Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 december 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/07/2013 pub. 31/12/2014 numac 2014000932 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014018487 bron bpost n.v van publiek recht GEBRUIKERSHANDVEST Overeenkomstig artikel 144 van de wet van 21 maart 1991, deelt bpost N.V. van publiek recht haar nieuwe tarieven mee geldig vanaf 1 januari 2015. Alle tarieven zijn meegedeeld in euro. De klanten onder contract betalen hun Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type wet prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014022585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 16 december 2014 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekeri Interpretatieve regel voor de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten op basis van ribav(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014000944 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie voor de financiering van het SISNET-netwerk type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004070 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 mei 2014 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van de audiovisueel werk type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004069 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en ter bepaling van de modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van productievennootschappen en van de in aanmerking komende tussenpersonen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004073 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de inhoudingen voorzien in artikel 75, § 1quater, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en artikel 86, § 1, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004078 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanstelling van leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen op voorstel van de Minister van Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009597 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, dat in werking treedt op de datum van 1 januari 2015, is aan de heer Caprasse, E., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Grâce-Hollogne. Het is hem vergu Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009598 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 9 december 2014, is de heer Caprasse, E., notaris ter standplaats Grâce-Hollogne, benoemd tot Officier in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014009664 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 "Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude" van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009686 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 december 2014, zijn aangewezen tot de functie van familie- en jeugdrechter in hoger beroep bij het hof van beroep te Luik, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 december 2014: - mevr. - de heer Aerts J., kamervoorzitters in dit hof; - mevr. Konsek T., - de heer Rosewick G.,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009694 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 december 2014, dat in werking treedt op 31 december 2014, is mevr. Buyse A.-M., rechter in de politierechtbank West-Vlaanderen, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensi Bij koninklijke besluiten van 19 december 2014, zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroe(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014011657 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende het opleggen van prijs- en leveringsvoorwaarden voor het leveren in 2015 van de tertiaire regeling door verschillende producenten. - Uittreksel Een koninklijk besluit van 19 december 2014 legt de prijs- en leveringsvo - de NV Electrabel, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34, ondernemingsn(...) type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014012252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014012253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot opheffing van de artikelen 89, 90 en 125 in hetzelfde besluit type koninklijk besluit prom. 26/11/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014015483 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gelijkstellingen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de personeelsleden en aan de management-, staf- en directiefuncties van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014021139 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014021141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014021140 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014021143 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Belgisch- Interventie en Restitutiebureau naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014021142 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau naar het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014204409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014207262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het bouwen, herstellen en renoveren van spoorwegmateriaal gelegen op het grondgebied van Brugge Sint-Michiels en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014207688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014207705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2014 tot uitvoering van artikel 20 van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014207714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9/1 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014207768 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten wat het Grondwettelijk Hof betreft

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014000943 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 18 september 1978 tot toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken belast met het besturen van een autovoertuig type ministerieel besluit prom. 30/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004071 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009596 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 24 december 2014, is het verzoek tot toetreding van mevr. Pelgrims K., kandidaat-notaris, tot de associatie "MICHIELS & STROEYKENS" om de associatie "Michiels, Stroeykens & Pelgrims&q Mevr. Pelgrims K., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Aarschot. Het beroep t(...) type ministerieel besluit prom. 17/10/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014027270 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 betreffende een steunmaatregel waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 30/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014207711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 58 en 75ter van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

arrest

type arrest prom. 18/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004065 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten type arrest prom. 18/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004064 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten type arrest prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014207407 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 152/2014 van 16 oktober 2014 Rolnummer : 5732 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Brussel. type arrest prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014207408 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 153/2014 van 16 oktober 2014 Rolnummers : 5735 en 5738 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 4, § 7, van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare s Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 12/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014027276 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt met het oog op de organisatie van de externe financiering van de groene certificaten via een bemiddelaar type decreet prom. 17/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014029813 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014036945 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014027271 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels, wat betreft de op de rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen toepasselijke normen type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014027272 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014027274 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van de artikelen 55bis, § 4, van het Wetboek van successierechten en 131quinquies, § 4, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014027273 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014027275 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdracht van provinciale personeelsleden belast met het wegenbeheer naar de Waalse Regering

protocol

type protocol prom. 17/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004074 bron federale overheidsdienst financien Protocol tussen de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanrekening van de door de openbare instellingen van sociale zekerheid voor rekening van de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uitgevoerde uitgaven op de middelen die krachtens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap aan de deelgebieden worden toegekend

document

type document prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014040312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2014 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2014, 99.98 punten bedraagt, tegen Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014022566 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 december 2014, worden hernieuwd voor ee 1° als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen : - de dames CROMMELYNCK Anja, DE KOE(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014022567 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 december 2014, worden hernieuwd 1° als vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en de representatieve orga(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Assessor Tijdens haar openbare zitting van 10 juni 2014 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenpa Tijdens zijn plenaire vergadering van 7 november 2014 heeft de Senaat de lijst bevestigd zoals voor(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009510 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdgriffier wordt vacant verklaard voor aanwijzing in een mandaat, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voorwaarden van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009639 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdgriffier wordt vacant verklaard voor aanwijzing in een mandaat, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Hoofdgriffier van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Bru Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voorwaarden van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009638 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdsecretaris wordt vacant verklaard voor aanwijzing in een mandaat, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Hoofdsecretaris van het parket Brussel: 1. Voor bovenvermeld De kennis van de andere landstaal is vereist van de kandidaten overeenkomstig de bepalingen van de (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009643 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdgriffier wordt vacant verklaard voor aanwijzing in een mandaat, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg Luik : 1. Vo Aan deze vereisten en de benoemingsvoorwaarden opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek moet worden vo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009642 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdsecretaris wordt vacant verklaard voor aanwijzing in een mandaat, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Hoofdsecretaris van het parket Luik : 1. Voor bovenvermelde Aan deze vereisten en de benoemingsvoorwaarden opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek moet worden vo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009641 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdsecretaris wordt vacant verklaard voor aanwijzing in een mandaat, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Hoofdsecretaris van het parket Bergen : 1. Voor bovenvermel Aan deze vereisten en de benoemingsvoorwaarden opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek moet worden vo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009640 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdgriffier wordt vacant verklaard voor aanwijzing in een mandaat, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Hoofdgriffier van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanle Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voorwaarden van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009646 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdgriffier wordt vacant verklaard voor aanwijzing in een mandaat, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voorwaarden van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009647 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdgriffier wordt vacant verklaard voor aanwijzing in een mandaat, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voorwaarden van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009645 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdsecretaris wordt vacant verklaard voor aanwijzing in een mandaat, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Hoofdsecretaris van het parket West-Vlaanderen : 1. Voor bo Aan deze vereisten en de benoemingsvoorwaarden opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek moet worden vo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009644 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdgriffier wordt vacant verklaard voor aanwijzing in een mandaat, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voorwaarden van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009648 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdsecretaris wordt vacant verklaard voor aanwijzing in een mandaat, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Hoofdsecretaris van het parket Antwerpen : 1. Voor bovenver Aan deze vereisten en de benoemingsvoorwaarden opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek moet worden vo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009650 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdgriffier wordt vacant verklaard voor aanwijzing in een mandaat, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel Gent : 1. Voor Aan deze vereisten en de benoemingsvoorwaarden opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek moet worden vo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009649 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdgriffier wordt vacant verklaard voor aanwijzing in een mandaat, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voorwaarden van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009660 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Hoofdgriffier in de klasse A3 van het hof van beroep te Luik : 1, vanaf 23.02.2015; Hoofdgriffier in de klasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg Leuven : 1; Hoofdgriffier in de klasse A3 van de Hoofdgriffier in de klasse A3 van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel : 1 (*); Ho(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009661 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Hoofdgriffier in de klasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg Limburg; Hoofdgriffier in de klasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg; Hoofdgriffier in de klasse A3 van de rechtbank Hoofdgriffier in de klasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg Eupen; Hoofdgriffier in de klas(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/2014 numac 2014009695 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Hoofdgriffier in de klasse A2 van het vredegerecht Anderlecht II: 1 ; Hoofdgriffier in de klasse A2 van het vredegerecht Brussel III: 1 (*); Hoofdgriffier in de klasse A2 van het vredegerecht Ha(...) Hoofdgriffier in de klasse A2 van het vredegerecht Overijse-Zaventem: 1; Hoofdgriffier in de kla(...)
^