Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 oktober 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/07/2017 pub. 01/10/2019 numac 2019014481 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 07/04/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2019 numac 2019014011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 juli 2019, wordt Mevr. Stéphanie GOOS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een betrekk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 19/09/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014288 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de buitengewone parlementaire zitting 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2019 numac 2019014338 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2811 van 29 augustus 2019, wordt de kapitein vlieger ****. **** op pensioen gesteld op 1 november 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2019 numac 2019014339 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2810 van 29 augustus 2019, wordt kapitein-commandant vlieger D. Van Parys op pensioen gesteld op 1 augustus 2019 in toepassing van de samengeor type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2019 numac 2019014340 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2806 van 29 augustus 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2019 numac 2019014348 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2808 van 29 augustus 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2019 numac 2019014685 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 september 2019 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, haar naam in die van "**** **** koninklijk besluit van 10 september 2019 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****,(...) type koninklijk besluit prom. 19/09/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014818 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2019 numac 2019042010 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol Bij koninklijk besluit nr. 2819 van 29 augustus 2019, wordt mijnheer Arnaud Maessen, attaché, op 8 juli 2019 's avonds op eigen verzoek uit zijn betrekking ontslagen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2019 numac 2019042023 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 september 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden **** **** koninklijk besluit van 16 september 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2019 numac 2019042048 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 24 september 2019, is de heer Hendrickx P., ondervoorzitter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot Officier in de Kroonorde.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/09/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014774 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor de jongeren type ministerieel besluit prom. 06/09/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014805 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Engelse taal belast met het organiseren van taalexamens type ministerieel besluit prom. 08/07/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014727 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding type ministerieel besluit prom. 11/09/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019042045 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen

decreet

type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014659 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de strijd tegen het geweld tegen vrouwen type decreet prom. 03/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014771 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een Jongerenforum van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 24/09/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019042037 bron vlaamse overheid DECREET houdende wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de overgangsbepalingen betreft

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014646 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van grondwaardeverlies bij bebossing, ondersteund door de inkomsten van de bosbehoudsbijdrage in geval van ontbossing

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014661 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het opleidingsplan met betrekking tot de netoverschrijdende component van de basisopleiding van directeurs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014662 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 betreffende de benoeming van de leden van de werkgroepen die belast zijn met de herziening van de basiscompetenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014660 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de beroepskwalificaties betreffende de gezondheidszorgberoepen verworven in een andere lidstaat van de Europese Unie dan België type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014522 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de verbindingen cursus/ambt genomen ter uitvoering van artikel 10 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014543 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** tot wijziging van het besluit van de Regering van de **** **** van 4 maart 2010 betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de **** van de **** ****, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de instellingen voor openbaar nut die onder het comité van sector **** ressorteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/07/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014576 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van ondersteunende beheers- en informatica-ambten binnen de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, "Wallonie Bruxelles Enseignement", de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van sector XVII ressorteren, met uitzondering van ETNIC type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014682 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 mei 2014 tot uitvoering van de artikelen 8, § 1, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 en 50 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van verschillende schoolstelsels ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van studieoriëntatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014681 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse gemeenschap van 15 maart 1993 houdende de verplichtingen tot overleg tussen gelijkaardige inrichtingen in het secundair onderwijs met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014694 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van een opleidingsstelsel gewijd aan het thema van de gemeenschappelijke kern type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/07/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014772 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de werkingsregels van de Algemene Raad voor het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/10/2019 numac 2019014742 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Toelatingen tot de stage Bij besluit van de **** **** Regering van 17 september 2019 wordt Mevr. **** **** voor één jaar vanaf 1 oktober 2019 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Attaché. Bij besluit van **** **** besluit van de **** **** Regering van 17 september 2019 wordt Mevr. ****(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019041935 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het voorkeursbesluit betreffende het complexe project `Verbetering van de nautische toegankelijkheid tot de haven van Zeebrugge'

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/10/2019 numac 2019042008 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Benoeming Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2019 wordt Mevr. FOUARGE Géraldine met ingang van 3 september 2019 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Beroep tot nietigverklaring van de voo Deze termijn wordt met dertig dagen ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Eu(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/10/2019 numac 2019204416 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs Veiligheid niveau 1 (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : ANG18242 Deze selectie werd afg(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...)

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. 23/03/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014593 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van vennootschappen en verenigingen. - Duitse vertaling van de boeken 9, 10 en 11

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 01/10/2019 numac 2019041948 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/10/2019 numac 2019042047 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 13 september 2019, akte nr. 20190/14474 : - In de Franse tekst, moet gelezen worden : « A partir du 12 mars 2019 : » - In de Nederlandse tekst, moet gelezen worden : « Bij het Feder Bij ministeriëel besluit van 27 augustus 2019 Met ingang van 12 maart 2019 : Mevrouw VERBRAEK(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2019 numac 2019042056 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 september 2019, wordt Meneer Julien PREVOT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 mei Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2019 numac 2019042055 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 september 2019, wordt Mevr. Hélène BROHEZ benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 mei 2 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 01/10/2019 numac 2019204415 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseur-Experten Public Health Emergencies (niveau A3) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : ANG18306 Deze selectie werd a(...) Er zijn geen geslaagden. type document prom. -- pub. 01/10/2019 numac 2019204418 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Justitie. - Financieel Experten (m/v/x) - BNG19017 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 26/09/2019. De (...)
^