Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 september 2011
gepubliceerd op 29 september 2011

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs

bron
vlaamse overheid
numac
2011204769
pub.
29/09/2011
prom.
09/09/2011
ELI
eli/besluit/2011/09/09/2011204769/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 SEPTEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008035154 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs sluiten betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs


De Vlaamse Regering, Gelet op de codex secundair onderwijs, artikel 129;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036286 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de indienings- en adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs sluiten tot vaststelling van de indienings- en adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008035154 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs sluiten betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs;

Gelet op de conclusies van 4 maart 2011 van de commissie, vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007036286 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de indienings- en adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs sluiten tot vaststelling van de indienings- en adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 7 april 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 juni 2011;

Gelet op advies 49.935/1/V van de Raad van State, gegeven op 19 juli 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008035154 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs sluiten betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2010, wordt in artikel 3 de volgende zin toegevoegd : « Tenzij anders vermeld, hebben de opties, ingericht als Se-n-Se, die voorkomen in de bijlagen bij dit besluit, een duurtijd van twee semesters. »

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 6quater ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 6quater.Het aanbod van de optie Onthaal en recreatie is aan de volgende beperking onderworpen : de optie kan in maximaal zes door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen worden georganiseerd, waarvan drie behoren tot het officieel onderwijs en drie tot het vrij onderwijs.

Het aanbod van de optie Gespecialiseerd recreatiemedewerker is aan de volgende beperking onderworpen : de optie kan in maximaal zes door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen worden georganiseerd, waarvan drie behoren tot het officieel onderwijs en drie tot het vrij onderwijs. »

Art. 3.In bijlage VII van hetzelfde besluit worden in de kolom "Huidige benamingen", rubriek "derde graad tso", na de woorden "Productie- en procestechnologie (chemie) (vanaf 1 september 2008)" de woorden "(tot en met 31 augustus 2011)" toegevoegd.

Art. 4.In bijlage XIII van hetzelfde besluit worden in de kolom "Huidige benamingen", rubriek "derde graad tso", na de woorden "Productie- en procestechnologie (hout) (vanaf 1 september 2008)" de woorden "(tot en met 31 augustus 2011)" toegevoegd.

Art. 5.In bijlage XIX van hetzelfde besluit wordt in de kolom "Nieuwe benamingen", rubriek "Se-n-Se tso" volgende optie toegevoegd : "Productie- en procestechnologie (vanaf 1 september 2011) S".

Art. 6.In bijlage XXVI van hetzelfde besluit worden in de kolom "Huidige benamingen", rubriek "derde graad tso", na de woorden "Productie- en procestechnologie (textiel) (vanaf 1 september 2008)" de woorden "(tot en met 31 augustus 2011)" toegevoegd.

Art. 7.In bijlage XXVII van hetzelfde besluit worden in de kolom "Nieuwe benamingen" de volgende wijzigingen aangebracht : a) volgende rubrieken worden toegevoegd : "Derde graad bso" en "Specialisatiejaren bso";b) in de rubriek "Derde graad bso" wordt volgende optie vermeld : "Onthaal en recreatie (vanaf 1 september 2011) S";c) in de rubriek "Specialisatiejaren bso" wordt volgende optie vermeld : "Gespecialiseerd recreatiemedewerker (vanaf 1 september 2011) S".

Art. 8.In bijlage XXVIII van hetzelfde besluit worden in de kolom "Huidige benamingen", rubriek "derde graad tso", na de woorden "Productie- en procestechnologie (voeding) (vanaf 1 september 2008)" de woorden "(tot en met 31 augustus 2011)" toegevoegd.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011.

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 september 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Kris PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

^