Etaamb.openjustice.be
Decreet van 01 december 2022
gepubliceerd op 31 januari 2023

Decreet tot wijziging van het decreet van 3 mei 2019 betreffende de georganiseerde sportbeweging in de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022034558
pub.
31/01/2023
prom.
01/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2022. - Decreet tot wijziging van het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging type decreet prom. 03/05/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019030780 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het Hoger Onderwijs en het Onderzoek sluiten betreffende de georganiseerde sportbeweging in de Franse Gemeenschap


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Artikel 1 van het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging type decreet prom. 03/05/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019030780 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het Hoger Onderwijs en het Onderzoek sluiten betreffende de georganiseerde sportbeweging in de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij het decreet van 28 oktober 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/10/2021 pub. 02/12/2021 numac 2021043171 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake sport sluiten, wordt aangevuld met de punten 25° tot en met 31° die als volgt worden geformuleerd: "25° "Labelling" : mechanisme ontwikkeld door een sportfederatie erkend in toepassing van de artikelen 21 en volgende of door de gehandicaptensportfederatie en gericht op de identificatie en classificatie van alle of een deel van haar aangesloten clubs volgens sportieve en niet-sportieve criteria bepaald overeenkomstig de artikelen 43/12 tot 43/16 van dit decreet; 26° "Sportopsporing": het proces van het zoeken, identificeren en begeleiden van sporters met hoog potentieel die geen status hebben bij een met toepassing van de artikelen 21 en volgende erkende sportbond of bij de gehandicaptensportbond;28° "Ethiekdecreet": decreet van 14 oktober 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/10/2021 pub. 10/11/2021 numac 2021042966 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet over sportethiek en tot oprichting van een waarnemingscentrum voor ethiek bij lichamelijke en sportactiviteiten, alsmede van een ethisch netwerk sluiten betreffende sportethiek en tot oprichting van een waarnemingscentrum voor ethiek in lichamelijke en sportieve activiteiten, alsook van een ethisch netwerk;29° "CSL": lokaal sportcentrum zoals gedefinieerd in artikel 2 van het decreet van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/02/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende erkenning en subsidiëring van een vereniging van sportcentra type decreet prom. 27/02/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra sluiten tot regeling van de erkenning en subsidiëring van lokale sportcentra en geïntegreerde lokale sportcentra;30° "CSLi": geïntegreerd lokaal sportcentrum zoals gedefinieerd in artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/02/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende erkenning en subsidiëring van een vereniging van sportcentra type decreet prom. 27/02/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra sluiten tot regeling van de erkenning en subsidiëring van lokale sportcentra en geïntegreerde lokale sportcentra; 31° "Sporter met hoog potentieel": een sporter waarvan in een screeningsproces is vastgesteld dat hij het potentieel heeft om zich te ontwikkelen tot het niveau waarop hem of haar een sportstatus kan worden verleend.".

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde decreet wordt vervangen door de volgende tekst: "Art. 2 De georganiseerde sportbeweging verbindt zich ertoe de Ethische Code en zijn sportcharters na te leven.

Art. 3.Artikel 21, 15°, van hetzelfde decreet wordt vervangen door de volgende tekst: "15° integreert de Code voor Sportethiek en zijn sportcharters in haar verschillende reglementen en neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze worden gepromoot bij en door zijn clubs, leden, scheidsrechters, sport- en administratief personeel in overeenstemming met het Ethiekdecreet.

Art. 4.Artikel 21, 16°, c), van hetzelfde decreet, zoals gewijzigd bij het decreet van 28 oktober 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/10/2021 pub. 02/12/2021 numac 2021043171 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake sport sluiten, wordt aangevuld met het volgende: "Het plan wordt opgesteld voor een periode van 4 jaar vanaf de datum van erkenning of verlenging van de erkenning. Het wordt na twee jaar geëvalueerd volgens door de regering vast te stellen procedures.".

Art. 5.In hetzelfde decreet wordt het opschrift van hoofdstuk IV vervangen door hetgeen volgt: "Subsidies".

Art. 6.In hoofdstuk IV wordt een afdeling V ingevoegd met als opschrift "Subsidies voor de aanschaf van sportuitrusting".

Art. 7.In afdeling V, ingevoegd bij artikel 6, worden de volgende artikelen 43/1 tot en met 43/5 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 43/1.§ 1. Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten verleent de regering, om de sportbeoefening aan te moedigen en te bevorderen, subsidies voor de aankoop van sportuitrusting. § 2. Voor de toepassing van de in paragraaf 1 bedoelde subsidie wordt onder "sportuitrusting" verstaan de uitrusting die rechtstreeks bestemd is voor de beoefening van de door de begunstigde aangeboden sportdisciplines. § 3. Van het toepassingsgebied van deze subsidie zijn inzonderheid uitgesloten, zonder dat deze lijst uitputtend is: 1° apparatuur en toebehoren die door hun aard zelf verbruiksgoederen zijn of een korte levensduur hebben;2° de persoonlijke uitrusting of de als zodanig beschouwde uitrusting van sporters;3° apparatuur om veiligheidsdoeleinden, met uitzondering van de automatische externe defibrillator;4° de kosten voor het vervoer, de montage en de bevestiging van het materiaal;5° het evaluatie- en controleapparaat voor de opleiding.

Art. 43/2.§ 1. Kunnen de subsidie bedoeld in artikel 43/1 genieten: 1° sportbonden;2° niet-competitieve sportbonden;3° de gehandicaptensportfederatie;4° multidisciplinaire sportverenigingen;5° de recreatieve sportvereniging voor gehandicapten;6° de schoolsportvereniging;7° de vereniging voor sport in het hoger onderwijs;8° sportclubs die aangesloten zijn bij de onder de punten 1° tot en met 7° genoemde begunstigden;9° CSL of CSLi;10° de openbare besturen van het Franse taalgebied en die van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die wegens hun activiteiten moeten worden geacht uitsluitend tot de Franse Gemeenschap te behoren;11° de verenigingen belast met het beheer van sportfaciliteiten die in partnerschap zijn opgericht door de overheden of publiekrechtelijke instellingen van het Franse taalgebied en de overheden of publiekrechtelijke instellingen van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die wegens hun activiteiten moeten worden geacht uitsluitend tot de Franse Gemeenschap te behoren. § 2. Om in aanmerking te komen voor de in artikel 43/1 bedoelde subsidies moeten de in § 1 bedoelde begunstigden aan de volgende voorwaarden voldoen: 1° geen winstoogmerk nastreven;2° hun zetel hebben in het Franse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;3° een regelmatige boekhouding voeren;4° beschikken over installaties die alle veiligheidsgaranties bieden, waardoor de sport(en) waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, op een geldige manier kunnen worden beoefend en over regelmatige activiteiten in deze discipline(s) en over een voldoend aantal deelnemers;5° beschikken over lokalen die de opslag van sportmateriaal in goede veiligheids- en conserveringsomstandigheden mogelijk maken;6° het gesubsidieerde sportmateriaal uitsluitend gebruiken voor de in de subsidieaanvraag vermelde doeleinden en voorwaarden;7° de controle op de in de punten 4 en 5 bedoelde installaties en de controle op het gebruik van de gesubsidieerde apparatuur door de bevoegde diensten aanvaarden;8° zich ertoe verbinden de door de subsidie gedekte uitrusting te verzekeren tegen verlies, diefstal en vernietiging;9° aangesloten zijn bij de gehandicaptensportfederatie of bij de vereniging voor sportbeoefening voor sportkringen met betrekking tot de aankoop van sportmateriaal bestemd voor aangepaste of gehandicapte sportbeoefening. De regering kan aanvullende specifieke voorwaarden vaststellen.".

Art. 43/3.§ 1. Het voor de berekening van de subsidie in aanmerking genomen bedrag is niet hoger dan de door de regering vastgestelde maximumprijs. § 2. De regering bepaalt een maximaal interventiepercentage of een forfaitair interventiebedrag.

Art. 43/4.De regering bepaalt: 1° de lijst van de te subsidiëren sportuitrusting per sportdiscipline of per familie van disciplines;2° de lijst van maximale eenheidsprijzen per sportuitrusting.

Art. 43/5.De regering bepaalt: 1° de voorwaarden, de berekeningsregels en de toekenning van subsidies; 2° de procedure voor de toekenning van subsidies.".

Art. 8.In hoofdstuk IV wordt een afdeling VI ingevoegd met als opschrift : "Van subsidies tot de organisatie van competities van nationale aard".

Art. 9.In afdeling VI, ingevoegd bij artikel 8, worden de volgende artikelen 43/6 tot en met 43/8 ingevoegd: "

Art. 43/6.§ 1. De regering kent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies toe voor de organisatie, in het Franse taalgebied of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van nationale en niet-recurrente sportwedstrijden tijdens hetzelfde jaar. § 2. Voor de toepassing van de in paragraaf 1 bedoelde subsidie wordt onder "wedstrijd van nationale aard" verstaan een wedstrijd die in de officiële kalender van de bevoegde nationale instantie is opgenomen en die tot doel heeft één of meer Belgische kampioenstitels in de categorie senioren te verlenen.

In de context van individuele sporten zijn atleten met de status van topsporter, sportbelofte of jong talent betrokken bij een sportwedstrijd met een nationaal karakter.

In het kader van teamsporten gaat het om sportclubs die zijn aangesloten bij een sportbond of bij de gehandicaptensportbond met een of meer sporters met de status van topsporter, sportbelofte of jong talent in een nationale sportwedstrijd.

Art. 43/7.De in artikel 43/5 bedoelde subsidie kan worden gebruikt voor de organisatie van nationale sportwedstrijden in het Franse taalgebied of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid door: 1° de in toepassing van de artikelen 21 en volgende erkende sportbonden;2° de gehandicaptensportbond;3° de vereniging voor Sport in het hoger onderwijs;4° kringen die op het ogenblik van de indiening van de aanvraag gedurende ten minste één voltooid kalenderjaar zijn aangesloten bij erkende sportbonden en bij de gehandicaptensportbond;5° verenigingen zonder winstoogmerk die op het ogenblik van de indiening van de aanvraag het schriftelijk akkoord hebben gekregen van een erkende sportbond of de gehandicaptensportbond of van een club die gedurende ten minste één voltooid kalenderjaar bij de erkende sportbonden en de gehandicaptensportbond is aangesloten.

Art. 43/8.De regering bepaalt: 1° de aard van de subsidiabele uitgaven die rechtstreeks verband houden met de organisatie van de nationale wedstrijd, inzonderheid de kosten voor: a) consultancy;b) de verhuur van sportfaciliteiten;c) de aankoop of huur van sportuitrusting;d) verzekering en beveiliging;e) compensatie ten behoeve van vrijwilligers;f) communicatie en promotie;g) de aan de bevoegde nationale instantie betaalde registratierechten voor organisaties;2° eventuele maxima voor de subsidiabel geachte uitgaven;3° de voorwaarden voor de berekening en de toekenning van subsidies; 4° de procedure voor de toekenning van subsidies.".

Art. 10.In hoofdstuk IV wordt een afdeling VII ingevoegd met als opschrift "Subsidies voor internationale sportevenementen".

Art. 11.In afdeling VII, ingevoegd bij artikel 10, worden de volgende artikelen 43/9 tot en met 43/12 ingevoegd: "

Art. 43/9.§ 1. De regering kent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies toe voor de organisatie van of de deelname aan internationale sportwedstrijden buiten het grondgebied van het Franse taalgebied of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. § 2. Voor de toepassing van de in paragraaf 1 bedoelde subsidies wordt onder "internationale sportwedstrijd" verstaan het hoogste wedstrijdniveau dat in de officiële kalender van de bevoegde internationale organisatie is opgenomen met het oog op de voorbereiding op, de kwalificatie voor en de deelname aan Europese, Wereld-, Olympische en Paralympische Spelen en soortgelijke evenementen.

In het kader van individuele sporten komen atleten met de status van topsporter, sportbelofte of jong talent in aanmerking voor internationale sportcompetitie.

In het kader van teamsporten zijn betrokken bij een internationale sportwedstrijd nationale ploegen en sportclubs die zijn aangesloten bij een sportbond of bij de gehandicaptensportbond met een of meer sporters met een status van topsporter, sportbelofte of jong talent.

In sportkringen wordt alleen het niveau van de hoogste wereld- of Europese competitie in aanmerking genomen.

Art. 43/10.De in artikel 43/8 bedoelde subsidie kan worden gebruikt voor de organisatie van internationale sportwedstrijden in het Franse taalgebied of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door: 1° de in toepassing van de artikelen 21 en volgende erkende sportbonden;2° de gehandicaptensportfederatie;3° de vereniging van sport in het hoger onderwijs in het kader van de Universiades en de Werelduniversiteitskampioenschappen;4° kringen die op het ogenblik van de indiening van de aanvraag gedurende ten minste één voltooid kalenderjaar zijn aangesloten bij erkende sportbonden en bij de gehandicaptensportbond;5° verenigingen zonder winstoogmerk die op het ogenblik van de indiening van de aanvraag het schriftelijk akkoord hebben gekregen van een erkende sportbond of de gehandicaptensportbond of van een club die gedurende ten minste één voltooid kalenderjaar bij de erkende sportbonden en de gehandicaptensportbond is aangesloten. De toegekende subsidie kan betrekking hebben op de volgende interventiekaders: 1° de aanvraag: de elementen in verband met de voorbereiding en de presentatie van het aanvraagdossier;2° organisatorische toewijzing: de elementen die volgen op de formele aanwijzing stroomopwaarts van de organisatie;3° de organisatie van de wedstrijd: elementen in verband met de organisatie.

Art. 43/11.De in artikel 43/8 bedoelde subsidie kan worden gebruikt om deel te nemen aan internationale sportwedstrijden buiten de Franse Gemeenschap door: 1° de met toepassing van artikel 21 en volgende erkende sportbonden die niet beschikken over een aanvullende subsidie ter ondersteuning van de uitvoering van een programmaplan voor de ontwikkeling van topsport als omschreven in artikel 37, § 1;2° de gehandicaptensportbond, voor zover de betrokken wedstrijden niet zijn opgenomen in het Paralympisch programma en niet voorkomen in haar programmaplan;3° de vereniging voor sport in het hoger onderwijs in het kader van de Universiades en de Werelduniversiteitskampioenschappen;4° kringen die op het ogenblik van de indiening van de aanvraag gedurende ten minste één voltooid kalenderjaar zijn aangesloten bij erkende sportbonden en bij de gehandicaptensportbond.

Art. 43/12.De regering bepaalt: 1° de aard van de subsidiabele uitgaven die rechtstreeks verband houden met de organisatie van of de deelname aan de internationale wedstrijd, namelijk de kosten: a) consultancy;b) de verhuur van sportfaciliteiten;c) de aankoop of huur van sportuitrusting;d) verzekering en beveiliging;e) compensatie voor vrijwilligers;f) communicatie en promotie;g) huisvesting en reizen;h) arbitrage;i) de door de bevoegde internationale instantie vereiste registratievergoeding voor de organisatie.2° eventuele maxima voor de subsidiabel geachte uitgaven;3° de voorwaarden, de berekening en de toekenning van subsidies;4° de procedure voor de toekenning van subsidies".

Art. 12.Afdeling IIIbis van hoofdstuk IV van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 15 december 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2021 pub. 15/02/2022 numac 2022020069 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 sluiten, wordt opgeheven.

Art. 13.In hoofdstuk IV van hetzelfde decreet wordt een afdeling VIII ingevoegd met als opschrift "Subsidie voor de ontwikkeling van de sportkwaliteit".

Art. 14.In afdeling VIII, ingevoegd bij artikel 13, worden de volgende artikelen 43/13 tot en met 43/17 ingevoegd: "

Art. 43/13.De regering kent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, aanvullende subsidies toe aan de met toepassing van artikel 21 en volgende erkende sportbonden en aan de gehandicaptensportbond om de verwezenlijking van programma's voor de ontwikkeling van de kwaliteit van de sport aan te moedigen.

Art. 43/14.De programma's voor de ontwikkeling van sportkwaliteit zijn onderverdeeld in drie categorieën van steunmaatregelen: 1° de labelling van aangesloten clubs voor de opleiding van jongeren van 6 tot 23 jaar en van 6 tot 25 jaar voor clubs die aangesloten zijn bij sportbonden voor gehandicapten;2° sportopsporing;3° de gespecialiseerde opleiding. De regering bepaalt, op basis van de beschikbare kredieten, voor een periode van twee jaar de minimum- en maximumbedragen die voor elke categorie van steunmaatregelen worden toegekend.

Art. 43/15.§ 1. De regering bepaalt het minimumkader en de minimumcriteria voor sportbonden en de gehandicaptensportbond, alsook de nadere regels voor de invoering van het kader voor labelling, validering, evaluatie en bestraffing in geval van niet-naleving van het gevalideerde kader, dat de volgende elementen omvat: 1° de algemene doelstellingen van het labellingskader;2° indicatoren voor toezicht, controle en evaluatie;3° de categorieën van classificatie van kringen;4° de procedures voor sancties, schorsing en intrekking van het label in geval van niet-naleving van de antidopingregels en de sportethiek. Met het oog op de toekenning van een aanvullende subsidie voor de categorie bedoeld in artikel 43/14, 1°, leggen de sportbonden en de gehandicaptensportbond aan de overheid een labelkader voor de opleiding van jongeren voor, rekening houdend met het minimumkader bedoeld in het eerste lid van dit artikel en met minimaal de volgende elementen: 1° de voor elk van de categorieën vastgestelde criteria en doeleinden, waaronder: a) normen en personeelssterkte per classificatiecategorie;b) trainingsvolumes en -niveaus;c) het aantal opgeleide scheidsrechters;d) verbintenissen inzake bevordering en eerbiediging van de sportethiek;2° de diensten en compensaties van de sportbonden of de gehandicaptensportbond ten behoeve van de kringen;3° de nadere regels en criteria voor de verdeling van de eventuele subsidie over alle of een deel van de gelabelde clubs volgens de indelingscategorieën. Het labellingskader voor jeugdopleiding heeft een looptijd van vier jaar vanaf de datum van validering door de administratie. Na twee jaar is een tussentijdse evaluatie gepland. De sportbonden en de gehandicaptensportbond zorgen voor de actualisering na de evaluatie.

Binnen de perken van de begrotingskredieten kan de regering het aantal categorieën dat per sportbond of gehandicaptensportbond kan worden gesubsidieerd, beperken. § 2. Het bedrag van de aanvullende subsidie voor de labelling van aangesloten kringen is de som van de producten van de door de regering vastgestelde coëfficiënt, voor een periode van 2 jaar, op de volgende elementen: 1° het aantal gelabelde kringen;2° het aantal aangesloten sporters tussen 6 en 23 jaar en tussen 6 en 25 jaar voor clubs die zijn aangesloten bij gehandicaptensportbonden binnen de gelabelde clubs;3° het aantal gediplomeerde onderwijs- en sportmanagers aangesloten bij de gecertificeerde kringen;4° het aantal aangesloten en regelmatig aangestelde scheidsrechters binnen de erkende clubs;5° het aantal gediplomeerde kaderleden sport in de aangesloten kringen;6° het aantal scheidsrechters aangesloten bij de erkende clubs die het statuut van hoogniveau scheidsrechter of nationale scheidsrechter hebben;7° het aantal gelabelde kringen met een aansluiting bij een erkende sportbond en bij de gehandicaptensportbond of bij de recreatieve gehandicaptenvereniging. De regering kan een forfaitaire verhoging vaststellen van het totaalbedrag dat per erkende sportfederatie en voor de gehandicaptensportfederatie wordt verkregen met voor alle categorieën een criterium dat erop gericht is bij te dragen tot de verwezenlijking van de volgende doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling: 1° gendergelijkheid bereiken en alle vrouwen en meisjes autonoom maken;2° toegang voor iedereen tot duurzaam beheerde watervoorziening en sanitaire voorzieningen waarborgen;3° de ongelijkheden binnen en tussen landen verminderen;4° duurzame consumptie- en productiepatronen tot stand brengen;5° dringend maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden;6° de terrestrische ecosystemen in stand houden en herstellen en zorgen voor duurzaam gebruik ervan, bossen duurzaam beheren, woestijnvorming bestrijden, bodemdegradatie een halt toeroepen en omkeren en het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen. De regering kan, na vaststelling van de criteria, een forfaitaire verhoging vaststellen van het totale bedrag dat voor elke erkende sportbond en voor de gehandicaptensportbond wordt verkregen als werkingskosten voor het beheer en de controle van hun labellingskader.

Zij zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de subsidies door de aangesloten kringen. § 3. De aanvullende subsidie voor het labelen van aangesloten kringen is bedoeld om de gelabelde kringen rechtstreeks te ondersteunen bij de opleiding en integratie van jongeren.

De erkende sportbonden en de gehandicaptensportbond zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de correcte aanwending van de aan de aangesloten kringen toegekende bedragen. Zij zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de door de aangesloten kringen verstrekte subsidies. In dit verband zijn zij verantwoordelijk voor het verzamelen bij hun aangesloten kringen van de documenten die nodig zijn voor de juiste verantwoording van de aanwending van de subsidies aan de Franse Gemeenschap. § 4. Voor de berekening van de aanvullende subsidie wordt alleen rekening gehouden met de gegevens betreffende de erkende kringen in de geselecteerde categorieën. § 5. De regering kan voor elk criterium een specifiek forfaitair bedrag per sportbond en gehandicaptensportbond vaststellen. § 6. Voor de aanvullende subsidie voor de labelling van de aangesloten kringen bepaalt de regering: 1° de aard van de subsidiabele uitgaven die rechtstreeks verband houden met de opleiding van jongeren en het beheer van het labellingskader, inzonderheid: a) de kosten in verband met de subsidies van het kaderpersoneel met pedagogische roeping;b) kosten in verband met de opleiding van het kaderpersoneel met pedagogische roeping;c) kosten in verband met de huur van sportfaciliteiten;d) kosten in verband met de aanschaf van niet-duurzame sportuitrusting;e) de kosten van gegroepeerd vervoer voor jeugdwedstrijden;f) kosten in verband met de uitvoering van ethische projecten door de afgevaardigde van "Vivons Sport", zoals bepaald in artikel 16, § 2, van het Ethiekdecreet;2° eventuele maxima voor de subsidiabel geachte uitgaven;3° de voorwaarden en procedures voor de toekenning van de subsidie;4° de procedure voor de toekenning van de subsidie. § 7. De regering kan een specifiek forfaitair bedrag per erkende sportbond of gehandicaptensportbond vaststellen.

Art. 43/16.§ 1. Voor de aanvullende subsidie bedoeld in artikel 43/14, 2°, bepaalt de regering: 1° voor een periode van twee jaar, de minimumrichtlijnen die moeten worden opgenomen in het programma voor de identificatie en begeleiding van sporters met hoog potentieel;2° de te volgen procedure voor de invoering en validering van het identificatie- en begeleidingsprogramma, alsmede de evaluatiemethoden. § 2. Voor de vaststelling van het bedrag van de in § 1 bedoelde aanvullende subsidie zal de regering: 1° het door de sportbond of de gehandicaptensportbond voorgestelde technisch referentiekader goedkeuren, met inbegrip van de specifieke selectiecriteria voor de verschillende statussen en leeftijdsgroepen;2° de aard van de subsidiabele uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit het programma voor de identificatie en begeleiding van sporters met hoog potentieel bepalen, inzonderheid: a) de kosten voor de huur van sportinfrastructuur en accommodatie voor sporters en kaderpersoneel met pedagogische roeping;b) de kosten in verband met vergoedingen voor vast of incidenteel onderwijzend kaderpersoneel;c) reiskosten voor vast of incidenteel onderwijzend kaderpersoneel;d) de kosten voor het huren van sportuitrusting;e) de kosten in verband met de aanschaf van sportuitrusting voor niet-duurzaam gebruik;f) de kosten in verband met het ontwerp en de uitvoering van de uitgevoerde acties;g) de kosten in verband met het collectief vervoer van sporters, met uitzondering van de kosten bedoeld in artikel 43/14, § 6, e);h) de kosten in verband met de deelname aan of de organisatie van sportcompetities;3° de maximumbedragen bepalen van de subsidiabel geachte uitgaven;4° de criteria bepalen voor beoordeelbare prestaties;5° de voorwaarden, de berekeningswijze en de toekenning van de subsidie bepalen. § 3. De regering kan een specifiek forfaitair bedrag per erkende sportbond of gehandicaptensportbond vaststellen.

Art. 43/17.§ 1. Voor de aanvullende subsidie bedoeld in artikel 43/14, 3°, bepaalt de regering: 1° voor een periode van twee jaar, de aard, de inhoud en de doelstellingen van een gespecialiseerde opleiding die kan worden gedeeld door de sportbonden en verenigingen die beschikken over een programmaplan voor de opleiding van kaderleden zoals beschreven in artikel 42, § 1, voor sportkaderleden met een pedagogische of leidinggevende roeping van de erkende sportbonden en de gehandicaptensportbond, gericht op de versterking van specifieke pedagogische vaardigheden;2° de toelatingscriteria voor erkende sportbonden en de gehandicaptensportbond;3° het coördinatie- en samenwerkingskader;4° de aard van de subsidiabel geachte uitgaven, inzonderheid: a) advieskosten (consultancy);b) personeelskosten;c) administratieve kosten;d) de kosten voor het ontwerpen en schrijven van opleidingsreferentiemateriaal;e) kosten in verband met de organisatie van opleidingscursussen;5° eventuele maxima voor de subsidiabel geachte uitgaven;6° het percentage van het voorschot van de pro rata subsidie;7° de berekening van de subsidie. § 2. De regering kan voor elke erkende sportbond of gehandicaptensportbond een specifiek forfaitair bedrag vaststellen.".

Art. 15.In hoofdstuk VI van hetzelfde decreet wordt het volgende artikel 45/1 ingevoegd: "

Artikel 45/1.Op aanvragen voor subsidies voor de aankoop van sportuitrusting die vóór de datum van inwerkingtreding van de artikelen 6 en 7 van het decreet van 1 december 2022 zijn ingediend, blijven de voorheen geldende bepalingen van toepassing.".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 1 december 2022.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Vicepresident en Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke kansen en het Toezicht op Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN De Vicepresident en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY De Minister van Onderwijs, C. DESIR _______ Nota Zitting 2022-2023 Stukken van het Parlement. Ontwerpdecreet, nr. 461-1. - Amendement(en) in de commissie, nr. 461-2 - Commissieverslag, nr. 461-3 - Tekst aangenomen tijdens de plenaire vergadering, nr. 461-4 Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 30 november 2022

^