Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 november 2021

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021055716 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschap **** nalatenschap van **** **** Mevr. **** ****, geboren te **** op 5(...) Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie **** - **** (...) type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021055710 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van **** **** Mevr. **** ****, geboren te **** op 23 maart Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene **** **** - Dienst (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/10/2021 pub. 10/11/2021 numac 2021022404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021033720 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 3708 van 30 september 2021, wordt mevrouw Goedele Dupas, stagedoend attaché, op 14 juli 2021 's avonds op eigen verzoek uit haar betrekking ontslagen. type koninklijk besluit prom. 07/10/2021 pub. 10/11/2021 numac 2021042894 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2020 betreffende de classificatie van de functies van het niveau A binnen de rechterlijke organisatie, overeenkomstig de classificatie van toepassing op het personeel van het niveau A bij de federale overheidsdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/10/2021 pub. 10/11/2021 numac 2021022266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 22/10/2021 pub. 10/11/2021 numac 2021033694 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken

decreet

type decreet prom. 14/10/2021 pub. 10/11/2021 numac 2021033652 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 59 van 11 februari 2021 betreffende de steun aan de ontmoetings- en verblijfscentra in het kader van de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19 type decreet prom. 14/10/2021 pub. 10/11/2021 numac 2021042966 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet over sportethiek en tot oprichting van een waarnemingscentrum voor ethiek bij lichamelijke en sportactiviteiten, alsmede van een ethisch netwerk

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2021 pub. 10/11/2021 numac 2021042969 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het waarborgfonds voor schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2021 pub. 10/11/2021 numac 2021042968 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juni 2021 tot aanstelling van de leden van het Directiecomité, het Comité van deskundigen en de Raad van beroep van de CFC-stuur- en positioneringsinstantie

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021033487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht betreffende de oproep tot voorstellen in het kader van het Energietransitiefonds Het Energietransitiefonds beoogt onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie aan te moedigen en te ondersteunen. Krachtens artikel 3, & In 2022 wordt een bedrag van 25 miljoen euro beschikbaar gesteld om projecten te steunen op het vla(...) type bericht prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021033731 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Oproep voor een lid van de Commissie voor de Pleziervaart Kandidaten voor de aanstelling tot lid van de Commissie voor de Pleziervaart omwille van diens deskundigheid inzake pleziervaart, zoals uiteengezet in artikel 8.1, § 1, 6° type bericht prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021033732 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Oproep voor een lid van de examencommissie Kandidaten voor de aanstelling tot lid van de examencommissie zoals dit is uiteengezet in artikel 8.17, eerste lid van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 betreffende de pleziervaart - on Kandidaturen moeten uiterlijk op 3 december 2021 worden ingediend bij de Vice-eersteminister en min(...) type bericht prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021033733 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Oproep voor een onafhankelijk lid van het Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart Kandidaten voor de aanstelling tot onafhankelijk lid van het Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart zoals dit is uiteengezet in artikel 8.1 type bericht prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021042947 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-21/0021: D'Ieteren Automotive/Groep Heremans - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 21 oktober 2021, ontving de audit Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de autodistributie en de da(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021205336 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Arts (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG21332 Solliciteren kan tot en met 29/11/2021 via www.selor.be De gedetaillee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021022405 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2021, bladzijde 110496, lijnen 21 tot 22 van de Nederlandstalige versie dient men te lezen : « Bij ministeriële besluiten van 5 oktober 2021, zijn aangewezen om hun ambt te v Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie (...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021042972 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Vredegerecht 4 e kanton Brussel Het Vredegerecht 4e kanton Brussel is gevestigd in de Fransmanstraat 89, 1020 Brussel vanaf 02/11/2021.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021033713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2021, wordt de heer Frank HENDRICKX benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021033719 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3706 van 25 september 2021, wordt mevrouw Julie Delbouille, op 1 augustus 2021, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar an Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2021, met uitzondering van het tweede lid, d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021033737 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3699 van 25 september 2021, hebben in de vakrichting "supply chain en mobiliteit" de volgende benoemingen plaats o In de graad van majoor, de kapitein-commandanten J. Lambert, S. Hiernaux. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021033736 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3698 van 25 september 2021, heeft in de vakrichting "medische steun" de volgende benoeming plaats op 28 septem In de graad van luitenant-kolonel, majoor M. Bynens. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021042977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2021, wordt de heer Yves HOLSTER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021043002 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2021 moet op pagina 110268, akte nr. C - 2021/22291, `Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 4 oktober 2021, die uitwerking heeft met ingang van 1

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021033784 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van secretaris (niveau B) voor de Rechterlijke Orde wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: - Secr(...) Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een atte(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021033785 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef. Assistent dossierbeheer bij de griffie van het hof van beroep **** : 1; Assistent dossierbeheer (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021043089 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23 september 2021, bladzijde 99334, akte nr. 2021/33105, Regel 5 is de vacante plaats van « Deskundige dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primair

document

type document prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021022397 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Protection/Migration officers (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21175 Deze selectie werd afgesloten op 03/11/2021. Er zijn 105 laureaten. (...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 1 geslaa(...) type document prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021205049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen Bij besluit van de Directeur-generaal van 20 oktober 2021, dat in werking treedt de dag waarop het in worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen : 1(...) type document prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021205200 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Werftoezichters elektromechanica (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21207 Deze selectie werd afgesloten op 30/09/2021. Er is 1 laureaat. (...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 (...) type document prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021205203 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Werftoezichters gebouwen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21208 Deze selectie werd afgesloten op 01/09/2021. Er zijn 4 laureaten. De li(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 (...) type document prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021205297 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cyber Trust Consultants (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21250 Deze selectie werd afgesloten op 22/10/2021. Er zijn ge(...) type document prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021205306 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Managementassistenten (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: ANG21269 Deze selectie werd afgesloten op 27/10/2021. type document prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021205315 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs voor de Economische Inspectie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21249 Deze selectie werd afgesloten op 08/10/2(...) Er zijn 12 laureaten. De lijst blijft 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021205318 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten office management (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: ANG21408 Solliciteren kan tot en met 24/11/2021 via www.selo(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021205316 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Landmeters - experten (niveau B) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: AFG21196 Deze selectie werd afgesloten op 25/10/2021. Er zijn 9 laureaten. De l(...) type document prom. -- pub. 10/11/2021 numac 2021205337 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Aankopers (m/v/x) voor de Logistieke dienst. - Selectienummer: BNG21351 De(...) Solliciteren kan tot 24 november 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten z(...)
^