Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 september 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2011 numac 2011000626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 12 september 2011, wordt het mandaat van de heer Demol, Luc, als korpschef van de lokale politie van de politiezone La Louvière, met ingang van type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011003303 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd « Presto 1 euro », « Presto 3 euro », « Presto 5 euro », « Subito 1 euro », « Subito 3 euro » en « Subito 5 euro » type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011014227 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en de erkenning van opleidingscentra type koninklijk besluit prom. 28/08/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011024274 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2011 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011022295 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van de materie van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen type ministerieel besluit prom. 21/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor renovatie van het woonmilieu

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/09/2011 numac 2011204692 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 214.697 van 19 juli 2011 in zake Guido Robeyns tegen het Vlaamse Gewest, tussenkomende partij : Jo Vermaelen, waarvan de expeditie ter griffie van het « Schendt artikel 58, § 2, zesde lid, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011029506 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 23 december 2010 tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de "Service francophone des Métiers et des Qualifications"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011204769 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011204770 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleidingen master in de westerse literatuur en "Master of Western Literature" van de Katholieke Universiteit Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011204772 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleiding master in de bedrijfscommunicatie van de Katholieke Universiteit Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011204771 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleiding master in de taalkunde van de Katholieke Universiteit Leuven

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/09/2011 numac 2011018350 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Concordimo, die woonplaats kiest bij Mr. Pascal Mall Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 201.460/VII-38.215. Namens de Hoofdgriffier : type bericht prom. -- pub. 29/09/2011 numac 2011018349 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Serge Van Havre, die woonplaats kiest bij Mr. Peter Flamey Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2011. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 29/09/2011 numac 2011018351 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Poema, de BVBA Ducaet Vermogensbeheer, Mariette Poet Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2011. Deze zaak is ingeschr(...)

document

type document prom. -- pub. 29/09/2011 numac 2011204828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2011 numac 2011002047 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden. - Erratum In de publicatie 2011/02033, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2011, blz. 38481en 38482, betreffende bevorderingen en benoemingen in de nationale orden bij koninklijke besluiten van 12 mei 2011, wordt d Orde van Leopold II Commandeur De heer Jaupart, Michel, Adviseur.
^