Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 mei 2015

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 december 2014 is de aanwijzing van de heer Liégeois, Y., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van eerste advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn v Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015 is de aanwijzing van de heer Michel, B., substituut(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015202163
pub.
07/05/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014012252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014012253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot opheffing van de artikelen 89, 90 en 125 in hetzelfde besluit type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014012227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de koppeling van de minimum- en de effectief betaalde lonen aan het gezondheidsindexcijfer type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2015000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, tweede en derde lid van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid en houdende toekenning van het saldo 2009 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014012229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de meldingsplicht contracten bepaalde duur of duidelijk omschreven werk, uitzendarbeid en onderaanneming sluiten is de aanwijzing van de heer Liégeois, Y., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van eerste advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 mei 2015.

Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015003075 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de organisatie en de werking van het Afwikkelingscollege, de voorwaarden voor de uitwisseling van informatie tussen het Afwikkelingscollege en derden en de maatregelen die moeten worden genomen om belangenconflicten te voorkomen type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de sociale programmatie 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201140 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015200694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de invoering van een plan voor de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 802.500 EUR aan de gemeente Sint-Joost-ten-Node in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015200540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015014115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 919.933,66 EUR aan de gemeente Vorst in toepassing van het Samenwerkingsakkoord Beliris en zijn Bijakten sluiten is de aanwijzing van de heer Michel, B., substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 24 mei 2015.

Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015003089 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015011106 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot erkenning van de Compensatiekas bedoeld in artikel 220 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015009112 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van arbeidsauditeurs type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015003087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanduiding van de vicegouverneur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015003090 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de Gouverneur van de Nationale Bank van België tot Gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds en tot Plaatsvervangend Gouverneur van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015011242 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van een project of activiteit type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015003053 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd sluiten is de aanwijzing van Mevr.

Goossens, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juni 2015.

Bij koninklijke besluiten van 27 maart 2015 : - is de aanwijzing van de heer Vandenberghe, L., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, tot de functie van eerste advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 11 mei 2015; - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, van de heer Von den Busch, M., vernieuwd voor een termijn met ingang van 21 mei 2015 en eindigend op 31 december 2015; - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Namen, voor een termijn van vijf jaar, van de heren : - Dantinne, S., met ingang van 14 mei 2015; - Thibaut de Maisières, F., met ingang van 17 mei 2015.

Bij koninklijk besluit van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015012094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het nationaal akkoord 2013-2014; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende het nationaal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 23/04/2015 numac 2015022123 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 23/04/2015 numac 2015022129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Farmaceutische Raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015003140 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in het artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015012084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2015, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de oprichting en vaststelling van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid Solidariteit 2e pijler voor de bewakingsdiensten" sluiten is de aanwijzing van de heer Croonenberghs, V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juni 2015.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^