **** enkele straf mag worden uitgesproken zonder dat betrokkene ingelicht werd over zijn recht om mondeling gehoord te worden. **** betrokkene en de getuigen worden door de bevoegde **** of door de door hem aangewezen overheid gehoord. Deze sancties worden hem opgelegd in overeenstemming met de regels van het statuut zoals voorzien in de artikelen 77 tot 81bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het ****. § 2. **** ambtenaren kunnen een waarschuwing krijgen of ontslagen worden, in overeenstemming met de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. § 3. Indien op basis van ernstige verdenkingen blijkt dat de persoon bedoeld in artikel 2, § 1, de openbare orde dreigt te verstoren, schort de ****-generaal de machtiging om de ****.****.****. rechtstreeks te bevragen op zolang het risico voor de openbare orde bestaat. <****>****_article">Art. 12.**** koninklijk besluit treedt in werking op de dag van de ondertekening van het **** bedoeld in artikel 2, § 2 en ten laatste 4 maanden vanaf de eerste dag van de eerste maand die op de publicatie van dit koninklijk besluit volgt. <****>****_article">Art. 13.De ministers van **** **** en van **** die bevoegd zijn voor de werking en het personeel van de federale politie, de **** die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zijn belast, elk wat hen betreft, met de uitvoering van dit besluit.****><****>**** te ****, 28 april 2016.****><****>**** **** **** : De ****-Eerste **** en **** van **** en **** ****, ****. **** **** **** van ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****
^