Etaamb.openjustice.be
Decreet van 03 mei 2019
gepubliceerd op 01 oktober 2019

Decreet tot oprichting van een Jongerenforum van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019014771
pub.
01/10/2019
prom.
03/05/2019
ELI
eli/decreet/2019/05/03/2019014771/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 MEI 2019. - Decreet tot oprichting van een Jongerenforum van de Franse Gemeenschap


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder: 1° "Jongere of jeugd": een persoon of personen tussen 16 en 30 jaar oud; 2° "C.C.O.J." ("commission consultative des organisations de jeunesse"): de adviescommissie voor de jeugdorganisaties, ingesteld bij artikel 37 van het decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties; 3° "C.C.M.C.J." ("commission consultative des maisons et centres de jeunes"): de adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra, ingesteld bij artikel 21 van het decreet van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000031260 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende dringende maatregelen inzake het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek sluiten tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra en van informatiecentra voor jongeren en van hun federaties; 4° "Jeugdorganisatie ("O.J. - organisation de jeunesse")": jeugdorganisatie in de zin van het decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties; 5° "Jeugdhuizen ("M.J. - maison de jeunes")": vereniging die door de Franse Gemeenschap krachtens voornoemd decreet van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000031260 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende dringende maatregelen inzake het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek sluiten is erkend en die voldoet aan de specifieke voorwaarden van artikel 3 van dat decreet; 6° "Jongerencentra (C.J. - centres de jeunes")": verenigingen die door de Franse Gemeenschap krachtens voornoemd decreet van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000031260 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende dringende maatregelen inzake het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek sluiten zijn erkend, namelijk de ontmoetings- en huisvestingscentra "Centres de rencontres et d'hébergement" (C.R.H.) en deinformatiecentra voor jongeren "Centres d'information des jeunes" (C.I.J.); 7° "Pedagogisch team" of "vaste medewerkers": alle personen met een arbeidsovereenkomst of met een onderwijsdetachering bij de VZW Jongerenforum ("Forum des jeunes") die tot taak hebben de werkzaamheden van de organen van het Forum te begeleiden en te ondersteunen en bij te dragen aan de voorbereiding, de uitvoering van de taken en de interne evaluatie van het Forum;8° "De diensten van de Regering": de Jeugddienst van het Algemeen bestuur cultuur van het Ministerie en het Algemeen bestuur van de Inspectie van cultuur van de Franse Gemeenschap;9° "het algemeen secretariaat": het team van vaste medewerkers die met name verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van de VZW;10° "de beginselen van de democratie": de beginselen zoals vastgelegd in de Grondwet, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, de wet van 30 juli 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden, het decreet van de Franse Gemeenschap van 12 december 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, door het decreet van het Waals Gewest van 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en door de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd.11° Het Jongerenforum Art.2. Hierbij wordt een "Jongerenforum" voor jongeren opgericht.

Art. 3.Het Jongerenforum wordt opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, hierna "de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten". HOOFDSTUK II. - De opdrachten van het Jongerenforum

Art. 4.§ 1. Dit " Jongerenforum" heeft als opdracht: - adviezen uitbrengen in jeugdzaken; - initiatieven voor burgerparticipatie van jongeren te leiden en te bevorderen om bij te dragen tot de ontwikkeling van een collectieve stem die de diversiteit van alle jongeren in de Franse Gemeenschap vertegenwoordigt; - jongeren uit de Franse Gemeenschap te vertegenwoordigen op bijeenkomsten op nationaal en internationaal niveau, met uitzondering van sectorale aangelegenheden die uitsluitend aan de CCOJ en de CCMCJ zijn toegewezen. § 2. De transversale doelstelling van de activiteiten van het Jongerenforum is het opleiden van kritische en solidaire verantwoordelijke actieve burgers ("CRACS"). HOOFDSTUK III. - De samenstelling en de organisatie van het Jongerenforum

Art. 5.Is lid van het Jongerenforum, elk jongere die wenst deel te nemen aan het Forum en die een aanvraag indient bij het Secretariaat-generaal en in een van de volgende gebieden verblijft: het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Provincie Waals-Brabant, de Provincie Henegouwen, de Provincie Namen, de Provincie Luxemburg en de Provincie Luik, met uitzondering van de gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap en met uitzondering van de leden van een organisatie of vereniging die de beginselen van de democratie niet eerbiedigt.

Art. 6.§ 1. Elk lid dat ten minste één jaar heeft deelgenomen aan de werkzaamheden van het Jongerenforum kan zich aanmelden om lid te worden van de Algemene Vergadering van het Jongerenforum. § 2. Elke vereniging (met of zonder rechtspersoonlijkheid) die daarom verzoekt en die een band met de jeugd kan aantonen overeenkomstig de wet van 16 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten die de bescherming van ideologische en filosofische tendensen (wet van het cultuurpact) waarborgt, met inbegrip van jeugdcentra, jeugdorganisaties en jeugdhuizen, kan een vertegenwoordiger aanstellen in de algemene vergadering van het Jongerenforum, op voorwaarde dat deze onder de voorwaarden van § 1 valt.

Art. 7.Het lidmaatschap van de Algemene Vergadering is onverenigbaar met de volgende ambten: 1. personeelslid van een kabinet van een gewestelijke, communautaire, federale of Europese Regering, lid van een gewestelijke, communautaire, federale of Europese wetgevende vergadering, Parlementair attaché van een van deze vergaderingen, provinciaal gedeputeerde, gemeenteraadslid, burgemeester, voorzitter van het OCMW, schepen, gemeenteraadslid, of raadslid voor maatschappelijk welzijn;2. lid van het personeel van de dienst Jeugdzaken van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, het Waarnemingscentrum voor Cultuurbeleid of het Waarnemingscentrum voor kind, jeugd en hulpverlening aan de jeugd;3. lid van de raad van bestuur van een organisatie van openbaar nut;4. personeelslid van een politieke partij;5. lid van een organisatie of een vereniging die de beginselen van de democratie niet eerbiedigt.

Art. 8.Wordt geacht ontslag te nemen uit de Algemene vergadering het lid: - dat op enig moment in strijd handelt met een van de in artikel 7 genoemde onverenigbaarheden; - dat elke vorm van lidmaatschap bij de O.J., C.J., M.J., of vereniging die hem op de algemene vergadering heeft benoemd, verlaat; - wiens accreditatie of erkenning is ingetrokken bij de O.J., C.J. of M.J. die hij vertegenwoordigt overeenkomstig de besluiten van 26 maart 2009 en 20 juli 2000; - die de beginselen van de democratie niet respecteert.

Art. 9.De VZW legt haar statuten en werkwijze vast in een huishoudelijk reglement in overeenstemming met de wet van 16 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten van het Cultuurpact. Deze en de eventuele latere wijzigingen ervan zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Regering. HOOFDSTUK IV. - De adviezen

Art. 10.§ 1. Het Jongerenforum brengt raadgevende adviezen over jeugdzaken uit, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Regering of het Parlement van de Franse Gemeenschap. § 2. Het Jongerenforum kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen aan andere overheden en adviezen uitbrengen over maatregelen die op lokaal, regionaal, federaal, Europees of internationaal niveau worden genomen over jeugdzaken.

Art. 11.§ 1. Wanneer een verzoek om een advies wordt ingediend door de Regering of het Parlement, heeft het Jongerenforum maximaal 6 maanden de tijd om een advies te geven. § 2. Om door het Parlement of de Regering te worden behandeld, moet een advies van het Jongerenforum de algemene methodologie en de participatieve aanpak voor de uitvoering ervan voorstellen.

Het moet daarom: - de representativiteit van zijn advies rechtvaardigen door aan te tonen dat er veel werk is gemaakt om jongeren in al hun diversiteit te raadplegen: aantal jongeren, leeftijd, geslacht, woonplaatsen, enz, ... - de kwaliteit van zijn advies rechtvaardigen door aan te tonen dat er sprake is van een kwalitatief raadplegingsproces en een verzameling van gegevens, informatie en studies; - een werk met behulp van participatieve methoden rechtvaardigen.

Art. 12.De adviezen van het Jongerenforum zijn niet bindend. Indien een Minister het advies van het Jongerenforum vraagt, moet de Minister echter binnen 60 dagen schriftelijk de redenen voor het niet in aanmerking nemen van het advies motiveren.

Art. 13.Wanneer de Regering een verzoek om advies indient, kan zij van deze termijn van zes maanden afwijken, maar die niet tot minder dan drie maanden verkorten. In dat geval motiveert de Regering het verzoek om afwijking en bepaalt zij de nodige aanpassingen van de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van het advies.

Art. 14.Alle adviezen van het Jongerenforum zijn openbaar en worden verspreid onder alle jongeren in de Franse Gemeenschap. HOOFDSTUK V. - Subsidiëring van en controle op het Jongerenforum

Art. 15.Binnen de grenzen van de begrotingskredieten en met inachtneming van de artikelen 10, eerste lid, en 11 van de wet van 16 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bescherming van de ideologische en filosofische tendensen (wet van het Cultuurpact), kent de Regering het Jongerenforum de volgende middelen toe: - drie pedagogische detacheringen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 29 maart 1965 betreffende de terbeschikkingstelling van onderwijzend personeel aan jeugdorganisaties; - een jaarlijkse forfaitaire subsidie van 225.000 euro, jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van de consumptieprijzen; - ten minste logistieke, administratieve, infrastructurele en huisvestingsbijstand die voldoende is om zijn taken, waarvan de aard door de Regering wordt gespecificeerd, te kunnen uitvoeren.

De Regering stelt de voorwaarden vast voor de betaling en terugbetaling van de subsidie overeenkomstig het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 januari 2017 betreffende de organisatie en de coördinatie van de controle op de toekenning en de aanwending van de subsidies, genomen ter uitvoering van artikel 61 van het decreet van 20 december 2011 houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.

Art. 16.De Regering stelt de voorwaarden vast voor de toekenning van eventuele zitpenningen en reis- en verblijfsvergoedingen aan de werkende leden van het Jongerenforum.

Art. 17.Het Jongerenforum legt jaarlijks uiterlijk op 31 juli van het jaar daarna zijn jaarrekening aan de Regering voor in de bij de wet vastgestelde vorm, alsmede een openbaar verslag over zijn activiteiten, dat naar het Parlement wordt gestuurd.

Art. 18.Bij niet-naleving van dit decreet kan de Regering de subsidies, bedoeld in artikel 15, geheel of gedeeltelijk opschorten of intrekken.

Wanneer de Regeringsdiensten vaststellen dat niet aan de voorwaarden voor het toekennen van de subsidie is voldaan, zullen zij het Jongerenforum, in overeenstemming met de door de Regering vastgestelde procedures, op de hoogte stellen van de vastgestelde grieven. Het Jongerenforum kan dan zijn bezwaren altijd volgens de modaliteiten en binnen een door de Regering bepaalde termijn kenbaar maken.

Het Jongerenforum heeft, overeenkomstig de door de Regering vastgestelde procedures, het recht om bij de Regering in beroep te gaan tegen de beslissing van de Regering. HOOFDSTUK VI. - Evaluatie van het Jongerenforum

Art. 19.§ 1. 1° De externe evaluatie van dit decreet wordt toevertrouwd aan het Waarnemingscentrum voor Cultuurbeleid en het Waarnemingscentrum voor kind, jeugd en hulpverlening aan de jeugd; 2° De in 1° bedoelde evaluatie is met name gebaseerd op een interne evaluatie van het Jongerenforum.Deze interne evaluatie wordt om de twee jaar uitgevoerd en heeft ten minste betrekking op de volgende elementen: - het vermogen van het Jongerenforum om adviezen uit te brengen over onderwerpen die voor jongeren van belang zijn; - het vermogen van het Jongerenforum om initiatieven voor de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren te leiden en te bevorderen die bijdragen tot de ontwikkeling van de adviezen die het forum uitbrengt; - het vermogen van het Jongerenforum om participatieve methoden te stimuleren. § 2. De externe evaluatie wordt om de vijf jaar uitgevoerd, overeenkomstig § 1, en wordt ter informatie naar de Regering gestuurd.

De eerste externe evaluatie moet uiterlijk op 31 december 2021 worden uitgevoerd om het kader van het Jongerenforum zo nodig aan te passen, zowel wat betreft zijn samenstelling als zijn taken. § 3. Na afloop van de evaluatie kan de Regering de subsidie, bedoeld in artikel 15 van dit besluit, schorsen of intrekken, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18. HOOFDSTUK VII. - Overgangs- en opheffingsbepalingen

Art. 20.Het decreet van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/11/2008 pub. 25/02/2009 numac 2009029046 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van de Jeugdraad in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 14/11/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, ter bevordering van de integratie van zijn hoger onderwijs in de Europese ruimte van het hoger onderwijs sluiten tot oprichting van de Jeugdraad in de Franse Gemeenschap wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit decreet, met uitzondering van artikel 3/5 dat op 1 oktober 2019 wordt opgeheven.

Art. 21.Aangezien er in oktober 2019 geen verkiezingen worden gehouden, wordt het mandaat van de gekozen leden van de Jeugdraad verlengd tot 1 maart 2020 om de overgang naar en de oprichting van het Jongerenforum te waarborgen.

Art. 22.Het Jongerenforum volgt de Jeugdraad op in zijn rechten en plichten.

Art. 23.Bij wijze van overgangsmaatregel tot 31 december 2020 kan elk lid dat gedurende ten minste één jaar heeft deelgenomen aan de werkzaamheden van de Jeugdraad, opgericht bij decreet van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/11/2008 pub. 25/02/2009 numac 2009029046 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van de Jeugdraad in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 14/11/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, ter bevordering van de integratie van zijn hoger onderwijs in de Europese ruimte van het hoger onderwijs sluiten, het lidmaatschap van de Algemene Vergadering van het Jongerenforum aanvragen.

Art. 24.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2020, met uitzondering van de artikelen 20 en 21, die op 1 oktober 2019 in werking treden.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gedaan te Brussel, 3 mei 2019.

De Minister-President, bevoegd voor Gelijke kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Vicepresident en Minister van Cultuur en Kinderwelzijn, A. GREOLI De Vice-President en Minister voor Hoger onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Jeugd, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. MADRANE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. FLAHAUT _______ Nota Zitting 2018-2019 Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 771-1 - Advies van de raad van state, nr. 771-2. - Commissieamendementen nr. 771-3. - Commissieverslag, nr. 771-4. - Tekst aangenomen in de commissie, nr. 771-5. - Tekst aangenomen in plenaire zitting, nr. 771-6 Integraal verslag - Bespreking en aanneming.

Vergadering van 2 mei 2019.

^