Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 mei 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012584 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College houdende wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende het ziekenhuisnoodplan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 120 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012287 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 1991 betreffende de bij de aanvragen voor een erkenning, een voorlopige erkenning, een overdracht van erkenning of bij de beoordeling van de bewijzen vereist met toepassing van artikel 3, § 1, van de wet van 20 maart 1991, houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voor te leggen documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van David MUNOZ HORTAL in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Aina ASTUDILLO FERNANDEZ in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019030445 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit bettreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten type ministerieel besluit prom. 03/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202983 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling, voor de berekening van de verblijfkosten 2019, van de referentierentevoeten bedoeld in artikel 10, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017, gewijzigd bij het besluit van 21 juni 2018, tot uitvoering van het besluit van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen

decreet

type decreet prom. 03/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012503 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van de Franse Republiek, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest inzake de aanleg van de Grensleie tussen Deûlémont in Frankrijk en Menen in België, ondertekend in Brussel op 19 november 2018 type decreet prom. 03/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012504 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en van 30 mei 2018 type decreet prom. 03/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012502 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de uitbreiding van de verzekering gewaarborgd wonen met bescherming tegen inkomensverlies van zelfstandigen ingevolge onvrijwillige stopzetting van hun activiteit type decreet prom. 03/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012547 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2019 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012549 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijziging van het decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 03/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012546 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, wat betreft de regeling van administratieve geldboeten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012548 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs betreft type decreet prom. 03/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012667 bron vlaamse overheid Decreet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot kinderopvang in Brussel type decreet prom. 03/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012666 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad type decreet prom. 03/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012669 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Armenië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 4 december 2018 type decreet prom. 03/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012668 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in uitvoering van het Verdrag van 's-Gravenhage en Verordening Brussel IIbis betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen type decreet prom. 03/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012827 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat de toegang tot een betalende niet-lineaire televisiedienst betreft type decreet prom. 03/05/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019012935 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart , ondertekend te Straatsburg op 27 september 2012 (1) type decreet prom. 03/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013072 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019013225 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de erkenning van competenties gesloten op 21 maart 2019 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type decreet prom. 03/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019013366 bron vlaamse overheid Decreet houdende de sociale kaart type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013365 bron vlaamse overheid Decreet houdende de havenkapiteinsdienst type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019013418 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de financiering van zorg bij gebruik van zorgvoorzieningen over de grenzen van de deelstaat type decreet prom. 03/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013704 bron vlaamse overheid Decreet houdende de gemeentewegen type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014659 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de strijd tegen het geweld tegen vrouwen type decreet prom. 03/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019014130 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 1 februari 2008 tot regeling van de organisatie en de werking van de instanties belast met de coördinatie en het beheer van de structuurfondsen die de Europese Unie ter beschikking stelt van het alternerend secundair onderwijs, het technisch en beroepssecundair onderwijs met volledig leerplan, het gespecialiseerd secundair onderwijs, het onderwijs voor sociale promotie en het hoger onderwijs type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014771 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een Jongerenforum van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019030575 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs en schoolgebouwen type decreet prom. 03/05/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019030780 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het Hoger Onderwijs en het Onderzoek type decreet prom. 03/05/2019 pub. 19/09/2019 numac 2019030854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de boeken 1 en 2 van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, en tot instelling van de gemeenschappelijke kern type decreet prom. 03/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041146 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 november 2015 betreffende lage-emissiezones type decreet prom. 03/05/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041555 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen inzake het statuut en het kader van de leden van het technisch personeel van de PMS-centra type decreet prom. 03/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019041903 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties type decreet prom. 03/05/2019 pub. 04/10/2019 numac 2019042053 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de strijd tegen de armoede en de vermindering van de sociale ongelijkheid type decreet prom. 03/05/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019042636 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het hoger onderwijs en het onderzoek. - Addendum type decreet prom. 03/05/2019 pub. 26/11/2021 numac 2021043059 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van de Franse Republiek, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest inzake de aanleg van de Grensleie tussen Deûlémont in Frankrijk en Menen in België, ondertekend in Brussel op 19 november 2018. - Addendum

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012302 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de statutaire of contractuele personeelsleden bevoegd voor de uitoefening van de activiteiten van de Comités tot aankoop van onroerende goederen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012382 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de organisatie van overdracht van de aanvullende reglementen inzake het wegverkeer en de exacte locatie van de verkeerstekens ter uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012559 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de exploitatievoorwaarden voor evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera's, muziekhallen, feestzalen, discotheken en concertzalen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012872 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het personeelsplan van het Brussels Planningsbureau voor het jaar 2019 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013344 bron gewestelijke overheidsdienst brussel fiscaliteit Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2019 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012801 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 3.000.000 EUR aan de Brusselse gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en van de Berg van Barmhartigheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013489 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoeging van artikel 53/2 in bijlage IX van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat betreft het subsidiebedrag voor de dagverzorgingscentra vermeld in artikel 51 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013616 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs en de oprichting van een vestigingsplaats type 5 in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende het opvangverlof en het pleegzorgverlof voor de personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019014119 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden van de onderneming, de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens vakantie en de modelovereenkomsten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019014228 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot regeling van de eigendomsoverdracht van gebouwen ter uitvoering van artikel 265bis van het Provinciedecreet van 9 december 2005, wat betreft het opmetingsplan voor de site van Z33 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019014243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014364 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de VDAB-opleiding tot verzorgende en zorgkundige type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019030432 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de beleidstaken betreffende de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai en de sectorale voorwaarden voor luchthavens, en tot opheffing van de beslissingen van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 en 7 december 2007 betreffende de aanduiding van de bevoegde instanties in uitvoering van Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019030571 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de classificatie van de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen volgens comfortniveau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019030612 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de controleur van de vastleggingen en de vereffeningen bij het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019041202 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, wat betreft de vergoeding voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019041389 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van uithuiszettingen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019041513 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten, wat betreft de afstemming met het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041573 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de cumulatie door de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten type omzendbrief prom. 03/05/2019 pub. 01/12/2021 numac 2021022430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de cumulatie door de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 03/05/2019 pub. 24/09/2019 numac 2019014722 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden van de onderneming, de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens vakantie en de modelovereenkomsten. - Erratum

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 03/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019030741 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet houdende diverse maatregelen betreffende de "Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur"

erratum

type erratum prom. 03/05/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019042041 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de boeken 1 en 2 van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, en tot instelling van de gemeenschappelijke kern. - Erratum
^