Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 mei 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015002013 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015, wordt de heer Stefan VAN DER MEULEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederl Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015, wordt de heer Thomas DRYBOOMS, bevorderd door verhogi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015003177 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie Bij koninklijk besluit van 23 april 2015, wordt de heer Minguet, Arnaud E.D., Attaché, ambtshalve en zonder opzeg uit ziin hoedanigheid van rijksambtenaar ontslagen, op datum van 31 oktober 2014. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015011189 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 20 april 2015, wordt de beslissing van het provinciecollege van de Provincie Luik van 5 februari 2015 waarbij aan de N.V. Elia Asset, Keizerlaan 20 te 1000 Brussel, een wegverg type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015012044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015012061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden en de verloning en de andere arbeidsmodaliteiten in de aanvullende subsector van de glasindustrie type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015012067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015012081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, houdende toepassing van artikel 5.3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 houdende de invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015012058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der harsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015015054 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 april 2015 en met ingang van 1 september 2015 wordt aan de heer André CEULEMANS, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur-gener(...) Het is de heer André CEULEMANS vergund op 1 september 2015 zijn aanspraak op het pensioen te doen g(...) type koninklijk besluit prom. 16/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015024110 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015200406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de tewerkstelling en vorming van personen die tot de risicogroepen behoren type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015200920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015200972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de koppeling van het basisloon aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015201149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende het sociaal akkoord 2013-2014 voor de havenarbeiders van het logistiek contingent type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015201152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de initiatieven voor het jaar 2013 ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogropen type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015201253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen" type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015201293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende het akkoord van sociale vrede 2014 type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015201411 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 56 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015201479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015201487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015202163 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 december 2014 is de aanwijzing van de heer Liégeois, Y., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van eerste advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn v Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015 is de aanwijzing van de heer Michel, B., substituut(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015202200 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 april 2015 : - is de heer Moens, K., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie; - zijn benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van de heren : - Vael, L.; - Van Besien, J., licentiaten in de rechten, advocaten. Het bero(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015202203 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 april 2015 : - is aan de heer Jandrain, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi. Het is hem ver - dat in werking trad op 30 april 2015 's avonds, is aan Mevr. Pourbaix, M., ontslag verleend uit h(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015007109 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van april - mei 2015 type ministerieel besluit prom. 30/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015009231 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Penitentiaire Gezondheidsraad type ministerieel besluit prom. 24/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015021022 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2012 tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015202117 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 24 maart 2015 wordt de « sp.z.o.o. Anneberg Transpol » vanaf 24 maart 2015 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 24 maart 2015 wordt de heer Bij ministerieel besluit van 27 maart 2015 wordt de GmbH Bece-Leiterplatten-Chemie vanaf 27 maa(...) type ministerieel besluit prom. 02/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015202211 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de omstandige diagnose van de centrale verwarmingsinstallaties

arrest

type arrest prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015201619 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 29/2015 van 12 maart 2015 Rolnummer : 5758 In zake : de prejudiciële vraag betreffende het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 9 mei 1994 over de logiesverstrekkende inrichtingen en hotelinrichtingen, gesteld Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015201732 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 27/2015 van 5 maart 2015 Rolnummer : 5875 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 34 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Luik. Het Grondwettelijk Hof, same wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015201733 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 35/2015 van 12 maart 2015 Rolnummers : 5888 en 5944 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 330, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent en door de Recht Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 24/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015035565 bron vlaamse overheid Decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

beschikking

type beschikking prom. 23/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015031254 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto aangenomen in Doha op 8 december 2012 type beschikking prom. 23/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015031255 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout, gedaan te Genève op 27 januari 2006 type beschikking prom. 23/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015031253 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening nr. 347/2013

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015202165 bron federale overheidsdienst justitie Hof van beroep te Bergen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 28 januari 2015 heeft de heer Lenoir, J., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 2 Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen Bij beschikking van 18 februari 2015, van de voo(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/11/2014 pub. 07/05/2015 numac 2015031245 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest 6 NOVEMBER 2014 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Grondels » op het grondgebied van de gemeente Anderlecht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015035540 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de European Master of Food Science, Technology and Nutrition en de International Master of Adapted Physical Activity type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015035546 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het combineren van agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten, biohectaresteun en ecologisch aandachtsgebied met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2014 - 2020, en tot wijziging van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015035545 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015035549 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 houdende de voorwaarden tot toekenning van de subsidies en houdende de wijze van selectie, de duur en de evaluatie van kortdurende en langdurige time-outprogramma's, wat de subsidieduur betreft

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015003174 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 81undecies van de hypotheekwet van 16 december 1851 wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van het overgrote gedeelte van de De lijst van deze portefeuille ligt ter inzage op de respectieve maatschappelijke zetels van Optima(...) type bericht prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015018155 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap SBS Group heeft de nietigverklari Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 en 13 februari 2015. Deze zaak is(...) type bericht prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015018169 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Ordre des barreaux francophones et germanophone c.s. he Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2015. Deze zaken zijn in(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015007098 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 712 van 26 februari 2015, worden de aangestelde **** kandidaat-reserveofficieren benoemd in het reservekader : Landmacht In de graad van **** **** de graad van onderluitenant in het korps van de **** S. ****, op 1 januari 2015.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015022149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 april 2015, dat in werking treedt de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015022152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 april 2015, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 april 2015, dat in werking Bij hetzelfde besluit, wordt de heer TOUPY Jean-Pol benoemd tot plaatsvervangend lid, bij genoemde (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit va Bij hetzelfde besluit, wordt de heer LIEVENS Gabriel benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015022156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 april 2015, dat in werking tr Bij hetzelfde besluit, wordt de heer LIEVENS Gabriel, benoemd tot plaatsvervangend lid bij genoemde(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015009232 bron federale overheidsdienst justitie Bericht. - Examen met het oog op de werving van effectieve en plaatsvervangende assessoren in **** en **** gespecialiseerd in klinische psychologie en/of sociale re-integratie. - Oproep tot de kandidaten ****. Context

document

type document prom. -- pub. 07/05/2015 numac 2015031246 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 13/04/2015 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd RENDAC UDES N.V. Bij de beslissing van 13/04/2015 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd SONAC GENT B.V(...)
^