Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 december 2014
gepubliceerd op 31 december 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot opheffing van de artikelen 89, 90 en 125 in hetzelfde besluit

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014012253
pub.
31/12/2014
prom.
30/12/2014
ELI
eli/besluit/2014/12/30/2014012253/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000012547 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de hervorming van de administratieve sancties type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000033059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 de weddeschalen worden vastgesteld verbonden aan de graden van het personeel der leergangen voor sociale promotie ressorterend onder het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur sluiten0 houdende de werkloosheidsreglementering en tot opheffing van de artikelen 89, 90 en 125 in hetzelfde besluit


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000012547 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de hervorming van de administratieve sancties type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000033059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 de weddeschalen worden vastgesteld verbonden aan de graden van het personeel der leergangen voor sociale promotie ressorterend onder het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur sluiten1 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961 en § 1septies, tweede en derde lid, en § 1octies, ingevoegd bij de wet van 25 april 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000012547 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de hervorming van de administratieve sancties type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000033059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 de weddeschalen worden vastgesteld verbonden aan de graden van het personeel der leergangen voor sociale promotie ressorterend onder het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur sluiten0 houdende de werkloosheidsreglementering;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 4 december 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 december 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 10 december 2014;

Gelet op het verzoek tot spoedbehandeling, gemotiveerd door het gegeven dat het regeerakkoord van 9 oktober 2014 voorziet dat om de deelname aan de arbeidsmarkt aan te moedigen, vanaf 1 januari 2015 bijkomende inspanningen zullen moeten geleverd worden door de werklozen, inzonderheid de jongere en oudere werklozen; dat met deze aanpassingen en de ingangsdatum van 1 januari 2015 werd rekening gehouden in het kader van de begrotingsopmaak 2015; dat omwille van de rechtszekerheid werknemers en werklozen onverwijld op de hoogte moeten kunnen gebracht worden van de nieuwe regels die o.a. betrekking hebben op de mogelijkheden voor jonge werknemers en werklozen om te kunnen genieten van inschakelingsuitkeringen, op de uitbreiding van de passieve en actieve beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en de aanpassing van de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen, en een verstrenging van de administratieve sancties en een beperking van het werkloosheidspercentage bij tijdelijke werkloosheid wat de gewone werklozen betreft ; dat zowel de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, als de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen tevens tijdig de nodige aanpassingen moeten kunnen doorvoeren om van bij de aanvang van het jaar 2015 deze wijzigingen correct en tijdig te kunnen communiceren en uitvoeren ten aanzien van de betrokken werklozen en werknemers;

Gelet op advies nr. 56.907/1 van de Raad van State, gegeven op 19 december 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000012547 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de hervorming van de administratieve sancties type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000033059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 de weddeschalen worden vastgesteld verbonden aan de graden van het personeel der leergangen voor sociale promotie ressorterend onder het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur sluiten0 houdende de werkloosheidsreglementering, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juli 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° ) in § 1, eerste lid, 5°, wordt de notie "30 jaar" vervangen door de notie "25 jaar";2° ) er wordt een § 1/1 ingevoegd, luidend als volgt : " § 1/1.In afwijking van § 1, eerste lid, 2°, moet de jonge werknemer die op het tijdstip van de uitkeringsaanvraag de leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt, aantonen dat hij : 1° ofwel in het bezit is van een diploma van het hoger middelbaar onderwijs;2° ofwel een alternerende opleiding integraal en met succes heeft voleindigd;3° ofwel een bewijsstuk bekomen hebben afgeleverd door een Gemeenschap dat de gelijkwaardigheid vaststelt met het diploma bedoeld in 1° of een toelatingsbewijs dat toegang geeft tot het hoger onderwijs;deze bepaling geldt evenwel slechts op voorwaarde dat de jonge werknemer: a) ofwel voorafgaandelijk ten minste zes jaar studies gevolgd heeft in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door een Gemeenschap; b) ofwel op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag, als kind, ten laste zijn van migrerende werknemers in de zin van artikel 48 van het EG Verdrag, die in België verblijven.".

Art. 2.In artikel 59bis van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014203753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 36, 51, 52bis, 59bis, 59bis/1, 59ter, 59ter/1, 59quater, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies, 59quinquies/1, 59quinquies/2, 59sexies, 59septies, 59octies, 59nonies, 70 en 94 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° ) § 1, 4°, wordt opgeheven;2° ) § 6 wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel 59bis/1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014203753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 36, 51, 52bis, 59bis, 59bis/1, 59ter, 59ter/1, 59quater, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies, 59quinquies/1, 59quinquies/2, 59sexies, 59septies, 59octies, 59nonies, 70 en 94 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, worden de §§ 4 en 9 opgeheven.

Art. 4.In artikel 63 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006201879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de periode van 1 januari 2005 tot 31 december 2006 sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 december 2011, 28 maart 2014, 29 juni 2014 en 1 juli 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° ) § 2, derde lid, 1°, a) wordt aangevuld als volgt: « , zoals van kracht tot 31 december 2014 of tot het einde van de lopende vrijstelling;"; 2° ) in § 2, vijfde lid, wordt de notie "30 jaar" vervangen door de notie "25 jaar"; 3° ) § 2 wordt aangevuld met een zesde lid, luidend als volgt : "Het aantal personen behorend tot de doelgroep bedoeld in § 2, vierde lid, 3° mag in elk gewest en in de Duitstalige Gemeenschap op elk tijdstip niet meer zijn dan 10% van het aantal volledig werkloze personen die inschakelingsuitkeringen genieten of die een inkomensgarantie-uitkering genieten waarvan de referte-uitkering een inschakelingsuitkering is, in het betreffende gewest of de betreffende Gemeenschap."; 4° ) in § 3, eerste lid, wordt de notie "30 jaar" vervangen door de notie "25 jaar".5° ) er wordt een § 6 ingevoegd, luidend als volgt: " § 6.Voor de toepassing van § 2, vierde lid, 3° wordt de jonge werknemer die uiterlijk op 28 februari 2015 door de bevoegde gewestelijke dienst beschouwd wordt als behorend tot de betreffende doelgroep en positief meewerkt in een aangepast traject dat uiterlijk op 28 februari 2015 aanvangt, gelijkgesteld met een jonge werknemer die aan deze voorwaarden voldoet bij het verstrijken van de periode van 36 maanden.

Voor de toepassing van § 2, vierde lid, 4° wordt de jonge werknemer die uiterlijk op 28 februari 2015 behoort tot de betreffende doelgroep en positief meewerkt in een aangepast traject, gelijkgesteld met een jonge werknemer die aan deze voorwaarden voldoet bij het verstrijken van de periode van 36 maanden.".

Art. 5.Artikel 64, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 maart 1997, wordt vervangen door de volgende bepaling : "In afwijking van het eerste lid kan de werknemer die geen pensioen geniet in de zin van artikel 65, uitkeringen als tijdelijk werkloze genieten na de maand volgend op deze waarin zijn vijfenzestigste verjaardag gelegen is, voor zover de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht die veroorzaakt wordt door de arbeidsongeschiktheid van de werknemer.".

Art. 6.Artikel 71bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 juli 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 02/08/2007 numac 2007012331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 37 en 38 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 02/08/2007 numac 2007012332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot invoeging van een artikel 71bis in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 13/07/2007 pub. 01/08/2007 numac 2007012308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques sluiten en vervangen bij het koninklijk besluit van 7 februari 2014, wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 71bis.§ 1. Artikel 71 is niet van toepassing op de volledig werkloze die de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt in de beschouwde maand.".

Art. 7.Artikel 72, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 maart 2003 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2013, wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 72.De deeltijdse werknemer, die aanspraak maakt op het genot van de inkomensgarantie-uitkering bedoeld in artikel 131bis, en die de leeftijd van 50 jaar niet bereikt heeft in de beschouwde maand, moet zich bij de gemeente aanmelden op het tijdstip dat hij de deeltijdse arbeid aanvat ten einde zijn controleformulieren van de lopende maand en van de drie daaropvolgende maanden te laten valideren. Nadien moet hij zich eenmaal om de drie maanden aanmelden ten einde zijn controlekaarten voor de volgende drie maanden te laten valideren.".

Art. 8.Artikel 89 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013200357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 70, 111, 114, 127, 129bis en 129ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot intrekking van artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 september 2012 tot wijziging van de artikelen 53, 56, 58, 70, 133 en 151 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot wijziging van de artikelen 59bis en 89 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 4 juli 2004 houdende de wijziging van de werkloosheidsreglementering ten aanzien van volledig werklozen die actief moeten zoeken naar werk sluiten, wordt vervangen door de volgende bepaling: "

Art. 89.De werkloze die van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag geniet wordt van rechtswege vrijgesteld van de vereiste van artikel 60.".

De werkloze die in de loop van 2014 werkloosheidsuitkeringen als volledig werkloze heeft genoten en op 31 december 2014 de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, geniet evenwel de vrijstelling van de toepassing van de artikelen 48, § 1, eerste lid, 2°, 51, § 1, tweede lid, 3° tot 10°, 56, 58 en 72, alsmede van de vereiste van artikel 60 en van de verplichting bedoeld in artikel 66 om effectief in België te verblijven. Hij mag, in afwijking van artikel 45, eerste lid, 1°, voor eigen rekening en zonder winstoogmerk elke activiteit uitoefenen die betrekking heeft op zijn eigen bezit.".

Art. 9.Artikel 89bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002013104 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002013100 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd « Sociaal Fonds ter bevordering van de werkgelegenheid in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling » en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002013099 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds ter bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen" type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002013103 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77ter van 10 juli 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking sluiten, wordt opgeheven.

Art. 10.Artikel 90 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/1999 pub. 24/03/1999 numac 1999012164 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 30, 83, 90 en 130 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, wordt opgeheven.

Art. 11.In artikel 114 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012204341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van de artikelen 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 en 131septies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten en laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juli 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° ) § 5 wordt opgeheven;2° ) in § 6, eerste lid, wordt het cijfer "70" vervangen door het cijfer "65".

Art. 12.Artikel 116, § 2, eerste lid, 3°, b) van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012204341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van de artikelen 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 en 131septies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, wordt opgeheven.

Art. 13.Artikel 125 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007201955 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 114, 115, 124, 125 en 127 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten, wordt opgeheven.

Art. 14.In artikel 126, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2012 en 23 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° ) het eerste lid wordt aangevuld met een 9°, luidend als volgt : "9° de werkloze heeft deze toeslag reeds effectief genoten in de maand december 2014."; 2° ) het artikel wordt aangevuld met de volgende leden: "Wordt voor de toepassing van het eerste lid, 9°, gelijkgesteld met een werkloze die deze toeslag reeds effectief genoten heeft in de maand december 2014 : 1° de werkloze die werkloosheidsuitkeringen aanvraagt ingevolge een ontslag in het kader van een collectief ontslag, op de leeftijd van ten minste 50 jaar en uiterlijk op 30 juni 2015, indien de mededeling door de werkgever van de intentie tot collectief ontslag zoals bedoeld in artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.24 van 2 oktober 1975 gelegen is in de periode van 1 oktober 2012 tot 30 november 2014; 2° de werkloze die werkloosheidsuitkeringen aanvraagt ingevolge een ontslag in het kader van een collectief ontslag, indien de mededeling door de werkgever van de intentie tot collectief ontslag zoals bedoeld in artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.24 van 2 oktober 1975 gelegen is na 30 november 2014; 3° de werkloze die werkloosheidsuitkeringen aanvraagt en die op het op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende in de zin van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000869 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan rechtvaardigen;4° de werkloze die werkloosheidsuitkeringen aanvraagt en die tewerkgesteld was : a) ofwel minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep.Deze periode van 5 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst; b) ofwel minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep.Deze periode van 7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst; c) ofwel minimaal 20 jaar in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.46 gesloten op 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990; d) ofwel door een werkgever die behoort tot het paritair comité van het bouwbedrijf, voor zover de werknemer beschikt over een attest dat zijn ongeschiktheid tot voortzetting van zijn beroepsactiviteit bevestigt, afgegeven door een arbeidsgeneesheer. Voor de toepassing van het derde lid, 4°, a) en b) wordt onder een zwaar beroep begrepen, het zwaar beroep in de zin van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007022855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000869 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Voor de toepassing van het derde lid, 2° tot 4°, kan het recht op de anciënniteitstoeslag slechts worden toegekend indien de werknemer één jaar na de eerste uitkeringsaanvraag volgend op de in 2° en 4° bedoelde gebeurtenis, of na een uitkeringsaanvraag waarbij het in 3° vereiste beroepsverleden wordt aangetoond, de navermelde leeftijd heeft bereikt : 1° 55 jaar vóór 1 januari 2016;2° 57 jaar op 1 januari 2016;3° 59 jaar op 1 januari 2017;4° 61 jaar op 1 januari 2018;5° 63 jaar op 1 januari 2019; 6° 65 jaar op 1 januari 2020.".

Art. 15.In artikel 131bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 mei 1993 en laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° ) § 1, 4°, wordt vervangen door de volgende bepaling : "4° normaal gemiddeld recht hebben op een brutomaandloon dat minder bedraagt dan het refertemaandloon bedoeld in artikel 28, § 2."; 2° ) § 2bis, derde lid, wordt vervangen door de volgende bepaling : "De in het eerste lid bedoelde uurtoeslag bedraagt : 1° 2,31 EUR indien het een werknemer betreft bedoeld in artikel 110, § 1;2° 1,62 EUR indien het een werknemer betreft bedoeld in artikel 110, § 2; 3° 0,92 EUR indien het een werknemer betreft bedoeld in artikel 110, § 3.".

Art. 16.In artikel 153 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 juni 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000012547 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de hervorming van de administratieve sancties type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000033059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 de weddeschalen worden vastgesteld verbonden aan de graden van het personeel der leergangen voor sociale promotie ressorterend onder het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur sluiten, wordt de inleidende zin vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 153.De werkloze die onverschuldigde uitkeringen heeft of kan ontvangen, kan van de uitkeringen uitgesloten worden gedurende ten minste 4 weken en ten hoogste 13 weken, doordat hij:".

Art. 17.In artikel 154 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 mei 1999, 29 juni 2000, 22 augustus 2006 en 23 augustus 2014, wordt de inleidende zin vervangen door de volgende bepaling : "Art.154. De werkloze die onverschuldigde uitkeringen heeft of kan ontvangen, kan van de uitkeringen uitgesloten worden gedurende ten minste 4 weken en ten hoogste 26 weken, doordat hij :".

Art. 18.In artikel 155 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 juni 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000012547 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de hervorming van de administratieve sancties type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000033059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 de weddeschalen worden vastgesteld verbonden aan de graden van het personeel der leergangen voor sociale promotie ressorterend onder het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° ) tussen het eerste en het tweede lid wordt het volgende lid ingevoegd : "Kan van het genot van de uitkeringen uitgesloten worden gedurende ten minste 27 weken en ten hoogste 52 weken, de werkloze die gebruik maakt van onjuiste stukken ten einde te kwader trouw een onverschuldigd voordeel te bekomen met betrekking tot de toepassing van de werkloosheidsreglementering."; 2° ) het derde lid dat het vierde lid wordt, wordt vervangen door de volgende bepaling : "Voor de toepassing van het derde lid wordt nochtans geen rekening gehouden: 1° met de arbeidsdagen en gelijkgestelde dagen, welke voorafgaan aan de gebeurtenis die tot de toepassing van het derde lid aanleiding gaf; 2° met de dagen waarvoor een uitkering werd verleend in toepassing van de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, behalve wanneer zij onmiddellijk worden voorafgegaan door een ononderbroken periode van 26 arbeidsdagen, of van 26 halve arbeidsdagen indien het een vrijwillig deeltijdse werknemer betreft.".

Art. 19.In artikel 157bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 29 juni 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000012547 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de hervorming van de administratieve sancties type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000033059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 de weddeschalen worden vastgesteld verbonden aan de graden van het personeel der leergangen voor sociale promotie ressorterend onder het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° ) § 2 wordt opgeheven;2° ) in § 3 wordt de verwijzing "de §§ 1 en 2" vervangen door de verwijzing " § 1".

Art. 20.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

In afwijking van het eerste lid, treedt de bepaling van artikel 1, 2° ) evenwel in werking op 1 september 2015.

De artikelen 59bis, § 6, 59bis/1, § 4, 90, 114, § 5, 116, § 2, eerste lid, 3°, b) en 125 van het voormelde koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000012547 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de hervorming van de administratieve sancties type koninklijk besluit prom. 29/06/2000 pub. 15/09/2000 numac 2000033059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 de weddeschalen worden vastgesteld verbonden aan de graden van het personeel der leergangen voor sociale promotie ressorterend onder het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur sluiten0, zoals van kracht op 31 december 2014, blijven evenwel van toepassing op de werkloze die op deze dag de vrijstelling genoot, voor de duur van de vrijstelling die hem werd toegekend.

Art. 21.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 december 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Kris PEETERS

^