Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 maart 2015
gepubliceerd op 11 maart 2015

Koninklijk besluit houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003053
pub.
11/03/2015
prom.
04/03/2015
ELI
eli/besluit/2015/03/04/2015003053/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 MAART 2015. - Koninklijk besluit houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen "Euro Millions" en "Joker+";

Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd "Lotto/Joker+", "Keno", "Pick-3" en "Euro Millions";

Gelet op het koninklijk besluit van 20 januari 2010 tot bepaling van de voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen "Lotto Extra" en "Joker+";

Gelet op het koninklijk besluit van 6 mei 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto, onder de benaming "Super Lotto", die zich kenmerken door hetzij de toekenning van een promotionel bedrag aan de eerste winstrang, hetzij door de verdeling van een promotioneel bedrag onder de eerste drie winstrangen en voor de trekkingen van de "Joker+", georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen "Euro Millions" en "Joker+";

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2013 houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd "Lotto", "Euro Millions" en "Joker+", en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen "Euro Millions" en "Joker+" ;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 20 juli 2010 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 juli 2010, een gunstig advies heeft gegeven voor de invoering van een dagelijkse Joker+ trekking;

Gelet op het advies 56.963/2 van de Raad van State, gegeven op 19 januari 2015 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definitie

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 : het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 houdende het reglement van de "Pick-3", openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij ;2° Pick-3 : de openbare loterij, "Pick-3" genoemd, georganiseerd door de Nationale Loterij, overeenkomstig het koninklijk besluit van 9 augustus 2002;3° het koninklijk besluit van 7 september 2004 : het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions";4° Euro Millions : de openbare loterij, "Euro Millions" genoemd, georganiseerd door de Nationale Loterij overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 september 2004;5° het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 : het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genoemd "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" en "Euro Millions";6° het koninklijk besluit van 18 januari 2008 : het koninklijk besluit van 18 januari 2008 houdende het reglement van de "Keno", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;7° Keno : de openbare loterij "Keno" genoemd, georganiseerd door de Nationale Loterij, overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 januari 2008 ;8° het koninklijk besluit van 14 juli 2011: het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions";9° Lotto : de openbare loterij, "Lotto" genoemd, georganiseerd door de Nationale Loterij overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 juli 2011 ;10° het koninklijk besluit van 17 juli 2013: het koninklijk besluit van 17 juli 2013 houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genoemd "Lotto" en "Euro Millions" en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions" ;11° deelneming per abonnement : de deelneming aan "Lotto" en aan "Euro Millions" georganiseerd door de Nationale Loterij overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 juli 2013 ;12° trekkingsloterijen : de loterijen bedoeld in 2°, 4°, 7° en 9° alsook de eventueel in de toekomst door de Nationale Loterij uit te geven trekkingsloterijen waarvan de regels door Ons zijn bepaald in toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid en artikel 6, § 1, 1° van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij ;13° het koninklijk besluit van 24 november 2009 : het koninklijk besluit van 24 november 2009 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij;14° deelneming via het internet : de deelneming via een instrument van de informatiemaatschappij, "Internet" genoemd, georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 24 november 2009 ;15° online centrum : fysiek verkooppunt waarmee de Nationale Loterij een overeenkomst heeft gesloten teneinde het als verkoper van de openbare loterijen te erkennen of fysiek verkooppunt dat rechtstreeks wordt uitgebaat door de Nationale Loterij of iedere andere persoon die door de Nationale Loterij als fysiek verkooppunt wordt beschouwd. HOOFDSTUK II. - Principes voor de deelneming aan Joker+

Art. 2.De Nationale Loterij organiseert de openbare loterij "Joker+" genoemd overeenkomstig de hoofdstukken II tot en met XII van dit besluit.

Art. 3.Elke dag van de week wordt een Joker+-trekking gehouden.

Art. 4.De deelneming aan Joker+ berust op de gehele of gedeeltelijke overeenkomst tussen een Joker+-combinatie gevormd door een getal van 6 cijfers en een sterrenbeeld, en een combinatie gevormd door een getal van 6 cijfers en een sterrenbeeld die worden bepaald door lottrekking respectievelijk uit de reeks getallen gaande van 000000 tot 999999 en uit de 12 sterrenbeelden "Ram", "Stier", "Tweelingen", "Kreeft", "Leeuw", "Maagd", "Weegschaal", "Schorpioen", "Boogschutter", "Steenbok", "Waterman" en "Vissen". De combinatie waarmee wordt deelgenomen aan de Joker+ wordt "deelnemende Joker+-combinatie" genoemd.

Art. 5.Het nummer van 6 cijfers in elke Joker+- combinatie dat bestemd is voor de deelneming, wordt gegenereerd door het informaticasysteem van de Nationale Loterij op basis van een algoritme.

Art. 6.De deelneming aan Joker+ is ofwel onafhankelijk van de deelneming aan een trekkingsloterij ofwel gekoppeld aan de deelneming aan een trekkingsloterij. De Nationale Loterij bepaalt de trekkingsloterij(en) waarvan de deelneming gekoppeld kan worden aan een deelneming aan Joker+. Desgevallend is de loterij Joker+ een loterij die de trekkingsloterij waaraan ze is gekoppeld aanvult.

Wanneer de deelneming aan Joker+ gekoppeld is aan deelneming aan een trekkingsloterij, dan betreft ze enkel de Joker+-trekking die wordt georganiseerd op dezelfde dag als de trekking van de trekkingsloterij waaraan ze is gekoppeld.

Er is slechts één enkele "Joker+" trekking zelfs wanneer er dezelfde dag meerdere trekkingsloterijen worden georganiseerd, waaraan de deelneming aan "Joker+" kan worden gekoppeld.

Art. 7.De inzet voor een deelneming aan een trekking van een Joker+-combinatie bedraagt 1,50 euro.

Wanneer de deelneming aan een trekkingsloterij gekoppeld is aan een deelneming aan Joker+, worden de inzetten voor deze deelnemingen samengeteld.

Art. 8.Wanneer aan Joker+ wordt deelgenomen met meerdere Joker+-combinaties en voor meerdere trekkingen, dan komt de verschuldigde inzet overeen met het product van drie parameters, zijnde de enkelvoudige inzet van 1,50 euro, het aantal deelnemende Joker+-combinaties en het gekozen aantal trekkingen. HOOFDSTUK III. - Deelneming aan Joker+ in de online centra

Art. 9.Deelneming gebeurt volgens de "online"-verwerkingsmethode, namelijk in reële tijd via een netwerk van terminals en automaten die rechtstreeks verbonden zijn met het informaticasysteem van de Nationale Loterij, dat aan dit laatste ter registratie de gegevens betreffende de deelneming aan Joker+ doorgeeft. Ofwel staan deze gegevens op het in artikel 10 bedoeld Joker+-deelnemingsformulier of op de formulieren voor deelneming aan de trekkingsloterijen, ofwel zijn ze het resultaat van de in de artikelen 11 en 12 bedoelde speciale procedures. Op de automaten is evenwel alleen de in artikel 11 bedoelde bijzondere procedure van toepassing.

De terminals en automaten worden door de Nationale Loterij geïnstalleerd in de online centra.

Art. 10.De Nationale Loterij kan één of meerdere Joker+-deelnemingsformulieren uitgeven, die "Joker+-formulieren" genoemd worden en die enkel voor deelneming aan Joker+ bruikbaar zijn.

De Nationale Loterij bepaalt het uitzicht van de Joker+-formulieren en de verschillende speelmogelijkheden die ze bieden. Per formulier blijven deze mogelijkheden evenwel binnen de volgende grenzen: 1° het aantal deelnemende Joker+-combinaties kan niet hoger zijn dan 24 per trekking ;2° het aantal trekkingen waaraan wordt deelgenomen kan niet hoger zijn dan 35. De Nationale Loterij publiceert de verschillende speelmogelijkheden die door de Joker +-deelnemingsformulieren geboden worden met alle middelen die ze geschikt acht.

De deelnemer kiest het aantal deelnemende Joker+-combinaties, het betrokken aantal trekkingen en eventueel één of meer Joker+-sterrenbeelden, door de daartoe voorziene vakjes op de Joker+-deelnemingsformulieren aan te kruisen. Het aantal deelnemende Joker+-combinaties kan eventueel bepaald worden door het gekozen aantal sterrenbeelden.

Art. 11.Deelneming aan enkel Joker+ is mogelijk zonder gebruik te maken van een Joker+-deelnemingsformulier, middels de formule "Quick Pick Joker+" genoemd.

Door deze formule te kiezen doet de deelnemer afstand van de mogelijkheid om de Joker+-sterrenbeelden te kiezen en aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij ze hem toewijst op basis van een algoritme.

De Nationale Loterij bepaalt de verschillende speelmogelijkheden die de formule "Quick Pick Joker+" de deelnemer biedt. Deze mogelijkheden blijven evenwel binnen dezelfde grenzen bedoeld in artikel 10 en bekendgemaakt met alle middelen die de Nationale Loterij geschikt acht.

De formule "Quick Pick Joker+" is ook van toepassing op de Joker+-speltickets die afgeleverd worden door automaten. Deze mogelijkheden blijven evenwel binnen dezelfde grenzen als die bepaald in artikel 10 en bekendgemaakt met alle middelen die de Nationale Loterij geschikt acht.

Art. 12.Naar keuze van de Nationale Loterij kan de deelneming aan enkel Joker+ ook gebeuren door middel van de formule die "Replay Joker+" genoemd wordt en waarmee de deelnemer kan deelnemen aan Joker+ met dezelfde spelparameters als die welke zijn afgedrukt op het in artikel 16 bedoelde spelticket.

De "Replay Joker+"-formule bedoeld in het eerste lid berust op de volgende regels: 1° het gebruik van deze formule betreft uitsluitend de speltickets die worden afgeleverd onder gelding van dit reglement;2° onmiddellijk na de lezing van een winnend of verliezend spelticket door de terminal, kan de deelnemer de aflevering van een "Replay"-spelticket vragen.Indien hij van deze mogelijkheid afziet, is het betreffende spelticket niet meer bruikbaar voor dergelijke aflevering; 3° eenzelfde spelticket, afgeleverd met of zonder behulp van de "Replay Joker+"-formule, kan slechts tot één enkele "Replay Joker+" aanleiding geven;4° een spelticket, afgeleverd met behulp van de "Replay Joker+"-formule, kan opnieuw dienen voor de aflevering van een nieuw "Replay Joker+"-spelticket;5° de aflevering van een "Replay Joker+"-spelticket is enkel mogelijk na afloop van alle Joker+-trekkingen die vermeld zijn op het spelticket dat als basis dient voor dergelijke aflevering;6° de op het "Replay Joker+"-spelticket staande spelparameters die identiek moeten zijn, zijn die betreffende het aantal Joker+-trekkingen waaraan wordt deelgenomen, de verschuldigde inzet voor Joker+ en de deelnemende Joker+-combinaties ;7° onder voorbehoud van de bepalingen van 2°, is een spelticket op basis waarvan de aflevering van een "Replay Joker+"-spelticket wordt gevraagd niet meer bruikbaar na een door de Nationale Loterij vastgelegde en bekendgemaakte termijn die niet langer mag zijn dan 20 weken te rekenen vanaf de laatste Joker+-trekking waaraan het heeft deelgenomen;8° op een "Replay Joker+"-spelticket kan de onderscheidende vermelding "Replay Joker+" of "Replay" staan.

Art. 13.De deelnemingsverwerving voor een Joker+- trekking betreft de trekking waarvan de datum en de dag vermeld zijn op het spelticket bedoeld in artikel 16, voor zover de geregistreerde deelnemingsgegevens overeenkomstig artikel 25 vóór de trekking zijn overgeschreven op een elektronische informatiedrager.

Als een deelnemingsverwerving voor meerdere Joker+- trekkingen onafhankelijk is van deelneming aan een trekkingsloterij, dan betreft ze opeenvolgende trekkingen waarvan de data en dagen vermeld zijn op het in artikel 16 bedoeld spelticket, voor zover de geregistreerde deelnemingsgegevens overeenkomstig artikel 25 vóór de eerste van de opeenvolgende trekkingen zijn overgeschreven op een elektronische informatiedrager.

Als een deelnemingsverwerving voor meerdere Joker+- trekkingen gekoppeld is aan deelneming aan een trekkingsloterij, dan betreft ze opeenvolgende trekkingen van de betreffende trekkingsloterij waarvan de data en de dagen vermeld zijn op het spelticket bedoeld in artikel 16, voor zover de geregistreerde deelnemingsgegevens overeenkomstig artikel 25 vóór de eerste van de opeenvolgende trekkingen zijn overgeschreven op een elektronische informatiedrager.

Art. 14.De formulieren voor deelneming aan de trekkingsloterijen kunnen vakjes bevatten die de deelnemer al dan niet kan aankruisen om zijn wens uit te drukken: 1° ofwel om niet deel te nemen aan Joker+.In dat geval kruist de deelnemer geen enkel van de vakjes aan met betrekking tot een eventuele deelneming aan Joker+ ; 2° ofwel om wel deel te nemen aan Joker+.In dat geval, kiest hij het aantal deelnemende Joker+-combinaties dat gaat van 1 tot 4, één sterrenbeeld en het aantal Joker+-trekkingen onder de verschillende geboden mogelijkheden.

Wanneer de deelnemer op een formulier voor een trekkingsloterij één van de vakjes aankruist die het aantal Joker+-combinaties aanduidt zonder het vakje aan te kruisen overeenstemmend met een sterrenbeeld, dan kan het informaticasysteem van de Nationale Loterij toevalsgewijs: 1° één sterrenbeeld toekennen indien het gekozen aantal Joker+-combinaties overeenstemt met één;2° 1, 2, 3 of 4 mogelijks van elkaar verschillende sterrenbeelden toekennen wanneer het gekozen aantal Joker+-combinaties respectievelijk overeenstemt met 2, 3 of 4.

Art. 15.Wanneer trekkingsloterijen een deelneming toelaten door middel van de formules "Quick Pick" en "Replay", dan kunnen deze formules van toepassing zijn op de aanvullende loterij Joker+ waaraan ze desgevallend gekoppeld zijn.

Art. 16.Na betaling van de inzet in speciën of met eender welk ander door de Nationale Loterij aanvaard betaalmiddel, krijgt de deelnemer een spelticket dat wordt afgeleverd door de printer verbonden aan de terminal of geïntegreerd in de automaat.

Dat spelticket vermeldt : 1° de datum en het uur van de deelnemingsverwerving;2° de datum of data van de Joker+-trekkingen ;3° de deelnemende Joker+-combinatie(s) en, in geval van gelijktijdige deelneming aan een trekkingsloterij, de daaraan inherente spelgegevens;4° het totaal bedrag van de betaalde inzet, inclusief de verschuldigde inzet voor de eventuele deelneming aan een trekkingsloterij ;5° een reeks codenummers, bestemd voor controle, identificatie en beheer ;6° eventueel de vermelding "Quick Pick Joker+" of "Joker+" ;7° eventueel door de Nationale Loterij nuttig geachte uitleg, informatie of voorschriften ;8° eventueel afbeeldingen of reclameboodschappen ten gunste van de Nationale Loterij en/of, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten.

Art. 17.Wanneer met meer dan één Joker+-combinatie aan Joker+ wordt deelgenomen, dan verschillen de nummers van de Joker+-combinaties vermeld op eenzelfde spelticket.

Art. 18.Door het spelticket te aanvaarden, stemt de deelnemer in met alle erop vermelde deelnemingsgegevens. HOOFDSTUK IV. - Deelneming aan Joker+ per abonnement

Art. 19.Deelneming aan Joker+ per abonnement gebeurt gekoppeld aan een trekkingsloterij door middel van de specifieke deelnemingsformulieren.

Deelneming aan Joker+ alleen is niet toegelaten.

De deelnemingsformulieren bedoeld in het eerste lid kunnen vakjes bevatten die de deelnemer al dan niet kan aankruisen teneinde zijn wens om al dan niet deel te nemen aan Joker+ uit te drukken.

Desgevallend wordt met 1, 2, 3 of 4 combinaties aan Joker+ deelgenomen.

Wanneer met meerdere Joker+-combinaties aan Joker+ wordt deelgenomen, dan bevatten de Joker+ combinaties van elkaar verschillende nummers.

Wordt beschouwd als een formulier dat aangeeft dat de deelnemer niet wenst deel te nemen aan Joker+, het formulier waarop: 1° geen enkele van de vakjes betreffende deelneming aan Joker+ is aangekruist ;2° een vakje met een sterrenbeeld is aangekruist, terwijl geen enkel van de vakjes is aangekruist die het gekozen aantal Joker+-combinaties bepaalt. Wordt verworpen en terugbezorgd aan de deelnemer voor verbetering: het deelnemingsformulier waarop meerdere vakjes die het gekozen aantal Joker+-combinaties bepalen of meerdere vakjes die een sterrenbeeld aanduiden zijn aangekruist.

Wanneer de deelnemer op een formulier een van de vakjes aankruist die het aantal Joker+-combinaties aanduidt zonder het vakje aan te kruisen overeenstemmend met een sterrenbeeld, dan kan het informaticasysteem van de Nationale Loterij toevalsgewijs: 1° één sterrenbeeld toekennen indien het gekozen aantal Joker+-combinaties overeenstemt met één;2° 1, 2, 3 of 4 mogelijks van elkaar verschillende sterrenbeelden toekennen, wanneer het gekozen aantal Joker+-combinaties respectievelijk overeenstemt met 2, 3 of 4. HOOFDSTUK V. - Deelneming aan Joker+ via Internet

Art. 20.Aan Joker+ wordt via internet deelgenomen, ofwel samen met deelneming aan een trekkingsloterij, ofwel onafhankelijk daarvan.

Art. 21.De Nationale Loterij bepaalt de verschillende aan de deelnemer geboden speelmogelijkheden voor deelneming via het Internet.

Deze mogelijkheden blijven evenwel binnen de grenzen die bedoeld zijn in artikel 10 en die door de Nationale Loterij worden bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen.

Art. 22.§ 1. Naar keuze van de deelnemer, kan de deelneming aan Joker+ via het Internet doorlopend zijn. Een "voortdurende deelneming" is een deelneming aan opeenvolgende trekkingen waarvan het aantal niet op voorhand bepaald is. De deelnemer die doorlopend deelneemt aan Joker+ heeft de mogelijkheid om deze deelneming op ieder moment te stoppen mits aanpassing door hemzelf van de desbetreffende parameter van zijn "spelersrekening".

Wanneer de deelneming aan Joker+ meerdere trekkingen betreft, wordt de verschuldigde inzet steeds berekend voor alle trekkingen samen en stemt hij overeen met het product van drie parameters, zijnde de enkelvoudige inzet van 1,50 euro, het aantal deelnemende Joker+-combinaties en het gekozen aantal trekkingen. De aldus berekende inzet wordt van de "spelersrekening" afgenomen.

Wanneer de deelneming doorlopend is, wordt het bedrag van de verschuldigde inzet steeds berekend voor één trekking. Deze inzet stemt overeen met het product van twee parameters, zijnde de in artikel 7 bedoelde inzet van 1,50 euro en het aantal deelnemende Joker+-combinaties. De inzet wordt trekking per trekking van de "spelersrekening" afgenomen.

Wanneer de deelneming aan Joker+ gekoppeld is aan deelneming aan een trekkingsloterij, stemt de totale verschuldigde inzet overeen met de som verschuldigd voor deze twee deelnemingen.

De Nationale Loterij kan voor de deelnemer in de mogelijkheid voorzien om een eerder bevestigde deelnemingsverwerving identiek opnieuw te gebruiken. § 2. Een overzichtsscherm dat een preview geeft van de Joker+-deelnemingsverwerving, met name de gekozen spelparameters en de daaraan verbonden inzet, verzoekt de deelnemer deze gegevens te controleren alvorens ze te bevestigen. Op dat ogenblik kan de deelnemer zo gewenst ofwel nog afzien van deelneming aan het spel, ofwel de gekozen spelparameters wijzigen. Als hij de knop "Bevestigen" aanklikt, aanvaardt hij de parameters van zijn deelnemingsverwerving, worden ze definitief en kunnen ze niet meer gewijzigd worden.

Na de bevestiging bedoeld in het eerste lid, informeert een scherm de deelnemer dat zijn deelnemingsverwerving: 1° ofwel geweigerd is, wanneer de registratie van de deelnemingsverwervingen afgesloten is of wanneer ze niet overeenstemt met de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 november 2009.In dat geval, wordt de deelnemer daarvan verwittigd met een bericht op het scherm. 2° ofwel aanvaard is, wanneer ze geen aanleiding geeft tot toepassing van 1°.In dat geval wordt de deelnemer daarvan verwittigd door een bericht op het scherm dat de registratie van zijn deelneming bevestigt en de gekozen spelparameters vermeldt, alsook een transactienummer. De Nationale Loterij stuurt de deelnemer ook een elektronisch bericht dat deze informatie bevat. Tegelijkertijd wordt de verschuldigde inzet onherroepelijk afgenomen van de beschikbare gelden op zijn "spelersrekening".

Art. 23.Of ze onafhankelijk zijn van of gekoppeld aan een trekkingsloterij, de Joker+-combinaties die aan de deelnemer worden toegekend zijn standaard-combinaties. De deelnemer heeft de mogelijkheid om één of meerdere toegekende standaard Joker+-combinaties te weigeren en hun vervanging door andere te verzoeken. Desgevallend heeft de deelnemer de mogelijkheid om een sterrenbeeld te kiezen voor elke Joker+-combinatie waarmee hij wenst deel te nemen. Hij heeft evenwel niet de mogelijkheid om de samenstelling te bepalen van de nummers van de deelnemende Joker+-combinaties, aangezien ze steeds worden toegekend overeenkomstig artikel 5.

Art. 24.Wat de voortdurende deelneming betreft, zal bij wijziging van de Joker+- deelnemingsregels, meer bepaald die betreffende de spelmatrix, de verschuldigde basisinzet, de verdeling en het bedrag van de winsten en de frequentie van de trekkingen, de deelneming aan deze openbare loterij onder gelding van de nieuwe regels pas doorlopen na voorafgaand akkoord van de deelnemer. HOOFDSTUK VI. - Geldigheid van de deelneming aan Joker+

Art. 25.Welke formule de deelnemer ook gekozen heeft voor zijn deelneming, deze wordt pas effectief wanneer de gegevens van de deelneming aan Joker+ vóór de betrokken trekking door de Nationale Loterij zijn overgeschreven op een elektronische informatiedrager.

Deze elektronische informatiedrager wordt vóór de trekking verzegeld door een gerechtsdeurwaarder. Bij onvoorziene afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder, brengt de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of zijn afgevaardigde de verzegeling aan.

Wanneer de overschrijving op een elektronische informatiedrager om welke reden ook niet is gebeurd volgens de voorwaarden bepaald in het eerste lid, worden de inzetten terugbetaald aan de deelnemers. Wanneer het een deelneming betreft via een online centrum, gebeurt de terugbetaling op voorlegging van het spelticket. HOOFDSTUK VII. - De Joker+-trekkingen

Art. 26.De trekking van de winnende Joker+-combinatie gebeurt, naar keuze van de Nationale Loterij, door middel van: 1° zeven trekkingstrommels.In elk van de eerste zes trommels worden tien van 0 tot 9 genummerde ballen gelegd van hetzelfde materiaal, volume en gewicht. Na mengen van de ballen wordt uit elke trommel één bal gehaald. De cijfers op de uitgehaalde ballen vertegenwoordigen respectievelijk, in volgorde van de opstelling van de trommels en te beginnen bij de linker trommel vanuit het gezichtspunt van het publiek, het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen, voor de tientallen en voor de eenheden van het getal van de winnende Joker+-combinatie. In de zevende en uiterst rechtse trommel vanuit het gezichtspunt van het publiek worden twaalf ballen gelegd van hetzelfde materiaal, volume en gewicht. Op elk van deze ballen staat een verschillend sterrenbeeld grafisch afgebeeld. Na mengen van de ballen wordt er één bal uit de trommel gehaald; 2° twee trekkingstrommels.In de eerste trommel worden tien van 0 tot 9 genummerde ballen gelegd van hetzelfde materiaal, volume en gewicht.

In dit geval wordt er zes keer één bal uitgehaald, met dien verstande dat de uitgehaalde bal telkens opnieuw in de trommel wordt gelegd alvorens er een volgende bal wordt uitgehaald, en dat de ballen vóór elke uithaling worden gemengd. De cijfers die op de uit de trommels gehaalde ballen staan, vertegenwoordigen achtereenvolgens, in volgorde van uithaling, het cijfer voor de honderdduizendtallen, voor de tienduizendtallen, voor de duizendtallen, voor de honderdtallen, voor de tientallen en voor de eenheden van het getal van de winnende Joker+-combinatie. In de tweede trommel worden twaalf ballen gelegd van hetzelfde materiaal, volume en gewicht. Op elk van deze ballen staat een verschillend sterrenbeeld grafisch afgebeeld. Na mengen van de ballen wordt er één bal uit de trommel gehaald; 3° een fysiek hulpmiddel, verschillend van die bedoeld in 1° en 2°, of door middel van een elektronische procedure.Elke gebruikte procedure garandeert dat de winnende Joker+-combinatie uitsluitend door het toeval bepaald wordt. HOOFDSTUK VIII. - Bepaling van de Joker+-loten

Art. 27.De loten van de Joker+ bedragen forfaitair 200.000, 20.000, 2.000, 200, 20, 5, 2 en 1,50 euro.

Geeft recht op een lot van : 1° 200.000 euro : de deelnemende Joker+-combinatie die overeenstemt met de winnende Joker+-combinatie, onder voorbehoud van het vijfde lid; 2° 20.000 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan het getal overeenstemt met het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze groep van zes overeenstemmende cijfers wordt "winnende groep" genoemd; 3° 2.000 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij de cijfers voor de honderdduizendtallen, de tienduizendtallen, de duizendtallen, de honderdtallen en de tientallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij de cijfers voor de eenheden, de tientallen, de honderdtallen, de duizendtallen en de tienduizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie. Deze twee groepen van vijf overeenstemmende cijfers worden "winnende groepen" genoemd; 4° 200 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij de cijfers voor de honderdduizendtallen, de tienduizendtallen, de duizendtallen en de honderdtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij de cijfers voor de eenheden, de tientallen, de honderdtallen en de duizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie.Deze twee groepen van vier overeenstemmende cijfers worden "winnende groepen" genoemd; 5° 20 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij de cijfers voor de honderdduizendtallen, de tienduizendtallen en de duizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij de cijfers voor de eenheden, de tientallen en de honderdtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie.Deze twee groepen van drie overeenstemmende cijfers worden "winnende groepen" genoemd; 6° 5 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij de cijfers voor de honderdduizendtallen en de tienduizendtallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij de cijfers voor de eenheden en de tientallen van haar getal overeenstemmen met die van het getal van de winnende Joker+-combinatie.Deze twee groepen van twee overeenstemmende cijfers worden "winnende groepen" genoemd; 7° 2 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan, hetzij het cijfer voor de honderdduizendtallen van haar getal overeenstemt met dat van het getal van de winnende Joker+-combinatie, hetzij het cijfer voor de eenheden van haar getal overeenstemt met dat van het getal van de winnende Joker+-combinatie;8° 1,50 euro : de deelnemende Joker+-combinatie waarvan het sterrenbeeld overeenstemt met dat van de winnende Joker+-combinatie, uitgezonderd de deelnemende Joker+-combinatie die overeenstemt met de winnende Joker+-combinatie. Cumulatie van loten is toegestaan, doch is niet van toepassing binnen een winnende groep. Een winnende groep geniet enkel van het hoogste lot dat hem met toepassing van het tweede lid is toegekend.

Voor elke Joker+-trekking is het totaal bedrag dat voorbehouden is voor de deelnemende Joker+-combinaties die overeenstemmen met de winnende Joker+-combinatie, begrensd tot een miljoen euro.

Wanneer een trekking meer dan vijf winnende Joker+-combinaties aanwijst, wordt het bedrag van een miljoen euro in gelijke delen verdeeld onder de betrokken winnende Joker+-combinaties.

Art. 28.In het kader van promotieacties kan de Nationale Loterij een bijkomend bedrag, "promotioneel bedrag" genoemd, toekennen aan de winnende Joker+-combinaties die genieten van een forfaitair lot van 200.000 euro of van een forfaitair lot dat voortvloeit uit de eventuele toepassing van artikel 27, vijfde lid. Dit promotioneel bedrag wordt volgens de volgende regels toegekend: 1° het in 2° bedoelde promotioneel bedrag wordt toegekend aan de Joker+-trekking die georganiseerd wordt op de 21ste dag van elke maand; 2° het door de Nationale Loterij bepaald promotioneel bedrag voor de Joker+-trekking bedoeld in 1°, is niet lager dan 2.500 euro en niet hoger dan 1.000.000 euro; 3° indien de in 1° bedoelde trekking een winnende Joker+-combinatie aanwijst, wordt het promotioneel bedrag daaraan toegekend.Indien de trekking meer dan een winnende Joker+-combinatie aanwijst, wordt het promotioneel bedrag in gelijke delen verdeeld onder de winnende Joker+-combinaties; 4° wanneer een Joker+-trekking het promotioneel bedrag dat het eventueel heeft toegekend gekregen niet toewijst, dan wordt het overgedragen naar de volgende Joker+-trekking die minstens één winnende Joker+-combinatie aanwijst;5° als, onder voorbehoud van 6°, de Joker+-trekkingen gedurende meerdere opeenvolgende maanden geen enkele winnende Joker+-combinatie aanwijst, worden de promotionele bedragen die werden toegekend op de 21ste dag van de betrokken maanden gecumuleerd; 6° het uit toepassing van 5° voortvloeiend gecumuleerd bedrag is beperkt tot een door de Nationale Loterij bepaald bedrag van 3.000.000 euro; 7° zodra het in 6° bedoeld plafond is bereikt, wordt de toekenning van het in 1° bedoeld promotioneel bedrag opgeschort zo lang het geplafonneerd bedrag niet is toegewezen.

Art. 29.Wanneer de verdeling in gelijke delen van een forfaitaire winst of van een promotioneel bedrag leidt tot een decimaal bedrag, dan wordt elk deel afgerond naar het hogere veelvoud van 100 euro. In voorkomend geval wordt deze afronding toegepast op de som van de forfaitaire winst en het eventuele bedrag van het promotioneel bedrag.

Art. 30.De promotieacties bedoeld in artikel 28 worden gefinancierd door afhouding van een percentage van de voor elke Joker+-trekking geregistreerde inzetten. Het toegepast percentage wordt bepaald door de Nationale Loterij en ligt tussen een minimum van 1% en een maximum van 10%. Als de toepassing van dit percentage leidt tot een bedrag dat hoger is dan wat nodig is om het in artikel 28 bedoeld promotioneel bedrag te financieren, wordt het overschot gestort in een fonds "Joker+-speelpotfonds" genoemd. Als de toepassing van dit percentage leidt tot een bedrag dat lager is dan wat nodig is om het in artikel 28 bedoeld promotioneel bedrag te financieren, wordt het bijkomend bedrag dat nodig is om het te bereiken, afgenomen van het "Joker+-speelpotfonds".

Art. 31.Behalve die bedoeld in artikel 28, kan de Nationale Loterij ook promotieacties organiseren die erin bestaan het bedrag van de loten bedoeld in artikel 27, eerste lid, te verhogen, met maximum 300%. Deze promotieacties worden gefinancierd door het "Joker+-speelpotfonds", bedoeld in artikel 30. HOOFDSTUK IX. - Uitbetaling van de Joker+-loten en klachten verbonden aan een deelnemingsverwerving in een onlinecentrum

Art. 32.Ongeacht hun bedrag zijn de loten betaalbaar tegen afgifte van het winnend spelticket gedurende een periode van 20 weken te rekenen vanaf de trekkingsdag. Het uitbetaalde lotenbedrag kan de loten omvatten die eventueel zijn toegewezen door de trekkingsloterij, wanneer Joker+ een daaraan gekoppelde loterij is.

Wanneer een trekking niet werd gehouden op de oorspronkelijk vastgelegde datum en werd uitgesteld naar een latere datum, loopt de in het eerste lid bedoelde termijn vanaf de oorspronkelijk vastgelegde datum.

Als een trekking aanleiding heeft gegeven tot een bijkomende trekking, loopt de in het eerste lid bedoelde termijn vanaf de oorspronkelijk voor de onderbroken trekking vastgelegde datum.

Na afloop van deze termijn verblijven de loten aan de Nationale Loterij.

Een winnend spelticket betreffende een deelneming aan meer dan een trekking dat ter inning wordt aangeboden vóór de laatste der trekkingen waaraan het deelneemt, wordt vervangen door een nieuw spelticket dat bruikbaar is voor de resterende trekking of trekkingen.

Art. 33.De loten worden contant uitbetaald en, naargelang de hoogte van de uit te betalen bedragen, in speciën of door middel van één van de gebruikelijke betalingswijzen bij bankverrichtingen.

Naargelang de omvang van zijn globale winstbedrag, dewelke wordt bepaald door de Nationale Loterij, wordt een winnend spelticket ter inning aangeboden hetzij in een door de deelnemer te kiezen online-centrum, hetzij in een regionaal kantoor van de Nationale Loterij, hetzij ten zetel van de Nationale Loterij. De automaten betalen geen winsten uit.

Op haar website www.nationale-loterij.be publiceert de Nationale Loterij de adres- en andere gegevens van haar maatschappelijke zetel, van haar regionale kantoren en van de online-centra. Die internetsite vermeldt eveneens de maximale winstbedragen die de online-centra en de regionale kantoren mogen uitbetalen. De winstbedragen die hoger liggen dan deze maximumbedragen worden uitsluitend uitbetaald ten zetel van de Nationale Loterij. Al deze informatie kan ook op eenvoudig verzoek bij de Nationale Loterij worden verkregen.

Art. 34.Klachten over de uitbetaling van de loten moeten, op straffe van verval, uiterlijk worden ingediend binnen een termijn van 20 weken, te rekenen vanaf de betrokken trekkingsdag.

Als het winstbedrag niet hoger is dan 2.000 euro, worden de klachten tegen ontvangstbewijs ingediend in een online-centrum.

Als het winstbedrag 2.000 euro overschrijdt, worden de klachten bij een ter post aangetekende brief gericht aan de Nationale Loterij.

Bij elke klacht moet het spelticket gevoegd zijn. Op de keerzijde van het spelticket moet de deelnemer zijn naam, voornaam en adres vermelden. Wanneer een spelticket dat het voorwerp uitmaakt van een klacht, door de klager zelf wordt afgegeven ten zetel van de Nationale Loterij of bij een van haar regionale kantoren, wordt voor de klager een bewijs van afgifte opgesteld. HOOFDSTUK X. - Uitbetaling van de loten van Joker+ en klachten verbonden aan een deelnemingsverwerving per abonnement

Art. 35.De uitbetaling van de loten verbonden aan een deelnemingsverwerving per abonnement en de klachten hierover gebeuren overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 juli 2013. HOOFDSTUK XI. - Uitbetaling van de loten van Joker+ en klachten verbonden aan een deelnemingsverwerving via internet

Art. 36.De uitbetaling van de loten verbonden aan een deelnemingsverwerving via internet en de klachten hierover gebeuren overeenkomstig het koninklijk besluit van 24 november 2009. HOOFDSTUK XII. - Algemene bepalingen betreffende Joker+

Art. 37.Uitsluitend de door de Nationale Loterij uitgegeven Joker+-deelnemingsformulieren en de formulieren voor deelneming aan de trekkingsloterijen zijn geldig voor de deelnemingsverwerving. Ze worden ter beschikking gesteld van de deelnemers in de online-centra en/of via elk ander door de Nationale Loterij nuttig geacht kanaal. De Nationale Loterij kan de verkoop van de formulieren toestaan tegen een prijs die door haar is vastgesteld en die niet meer mag bedragen dan 25 cent per formulier.

Art. 38.Alle "x"-vormige kruisjes op de Joker+-deelnemingsformulieren of op de formulieren voor deelneming aan de trekkingsloterijen worden aangebracht met een balpen, in het zwart of het blauw, binnen de vakjes betreffende een eventuele deelneming aan de Joker+.

Art. 39.De deelnemingsformulieren bedoeld in artikel 37 mogen noch geplooid, noch beklad, noch verfrommeld, noch gescheurd zijn wanneer ze gebruikt worden voor een deelnemingsverwerving.

Art. 40.Onverminderd het bepaalde in artikel 18 zijn de online-centra gemachtigd om via de terminal en op aanwijzing van de deelnemer, de gegevens op een onjuist ingevuld formulier recht te zetten om de registratie van de deelnemingsgegevens mogelijk te maken.

Art. 41.De Nationale Loterij bepaalt en publiceert de plaatsen en uren van de Joker+-trekkingen en van de trekkingen van de trekkingsloterijen waaraan die Joker+-trekkingen eventueel gekoppeld zijn.

Art. 42.De dag- en uurlimieten voor de deelnemingsverwervingen met het oog op een trekking, zijn verkrijgbaar in alle online-centra en staan op de internetsite van de Nationale Loterij.

Art. 43.De in artikel 26 bedoelde trekking verloopt in het openbaar, onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder en onder de leiding van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.

De onvoorziene afwezigheid, op het geplande uur, van de gerechtsdeurwaarder vormt geen beletsel voor de trekking, die dan doorgaat onder toezicht van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.

Als een aan de gang zijnde trekking buiten de wil van de Nationale Loterij wordt onderbroken, wordt een lijst van de gedeeltelijke resultaten opgesteld door de persoon belast met het toezicht en wordt een aanvullende trekking uitgevoerd. De aanvullende trekking betreft enkel de bestanddelen die nodig zijn om de winnende Joker+-spelcombinatie te vervolledigen.

Als een trekking niet kan worden uitgevoerd of vervolledigd op de voorziene datum, wordt ze verricht binnen een termijn van 3 dagen volgend op de oorspronkelijk vastgelegde datum. De datum van deze trekking wordt door de Nationale Loterij bepaald en met alle door haar nuttig geachte middelen bekendgemaakt.

Wanneer het resultaat van een trekking niet in overeenstemming is met dit besluit, wordt het geannuleerd en wordt de betrokken trekking overgedaan.

De trekkingsresultaten worden vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder of, bij diens onvoorziene afwezigheid, door de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens afgevaardigde, en worden vermeld in het door hem opgestelde verslag.

De gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of diens afgevaardigde regelt elk incident dat verband houdt met de trekking.

De Nationale Loterij maakt de resultaten van de trekking bekend met de door haar nuttig geachte middelen.

Art. 44.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een spelticket, namelijk de houder ervan. De staving van diens identiteit wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het spelticket, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval houdt de Nationale Loterij het spelticket in tot ze een beslissing heeft genomen en ontvangt de houder van het spelticket een bewijs van afgifte; 2° als het vermoeden bestaat dat de houder van het spelticket minderjarig is;3° als het vermoeden bestaat dat de houder het spelticket op onrechtmatige wijze heeft verkregen;4° als eender welke wettelijke bepaling daarin voorziet.

Art. 45.Onder voorbehoud van rechterlijk beroep wordt geen enkel bezwaar aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een spelticket of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

Art. 46.Onder voorbehoud van rechterlijk beroep en ongeacht wie een gemeenschappelijke deelneming organiseert, komt de Nationale Loterij op geen enkele manier tussenbeide in geschillen die kunnen ontstaan tussen de leden van een groep of tussen de leden van een groep en de organisator ervan.

Art. 47.Het is minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 48.De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de deelnemers, behalve wanneer ze eraan verzaken.

Art. 49.Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot te verkrijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. HOOFDSTUK XIII. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 7 september 2004

Art. 50.Het opschrift van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen "Euro Millions" en "Joker+", gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011, wordt vervangen door het volgende: "Koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions".

Art. 51.Artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011, wordt vervangen door het volgende: "Dit besluit is van toepassing op de organisatie door de Nationale Loterij van de openbare loterij "Euro Millions" genoemd."

Art. 52.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 december 2009 en 9 januari 2011, worden het tweede en het derde lid opgeheven.

Art. 53.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door het volgende: "Art.6. De deelnemingsverwerving gebeurt volgens de online-verwerkingsmethode, zijnde realtime via een netwerk van terminals en automaten die rechtstreeks verbonden zijn met een informaticasysteem van de Nationale Loterij waaraan ze ter registratie de deelnemingsgegevens doorgeven die op de in artikel 7 bedoelde formulieren voorkomen of die voortvloeien uit de in de artikel 11 bedoelde bijzondere procedure. Op de automaten is evenwel alleen de in artikel 11 bedoelde bijzondere procedure van toepassing.

De Nationale Loterij plaatst de terminals en automaten in de online-centra waarmee ze hierover een overeenkomst heeft afgesloten."

Art. 54.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011, worden de woorden ", met inbegrip van die, bedoeld in artikel 21/2, tweede lid," opgeheven.

Art. 55.Artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 januari 2011 en 26 januari 2014, wordt vervangen door het volgende: "Art.11. De deelnemingsverwerving voor Euro Millions kan gebeuren zonder gebruik te maken van een formulier, middels de formule "Quick Pick" genoemd.

Als de deelnemer opteert voor deze formule, ziet hij af van de mogelijkheid om zelf zijn Euro Millions-spelcombinaties te kiezen en aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij ze hem willekeurig toekent.

De speelmogelijkheden waaruit de deelnemer kan kiezen voor Euro Millions zijn die van de formulieren bedoeld in artikel 7. De Nationale Loterij kan evenwel de door de in artikel 7 bedoelde bulletins geboden mogelijkheden uitbreiden door toe te staan dat met een enkelvoudig formulier wordt deelgenomen aan een aantal spelcombinaties dat het maximum van 20 niet mag overschrijden.

De "Quick Pick"-formule is ook van toepassing op de speltickets die door automaten worden afgeleverd. De geboden mogelijkheden blijven evenwel binnen de in het derde lid bedoelde grenzen en worden bekendgemaakt met alle middelen die de Nationale Loterij geschikt acht.

Behalve met de in het eerste lid bedoelde "Quick Pick"-formule kan de deelnemingsverwerving ook tot stand komen middels een formule, "Replay" genoemd, waarmee de deelnemer aan Euro Millions kan deelnemen met dezelfde spelparameters als die welke op zijn spelticket zijn afgedrukt. De "Replay"-formule berust op de volgende voorwaarden: 1° het gebruik van deze formule betreft uitsluitend de speltickets die worden afgeleverd onder gelding van dit reglement ;2° onmiddellijk na de lezing door de terminal van een winnend of verliezend spelticket, heeft de deelnemer de mogelijkheid om aflevering te vragen van een "Replay"-spelticket.Als hij geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, is het betreffende spelticket niet langer bruikbaar voor een dergelijke aflevering; 3° eenzelfde spelticket, al dan niet afgeleverd middels de "Replay"-formule, kan slechts een maal aanleiding geven tot een "Replay" ;4° een door de "Replay"-formule afgeleverd spelticket kan gebruikt worden voor de aflevering van een nieuw "Replay"-spelticket;5° de aflevering van een "Replay"-spelticket is enkel mogelijk na afloop van alle Euro Millions-trekkingen die vermeld zijn op het spelticket dat als basis dient voor die aflevering;6° de op het "Replay"-spelticket staande spelparameters die identiek moeten zijn, zijn die betreffende het aantal Euro Millions-trekkingen waaraan wordt deelgenomen, de verschuldigde inzet voor Euro Millions en de deelnemende Euro Millions-spelcombinaties;7° onder voorbehoud van de bepalingen van 2°, is een spelticket op basis waarvan de aflevering van een "Replay"-spelticket wordt gevraagd niet meer bruikbaar na een termijn die de Nationale Loterij bepaalt en bekendmaakt en die niet langer mag zijn dan 20 weken te rekenen vanaf de datum van de laatste Euro Millions-trekking waaraan het heeft deelgenomen;8° op een "Replay"-spelticket kan de onderscheidende vermelding "Replay" staan.

Art. 56.Artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011, wordt vervangen door het volgende: "

Art. 12.Na betaling van de inzet in speciën of met eender welk ander door de Nationale Loterij aanvaard betaalmiddel, krijgt de deelnemer een spelticket dat wordt afgeleverd door de printer verbonden aan de terminal of geïntegreerd in de automaat.

Dat spelticket vermeldt : 1° het Euro Millions-logo;2° datum en uur van de deelnemingsverwerving;3° de datum van de trekking wanneer het gaat om deelneming aan één trekking of de data van de trekkingen als het gaat om deelneming aan meerdere trekkingen;4° de geregistreerde nummers van het nummerrooster en de geregistreerde nummers van het sterrenrooster, voorgesteld in overeenstemming met de door de deelnemer gekozen deelnemingsformule;5° de vermelding "Quick Pick" in geval van deze deelnemingsformule gebruik is gemaakt;6° het totaalbedrag van de betaalde inzet;7° een streepjescode;8° een reeks codenummers, of een andere vermelding, bestemd voor controle, identificatie en beheer ; Door het spelticket te aanvaarden, stemt de deelnemer in met alle erop voorkomende deelnemingsgegevens."

Art. 57.In artikel 13/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2014, worden de woorden "en aan de Joker+" en de cijfers "3/1" opgeheven;2° paragraaf 3/1, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011, wordt opgeheven;3° in paragraaf 4, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 januari 2011 en 21 januari 2011, worden de leden 4, 5 en 6 opgeheven;4° in paragraaf 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011, worden de leden 3, 4, 5 en 6 opgeheven;5° in paragraaf 7, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 januari 2011 en 21 januari 2011, wordt de bepaling onder 4° opgeheven;6° in paragraaf 9, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011, worden de woorden "of van de loterij Joker+" opgeheven;7° paragraaf 13, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011, wordt opgeheven.

Art. 58.De artikelen 21/1 tot 21/5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011, worden opgeheven.

Art. 59.Artikel 23, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011, wordt aangevuld met de volgende zin: "De automaten betalen geen winsten uit." HOOFDSTUK XIV. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 27 oktober 2004

Art. 60.Het opschrift van het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd "Lotto/Joker+", "Keno", "Pick-3" en "Euro Millions", gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011, wordt vervangen door het volgende: "Koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genoemd "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" en "Euro Millions"."

Art. 61.In artikel 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 december 2009 en 9 januari 2011, worden de woorden "Lotto/Joker+" vervangen door de woorden « "Lotto", "Joker+" ». HOOFDSTUK XV. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 14 juli 2011

Art. 62.Het opschrift van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen "Euro Millions" en "Joker+", wordt vervangen door het volgende: "Koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions".

Art. 63.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door het volgende: "

Art. 1.De Nationale Loterij organiseert de openbare loterij die "Lotto" wordt genoemd, overeenkomstig dit besluit."

Art. 64.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door het volgende: "Het aantal "Lotto"-trekkingen is vastgesteld op twee per week, waarbij de ene wordt uitgevoerd op woensdag en de andere op zaterdag.

De uren van de trekkingen worden nader bepaald en bekendgemaakt door de Nationale Loterij".

Art. 65.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de leden 2, 3 en 4 opgeheven.

Art. 66.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door het volgende: "Art.4. De deelnemingsverwerving gebeurt volgens de online-verwerkingsmethode, zijnde realtime via een netwerk van terminals en automaten die rechtstreeks verbonden zijn met een informaticasysteem van de Nationale Loterij waaraan ze de deelnemingsgegevens ter registratie doorgeven die op de in artikel 5 bedoelde formulieren voorkomen of die voortvloeien uit de in artikel 18 bedoelde bijzondere procedure. Op de automaten is evenwel alleen de in artikel 18 bedoelde bijzondere procedure van toepassing.

De Nationale Loterij plaatst de terminals en automaten in de online-centra waarmee ze hiertoe een overeenkomst heeft afgesloten."

Art. 67.In artikel 5 van hetzelfde besluit : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "de artikelen 14 en 18" vervangen door de woorden "de artikel 18";2° wordt paragraaf 2 vervangen door het volgende: " § 2.In het kader van gerichte of permanente promotieacties kan de Nationale Loterij specifieke formulieren uitbrengen die verschillen van de formulieren bedoeld in § 1, tweede lid.

In dat geval en naar keuze van de Nationale Loterij kunnen deze formulieren : 1° bruikbaar zijn, hetzij voor één trekking, hetzij voor meerdere al dan niet opeenvolgende trekkingen, waarvan het aantal niet hoger is dan twintig;2° al of niet de datum of data van de betreffende trekkingen vermelden; 3° een deelneming toestaan voor een inzet die, per formulier en per trekking, niet hoger is dan 5.005 euro; 4° hetzij voorgedrukte spelparameters bevatten die elke keuze door de deelnemer uitsluiten, hetzij spelparameters waarvan sommige voorgedrukt zijn en elke keuze door de deelnemer uitsluiten en de overige aan de keuze van de deelnemer overgelaten worden. Voor de in het tweede lid bedoelde formulieren is de per formulier verschuldigde inzet het product van drie parameters, zijnde de inzet van 1 euro bedoeld in artikel 10, tweede lid, het aantal deelnemende combinaties van 6 nummers en het aantal trekkingen waarop de deelneming betrekking heeft."

Art. 68.De artikelen 11 en 12 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 69.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen door het volgende: "Art.13. Na betaling van zijn Lotto-inzet, in speciën of met ieder ander door de Nationale Loterij aanvaard betaalmiddel, krijgt de deelnemer een spelticket dat wordt afgeleverd door de drukker die met de terminal verbonden is of die in de automaat verwerkt zit.

Dit spelticket vermeldt : 1° datum en uur van de deelnemingsverwerving;2° trekkingsdatum en -dag wanneer het een deelneming aan één trekking betreft, of de trekkingsdata en -dagen wanneer het een deelneming aan meerdere trekkingen betreft;3° de geregistreerde nummers waarmee aan de Lotto wordt deelgenomen, voorgesteld volgens de door de deelnemer gekozen deelnemingsformule;4° het totaalbedrag van de betaalde inzet;5° een streepjescode;6° een reeks codenummers, bestemd voor controle, identificatie en beheer;7° eventueel door de Nationale Loterij nuttig geachte uitleg, informatie of voorschriften;8° eventueel afbeeldingen of reclameboodschappen ten gunste van de Nationale Loterij en/of, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten. Door het spelticket te aanvaarden, stemt de deelnemer in met de erop vermelde deelnemingsgegevens."

Art. 70.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 71.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In § 1, eerste lid, worden de woorden "en sterrenbeelden van de Joker+" opgeheven;2° in § 1, tweede lid, worden de woorden "die deze bedoeld in artikel 14 aanvullen en" opgeheven;3° in § 1, tweede lid, 3°, wordt de bepaling onder c) opgeheven;4° in § 1, wordt tussen de leden 3 en 4 een als volgt luidend lid ingevoegd: "De formule "Quick Pick" is ook van toepassing op de speltickets die afgeleverd worden door automaten.De geboden mogelijkheden blijven evenwel binnen dezelfde grenzen als die bepaald in het tweede lid en worden bekendgemaakt met alle middelen die de Nationale Loterij geschikt acht."; 5° in § 1 wordt het vierde lid vervangen als volgt: "De voorwaarden verbonden aan de deelnemingsmogelijkheden via de "Quick Pick"-formule, bedoeld in het tweede lid, 3°, worden door de Nationale Loterij bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen, met dien verstande dat de verschuldigde inzet voor de Lotto altijd overeenstemt met het product van drie parameters, zijnde de in artikel 10, tweede lid bedoelde inzet, het aantal gespeelde combinaties van 6 nummers en het aantal trekkingen waaraan wordt deelgenomen."; 6° in § 2, eerste lid, worden de woorden "en aan de Joker+" opgeheven; 7° in § 2, tweede lid, wordt de bepaling onder 6° vervangen als volgt: "6° het identieke karakter van de spelparameters op een "Replay"-spelticket betreft het aantal Lotto-trekkingen waaraan wordt deelgenomen, de verschuldigde inzet en de nummers waarmee wordt deelgenomen;".

Art. 72.Artikel 53 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 73.In artikel 54 van hetzelfde besluit worden de leden 4, 5 en 6 opgeheven.

Art. 74.In artikel 55 van hetzelfde besluit worden de leden 5, 6, 7, 8 en 9 opgeheven.

Art. 75.In artikel 57 van hetzelfde besluit wordt de bepaling onder 4° opgeheven.

Art. 76.In artikel 59 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden ", aan de Joker+, of aan de Lotto en de Joker+" opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "of van de Joker+" opgeheven.

Art. 77.In artikel 61/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2014, wordt nummer "53" opgeheven.

Art. 78.Artikel 62 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 79.In artikel 63 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid, gewijzigd hij het koninklijk besluit van 17 juli 2013, vervangen als volgt: "Welke deelnemingsformule de speler ook gekozen heeft, deze wordt pas effectief wanneer de gegevens van de deelneming vóór de betrokken trekking door de Nationale Loterij zijn overgeschreven op een elektronische informatiedrager. Deze elektronische informatiedrager wordt vóór de trekking verzegeld door een gerechtsdeurwaarder. Bij onvoorziene afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder, brengt de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of zijn afgevaardigde de verzegeling aan."

Art. 80.Hoofdstuk VII van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 81.In artikel 75 van hetzelfde besluit wordt de bepaling onder 4° opgeheven.

Art. 82.Hoofdstuk IX van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 83.Artikel 79, tweede lid van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende zin: "De automaten betalen geen winsten uit."

Art. 84.In artikel 83 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "De in de artikelen 64 en 65 bedoelde trekkingen verlopen" vervangen door de woorden "De in artikel 64 bedoelde trekking verloopt"; 2° in het derde lid wordt de laatste zin vervangen door "De aanvullende trekking betreft enkel de bestanddelen die nodig zijn om een volledige winnende Lotto-spelcombinatie aan te wijzen." HOOFDSTUK XVI. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 17 juli 2013

Art. 85.Het opschrift van het koninklijk besluit van 17 juli 2013 houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd "Lotto", "Euro Millions" en "Joker+", en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen "Euro Millions" en "Joker+" wordt vervangen als volgt: "Koninklijk besluit van 17 juli 2013 houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genoemd "Lotto" en "Euro Millions" en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions".

Art. 86.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het koninklijk besluit van 14 juli 2011: het Koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions";2° Lotto : de openbare loterij, "Lotto" genoemd, georganiseerd door de Nationale Loterij overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 juli 2011;3° het koninklijk besluit van 7 september 2004 : het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij "Euro Millions";4° Euro Millions : de openbare loterij, "Euro Millions" genoemd, georganiseerd door de Nationale Loterij overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 september 2004; 5° domiciliëring : de domiciliëring zoals gedefinieerd in artikel I.9, 13°, van het Wetboek van economisch recht; 6° europees domiciliëringsmandaat : de lastgeving zoals bedoeld in artikel VII.28, § 1, van het Wetboek van economisch recht; 7° abonnee : speler die, per abonnement verbonden aan een europese domiciliëring, aan de Lotto en aan Euro Millions deelneemt; 8° online-centrum : fysiek verkooppunt waarmee de Nationale Loterij een overeenkomst heeft afgesloten teneinde het te erkennen als officiële verkoper van de spelen van de Nationale Loterij, of fysiek verkooppunt dat rechtstreeks door de Nationale Loterij uitgebaat wordt."

Art. 87.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de eerste zin worden de woorden "aan de Lotto, aan Euro Millions en tegelijkertijd aan de Joker+" vervangen door de woorden "aan de Lotto en aan Euro Millions";2° in de bepaling onder 1° worden de woorden "Lotto alleen, of aan de Lotto en aan de Joker+ samen" vervangen door het woord "Lotto";3° in de bepaling onder 2° worden de woorden "alleen, of aan Euro Millions en aan de Joker+ samen" opgeheven.

Art. 88.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt opgeheven;2° het derde lid wordt vervangen als volgt: "Ongeacht de keuze van de abonnee, bedraagt de wekelijkse inzet voor de deelneming per abonnement hetzij aan de Lotto, hetzij aan Euro Millions, hetzij aan de Lotto en aan Euro Millions, niet minder dan een door de Nationale Loterij vastgelegd en bekendgemaakt bedrag dat zich binnen een marge gaande van minimum 2 euro tot maximum 26 euro situeert.Voornoemd bedrag mag de inzet omvatten voor deelneming aan een bijkomende loterij waaraan de deelneming aan de Lotto en aan Euro Millions verbonden zou zijn."

Art. 89.In artikel 7, derde lid van hetzelfde besluit wordt het bepaalde onder 6° en 7° vervangen door het volgende: "6° de door de speler gekozen deelnemingsgegevens; 7° de totale inzet per trekking;".

Art. 90.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden "en eventueel de Joker+-" opgeheven.

Art. 91.Artikel 21 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 92.In artikel 31 van hetzelfde besluit worden de woorden ", aan Euro Millions en aan de Joker+," vervangen door de woorden "en aan Euro Millions".

Art. 93.In artikel 31 van hetzelfde besluit worden de woorden "Lotto, van Euro Millions, of van de Joker+" vervangen door de woorden "Lotto en van Euro Millions".

Art. 94.De artikelen 32 en 33 van hetzelfde besluit worden opgeheven. HOOFDSTUK XVII. - Overgangsbepalingen

Art. 95.Wanneer deelneming aan enkel Joker+ betrekking heeft op opeenvolgende trekkingen die deels voor en deels na 20 april 2015 worden gehouden, zijn volgende regels van toepassing: 1° deelneming aan de Joker+-trekkingen die georganiseerd worden vóór 20 april 2015 betreft de trekkingen verbonden met de gewone Lotto-trekkingen, de eventuele speciale Lotto-trekkingen en de Euro Millions-trekkingen;2° deelneming aan de Joker+-trekkingen die georganiseerd worden na 20 april 2015 betreft de Joker+-trekkingen die vanaf die datum georganiseerd worden.

Art. 96.Als de Joker+-trekking die op 18 april 2015 georganiseerd wordt geen enkele winnende Joker+-combinatie aanwijst die overeenstemt met de winnende Joker+-combinatie, wordt het eventueel eraan toegekend promotioneel bedrag overgedragen naar de Joker+-trekking van 20 april 2015 zonder aanleiding te geven tot enige verhoging.

Als de Joker+-trekking die op 20 april 2015 georganiseerd wordt geen enkele Joker+-combinatie aanwijst die overeenstemt met de winnende Joker+-combinatie, wordt het eventueel eraan toegekend promotioneel bedrag overgedragen naar de Joker+-trekking van 21 april 2015. Bij dit promotioneel bedrag wordt een promotioneel bedrag van 200.000 euro geteld, behalve indien het overgedragen promotioneel bedrag: 1° gelijk is aan of hoger dan 2.300.000 euro ; 2° valt binnen een marge die zich situeert boven 2.100.000 euro en onder 2.300.000 euro. In dit geval zal het promotioneel bedrag dat zal toegevoegd worden, overeenstemmen met wat nodig is om het plafond van 2.300.000 euro te bereiken. HOOFDSTUK XVIII. - Opheffingsbepaling

Art. 97.Opgeheven worden : 1° het koninklijk besluit van 20 januari 2010 tot bepaling van de voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen "Lotto Extra" en "Joker+", gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 januari 2011 en 10 februari 2011 ;2° het koninklijk besluit van 6 mei 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto, onder de benaming "Super Lotto", die zich kenmerken door hetzij de toekenning van een promotioneel bedrag aan de eerste winstrang, hetzij door de verdeling van een promotioneel bedrag onder de eerste drie winstrangen en voor de trekkingen van de "Joker+", georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2011. HOOFDSTUK XIX. - Slotbepalingen

Art. 98.Dit besluit treedt in werking op 20 april 2015, met uitzondering van de artikelen 95 en 96, die in werking treden op 11 maart 2015.

Art. 99.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, H. JAMAR

^