Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 augustus 2011
gepubliceerd op 29 september 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 23 december 2010 tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de "Service francophone des Métiers et des Qualifications"

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029506
pub.
29/09/2011
prom.
25/08/2011
ELI
eli/besluit/2011/08/25/2011029506/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 23 december 2010 tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (Franstalige Dienst voor Beroepen en Kwalificaties)


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de artikelen 1, 39, 127, 128, 134 en 138 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 92bis, § 1, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet II van de Raad van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet II van de Raad van het Waalse Gewest van 22 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet III van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 27 maart 2009 gesloten te Brussel, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (Franstalige Dienst voor Beroepen en Kwalificaties), afgekort "SFMQ";

Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009031280 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel, op 27 maart 2009, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203193 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" sluiten houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel, op 27 maart 2009, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de "Service francophone des Métiers et des Qualifications", afgekort "SFMQ";

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 140;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » sluiten tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (Franstalige Dienst voor Beroepen en Kwalificaties);

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 mei 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 16 januari 2011;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 49.862/2, gegeven op 4 juli 2011 bij toepassing van artikel 84, § 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het opschrift van het besluit van 23 december 2010 tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (Franstalige Dienst voor Beroepen en Kwalificaties) wordt vervangen door volgend opschrift : « Besluit van 23 december 2010 tot vaststelling van de begrotings-, boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (Franstalige Dienst voor Beroepen en Kwalificaties) ».

Art. 2.De artikelen 1 tot 7 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » sluiten tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (Franstalige Dienst voor Beroepen en Kwalificaties) worden vervangen door hetgeen volgt : «

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit : 1° wordt verstaan onder « SFMQ » : « Service francophone des Métiers et des Qualifications" (Franstalige Dienst voor Beroepen en Kwalificaties), die een dienst met afzonderlijk beheer is, ressorterend onder de Franse Gemeenschap, met mogelijke ontvangsten uit andere overheden, 2° wordt verstaan onder « samenwerkingsakkoord » : het samenwerkingsakkoord van 27 maart 2009 gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications », afgekort : « SFMQ ».

Art. 2.Jaarlijks bepaalt de SFMQ een ontwerp van ontvangsten- en uitgavenbegroting.

De budgettaire voorstellen voor de ontvangsten worden opgesteld als vastgestelde rechten en als kasontvangsten.

De budgettaire voorstellen voor de uitgaven hebben betrekking op de vastleggings- en ordonnanceringsramingen.

Het begrotingsjaar, hierna het aanslagjaar genoemd, begint op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.

Art. 3.Het budget van de SFMQ wordt verdeeld in twee categorieën : 1° de verrichtingen op eigen dotaties en fondsen;2° de verrichtingen op Europese fondsen. Elke categorie van verrichtingen bedraagt : 1° ontvangsten verdeeld als vastgestelde rechten en als kasontvangsten;2° uitgaven verdeeld als vastleggingen en kasuitgaven.

Art. 4.Het budget van de SFMQ onderscheidt de volgende ontvangsten : 1° als verrichtingen op dotaties en eigen fondsen : a) het overgedragen saldo;b) de dotatie van de partijen bij het samenwerkingsakkoord die gerealiseerd kan worden door de terbeschikkingstelling van lokalen, personeel en materieel, en die verdeeld wordt in verhouding tot 45 % voor de Franse Gemeenschap, 40 % voor het Waalse Gewest, 15 % voor de Franse Gemeenschapscommissie;c) de opbrengst van diensten aan derden;2° als verrichtingen op Europese fondsen : fonds toegekend aan de SFMQ door het Europees Sociaal Fonds of verschillende Europese programma's voor de verwezenlijking van bijzondere acties.

Art. 5.Het budget van de SFMQ verdeelt de uitgaven als : 1° verrichtingen op dotaties en eigen fondsen : a) personeelskosten;b) werkingskosten;c) aanschaffingskosten;d) verschillende kosten;2° verrichtingen op Europese fondsen : kosten van alle aard uit acties gevoerd in het kader van de Europese fondsen en programma's en in verband met deze.

Art. 6.§ 1. De Overleg- en Erkenningsraad laat jaarlijks door de uitvoerende cel een begrotingsontwerp opstellen dat een verantwoordingsnota omvat. § 2. De Overleg- en Erkenningsraad legt het begrotingsvoorstel en de verantwoordingsnota voor advies voor aan de partijen bij het samenwerkingsakkoord uiterlijk op 30 juni van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat. § 3. Dat begrotingsontwerp wordt onderworpen aan de goedkeuring van de Minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs en wordt gevoegd bij het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap. De goedkeuring wordt definitief verworven door de aanneming van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap. § 4. Indien de goedkeuring niet vóór het begin van het begrotingsjaar geschiedt, kan de "SFMQ" binnen de perken van de thesauriemiddelen waarover hij beschikt voor elke categorie bedoeld in artikel 3, de kredieten gebruiken die in het begrotingsontwerp opgenomen zijn, behalve als ze bedoeld zijn voor uitgaven van een nieuw principe die vroeger niet toegelaten werden.

Art. 7.Onverminderd de wijziging van de dotaties toegekend aan de SFMQ door de partijen bij het samenwerkingsakkoord kan het in artikel 6 bedoelde begrotingsontwerp aangepast worden vanaf het begin van het betrokken begrotingsjaar en ten laatste op 31 maart van dat jaar.

Deze aanpassing heeft betrekking op het bedrag van de ontvangstenposten "saldo overgedragen uit het vorige begrotingsjaar".

Het geheel van de uitgavenposten en hun verdeling worden eventueel tot passend beloop gewijzigd.

Deze aanpassing wordt aan de Minister bevoegd voor het leerplichtonderwijs en aan de Minister van Begroting ter goedkeuring voorgelegd; de Ministers kunnen beslissen dat het gunstig advies van de Inspectie van Financiën de vrijstelling van hun goedkeuring met zich mede brengt. De aanpassing die eruit voortvloeit, wordt meegedeeld aan de partijen bij het samenwerkingsakkoord. »

Art. 3.De artikelen 8 tot 10 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » sluiten tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (Franstalige Dienst voor Beroepen en Kwalificaties) worden als volgt gewijzigd : «

Art. 8.§ 1. Op het einde van elk begrotingsjaar stelt de rekenplichtige het volgende op : 1° een beheersrekening;2° een stand van zake van de activa en passiva van de SFMQ;3° een rekening van uitvoering van de begroting;4° een rekening van de vermogenswijzigingen, samen met een inventaris van het vermogen. Uiterlijk op 15 april volgend op het jaar waarop ze betrekking hebben, worden deze documenten overgezonden aan de partijen bij het akkoord bedoeld in artikel 19, 4°, van het samenwerkingsakkoord.

Uiterlijk op 15 april volgend op het jaar waarop ze betrekking hebben, zendt de Minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs deze documenten over aan de Minister bevoegd voor de Financiën. Deze laatste legt ze ten laatste op 30 april van hetzelfde jaar aan het Rekenhof voor.

De verantwoordingsstukken worden ter plaatse bewaard. § 2. De documenten bedoeld in § 1 moeten eveneens opgesteld worden wanneer de rekenplichtige zijn ambt neerlegt. Ze moeten meegaan met een proces-verbaal van de kastoestand en, als de activiteit van de SFMQ behouden wordt, met een proces-verbaal van overname en overgave ondertekend door de aftredende rekenplichtige en zijn opvolger.

Art. 9.De rekening van uitvoering van de begroting wordt opgesteld overeenkomstig het model opgenomen in de bijlage bij dit besluit. Zij wordt geïntegreerd bij de rekening van uitvoering van de begroting van de Franse Gemeenschap.

Art. 10.Bankrekeningen worden geopend per categorie van verrichtingen vermeld in artikel 3 van dit besluit in naam van de SFMQ bij de kashouder van de Franse Gemeenschap. De rekeningen worden inbegrepen in de samenvoeging van de rekeningsschaal van de Franse Gemeenschap. »

Art. 4.Artikel 11 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » sluiten tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (Franstalige Dienst voor Beroepen en Kwalificaties) wordt van afdeling III « Boekhoudkundig en financieel beheer » naar afdeling II « Comptabiliteit en aflegging van de rekeningen » verplaatst en vervangen door hetgeen volgt : «

Art. 11.De vastgestelde rechten worden aangerekend op de datum van hun vaststelling. De vastleggingen worden aangerekend op de datum van hun bekendmaking aan de schuldeiser. De ordonnanceringen worden aangerekend op de datum van hun betaling. De kasontvangsten worden aangerekend op de datum waarop ze op de bankrekening worden gezet.

Een recht wordt vastgesteld wanneer het aan de volgende voorwaarden voldoet : 1° het bedrag wordt nauwkeurig bepaald;2° de identiteit van de schuldeiser is te bepalen;3° verplichting tot betaling;4° een verantwoordingsstuk ligt in handen van de SFMQ. In afwijking van het 2e lid wordt het bedrag van de dotaties aan de SFMQ toegekend door de partijen uit een basisallocatie van hun algemene uitgavenbegroting aangerekend als vastgestelde rechten in de begroting op de datum van het besluit tot toekenning van de bedoelde dotaties.

Als het geheel van de dotatie niet wordt vrijgemaakt, wordt het vastgestelde recht beperkt tegen een niet-vrijgemaakt bedrag.

De voorafgaande bepalingen zijn niet van toepassing op de verrichtingen voor orde op Europese fondsen. »

Art. 5.In artikel 12 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » sluiten tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (Franstalige Dienst voor Beroepen en Kwalificaties) worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zin « In dat ambt leeft hij de regels na die worden vastgesteld door de hoofdstukken II, III en IV van de op 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, waarbij het vastleggen van de uitgaven wordt geregeld.» wordt geschrapt; 2° in de derde zin van datzelfde artikel wordt het woord « voert » vervangen door het woord « organiseert ».

Art. 6.In artikel 13 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » sluiten tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de " Service francophone des Métiers et des Qualifications " (Franstalige Dienst voor Beroepen en Kwalificaties) wordt paragraaf 2 vervangen door hetgeen volgt : « § 2. De Overleg- en Erkenningsraad is ook bevoegd voor elke beslissing die een recht opent ten gunste van de SFMQ. Zij vertrouwt de vaststelling en de invordering toe aan de ordonnateur. »

Art. 7.Artikel 14 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » sluiten tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (Franstalige Dienst voor Beroepen en Kwalificaties) wordt vervangen door hetgeen volgt : «

Art. 14.De rekenplichtige wordt belast met : 1) de behandeling en de bewaring van de gelden;2) de opstelling en de bewaring van de volgende documenten : a) de beheersrekening;b) de rekening van uitvoering van de begroting;c) de balans van de SFMQ in de vorm van een staat van de activa en passiva;3) het bijhouden van de inventaris van het vermogen en het voeren van de vermogenscomptabiliteit;4) de inning van de vastgestelde rechten;5) de uitvoering van betalingen op bevel van de ordonnateur. De rekenplichtige is aan de rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen. »

Art. 8.Artikel 15 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » sluiten tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (Franstalige Dienst voor Beroepen en Kwalificaties) wordt vervangen door hetgeen volgt : «

Art. 15.Het bedrag van de verbintenissen die kunnen worden aangegaan wordt beperkt door het bedrag van de vastgestelde rechten aangerekend in de loop van het begrotingsjaar, verminderd met de beperking of de annulatie van de vastgestelde rechten die vooraf uit de vorige jaren werden overgedragen, vermeerderd met de beperkingen of annulaties van vastleggingen van vorige jaren verricht in de loop van datzelfde jaar en van het niet-vastgestelde saldo van de budgettaire machtigingen overgedragen uit het vorige jaar.

Het bedrag van de ordonnanceringen wordt beperkt door het bedrag van de ontvangsten die in de loop van het jaar ontvangen zijn, vermeerderd met het thesauriesaldo overgedragen uit het voorafgaande begrotingsjaar. »

Art. 9.In afdeling 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » sluiten tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (Franstalige Dienst voor Beroepen en Kwalificaties) worden de artikelen 15/1 tot 15/4 toegevoegd, als volgt opgesteld : «

Art. 15/1.De ordonnanceringen betreffen bedragen die verschuldigd zijn in de loop van het begrotingsjaar vanwege verbintenissen die ontstaan zijn in de loop van dat begrotingsjaar of vanwege verbintenissen die uit voorafgaande begrotingsjaren overgedragen zijn.

Art. 15/2.De vastleggingen aangerekend op de middelen van de SFMQ zullen ten laatste uitgevoerd moeten worden voor 31 december van het vierde jaar volgend op dat van de vastlegging.

Art. 15/3.§ 1. De saldo's beschikbaar op het einde van het begrotingsjaar zullen automatisch naar het volgende begrotingsjaar worden overgedragen. § 2. Het saldo van de budgettaire machtigingen dat niet vastgelegd is, wordt bepaald op het einde van het jaar door het verschil tussen het totaal van de in de loop van het jaar werkelijk vastgestelde rechten, vermeerderd of verminderd overeenkomstig artikel 15 en het totaal van de vastleggingen genomen in de loop van het jaar. Het wordt naar het volgend jaar overgedragen en is de eerste ontvangstenpost van het deel "rechten en vastlegging" van de begroting, onder voorbehoud van de goedkeuring bedoeld in artikel 7 van dit besluit. § 3. Het thesauriesaldo wordt op het einde van elk jaar bepaald door het verschil tussen het totaal van de werkelijk geïnde ontvangsten en het totaal van de betaalde uitgaven.

Het wordt naar het volgende jaar overgedragen en is de eerste ontvangstenpost van het deel ordonnanceringen.

Art. 15/4.De budgettaire en financiële middelen beschikbaar op het einde van een jaar kunnen gebruikt worden vanaf het begin van het volgend jaar. »

Art. 10.In artikel 16 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » sluiten tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (Franstalige Dienst voor Beroepen en Kwalificaties) wordt een 2e lid toegevoegd, luidend als volgt : « De regels voor de administratieve en budgettaire controle waaraan de diensten van algemeen bestuur van de Franse Gemeenschap onderworpen zijn, zijn van toepassing op de SFMQ. »

Art. 11.In artikel 17 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » sluiten tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (Franstalige Dienst voor Beroepen en Kwalificaties) wordt het 1e lid vervangen door hetgeen volgt : « Onverminderd de regels opgenomen in artikel 16, § 2, van dit besluit, heeft de Overleg- en Erkenningsraad delegatie voor de wijze van gunning, met inbegrip van de aankondiging van de opdracht, en voor de toewijzing van de overheidsopdracht waarvan de bedragen de volgende bedragen niet kunnen overschrijden (uitgedrukt in euro, btw niet inbegrepen) »

Art. 12.In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » sluiten tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (Franstalige Dienst voor Beroepen en Kwalificaties), wordt afdeling V, met de artikelen 18 tot 20, opgeheven.

Art. 13.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 14.De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 augustus 2011.

De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

^