Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 november 2016
gepubliceerd op 27 december 2016

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het sectorakkoord voor 2015-2016

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016204041
pub.
27/12/2016
prom.
06/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het sectorakkoord voor 2015-2016 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het sectorakkoord voor 2015-2016.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 november 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2015 Sectorakkoord voor 2015-2016 (Overeenkomst geregistreerd op 1 februari 2016 onder het nummer 131185/CO/321) Onderhavige collectieve overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers en werkneemsters van het Paritaire Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen (PC 321), met uitsluiting van de onderneming Multipharma cvba (Lennikse Baan 900, 1070 Brussel, BTW BE 0401.985.519, RSZ 000-0108026-95) en de onderneming De Voorzorg Hasselt cvba (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, BTW BE 401.364.224, RSZ 000-0631449-62) voor wat betreft de bepalingen van het hoofdstuk E. A. Koopkracht - Invulling loonmarge (enveloppes 0,5 pct. en 0,3 pct.) § 1. Principes De voltijdse werknemer in dienst in juni van het betrokken kalenderjaar krijgt vanaf 2016 een recurrente jaarlijkse brutopremie toegekend van 250 EUR, betaalbaar samen met het loon van de maand juni.

De deeltijdse werknemer in dienst in juni van het betrokken kalenderjaar krijgt een pro rata op basis van de tewerkstellingsgraad vermeld in de arbeidsovereenkomst. § 2. Omzetting via bedrijfsovereenkomst A. In de bedrijven en voor de werknemers waar op l oktober 2015 nog geen maaltijdcheques worden toegekend of waar het werkgeversaandeel in de maaltijdcheque 5,46 EUR of minder bedraagt, kan deze premie via bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst gesloten vóór 21 december 2015 per bedrijfstak of bedrijfsafdeling omgezet worden in de toekenning of verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques met 1,45 EUR vanaf 1 januari 2016.

B. In de bedrijven en voor de werknemers waar op l oktober 2015 het werkgeversaandeel in de maaltijdcheque 5,46 EUR of meer bedraagt, kan deze premie via bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst gesloten vóór 21 december 2015 per bedrijfstak of bedrijfsafdeling omgezet worden in de verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheque met 1 EUR en een bruto jaarpremie van 74 EUR (pro rata voor deeltijdse werknemer). In plaats van de brutopremie van 74 EUR kan ook een evenwaardig voordeel of een combinatie van voordeel met een gelijke totaalwaarde worden overeengekomen.

C. De onderhandelingen op bedrijfsvlak kunnen enkel betrekking hebben op de keuze van één of een combinatie van meerdere opties uit het bovenstaand menu, niet op de bedragen zelf van elke keuze.

Bij gebrek aan bedrijfsakkoord vóór 21 december 2015 zal automatisch de sectorale suppletieve regeling van de brutopremie van toepassing zijn. § 3. Uitsluitingen Deze bepalingen zijn niet van toepassing op : - werknemers onder studentenstatuut (de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten); - werknemers die op 1 juni van het betrokken kalenderjaar meer dan 1 jaar ziek of arbeidsongeschikt zijn.

B. Werkgelegenheid 1. Interim en studenten De sociale partners bevelen aan dit vanaf 1 januari 2016 trimestrieel als vast punt op de agenda te laten plaatsen van de ondernemingsraad.2. Kerstavond en oudejaarsavond De werkgevers zullen dit punt binnen hun bedrijf bespreken en een oplossing uitwerken met respect van een evenwicht tussen werk en privéleven.De sociale partners bevelen hierbij aan de laatste ronde af te schaffen of te vervroegen. Hierbij wordt als richtlijn genomen de bezetting tot het striktst noodzakelijke te beperken en zodanig te organiseren, onder andere via opname van verlof, dat het avondwerk herleid wordt tot een minimum.

C. Tijdskrediet 1. Verderzetting bestaande stelsels onder collectieve arbeidsovereenkomst nr.103 De huidige rechten op tijdskrediet in de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst onder collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 worden behouden. De sectorale collectieve arbeidsovereenkomst zal ook specifiek het recht opnemen op tijdskrediet op 50 jaar met 28 jaar beroepsloopbaan. Concreet betekent dit volgende vormen van tijdskrediet : De bestaande sectorale stelsels worden maximaal omgezet in de nieuwe stelsels van tijdskrediet onder collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103. Concreet betekent dit volgende vormen van tijdskrediet : - Tijdskrediet zonder motief (FTE 1 jaar) : - Alle categorieën hebben recht op 1 jaar voltijds tijdskrediet zonder motief met een plafond van 10 pct.berekend op het totaal van het personeelsbestand; - Enkel werknemers van categorieën 1 tot en met 4 hebben recht op 1/2 of 1/5de tijdskrediet zonder motief met een plafond van 10 pct. berekend op het personeelsbestand van werknemers van categorieën 1 tot en met 4; - Tijdskrediet met motief (maximum 36 of 48 maanden volgens collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103) : - Alle categorieën hebben recht op voltijds tijdskrediet met motief met een plafond van 10 pct. berekend op het totaal van het personeelsbestand; - Enkel werknemers van categorieën 1 tot en met 4 hebben recht op 1/2 of 1/5de tijdskrediet met motief met een plafond van 10 pct. berekend op het personeelsbestand van werknemers van categorieën 1 tot en met 4; - Werknemers van categorie 5 en meer hebben recht op 1/2 of 1/5de tijdskrediet met motief met een plafond van 5 pct. berekend op het personeelsbestand van werknemers van categorie 5 en meer; - Landingsbanen vanaf 55 jaar : - Enkel werknemers van categorieën 1 tot en met 4 hebben recht op 1/2 of 1/5de tijdskrediet in het stelsel van landingsbanen onder de toepassingsvoorwaarden van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 : - 1/2 : minimum 3/4de van een voltijdse tewerkstelling in de 2 voorgaande jaren; - 1/5de : minimum een voltijdse of een 4/5de tewerkstelling in de 2 voorgaande jaren; - Landingsbanen vanaf 50 jaar met 28 jaar beroepsloopbaan : - Enkel werknemers van categorieën 1 tot en met 4 hebben recht op 1/5de tijdskrediet in het stelsel van landingsbanen vanaf 50 jaar met 28 jaar beroepsloopbaan onder de toepassingsvoorwaarden van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.

D. Eindeloopbaan 1. Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar De minimumleeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt behouden op 60 jaar tot 31 december 2017, daarbij rekening houdend met de wettelijke voorwaarden. Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor zware beroepen en 20 jaar nachtarbeid In het kader van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 111 en artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt aan de ontslagen werknemers, die in de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 58 jaar of ouder zijn, het voordeel van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag toegekend.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor zeer lange loopbanen In het kader van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 115 wordt aan de ontslagen werknemers, die in de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 58 jaar of ouder zijn, het voordeel van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag toegekend. 2. Tijdskrediet eindeloopbaan In toepassing van collectieve arbeidsovereenkomst nr.118, in de Nationale Arbeidsraad gesloten op 27 april 2015, wordt voor de toekenning van uitkeringen zoals voorzien in het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 27/02/2002 numac 2001011545 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van de Raad voor Mededinging type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 01/01/2002 numac 2001012821 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001013152 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001022960 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging sluiten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 december 2014, voor de periode 2015-2016 de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor de werknemers die in toepassing van artikel 8, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 hun arbeidsprestaties verminderen tot halftijdse prestaties, of hun arbeidsprestaties met 1/5de verminderen, en dit voor zover de werknemer op het ogenblijk van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever in de voorwaarden van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 valt.

E. Tewerkstellingsmaatregelen - Risicogroepen Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de ondernemingen Multipharma cvba (Lennikse Baan 900, 1070 Brussel, BTW BE 0401.985.519, RSZ 000-0108026-95) en De Voorzorg Hasselt cvba (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, BTW BE 401.364.224, RSZ 000-0631449-62). 1. Categorieën en toekenningsvoorwaarden Overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) sluiten tot uitvoering van artikel 189, 4de lid van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (Belgisch Staatsblad van 8 april 2013), dient 0,05 pct.van de loonmassa aan te rekenen op deze nieuwe bijdrage, voorbehouden te worden ten gunste van één of meerdere groepen opgesomd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) sluiten. Van de 0,05 pct. van de loonmassa waarvan hiervoor bepaald, dient de helft besteed te worden aan de werknemers bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit.

De ondernemingen die een persoon uit één van de hierna vermelde risicogroepen voor onbepaalde duur aanwerft, kunnen een éénmalige forfaitaire toelage ("aanwervingspremie") ten laste van het "Sociaal Fonds voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen" bekomen : - Werknemers van de sector van minstens 50 jaar; - Werknemers van de sector van minstens 40 jaar bedreigd met ontslag (in opzeg of in ondernemingen met moeilijkheden); - Langdurige laaggeschoolde werklozen (tot 1 jaar na de aanwerving); - Werknemers met een handicap of blijvende ongeschiktheid; - Jonge werknemers jonger dan 26 jaar in alternerend leren of in instapstages (minstens 0,025 pct. van de 0,05 pct.).

De aanwervingspremie wordt toegekend wanneer de werknemer 6 maanden anciënniteit in het contract van onbepaalde duur heeft bereikt in de onderneming. Hierbij wordt de tewerkstelling in een contract van bepaalde duur bij dezelfde werkgever die zonder onderbreking voorafgaat aan het contract van onbepaalde duur mee in rekening gebracht voor een maximum van 3 maanden.

De aanwervingspremie wordt slechts toegekend aan uitvoerend personeel, dit is de "gebaremiseerde werknemer", met uitsluiting van kaderpersoneel en management.

Er kan per werknemer slechts één premie aan de werkgever toegekend worden. 2. Financiering Teneinde de financiering te verzekeren van de aanwervingspremie, zijn de werkgevers bedoeld in het artikel 1 een bijdrage verschuldigd van 0,10 pct.berekend op de brutolonen van de werknemers.

Ze wordt geheven en geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Een evaluatie van de kostprijs wordt gehouden op jaarlijkse basis. Bij een aanzienlijke overschrijding van het budget, zal het bedrag van de premie dientengevolge aangepast worden.

De uitbetaling van de aanwervingspremies geschiedt bij beslissing van de raad van bestuur van het "Sociaal Fonds voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen".

In voorkomend geval, kan het "Sociaal Fonds voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen" de nodige beslissingen nemen om het bedrag van de aanwervingspremie te beperken, om zo een overschrijding te voorkomen van de financiële middelen, voortvloeiend uit de bijdragen van 0,10 pct.

F. Syndicale werking Vanaf het jaar 2016 (premies 2015) wordt het bedrag van de syndicale premie als volgt verhoogd : - 125 EUR per jaar voor werknemers die voltijds zijn tewerkgesteld (normale syndicale bijdrage) en hun bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting; - 70 EUR per jaar voor werknemers die deeltijds zijn tewerkgesteld (beperkte syndicale bijdrage) en hun bijdrage in de vereiste vormen betaald hebben op het ogenblik van de betaling van de korting.

G. Paritaire werkgroep De werkzaamheden van de sectorale werkgroep met het oog op het uitwerken van een uniek sectoraal barema voor de functie van magazijnier worden verdergezet.

De werkgroep zal zich ook buigen over de functie van chauffeur met het oog op het faciliteren van oplossingen voor eventuele problemen op bedrijfsvlak die de samenloop van de verschillende statuten van deze functie in bepaalde bedrijven met zich kan meebrengen.

De werkgroep zal haar besluiten meedelen uiterlijk bij aanvang van de volgende sectoronderhandelingen.

H. Behoud van verworven rechten - Sociale vrede De collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, gesloten op het vlak van de sector, worden verlengd voor de duur van dit akkoord : - collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2015 betreffende de tewerkstelling en vorming van risicogroepen (nr. 126170/CO/321); - collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2014 ter vastlegging voor 2014 van de modaliteiten van de financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming (nr. 120823/CO/321).

Geen enkele nieuwe eis zal door de partijen worden ingediend op het niveau van de sector of de onderneming tijdens de duurtijd van dit akkoord.

I. Geldigheidsduur Dit akkoord treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016, met uitzondering van de bepalingen waar een andere ingangs- en/of einddatum is voorzien.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 november 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^