Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 augustus 2011
gepubliceerd op 29 september 2011

Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2011 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024274
pub.
29/09/2011
prom.
28/08/2011
ELI
eli/besluit/2011/08/28/2011024274/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AUGUSTUS 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2011 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 mei 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011003204 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011, programma 25.55.1;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Overwegende dat het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, door België is ondertekend op 28 juni 1998 en geratificeerd op 21 april 2003;

Overwegende dat de activiteiten van het verdrag op vrijwillige basis dienen bekostigd te worden tot er binnen de UN-ECE een systeem van verplichte bijdragen wordt ingevoerd;

Overwegende dat het noodzakelijk is de voortduring te verzekeren van de internationale werkzaamheden van dit verdrag, gelet op het belang van zijn werkingsgebied verbonden aan de rechten van de mens en het leefmilieu;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 juni 2011;

Op de voordracht van Onze Minister van Klimaat, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van tweeëntwintigduizend euro ( euro 22.000) aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.35.40.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2011, wordt verleend aan het Kantoor van de Verenigde Naties te Genève als financiële steun aan het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden als bijdrage van de federale overheid voor het jaar 2011. Dit bedrag zal gestort worden op het volgende rekeningnummer : Account title : United Nations Office in Geneva Account number : 6161600934 Bank name : J.P. Morgan Chase Bank AG Grueneburgweg, 2 60322 Frankfurt am Main, Germany Bank number : (BLZ) 50110800 Swift Code : CHAS DE FX IBAN Number : DE78 5011 0800 6161 6009 34 Referentie : UNECE-E104 Aarhus Convention.

Art. 2.Het hogervermeld bedrag zal ineens vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is.

Art. 3.De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een activiteitenverslag, begeleid van een financiële staat, afgeleverd door het Secretariaat van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 augustus 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

^