Etaamb.openjustice.be
Decreet van 14 oktober 2021
gepubliceerd op 10 november 2021

Decreet over sportethiek en tot oprichting van een waarnemingscentrum voor ethiek bij lichamelijke en sportactiviteiten, alsmede van een ethisch netwerk

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021042966
pub.
10/11/2021
prom.
14/10/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OKTOBER 2021. - Decreet over sportethiek en tot oprichting van een waarnemingscentrum voor ethiek bij lichamelijke en sportactiviteiten, alsmede van een ethisch netwerk


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - Definities en toepassingsgebied

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1. "Regering": de Regering van de Franse Gemeenschap;2. "Hoge Raad": de Hoge Raad voor Sport die is opgericht bij het decreet van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/10/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instelling van de Hoge Sportraad type decreet prom. 20/10/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011029569 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Protocol betreffende de overgangsbepalingen gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, aangenomen op 23 juni 2010 sluiten tot oprichting van de Hoge Raad voor Sport;3. " Decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014771 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een Jongerenforum van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019030575 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs en schoolgebouwen sluiten": het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014771 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een Jongerenforum van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019030575 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs en schoolgebouwen sluiten betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging;4. "Georganiseerde sportbeweging": alle sportfederaties, niet-competitieve sportfederaties, sportfederatie voor gehandicapten, multidisciplinaire sportverenigingen, vrijetijdssportvereniging voor gehandicapten, sportverenigingen in het hoger onderwijs en schoolsportvereniging, alsook hun kringen zoals gedefinieerd in artikel 1, 4° van het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014771 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een Jongerenforum van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019030575 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs en schoolgebouwen sluiten;5. "Sporter": een natuurlijke persoon die is aangesloten via een kring, federatie of vereniging, zoals gedefinieerd in artikel 1, 5°, van het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014771 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een Jongerenforum van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019030575 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs en schoolgebouwen sluiten;6. "Lid": een natuurlijke persoon die via een kring is aangesloten bij een federatie of vereniging, zoals omschreven in artikel 1, 6°, van het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014771 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een Jongerenforum van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019030575 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs en schoolgebouwen sluiten;7. "Scheidsrechter": een natuurlijke persoon, verbonden aan een sportfederatie of -vereniging, belast met het leiden van het verloop van een sportevenement, het toezien op de naleving van de door de sportfederatie vastgestelde reglementen en het valideren van het sportresultaat, zoals omschreven in artikel 1, 7°, van het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014771 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een Jongerenforum van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019030575 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs en schoolgebouwen sluiten;8. "administratief kaderlid": een persoon die een bestuurs-, beheers- of secretariaatsambt uitoefent, zoals omschreven in artikel 1, 9°, van het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014771 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een Jongerenforum van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019030575 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs en schoolgebouwen sluiten;9. "Sportkaderlid": een persoon die een pedagogisch, technisch of sport-organisatorisch ambt uitoefent, zoals omschreven in artikel 1, 10°, van het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014771 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een Jongerenforum van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019030575 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs en schoolgebouwen sluiten;10. "sportethiek": het geheel van positieve waarden en normen die door de georganiseerde sportbeweging, sporters, leden, scheidsrechters en sport- en bestuursbegleiders in acht moeten worden genomen in het kader van lichamelijke en sportieve activiteiten, al dan niet in wedstrijdverband.Sportethiek is enerzijds gebaseerd op goed bestuur, gendergelijkheid, fair play, scheidsrechterszaken, ethiek en duurzame ontwikkeling, en anderzijds op de bestrijding van alle vormen van misbruik, intimidatie, fraude en bedrog; 11. "situatie van misbruik": elke situatie van fysiek geweld, lichamelijk misbruik, seksueel misbruik, psychisch misbruik of ernstige verwaarlozing waardoor de lichamelijke, psychische of emotionele ontwikkeling in gevaar wordt gebracht.Een misbruikende houding of misbruikend gedrag kan opzettelijk of onopzettelijk zijn, zoals omschreven in artikel 1, 4°, van het decreet van 12 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/05/2004 pub. 15/06/2004 numac 2004029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de promotie van culturele activiteiten in het onderwijs type decreet prom. 12/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het buitengewoon of door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de hulp aan minderjarige slachtoffers van misbruik; 12. "Stalking": de situatie waarin zich ongewenst gedrag voordoet dat verband houdt met een van de beschermde criteria van een persoon en tot doel of gevolg heeft dat zijn waardigheid wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd, zoals gedefinieerd in artikel 3, 6°, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 12 december 2008 betreffende de strijd tegen bepaalde vormen van discriminatie 13."Beschermde criteria": nationaliteit, vermeend ras, huidskleur, afstamming of nationale of etnische afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, handicap, geslacht en de daarmee samenhangende criteria zwangerschap, bevalling en moederschap, of verder geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap, sociale herkomst of syndicale overtuiging, zoals gedefinieerd in artikel 3, 1°, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 12 december 2008 betreffende de strijd tegen bepaalde vormen van discriminatie; 14. "Fair play" wordt verstaan een positieve en ethische houding of gebaar met betrekking tot de beoefening van sport op een bepaald tijdstip op een bepaalde plaats;15. "Waarnemingscentrum": het Waarnemingscentrum voor sportethiek bij lichamelijke en sportactiviteiten, opgericht overeenkomstig artikel 2 van dit decreet;16. "Lichamelijke en sportieve activiteit": elke vorm van activiteit die, door middel van al dan niet georganiseerde deelname, ten doel heeft de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot uitdrukking te brengen of te verbeteren, de sociale betrekkingen te ontwikkelen of resultaten te behalen in wedstrijdverband, op welk niveau dan ook;17. "Ethisch netwerk": het bij artikel 14 van dit decreet ingestelde netwerk;18. "Code voor sportethiek": de code als bedoeld in artikel 18 van dit decreet;19. "Sporthandvest": een variant van de ethische code voor de sport die specifiek is voor een bepaalde categorie actoren binnen de georganiseerde sportbeweging, namelijk sporters, leden, scheidsrechters, sportbegleiders en Administratieve begleiders; 20 "Minister": de minister die verantwoordelijk is voor Sport. HOOFDSTUK 2. - Het Waarnemingscentrum voor sportethiek bij lichamelijke en sportactiviteiten

Art. 2.Er wordt een Waarnemingscentrum opgericht om de sportethiek binnen de georganiseerde sportbeweging te bevorderen.

Art. 3.Het waarnemingscentrum heeft de volgende opdrachten: 1. de Regering advies uit te brengen, analyses te verrichten, voorstellen te doen en aanbevelingen te doen voor maatregelen met betrekking tot alle kwesties die verband houden met sportethiek.Het advies wordt uitgebracht op eigen initiatief of op verzoek van de Regering, de minister, de raad van bestuur of het ethisch netwerk; 2. de overheidsdiensten te ondersteunen bij de totstandbrenging van een permanente dialoog tussen de actoren van de georganiseerde sportbeweging en de diensten, verenigingen of instellingen die bevoegd of actief zijn op de gebieden die verband houden met de ethiek van de sport.Doel van deze dialoog is na te denken over en vooruit te lopen op allerlei vraagstukken in verband met de beoefening van lichamelijke en sportactiviteiten; 3. de code voor sportethiek en de sporthandvesten te evalueren en verder te ontwikkelen door voorstellen aan de minister te doen;4. aan de Regering voorstellen te doen voor onderzoeksprojecten die voor steun in aanmerking komen, en er daarbij zoveel mogelijk voor te zorgen dat een intercommunautaire of zelfs interstatelijke vergelijkende aanpak wordt gevolgd, afhankelijk van het beoogde thema. De Regering bepaalt voor een periode van twee jaar de prioritaire richtsnoeren die door het Waarnemingscentrum moeten worden behandeld.

Binnen drie maanden na de vernieuwing van de samenstelling van het Waarnemingscentrum specificeert de Regering de details van de omschreven opdrachten.

Art. 4.Met het oog op de vervulling van de opdrachten bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1°, worden alle verslagen, studies of onderzoeken in verband met de beoefening van lichamelijke en sportactiviteiten die op initiatief van de Franse Gemeenschap worden uitgevoerd of door haar worden gesubsidieerd, aan het Waarnemingscentrum overgemaakt.

Art. 5.De adviezen van het Waarnemingscentrum worden gemotiveerd en opgesteld na een debat tussen zijn leden. In geval van urgentie of in bijzondere gemotiveerde omstandigheden kan het advies van het Waarnemingscentrum echter via een elektronische procedure worden uitgewisseld.

Art. 6.Het waarnemingscentrum bestaat uit ten hoogste zestien personen die door de Regering worden benoemd op basis van voorstellen van instellingen en instanties met het oog op hun bekwaamheid en deskundigheid op het gebied van sportethiek.

Het Waarnemingscentrum wordt opgericht voor een periode van vijf jaar.

Niet meer dan twee derden van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.

Het Waarnemingscentrum bestaat uit: 1. een vertegenwoordiger per door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde of georganiseerde universiteit die een master in de motorwetenschappen organiseert;2. een vertegenwoordiger aangewezen door de Association Interfédérale du Sport Francophone;3. een vertegenwoordiger aangewezen door de Association des Etablissements Sportifs;4. drie door het Ethisch netwerk aangewezen vertegenwoordigers: a) een referent van de concurrerende federaties;b) een referent van de niet-competitieve federaties of verenigingen;c) een referent op het gebied van de gehandicaptensport of de aangepaste sport;5. een vertegenwoordiger aangeduid door de Organisation Nationale Anti-Dopage de la Communauté française;6. een vertegenwoordiger aangewezen door de Commission Interfédérale du Corps Arbitral Francophone;7. een vertegenwoordiger aangewezen door de Association professionnelle Francophone des Journalistes Sportifs;8. een vertegenwoordiger aangewezen door de Algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de Rechten van het Kind;9. een vertegenwoordiger benoemd door het Institut pour l'égalité des Femmes et des Hommes;10. een door UNIA aangewezen vertegenwoordiger;11. drie vertegenwoordigers van de Administratie, onder wie de administrateur-generaal of zijn vertegenwoordiger;12. een vertegenwoordiger van de Directie Gelijke Kansen van het Secretariaat-Generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. De vertegenwoordigers bedoeld in paragraaf 3, 9° en 10° hebben de hoedanigheid van permanente genodigden zonder stemrecht.

Leden van het Waarnemingscentrum mogen geen zitting hebben in de Hoge Raad voor Sport.

De leden van het Waarnemingscentrum dienen op persoonlijke titel.

De aangewezen vertegenwoordigers kunnen zich laten vergezellen door een deskundige, zonder stemrecht, naar gelang van de behandelde aangelegenheden.

Art. 7.De benoeming van de leden van het Waarnemingscentrum geschiedt op basis van een oproep tot kandidaatstelling die door de Regering wordt gedaan bij elke organisatie of elk orgaan als bedoeld in artikel 6, lid 3, die voor de nodige bekendmaking ervan zorgen.

De Regering bepaalt de wijze van bekendmaking van deze oproep tot kandidaatstelling, die op dezelfde dag aanvangt in elke organisatie of instelling als bedoeld in artikel 6, derde lid, en wel zes maanden vóór het verstrijken van de posten waarin moet worden voorzien en, voor het eerst, binnen twee maanden na de inwerkingtreding van dit decreet.

De kandidaatstellingen worden binnen 60 kalenderdagen na de bekendmaking van de oproep aan elke organisatie of instelling toegezonden.

De kandidaatstellingen omvatten de volgende elementen: 1. de motivatie van de kandidaat om lid te worden van het Waarnemingscentrum;2. de rechtvaardiging van zijn/haar bekwaamheid en deskundigheid als gespecificeerd in artikel 6;3. het curriculum vitae van de kandidaat. Elk orgaan en elke instelling als bedoeld in artikel 6, lid 3, stelt de Regering in kennis van de geslaagde kandidaten.

De Regering benoemt de leden binnen dertig kalenderdagen na de toezending van de door de Administratie toegezonden ontvankelijke kandidaatstellingen en stelt de geselecteerde kandidaten daarvan in kennis.

De gegevens die in het kader van de sollicitatieoproep worden verzameld, worden slechts bewaard voor de duur van het mandaat van het benoemde lid. De gegevens worden door de Administratie vernietigt aan het einde van het mandaat of in geval van vervroegd ontslag. De gegevens die zijn verzameld voor kandidaten die niet zijn benoemd, worden aan het eind van de benoemingsprocedure van de leden vernietigd.

Art. 8.De Regering benoemt uit haar midden de voorzitter en de ondervoorzitter van het Waarnemingscentrum.

De voorzitter en de ondervoorzitter coördineren de activiteiten van het Waarnemingscentrum met de steun van de Administratie die bevoegd is voor sport.

Art. 9.De beraadslagingen van het Waarnemingscentrum zijn geldig indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig is. Zijn besluiten worden met absolute meerderheid genomen.

Art. 10.Het Waarnemingscentrum stelt binnen een maand na zijn oprichting zijn huishoudelijk reglement vast met een drievierde meerderheid van de aanwezige leden. Het minimumaantal jaarlijkse bijeenkomsten mag niet minder dan twee bedragen.

Het Centrum legt het ontwerp van huishoudelijk reglement, alsmede de latere wijzigingen die het voornemens is aan te brengen, binnen dertig werkdagen na ontvangst van het verzoek ter goedkeuring aan de Regering voor.

Art. 11.Het Waarnemingscentrum dient uiterlijk op 31 maart bij de Regering een activiteitenverslag over het voorgaande jaar in. Het omvat de in artikel 14 bedoelde actievoorstellen van het ethisch netwerk.

De minister zendt dit verslag binnen 30 werkdagen ter informatie aan de Regering toe en aan het Parlement.

Art. 12.Het secretariaat van het Waarnemingscentrum wordt verzorgd door de Administratie die belast is met sport. Het ontwikkelt alle maatregelen die moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de opdrachten van het Waarnemingscentrum.

Art. 13.De leden van het Waarnemingscentrum, met uitzondering van de leden van de Administratie en van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, genieten de terugbetaling van hun reiskosten voor hun deelname aan de jaarlijkse vergaderingen.

De Regering bepaalt het bedrag van de reiskostenvergoedingen vast. HOOFDSTUK 3. - Ethisch netwerk

Art. 14.In de Franse Gemeenschap wordt een Ethisch netwerk opgericht.

De opdracht van het Ethisch netwerk is om: 1. de uitwisseling van informatie en beste praktijken op het gebied van sportethiek tussen de georganiseerde sportbeweging en het Waarnemingscentrum te bevorderen;2. aan het Waarnemingscentrum verslag uit te brengen over alle problemen op het gebied van sportethiek waarmee sportfederaties, sportverenigingen en kringen in hun gebruikelijke praktijk worden geconfronteerd;3. erop toe te zien dat de code voor sportethiek en de bijbehorende sporthandvesten binnen de sportfederaties, sportverenigingen en sportkringen worden toegepast. Het Ethisch netwerk komt ten minste tweemaal per jaar bijeen op initiatief van de Administratie die bevoegd is voor sport.

Het secretariaat van het Ethisch netwerk geeft de verzamelde informatie en gegevens door aan het secretariaat van het Waarnemingscentrum.

Het Ethisch netwerk doet voorstellen aan de Regering voor acties ter bevordering en eerbiediging van de ethiek van de sport in de georganiseerde sportbeweging.

Het Ethisch netwerk beraadslaagt geldig indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig is. Zijn besluiten worden met absolute meerderheid genomen.

Art. 15.Het Ethisch netwerk bestaat uit: 1. relaispersonen als bedoeld in artikel 21, 16°, a), van het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014771 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een Jongerenforum van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019030575 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs en schoolgebouwen sluiten, "Vivons Sport"-referenten genoemd;2. vier vertegenwoordigers van de Administratie belast met sport. Elk lid heeft één stem.

Het netwerk kan leden van het Waarnemingscentrum en deskundigen zonder stemrecht uitnodigen, afhankelijk van de behandelde onderwerpen.

De Regering benoemt uit haar midden de voorzitter en de ondervoorzitter van het Ethisch netwerk.

Art. 16.§ 1. Binnen de federatie of sportvereniging waaruit hij afkomstig is, is de "Vivons Sport"- referent verantwoordelijk voor: 1. het doorgeven binnen het netwerk behandelde thema's;2. het doorgeven van de aanvragen om informatie van het Waarnemingscentrum;3. het zorgen voor de bevordering en de bekendheid van de ethische code voor sport en de bijhorende sporthandvesten;4. het doorgeven van de aanbevelingen van het Waarnemingscentrum inzake sportethiek;5. het nagaan of eenieder die werkzaam is bij de federatie of vereniging waarvan hij of zij afkomstig is en die betrokken is bij de animatie van of het toezicht op minderjarigen, bij zijn of haar indiensttreding het uittreksel uit het strafregister, bedoeld in artikel 596, lid 2, van het Wetboek van Strafvordering, heeft ingezonden;6. het organiseren van het netwerk bestaande uit de in lid 2 bedoelde afgevaardigden van "Vivons Sport". Sportfederaties en -verenigingen nemen het ambt van de "Vivons sport"-referent op in hun verschillende reglementen. Zij stellen de nodige bepalingen vast om de referenten in staat te stellen de in lid 1 genoemde opdrachten uit te voeren. § 2. De sportfederaties en -verenigingen zorgen ervoor dat hun kringen uit hun midden een afgevaardigde voor "Vivons Sport" aanwijzen. Hij is verantwoordelijk voor de volgende opdrachten: 1. na te gaan of elke persoon die in zijn kring werkzaam is en een activiteit van animatie of toezicht op minderjarigen uitoefent, bij zijn aanwerving het uittreksel uit het strafregister, bedoeld in artikel 596, lid 2, van het Wetboek van Strafvordering, heeft overgelegd;2. de Code voor Sportethiek en zijn sporthandvesten onder de leden en de sporters van zijn kring te bevorderen;3. aan zijn contactpersoon (-personen) "Vivons Sport" alle kwesties in verband met de ethiek van de sport, alsook alle initiatieven die door zijn kring ter bevordering van de ethiek van de sport worden genomen, door te geven;4. te zorgen voor de bevordering of uitvoering van acties die door zijn federatie of sportvereniging worden uitgevoerd of door het Ethisch netwerk worden voorgesteld. Verscheidene kringen kunnen een feitelijke vereniging vormen om een enige "Vivons sport"-afgevaardigde aan te wijzen voor de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde opdrachten. Elke kring moet de sportfederatie of sportvereniging waarvan hij deel uitmaakt, daarvan in kennis stellen.

Art. 17.Het secretariaat van het Ethisch netwerk wordt gevoerd door de Administratie belast met sport, die de volgende opdrachten heeft: 1. het bijeenroepen en voorbereiden van de jaarvergaderingen;2. de toezending van documenten aan de leden van het Ethisch netwerk;3. de opstelling van met redenen omklede notulen tijdens elke zitting;4. de opstelling van het jaarverslag, dat uiterlijk op 31 januari bij het Waarnemingscentrum moet worden ingediend;5. het opstellen van de agenda voor de jaarvergaderingen. Het Ethisch netwerk stelt binnen een maand na zijn oprichting zijn huishoudelijk reglement vast met een drievierde meerderheid van de aanwezige leden. HOOFDSTUK 4. - Code voor sportethiek

Art. 18.Op voorstel van het Waarnemingscentrum stelt de Regering een code voor sportethiek en eventuele sporthandvesten vast. Deze Code is getiteld "Vivons Sport".

De georganiseerde sportbeweging neemt de code voor sportethiek en haar sporthandvesten op in haar verschillende reglementen. Zij neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de code wordt bevorderd bij en door haar kringen, leden, scheidsrechters, sport- en administratief begeleiders. HOOFDSTUK 5. - Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 19.De Regering bepaalt de nadere regels voor de evaluatie van het decreet. De evaluatie vindt om de vijf jaar plaats. HOOFDSTUK 6. - Slot-, overgangs-, wijzigings- en opheffingsbepalingen

Art. 20.Het decreet van 20 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014029285 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen inzake sportethiek, met inbegrip van het opmaken van de code voor sportethiek en de erkenning en de subsidiëring van een comité voor sportethiek sluiten houdende verschillende maatregelen inzake sportethiek, met inbegrip van het opmaken van de Code voor sportethiek en de erkenning en de subsidiëring van een comité voor sportethiek, wordt opgeheven.

Het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014771 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een Jongerenforum van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019030575 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs en schoolgebouwen sluiten betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging en de volgende bepalingen worden dienovereenkomstig aangepast: 1. artikel 2;2. artikel 20, § 2, 2° ;3. artikel 21, 15°.

Art. 21.Bij wijze van overgangsmaatregel blijft de Code voor sportethiek bedoeld in artikel 3, 1°, van het decreet van 20 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014029285 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen inzake sportethiek, met inbegrip van het opmaken van de code voor sportethiek en de erkenning en de subsidiëring van een comité voor sportethiek sluiten houdende verschillende maatregelen inzake sportethiek, met inbegrip van het opmaken van de Code voor sportethiek en de erkenning en de subsidiëring van een comité voor sportethiek, van kracht tot de aanneming van de in artikel 18 bedoelde Code voor sportethiek.

Art. 22.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2022.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 14 oktober 2021.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Vice-President en Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke kansen en het toezicht op Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN De Vice-Presidente en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY De Minister van Onderwijs, C. DESIR _______ Nota Zitting 2021-2022 Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 276-1. - Commissieverslag, nr. 276-2. - Tekst aangenomen tijdens de plenaire vergadering, nr. 276-3.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 13 oktober 2021.

^