Etaamb.openjustice.be
Wet van 02 mei 2019
gepubliceerd op 24 mei 2019

Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de verwerking van passagiersgegevens

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019012653
pub.
24/05/2019
prom.
02/05/2019
ELI
eli/wet/2019/05/02/2019012653/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

2 MEI 2019. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de verwerking van passagiersgegevens


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : Op de voordracht van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken is ermee belast het ontwerp van wet, waarvan de tekst hierna volgt, in Onze naam aan de Wetgevende Kamers voor te leggen en bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers in te dienen: HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens sluiten betreffende de verwerking van passagiersgegevens

Art. 2.In de artikelen 3, § 2, 14, § 2, 15, § 4, 23, § 2, tweede lid, 29, § 4, 30, § 1, 44, § 2, 7° en 9° en § 4, van de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens sluiten betreffende de verwerking van passagiersgegevens, worden de woorden "de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens".

Art. 3.In artikel 4 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder punt 5° worden de woorden "per hogesnelheidstrein" ingevoegd tussen het woord "reizigersvervoerdienst" en de woorden "in de zin";2° de bepaling onder punt 12 wordt vervangen als volgt: "12° "wet gegevensbescherming": de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;"; 3° de bepaling onder 13° wordt vervangen als volgt: 13° "verwerking": de verwerking in de zin van artikelen 26, 2° en 168, § 1 van de wet gegevensbescherming en van artikel 4.2 van de Verordening (EU)2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);".

Art. 4.In artikel 15 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 15 juli 2018 en 30 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In paragrafen 2 en 4, worden de woorden "wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer" telkens vervangen door de woorden "wet gegevensbescherming".2° In paragraaf 2, worden de woorden "artikel 1, § 4" vervangen door de woorden "artikel 26, 8° ".

Art. 5.Artikel 24, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 15 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2018 pub. 25/09/2018 numac 2018013779 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken sluiten wordt aangevuld met een lid, luidende: "In het kader van het in het eerste lid beoogde doel waarvoor de positieve overeenstemming werd verkregen, berust het gebruik van passagiersgegevens in het kader van de voorafgaande beoordeling gedurende een periode van vierentwintig uur vanaf de validatie bedoeld in paragraaf 4 op: 1° de relevante passagiersgegevens van hetzelfde vervoer als dit waaruit de positieve overeenstemming voortvloeit voor zover deze gegevens verband houden met de gegevens opgenomen in de positieve overeenstemming. 2° de andere in de passagiersgegevensbank geregistreerde passagiersgegevens van de persoon die het voorwerp heeft uitgemaakt van de positieve overeenstemming, onverminderd de toepassing van artikelen 19 en 20.".

Art. 6.Artikel 27 van dezelfde wet wordt vervangen door: "

Art. 27.De passagiersgegevens worden gebruikt om gerichte opzoekingen te verrichten voor de doelen beoogd in artikel 8, § 1, 1°, 2°, 4° en 5°, en onder de voorwaarden bepaald in artikel 46septies van het Wetboek van strafvordering, in artikel 16/3 van de wet van 30 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst of in artikel 281, § 4 van de algemene wet inzake douane en accijnzen gecoördineerd op 18 juli 1977."

Art. 7.In artikel 29 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, worden de woorden "belast met de grenscontroles" vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 14, § 1, 2°, a)";2° in paragraaf 36, worden de woorden "die belast zijn met de controle aan de buitengrenzen van België" vervangen door de woorden "zoals bedoeld in artikel 14, § 1, 2°, a)".

Art. 8.In artikel 33 van dezelfde wet, worden de woorden "de artikelen 21 en 22 van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer" vervangen door de woorden "de artikelen 66 tot 70 of de artikelen 182 en 183 van de wet betreffende de bescherming met betrekking tot persoonsgegevens".

Art. 9.In dezelfde wet worden opgeheven: 1° artikel 34;2° artikel 36, § 2.

Art. 10.In artikel 43 van dezelfde wet, worden de woorden « en met inachtneming van het protocolakkoord bedoeld in artikel 34 » geschrapt.

Art. 11.In artikel 44, paragraaf 2 van dezelfde wet wordt punt 6 vervangen als volgt: " 6° het vormen van een contactpunt voor de verschillende bevoegde toezichthoudende autoriteiten voor de verwerking van persoonsgegevens;".

HOOFSTUK 3. - Wijziging van de algemene wet inzake douane en accijzen, gecoördineerd op 18 juli 1977

Art. 12.Artikel 281 van de algemene wet inzake douane en accijnzen gecoördineerd op 18 juli 1977, wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4. Bij het opsporen van de misdaden en wanbedrijven bedoeld in artikel 8, § 1, 5°, van de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens sluiten betreffende de verwerking van passagiersgegevens, kan de adviseur-generaal die aangewezen is voor het departement geschillen, bij een schriftelijke en met redenen omklede beslissing, de ambtenaar der douane en accijnzen opdragen de PIE te vorderen tot het meedelen van de passagiersgegevens overeenkomstig artikel 27 van de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens sluiten betreffende de verwerking van passagiersgegevens.De motivering weerspiegelt de proportionaliteit met inachtneming van de bescherming van persoonsgegevens en de subsidiariteit ten opzichte van elke andere onderzoeksdaad.

De motivering van de beslissing weerspiegelt de proportionaliteit met inachtneming van de bescherming van persoonsgegevens en de subsidiariteit ten opzichte van elke andere onderzoeksdaad.

De beslissing en de motivering ervan worden aan het Controleorgaan op de politionele informatie bedoeld in artikel 71 van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ter kennis gebracht.

Het Controleorgaan op de politionele informatie verbiedt de adviseur-generaal die aangewezen is voor het departement geschillen om gebruik te maken van de gegevens die verzameld werden in omstandigheden die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen.". HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Art. 13.Artikel 71, § 1, van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, wordt aangevuld met een lid luidende: "Zij is eveneens ten aanzien van de bevoegde overheid bedoeld in artikel 26, § 1, 7°, e), belast met het toezicht op de toepassing van artikel 281, § 4, van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977.".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 2 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS

^