Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 29 september 2011

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Serge Van Havre, die woonplaats kiest bij Mr. Peter Flamey Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2011. Deze zaak is ingeschre(...)

bron
raad van state
numac
2011018349
pub.
29/09/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Serge Van Havre, die woonplaats kiest bij Mr. Peter Flamey, advocaat, met kantoor te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 16, heeft op 5 augustus 2011 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen, van 31 maart 2011, houdende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Kasteeldomeinen », zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Wijnegem, op 17 januari 2011.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2011.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 201.340/X-14.750.

Namens de Hoofdgriffier : G. De Sloover, Hoofdsecretaris.

^