Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 augustus 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/08/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011205116 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/08/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011011288 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende de jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen type ministerieel besluit prom. 25/08/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit waarbij een beheersvennootschap van rechten wordt vergund om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 25/08/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011024253 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I en I A van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van bifenthrin, -tetradeca-9,12-dienylacetaat, fenoxycarb en nonaanzuur, respectievelijk (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetaat type ministerieel besluit prom. 25/08/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011024269 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 25/08/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011024271 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiotherapie en oncologie type ministerieel besluit prom. 25/08/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011035726 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlenging van de datum voor het inzaaien van een vanggewas ter uitvoering van artikel 8, § 1, vierde lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006 type ministerieel besluit prom. 25/08/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011205999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

decreet

type decreet prom. 25/08/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011204724 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 18 januari 2001 tot uitvoering van de artikelen 82 en 85 van het decreet van 26 april 1999 betreffende het gewoon basisonderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011029495 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de gewone zitting 2010-2011 van het Parlement van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011029496 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010 tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité van de sociale dienst voor de leden van het onderwijspersoneel georganiseerd door de Franse Gemeenschap en de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2011 pub. 20/09/2011 numac 2011029497 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** tot wijziging van het besluit van de Regering van de **** **** van 4 maart 2010 betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de **** ****, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de instellingen voor openbaar nut die onder het **** **** ressorteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2011 pub. 20/09/2011 numac 2011029499 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2011-2012 prioritair tijdelijke te worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2011 pub. 20/09/2011 numac 2011029501 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking wordt toegekend aan de school voor gespecialiseerd lager secundair beroepsonderwijs « L'Heureux Abri », te Momignies, die samenwerkt met een Centrum voor Alternerend Onderwijs en Vorming georganiseerd door de Franse Gemeenschap te Morlanwelz type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2011 pub. 20/09/2011 numac 2011029500 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het schooljaar 2010-2011, van een afwijking van verscheidene normen in het secundair onderwijs - CECS Henri Dunant te Marchienne-au Pont type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011029506 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 23 december 2010 tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2011 pub. 20/09/2011 numac 2011029498 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 januari 1993 houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de besluiten van 27 oktober 1997 en 8 november 2001 en bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998 houdende benoeming van de leden van de Deskundigencommissie inzake schoolgebouwen, gewijzigd bij het besluit van 15 juli 2005

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011204439 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de gewone zitting 2010-2011 van het Waalse Parlement type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011204440 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificering van de nieuwe gebouwen type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2011 pub. 06/09/2011 numac 2011204444 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep "mecanicien vrachtwagens" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2011 pub. 06/09/2011 numac 2011204445 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep "bestuurder van vorkheftruck" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2011 pub. 06/09/2011 numac 2011204441 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de regulatie van de soorten vos en wild zwijn in de domaniale natuurreservaten van de Hoge Venen type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011204447 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun du Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011204446 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2011 pub. 06/09/2011 numac 2011204474 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 2010 tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Waalse Regering binnen de "Conseil consultatif de la formation en alternance"

document

type document prom. 25/08/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011204889 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering over de erkenning van de Leonardomediatheek van de "Bischöfliche Schule Sankt Vith" type document prom. 25/08/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011204893 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering over de erkenning van de BIB-mediatheek van het Bischöfliches Institut Büllingen type document prom. 25/08/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011204892 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering over de erkenning van de Athenamediatheek van het Institut Sankt Maria Goretti type document prom. 25/08/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011204890 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering over de erkenning van de Robert Schumanmediatheek van het Robert-Schuman-Institut type document prom. 25/08/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011204891 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering over de erkenning van de Eureka-schoolmediatheek van het koninklijk atheneum in Sankt Vith type document prom. 25/08/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205113 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 juni 2004 tot vastlegging van de programmatienormen met het oog op de subsidiëring van de infrastructuurprojecten inzake opvangvoorzieningen voor bejaarden type document prom. 25/08/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011205118 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 april 2010 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s type document prom. 25/08/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011205117 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden en de voorzitter van de commissie opgericht bij artikel 5 van het besluit van de Regering van 12 juli 2007 tot vastlegging van de bepalingen inzake toegankelijkheid van gesubsidieerde infrastructuren voor de gehandicapten type document prom. 25/08/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011003312 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van 25 augustus 2011 van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën betreffende het verlenen van permanente subdelegatie voor de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
^