Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 juli 2018
gepubliceerd op 25 september 2018

Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018013779
pub.
25/09/2018
prom.
15/07/2018
ELI
eli/wet/2018/07/15/2018013779/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

15 JULI 2018. - Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Civiele veiligheid Afdeling 1. - Wijzigingen van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. - Duitse vertaling sluiten betreffende de

civiele veiligheid

Art. 2.In de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. - Duitse vertaling sluiten betreffende de civiele veiligheid, wordt een artikel 7/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 7/1.§ 1. De gemeenten beschikken, overeenkomstig de door de Koning bepaalde voorwaarden en normen, over voldoende bluswatervoorraden met het oog op het blussen van branden door de operationele diensten van de civiele veiligheid en het organiseren van oefeningen voor deze diensten. § 2. De gemeenten inventariseren de bluswatervoorraden en brengen de adequate signalisatie aan om het vinden, de toegang en het gebruik van de bluswatervoorraden te vergemakkelijken. § 3. De gemeenten voorzien in het nazicht en het onderhoud van de bluswatervoorraden. Zij zorgen ervoor dat er voldoende hydranten en afsluiters op het waterleidingnet worden aangebracht en dat deze steeds gemakkelijk bereikbaar en bruikbaar zijn. De gemeenten zorgen ervoor dat de watervergaarbakken van de openbare instellingen en de natuurlijke waterwinplaatsen van het openbaar domein steeds gemakkelijk bereikbaar en bruikbaar zijn. De Koning bepaalt de nadere regels inzake het nazicht, het onderhoud en de signalisatie van de bluswatervoorraden.".

Art. 3.In artikel 8 van dezelfde wet wordt de bepaling onder 5° opgeheven.

Art. 4.In artikel 12 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 21 december 2013 en 6 januari 2014, worden het derde, het vierde en het vijfde lid opgeheven.

Art. 5.In artikel 17, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 2° wordt aangevuld met de woorden "en artikel 23, §§ 2 en 3";2° de bepaling onder 10° wordt vervangen als volgt: "10° artikelen 167 en 172, tweede tot zesde lid".

Art. 6.In dezelfde wet wordt een artikel 23/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 23/1.Elk jaar stelt de zone een activiteitenrapport op, dit wil zeggen een samenvatting van de activiteiten van de dienst gedurende het voorbije jaar met minstens de statistieken van de interventies en de informatie inzake de organisatie van de zone.

De Koning bepaalt de statistieken en de informatie die in het activiteitenrapport moeten opgenomen worden.

Dit rapport wordt aan de minister bezorgd tegen 30 april van het jaar dat volgt op het jaar waarop de activiteiten betrekking hebben.".

Art. 7.In artikel 36, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden "en in het geval vermeld in artikel 41" ingevoegd tussen het woord "gevallen" en het woord "geschiedt".

Art. 8.In artikel 39, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 9 november 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de gemeentehuizen van de gemeenten" worden vervangen door de woorden "alle posten";2° de woorden "en op de website van de gemeenten van de zone" worden opgeheven.

Art. 9.In artikel 41, enig lid, van dezelfde wet, wordt de volgende zin vóór de laatste zin toegevoegd: "De oproeping geschiedt ten minste twee kalenderdagen vóór de dag van de vergadering."

Art. 10.Artikel 61 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten7, wordt aangevuld met een lid, luidende: "In afwijking van het tweede lid worden de beslissingen van het college genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen en bij geheime stemming wanneer het, bij delegatie, de bevoegdheden van de raad uitoefent die het voorwerp zijn van een geheime stemming zoals bedoeld in artikel 54.".

Art. 11.In titel III, hoofdstuk 1, van dezelfde wet, wordt een afdeling V ingevoegd, luidende "Afdeling V. Het bureau van vrijwilligers".

Art. 12.In afdeling V, ingevoegd bij artikel 11, wordt een artikel 66/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 66/1.Binnen elke hulpverleningszone die vrijwillige personeelsleden heeft, wordt een bureau van vrijwilligers gecreëerd.".

Art. 13.In dezelfde afdeling V wordt een artikel 66/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 66/2.§ 1. Het bureau van vrijwilligers wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de kaders van het vrijwillig personeel aanwezig in de zone en naar evenredigheid, rekening houdend met de kandidaturen. § 2. De zoneraad legt het maximumaantal leden van het bureau van vrijwilligers vast, per kader van het vrijwillig personeel.

Indien er meer kandidaturen zijn dan het door de zoneraad vastgelegde maximumaantal, worden er verkiezingen georganiseerd. § 3. De leden van het bureau van vrijwilligers worden aangesteld voor 4 jaar. § 4. De leden van het bureau die lid zijn van het vrijwillig personeel, duiden in hun midden de voorzitter van het bureau aan." § 5. De voorzitter van de raad en de zonecommandant maken van rechtswege deel uit van het bureau van vrijwilligers.".

Art. 14.In dezelfde afdeling V wordt een artikel 66/3 ingevoegd, luidende: "

Art. 66/3.De raad legt het huishoudelijk reglement van het bureau vast, op voorstel van deze.".

Art. 15.In dezelfde afdeling V wordt een artikel 66/4 ingevoegd, luidende: "

Art. 66/4.Het bureau van de vrijwilligers heeft tot doel: - kandidaat vrijwillige brandweerlui aan te trekken, te informeren, begeleiden en adviseren; - zonale rekruteringsinitiatieven te ondersteunen; - de vrijwillige operationele personeelsleden vertrouwd te maken met en te binden aan de zonale organisatie; - ervoor te zorgen dat binnen de zonale organisatie rekening wordt gehouden met de bijzonderheden van het voluntariaat.

Daartoe kan het bureau: 1° de zonecommandant adviseren hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de zonecommandant over specifieke onderwerpen die een impact hebben op de vrijwillige operationele personeelsleden; 2° de vrijwillige operationele personeelsleden adviseren en begeleiden in de verschillende aspecten verbonden aan hun bijzonderheden als vrijwilliger.".

Art. 16.In artikel 68, § 3, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het zesde lid wordt het woord "beroep" vervangen door het woord "vernietigingsberoep"; 2° er wordt tussen het negende en tiende lid een lid ingevoegd, luidende: "In geval van een vernietiging van de beslissing van de gouverneur, neemt deze laatste een nieuwe beslissing binnen een termijn van 20 dagen die begint te lopen vanaf de dag die volgt op de dag van de kennisgeving."; 3° in het tiende lid, dat het elfde lid wordt, worden de woorden "De beslissing aangaande het beroep" vervangen door de woorden "Het verwerpen van het beroep of het geval bedoeld in het negende lid".

Art. 17.In artikel 85 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "die bevoegdheden voor de opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de zone" vervangen door de woorden "de uitoefening van zijn bevoegdheden bedoeld in het eerste lid";2° tussen het tweede en het derde lid worden twee leden ingevoegd, luidende: "De raad kan de uitoefening van zijn bevoegdheden bedoeld in het eerste lid delegeren aan de zonecommandant of aan een ander personeelslid van de zone voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag de drempel niet overschrijdt die vastgelegd werd voor de opdrachten die vastgesteld worden op eenvoudige aangenomen factuur. De raad kan de uitoefening van zijn bevoegdheden bedoeld in het eerste lid delegeren aan het college, voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen wanneer de waarde van de opdracht lager is dan het door de Koning vastgelegde bedrag.".

Art. 18.Artikel 112 wordt aangevuld met een lid luidende als volgt: "De raad bepaalt in het huishoudelijk reglement door wie en hoe de zonale stukken die niet bedoeld zijn door het eerste lid, noch door artikel 49, ondertekend of medeondertekend moeten worden wanneer dit nodig blijkt. Wanneer de raad de bepaling ter zake niet bepaald heeft, is het eerste lid hierop van toepassing.".

Art. 19.In artikel 114 van dezelfde wet wordt het woord "hernieuwbare" opgeheven.

Art. 20.Artikel 115, tweede lid, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "Na afloop van elke termijn van zes jaar gaat een evaluatiecommissie over tot de globale evaluatie van de zonecommandant. In afwijking van artikel 114 kan de raad het mandaat van de zonecommandant één keer verlengen voor een tweede periode van zes jaar na niet-bindend, gemotiveerd advies van het college en op basis van deze globale evaluatie.".

Art. 21.In artikel 124, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 9 november 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "in elk gemeentehuis van de gemeenten" worden vervangen door de woorden "alle posten";2° de woorden "en op de website van de gemeenten van de zone" worden opgeheven.

Art. 22.In artikel 126, § 1, van dezelfde wet, worden de woorden "van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten3 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mai 2007 betrefende de civiele veiligheid en" ingevoegd tussen de woorden "de bepalingen" en de woorden "van deze wet of".

Art. 23.In dezelfde wet wordt een artikel 156/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 156/1.De door de Koning aangewezen ambtenaar kan in het kader van het eventueel opleggen van een tuchtsanctie, overgaan tot het uitvoeren van een alcohol- of drugtest bij de leden van de Civiele Bescherming onder de hierna bepaalde voorwaarden.

Het vrijwillig of het beroepspersoneelslid van de Civiele Bescherming dat tijdens de dienst kennelijke tekenen vertoont van onder invloed van alcohol te zijn, onderwerpt zich op vraag van zijn hiërarchische meerdere aan een ademtest. De Koning bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van de ademtest.

Het vrijwillig of het beroepspersoneelslid van de Civiele Bescherming dat tijdens de dienst kennelijke tekenen vertoont van onder invloed te zijn van drugs, onderwerpt zich op vraag van zijn hiërarchische meerdere aan een drugtest. De Koning bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van de drugtest.".

Art. 24.Artikel 158 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid luidende als volgt: "De Koning bepaalt het uniform, de kentekens en andere identificatiemiddelen van de leden van de Civiele Bescherming.".

Art. 25.In artikel 175/1, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten2, wordt het eerste lid, aangevuld met de woorden "en voor de proeven die verband houden met de aanwerving of met de loopbaan, die zij organiseren voor de leden van de openbare hulpdiensten".

Art. 26.Artikel 178, § 1, van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepaling onder 3°, luidende: "3° ten laste van de dader, de mededader en de medeplichtige van een brandstichting bedoeld in de artikelen 510 tot 518 van het Strafwetboek, die hoofdelijk aansprakelijk zijn, de kosten veroorzaakt aan deze diensten voor de bestrijding van brand en ontploffing en hun gevolgen bedoeld in artikel 11, § 1, 3°. ".

Art. 27.Artikel 201 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 21 december 2013 en 9 november 2015, wordt vervangen als volgt: "

Art. 201.De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming wordt opgeheven, uitgezonderd de artikelen 4, 9, § 2, 10 en 11.

De artikelen 4, 9, § 2, 10 en 11 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming worden opgegeven tien dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit dat deze opheffing voorziet.".

Art. 28.Artikel 207 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten2, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3. In afwijking van paragraaf 2, kunnen de bevorderde leden van het operationeel personeel van de zone de verlofregeling behouden die op hen van toepassing was op 31 december 2014, voor zover ze deze genoten tot op het moment van de bevordering.

Deze verlofregeling omvat het aantal dagen jaarlijks vakantieverlof, het aantal feestdagen, de eventuele extra dagen en de verhoging van de dagen jaarlijks vakantieverlof verbonden aan de leeftijd.

Onder het aantal dagen jaarlijkse vakantieverlof, bedoeld in het tweede lid, worden niet begrepen de compensatiedagen toegekend aan het beroepspersoneelslid om zich in regel te stellen met het arbeidsuurrooster.".

Art. 29.In artikel 209 van dezelfde wet, worden de woorden "en in artikel 219/2" ingevoegd tussen de woorden "203 tot 206" en de woorden ", wordt voor wat betreft".

Art. 30.In artikel 219/2, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 9 november 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten5, wordt het eerste lid vervangen als volgt: "De Koning kan, binnen de grenzen van de begrotingswetten en onder de door Hem bepaalde voorwaarden, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, aan de hulpverleningszone Hainaut-Centre een specifieke dotatie toekennen die gelijk is: 1. aan de loonkost van de brandweerlieden van de hulpverleningszone Hainaut-Centre die vereist zijn voor de uitvoering van de opdrachten van de zone bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe en, 2.aan de kost van het beheer van de opdrachten van de zone bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe.".

Art. 31.In dezelfde wet wordt een artikel 219/3 ingevoegd, luidende: "

Art. 219/3.De Koning kan, binnen de grenzen van de begrotingswetten, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een specifieke dotatie toekennen aan de hulpverleningszone Hainaut-Centre voor de versterking van de zone bij de uitvoering van haar opdrachten bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Het bedrag van de specifieke dotatie wordt bepaald door de loonkost in de graad van brandweerman van het aantal brandweerlieden dat aangeworven en vast benoemd is door de hulpverleningszone Hainaut-Centre binnen de voorwaarden bepaald door de Koning in het kader van de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming, met een maximum van 7.

De Koning bepaalt de nadere regels voor de berekening en betaling van de dotatie."

Art. 32.In dezelfde wet wordt een artikel 219/4 ingevoegd, luidende: "

Art. 219/4.De Koning kan, binnen de grenzen van de begrotingswetten, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een specifieke dotatie toekennen aan de hulpverleningszone 1 van de provincie West-Vlaanderen voor de uitvoering van de opdrachten inzake de bestrijding van vervuiling op de Noordzee.

Het bedrag van de specifieke dotatie wordt bepaald door de loonkost in de graad van brandweerman van het aantal brandweerlieden dat aangeworven en vast benoemd is door de hulpverleningszone 1 van de provincie West-Vlaanderen binnen de voorwaarden bepaald door de Koning in het kader van de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming, met een maximum van 9.

De Koning bepaalt de nadere regels voor de berekening en betaling van de dotatie.".

Art. 33.Artikel 28 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

De raad legt de nadere regels vast van de eventuele overdracht van verlofdagen naar de jaren 2015, 2016 en 2017. Deze overdracht is maximum vier jaar geldig voor de verlofdagen van het jaar 2015, maximum drie jaar voor de verlofdagen van het jaar 2016 en maximum twee jaar voor de verlofdagen van het jaar 2017. Afdeling 2- Wijziging van de wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten sluiten

betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten

Art. 34.In artikel 22, tweede lid, van de wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten sluiten betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2006, wordt het woord "bouwheer" vervangen door de woorden "eigenaar van de voormelde bouw- en infrastructuurwerken". HOOFDSTUK 3. - Veiligheid en preventie Afdeling 1. - Wijzigingen van de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten1 betreffende de

gemeentelijke administratieve sancties

Art. 35.In artikel 22 van de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten1 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties wordt paragraaf 5 opgeheven.

Art. 36.In artikel 25, § 4, van dezelfde wet wordt het woord "meerderjarige" ingevoegd tussen de woorden "heeft de" en het woord "overtreder".

Art. 37.In artikel 52 van dezelfde wet wordt het woord "tweejaarlijks" vervangen door het woord "vijfjaarlijks". Afdeling 2. - Wijzigingen van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. - Duitse vertaling sluiten tot instelling

van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet

Art. 38.In artikel 3, § 1, van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. - Duitse vertaling sluiten tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 13 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 4° wordt vervangen als volgt: "4° zonder afbreuk te doen aan artikel 21, § 1, 1°, van de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten1 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, het vaststellen van inbreuken op gemeentelijke reglementen en verordeningen in het kader van de dezelfde wet, voor zover het gaat om inbreuken die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties, of inbreuken als bedoeld in artikel 3, 3°, van voormelde wet;"; 2° er wordt een bepaling onder 4° /1 ingevoegd, luidende: "4° /1 voor wat betreft vaststellingen van inbreuken op het stilstaan en parkeren dienen deze personen te voldoen aan de minimumvoorwaarden als bedoeld in artikel 21 § 1, 1°, van de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten1 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.".

Art. 39.In artikel 8 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 13 januari en 10 april 2014 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 3°, worden de woorden "in het § 2" vervangen door de woorden "in het 2° ";2° in het eerste lid, 4°, worden de woorden "Europese Unie" vervangen door de woorden "Europese Economische Ruimte"; 3° het tweede lid wordt aangevuld met de bepaling onder 5°, luidende: "5° geen gevaar vormen voor de openbare orde."; 4° het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidende: "Het voldoen aan het profiel wordt nagegaan aan de hand van een psychotechnisch onderzoek, nader te bepalen door de minister van Binnenlandse Zaken. De gemeenschapswachten en de gemeenschapswacht- vaststellers kunnen door de organiserende gemeente slechts worden aangeworven na advies van de korpschef van de lokale politie bevoegd voor de politiezone waartoe de organiserende gemeente behoort.". Afdeling 3. - Wijziging van de wet van 30 juli 1979Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de

preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen

Art. 40.In artikel 2, § 3, tweede lid, van de wet van 30 juli 1979Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, vervangen bij de wet van 22 december 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "ingenieurs van de algemene directie van de Civiele Veiligheid, beroepsbrandweerofficieren," worden opgeheven;2° de woorden "van de FOD Binnenlandse Zaken of van een hulpverleningszone" worden ingevoegd tussen de woorden "deskundigen en hun respectieve plaatsvervangers" en de woorden ".Zij worden aangewezen op grond van hun bijzondere wetenschappelijke of technische bekwaamheid inzake brandvoorkoming". HOOFDSTUK 4. - Crisiscentrum Afdeling 1. - Wijzigingen van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de

beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren

Art. 41.In artikel 3 van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, gewijzigd bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 6° wordt aangevuld met de woorden: "of de kritieke infrastructuur die niet gelegen is op het Belgische grondgebied, maar op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie, waarvan de onderbreking van de werking of de vernietiging een aanzienlijke weerslag zou hebben in ten minste twee lidstaten van de Europese Unie, waaronder België";b) in de bepaling onder 7° worden de woorden "het nemen van beschermingsmaatregelen door de ADCC zouden kunnen noodzaken" vervangen door de woorden "het voorwerp uitmaken van beschermingsmaatregelen genomen door de ADCC";c) in de bepaling onder 8° worden de woorden "het nemen van beschermingsmaatregelen door de burgemeester zouden kunnen noodzaken" vervangen door de woorden "het voorwerp uitmaken van beschermingsmaatregelen genomen door de burgemeester";d) de bepaling onder 12° wordt vervangen als volgt: ""SICAD": communicatie- en informatiedienst van het arrondissement, zoals bedoeld bij de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus".

Art. 42.Artikel 4, § 1, van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid, luidende: "Artikel 8 en de artikelen 12 tot 26 zijn enkel van toepassing op de kritieke infrastructuren die gelegen zijn op het Belgisch grondgebied".

Art. 43.Artikel 5, § 1, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: " § 1. Teneinde de kritieke infrastructuren die onder haar bevoegdheid vallen te identificeren, overlegt de sectorale overheid vooraf met de ADCC, en raadpleegt, indien ze dit nuttig acht, de vertegenwoordigers van de sector en de exploitanten van potentiële kritieke infrastructuren.

Met hetzelfde doel gaat de sectorale overheid over tot de voorafgaande raadpleging van de gewesten, voor de potentiële kritieke infrastructuren die onder hun bevoegdheid vallen".

Art. 44.In artikel 7 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1.De sectorale overheid maakt een lijst op van de geïdentificeerde potentiële nationale kritieke infrastructuren en zendt deze over aan de ADCC en, in voorkomend geval, aan de betrokken gewesten.

Zij voegt bij deze lijst de sectorale en intersectorale criteria, de niveaus van weerslag of de drempelwaarden die zij bepaald heeft met toepassing van artikel 6, §§ 1, 3, en 4 en zet de redenen hiervan uiteen.

Vervolgens gaat zij over tot de aanduiding van de nationale kritieke infrastructuren na advies van de ADCC en, in voorkomend geval, na raadpleging van de betrokken gewesten."; 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.De sectorale overheid maakt een lijst op van de geïdentificeerde potentiële Europese kritieke infrastructuren en zendt deze over aan de ADCC en, in voorkomend geval, aan de betrokken gewesten.

Zij voegt bij deze lijst de sectorale en intersectorale criteria, de niveaus van weerslag of de drempelwaarden die zij bepaald heeft met toepassing van artikel 6, §§ 2, 3, en 5 en zet de redenen hiervan uiteen.

In samenwerking met de sectorale overheid en, in voorkomend geval, met de betrokken gewesten, is het EPCIP-contactpunt belast met het voeren van bilaterale of multilaterale besprekingen met de betrokken lidstaten van de Europese Unie, zowel inzake de potentiële Europese kritieke infrastructuren geïdentificeerd op Belgisch grondgebied als degenen geïdentificeerd door de andere lidstaten op hun grondgebied.

Wanneer een akkoord is bereikt over de Europese kritieke infrastructuren op Belgisch grondgebied, gaat de sectorale overheid over tot de aanduiding van deze infrastructuren, na advies van de ADCC en, in voorkomend geval, na raadpleging van de betrokken gewesten."; 3° het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 3 en 4, luidende: " § 3.Wanneer geen enkele kritieke infrastructuur gelegen op het Belgisch grondgebied geïdentificeerd werd binnen een sector of deelsector, zet de bevoegde sectorale overheid, in een brief ter attentie van de ADCC, de redenen uiteen die geleid hebben tot deze afwezigheid van identificatie. § 4. Elke sectorale overheid gaat minstens één keer om de vijf jaar over tot de vernieuwing van het identificatieproces zoals beschreven in §§ 1 tot 3, voor wat betreft de kritieke infrastructuren die tot haar sector behoren".

Art. 45.In artikel 8 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het enige lid wordt vervangen als volgt: "De sectorale overheid betekent aan de exploitant de met redenen omklede beslissing tot aanduiding van zijn infrastructuur als kritieke infrastructuur en bezorgt een kopie van deze beslissing met vermelding van de datum van betekening aan de ADCC. De ADCC deelt eveneens de informatiegegevens die nuttig zijn voor de uitvoering van de in artikel 10 bedoelde dreigingsanalyse, met inbegrip van de datum van de betekening, mee aan het OCAD."; 2° het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidende: "De ADCC brengt de burgemeester van de gemeente op het grondgebied waarvan de kritieke infrastructuur zich bevindt, op de hoogte van deze aanduiding. In de in artikel 13, § 7, bedoelde gevallen brengt de ADCC de gouverneur van de provincie op het grondgebied waarvan de kritieke infrastructuur zich bevindt op de hoogte van deze aanduiding of, wanneer de kritieke infrastructuur zich op het grondgebied van de Brusselse agglomeratie bevindt, de bevoegde overheid krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen".

Art. 46.In artikel 10 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1.Binnen een termijn van negen maanden te rekenen vanaf de betekening van de aanduiding van een infrastructuur als kritieke infrastructuur, voert het OCAD een dreigingsanalyse uit voor die infrastructuur en voor de deelsector waarvan ze deel uitmaakt.

Deze analyse wordt minstens één keer om de vijf jaar vernieuwd."; 2° paragraaf 2, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "Overeenkomstig artikel 8, 1°, van de wet van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de analyse van de dreiging sluiten betreffende de analyse van de dreiging, bestaat de dreigingsanalyse uit een strategische gemeenschappelijke evaluatie.Onverminderd artikel 8 van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, wordt deze evaluatie meegedeeld aan de exploitant, teneinde hem in staat te stellen de conclusies van die evaluatie te integreren in de risicoanalyse die hij dient uit te voeren krachtens artikel 13, § 3, 2°. ".

Art. 47.In artikel 11 van dezelfde wet, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 48.Artikel 12, § 1, tweede lid, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "Het beveiligingscontactpunt oefent de functie van contactpunt uit ten aanzien van de sectorale overheid, de ADCC, de burgemeester, de politiediensten en elke andere bevoegde overheid of openbare dienst voor elke vraag, in verband met de beveiliging en de bescherming van de infrastructuur.".

Art. 49.In artikel 13 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, 1°, wordt het woord "toepasbaar" vervangen door de woorden "die toegepast moeten worden"; 2° paragraaf 4, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "Binnen een termijn van uiterlijk vierentwintig maanden, te rekenen vanaf de betekening van de aanduiding van zijn infrastructuur als kritieke infrastructuur, implementeert hij de interne beveiligingsmaatregelen voorzien in het B.P.E. Voor een welbepaalde sector of, in voorkomend geval, per deelsector, kan de bevoegde sectorale overheid deze termijn aanpassen in functie van het type van maatregelen die zijn voorzien in het B.P.E."; 3° het artikel wordt aangevuld met de paragraaf 7, luidende: " § 7.Voor een welbepaalde sector of, in voorkomend geval, per deelsector, kan de Koning aan de exploitanten de uitwerking van een intern noodplan opleggen, waarvan het doel, wat de kritieke infrastructuur betreft, erin bestaat de nefaste gevolgen van een noodsituatie te beperken door te voorzien in aangepaste materiële en organisatorische noodmaatregelen.".

Art. 50.In artikel 14 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1.Onverminderd de wettelijke of reglementaire bepalingen die opleggen, in een bepaalde sector of deelsector, bepaalde diensten te informeren, is de exploitant ertoe gehouden, wanneer zich een gebeurtenis voordoet die van aard is om de veiligheid van de kritieke infrastructuur te bedreigen, onmiddellijk het SICAD, via de noodnummers 101 of 112, de door de bevoegde sectorale overheid aangewezen dienst en de ADCC te verwittigen."; 2° er wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, luidende: " § 1/1.Wanneer de melding van de gebeurtenis, bedoeld in de eerste paragraaf, niet vanuit de betrokken kritieke infrastructuur zelf wordt gedaan, verstrekt de federale politie aan de beveiligingscontactpunten aangeduid krachtens artikel 12 de noodzakelijke informatie om rechtstreekse meldingen aan het territoriaal bevoegde SICAD te kunnen uitvoeren."; 3° in paragraaf 2 wordt de afkorting "CIC" door de afkorting "SICAD" vervangen.

Art. 51.In artikel 15 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "op basis van een dreigingsanalyse op haar verzoek of ambtshalve verwezenlijkt door het OCAD, overeenkomstig artikel 10, § 2" worden opgeheven; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "In functie van het type dreiging worden deze maatregelen genomen, hetzij op basis van een analyse bedoeld in artikel 8, 2°, van de wet van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de analyse van de dreiging sluiten betreffende de analyse van de dreiging, op haar verzoek of ambtshalve uitgevoerd door het OCAD, hetzij op basis van een analyse uitgevoerd door de diensten van de federale politie of de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor de andere dreigingen dan die bedoeld in artikel 3 van de voormelde wet en die onder hun bevoegdheid vallen.".

Art. 52.In artikel 18 van dezelfde wet wordt het woord "verzamelen" vervangen door het woord "wisselen" en het woord "uit" wordt ingevoegd na de woorden "kritieke infrastructuren".

Art. 53.In artikel 20 van dezelfde wet wordt het woord "bepaalt" vervangen door de woorden "kan bepalen" en de woorden "van het B.P.E." worden opgeheven.

Art. 54.In artikel 21 van dezelfde wet, wordt het tweede lid vervangen als volgt: "De ADCC kan een kopie van deze informatie aan de door de betrokken sectorale overheid aangewezen dienst overzenden.".

Art. 55.Artikel 22 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt "

Art. 22.De sectorale overheid, de ADCC, het OCAD en de politiediensten beperken de toegang tot de informatie bedoeld in hoofdstuk 2, tot de personen die er de kennis van nodig hebben en er toegang toe moeten hebben voor de uitoefening van hun functies of hun opdracht die de veiligheid en/of de bescherming van de kritieke infrastructuren tot doel hebben.".

Art. 56.In artikel 23, § 1, van dezelfde wet, wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Hij is aan hetzelfde geheim gehouden voor wat betreft alle informatie die hem ter kennis wordt gebracht met toepassing van de artikelen 5 tot en met 10, het artikel 13, §§ 6 en 7, en de artikelen 14, 19, 21 en 25.".

Art. 57.In afdeling 5 van hoofdstuk 2 van dezelfde wet wordt een artikel 23/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 23/1.De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie zijn niet van toepassing op informatie, documenten of gegevens, in welke vorm ook, bedoeld in artikel 22.".

Art. 58.In artikel 24, § 3, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten4, worden de woorden "die belast zijn met de controleopdrachten bedoeld in paragraaf 1" ingevoegd na de woorden "De leden van de inspectiedienst".

Art. 59.In artikel 25 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3 wordt de zin "Hij kan een termijn bepalen om zich in regel te stellen en kan processen-verbaal opstellen." vervangen als volgt: "Hij kan een termijn bepalen om zich in regel te stellen. De inspectiedienst of de in artikel 24, § 3, eerste lid, bedoelde leden van deze dienst, kunnen processen-verbaal opstellen."; 2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4.Na elke inspectie stelt de inspectiedienst een inspectieverslag op.".

Art. 60.In de bijlage bij dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het opschrift van punt B wordt aangevuld met de woorden "gelegen op het Belgisch grondgebied";2° er wordt een punt C ingevoegd, luidende: "C.Identificatie van de Europese kritieke infrastructuren die niet op het Belgisch grondgebied gelegen zijn I. De sectorale overheid identificeert de diensten van haar sector die van essentieel belang zijn voor het behoud in België van de vitale maatschappelijke functies, de gezondheid, de veiligheid, de beveiliging, de economische welvaart of het maatschappelijk welzijn van de burgers en die geleverd worden via kritieke infrastructuren, gelegen op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie, en past, in de mate van het mogelijke, de in artikel 6, § 2, bedoelde sectorale criteria toe op de lijst van de geïdentificeerde infrastructuren.

Indien de infrastructuren aan die criteria voldoen, worden zij onderworpen aan de volgende fase van de procedure.

II. De sectorale overheid past, in de mate van het mogelijke, de in artikel 6, §§ 3 en 5 bedoelde intersectorale criteria toe op de overige potentiële Europese kritieke infrastructuren De intersectorale criteria houden rekening met de volgende elementen: de ernst van de impact en het bestaan van vervangende oplossingen, alsook de duur van de stopzetting /hervatting van de activiteit.

III. De identificatie van de potentiële Europese kritieke infrastructuren die alle fasen van deze procedure doorlopen wordt slechts meegedeeld aan de lidstaten op het grondgebied waarvan deze zich bevinden.". Afdeling 2. - Wijziging van de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de

bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Art. 61.In artikel 15bis van de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, ingevoegd bij de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten worden de woorden "1 juli 2011" ingevoegd na de woorden "krachtens bovengenoemde wet van". Afdeling 3. - Wijzigingen van de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten6 betreffende

de verwerking van de passagiersgegevens

Art. 62.In artikel 8 van de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten6 betreffende de verwerking van passagiersgegevens worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt: "1° het opsporen en vervolgen, met inbegrip van de uitvoering van straffen of vrijheidsbeperkende maatregelen, met betrekking tot misdrijven bedoeld in artikel 90ter, § 2, 2°, 3°, 7°, 8°, 11°, 14°, 17° à 20°, 22°, 24° à 28°, 30°, 32°, 33°, 34°, 36° à 39°, 43° à 45° et § 3, van het Wetboek van strafvordering;" 2° in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 5° vervangen als volgt: "5° het opsporen en vervolgen van de misdrijven bedoeld in artikel 220, § 2, van de algemene wet van 18 juli 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten0 inzake douane en accijnzen, in artikel 45, derde lid, van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen, in artikel 5 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. - Duitse vertaling sluiten betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten, in artikel 26 van het decreet van de Duitstalige gemeenschap van 20 februari 2017 ter bescherming van roerende cultuurgoederen van uitzonderlijk belang alsook in artikel 24 van het decreet van de Vlaamse gemeenschap van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, het ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 2012 waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit Syrië, aan een vergunning onderworpen wordt, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 juli 2014, het ministerieel besluit van 23 maart 2004 tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 januari 2003 waarbij de in-, uit- en doorvoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit of met bestemming Irak, aan een voorafgaande machtiging onderworpen wordt en waarbij de in-, uit- en doorvoer van zekere goederen van oorsprong, van herkomst uit of met bestemming Irak aan een vergunning onderworpen wordt alsook het opsporen van misdrijven bedoeld in artikel 5 van de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979.".

Art. 63.In artikel 14 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 2°, wordt de bepaling onder d) vervangen als volgt: "d) De onderzoeksdiensten, opsporingsdiensten en diensten belast met toezicht, controle en vaststelling van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen."; 2° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt: " § 4.De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies van de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens, de nadere regels voor de samenstelling en de organisatie van de PIE alsook het statuut van de leidend ambtenaar en de leden van de PIE.".

Art. 64.In artikel 15, § 2, van dezelfde wet wordt het woord "passagiersgegevensbank" vervangen door het woord "passagiersgegevens".

Art. 65.Artikel 17 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "

Art. 17.Na overleg met de functionaris voor de gegevensbescherming en na advies van de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens, sluiten de leidend ambtenaar van de PIE en de bevoegde diensten een protocol af dat de technische beveiligings- en toegangsregels uitwerkt.

Dit protocol: 1° garandeert dat de verwerkte gegevens aan dezelfde beveiligings- en beschermingsvereisten worden onderworpen;2° zorgt ervoor dat de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen genomen worden teneinde: - te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de regels betreffende de in deze wet bepaalde termijnen, de bewaring en de vernietiging van de gegevens die in de passagiersgegevensbank zijn bewaard; - de gegevens ontoegankelijk te maken voor elke persoon die niet gemachtigd is om hiertoe toegang te hebben; - te verzekeren dat de verwerkingen uitgevoerd door de leden van de PIE, gebeuren overeenkomstig de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 bron ministerie van justitie Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen; 3° bepaalt dat machtigingen om toegang tot de passagiersgegevens en gemeenschappelijke gebruikersprofielen worden toegekend aan elke persoon die toegang zou kunnen hebben tot de passagiersgegevens; 4° garandeert dat de gegevens op het grondgebied van de Europese Unie worden bewaard.".

Art. 66.In artikel 24, § 2, van dezelfde wet, wordt de inleidende zin van het eerste lid vervangen als volgt: "In het kader van de doelen beoogd in artikel 8, § 1, 1°, 2°, 4° en 5°, of met betrekking tot de bedreigingen vermeld in de artikelen 8, 1°, a), b), c), d), f), g), en 11, § 2, van de wet van 30 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, berust de voorafgaande beoordeling van de passagiers op een positieve overeenstemming, voortvloeiende uit een correlatie van de passagiersgegevens met:".

Art. 67.In artikel 26 van dezelfde wet wordt paragraaf 2 vervangen als volgt: " § 2. Voor het doel beoogd in artikel 8, § 1, 1°, 2°, 4° en 5°, of met betrekking tot de bedreigingen vermeld in de artikelen 8, 1°, a), b), c), d), f), g), en 11, § 2, van de wet van 30 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, zijn alle passagiersgegevens bedoeld in artikel 9 toegankelijk.".

Art. 68.In artikel 31 van dezelfde wet worden de woorden "in artikel 9, § 2" vervangen door de woorden "in artikel 9, § 1, 18° ".

Art. 69.In artikel 37 van dezelfde wet worden de paragrafen 1 en 2 vervangen als volgt: " § 1. De PIE stuurt zo snel mogelijk aan de PIE van de lidstaat van de Europese Unie, of ingeval van hoogdringendheid, aan een bevoegde dienst van een lidstaat van de Europese Unie opgenomen in het protocolakkoord bedoeld in artikel 34, die erom vraagt, de passagiersgegevens door die in haar gegevensbank worden bewaard en die nog niet werden gedepersonaliseerd door afscherming, overeenkomstig artikel 19, evenals, indien nodig, het resultaat van de verwerking van deze gegevens, indien die reeds werd uitgevoerd overeenkomstig artikel 24. § 2. De verzoekende PIE of desgevallend de dienst bedoeld in § 1, motiveert de aanvraag door het feit dat het noodzakelijk is om deze gegevens in een precies geval te verkrijgen met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van terroristische misdrijven of ernstige criminaliteit.

De bevoegde dienst zendt een kopie van de overeenkomstig § 1 ingediende aanvraag over aan de PIE van de verzoekende lidstaat.".

Art. 70.Artikel 38 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "

Art. 38.§ 1. De PIE of, ingeval van hoogdringendheid een bevoegde dienst bedoeld in artikel 14, § 1, 2°, kan een aanvraag tot overdracht van passagiersgegevens of het resultaat van de verwerking van deze gegevens richten tot een PIE van een lidstaat van de Europese Unie. De PIE bewaart de desgevallend verkregen gegevens, overeenkomstig de bepalingen van deze wet. § 2. De PIE of desgevallend de dienst bedoeld in § 1, motiveert de aanvraag door het feit dat het noodzakelijk is om deze gegevens in een precies geval te verkrijgen met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van terroristische misdrijven of ernstige criminaliteit.

De bevoegde dienst zendt een kopie van de overeenkomstig § 1 ingediende aanvraag over aan de PIE.". HOOFDSTUK 5. - Begroting en beheerscontrole

Art. 71.Artikel 200 van de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten8 wordt aangevuld met een lid, luidende: "De prestaties uitgevoerd door deze dienst kunnen aanleiding geven tot retributies waarvan het bedrag vastgelegd is door de Koning.".

Gegeven te Brussel, 15 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers www.dekamer.be Stukken: 54-3127/004 Integraal verslag: 5 juli 2018.

^