Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 31 maart 2022
gepubliceerd op 16 juni 2022

31 MAART 2022 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de indiening van aanvragen om forfaitaire werkingssubsidies voor door de Franse Gemeenschap erkende sportfederaties en -verenigingen, alsook van de berekeningsmethoden en toekenningsvoorwaarden ervan

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022031915
pub.
16/06/2022
prom.
31/03/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MAART 2022 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de indiening van aanvragen om forfaitaire werkingssubsidies voor door de Franse Gemeenschap erkende sportfederaties en -verenigingen, alsook van de berekeningsmethoden en toekenningsvoorwaarden ervan


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging sluiten betreffende de georganiseerde sportbeweging in de Franse Gemeenschap, artikel 34;

Gelet op de gendertest van 16 november 2021 opgesteld in toepassing van artikel 4, lid 2, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, uitgebracht op 30 november 2021;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op 9 december 2021;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur des sports", uitgebracht op 21 december 2021;

Gelet op het advies nr. 70.991/4 van de Raad van State, uitgebracht op 7 maart 2022, in toepassing van artikel 84, § 1er, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 19 november 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/11/2020 pub. 26/11/2020 numac 2020043737 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de erkenning en de classificatie van de georganiseerde sportbeweging en tot vaststelling van subsidies voor de ontwikkeling van sport op hoog niveau en kaderopleiding sluiten tot vaststelling van de procedure voor de erkenning en de classificatie van de georganiseerde sportbeweging en tot vaststelling van subsidies voor de ontwikkeling van sport op hoog niveau en kaderopleiding;

Op de voordracht van de minister van Sport;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° "decreet": het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging sluiten betreffende de georganiseerde sportbeweging in de Franse Gemeenschap;2° "Bestuur" : het Algemeen Bestuur voor Sport van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;3° "begrotingsjaar": de periode die begint op 1 januari en eindigt op 31 december;4° "basisartikel": budgettaire onderverdeling bedoeld in de artikelen 6, 4°, b), en 8, § 1, tweede lid, van het decreet van 20 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten houdende de organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de regering van de Franse Gemeenschap;5° "sportmonitor-animator": een natuurlijke persoon die houder is van een door de Administratie afgeleverd getuigschrift van sportmonitor-animator;6° "sportmonitor-initiator": een natuurlijke persoon die houder is van een door de Administratie afgeleverd getuigschrift van sportmonitor-initiator;7° "sportmonitor-opvoeder": een natuurlijke persoon die houder is van een door de Administratie afgeleverd getuigschrift van sportmonitor-opvoeder; HOOFDSTUK 2. - Indiening van aanvragen om forfaitaire werkingssubsidies

Art. 2.Om in aanmerking te komen voor de forfaitaire werkingssubsidie bedoeld in artikel 34 van het decreet, moeten de erkende federaties en verenigingen een aanvraag indienen bij de Administratie aan de hand van de formulieren waarvan het model door de Minister wordt bepaald.

De subsidieaanvraag moet worden ingediend uiterlijk op 31 maart van het begrotingsjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet in aanmerking genomen, behalve in naar behoren met redenen omklede gevallen van overmacht.

Aanvragen die worden ingediend na 15 april van het begrotingsjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, zijn niet ontvankelijk.

De subsidieaanvraag wordt ondertekend door de administrateur van de betrokken federatie of vereniging die met het beheer ervan is belast.

Art. 3.§ 1. De erkende sportfederatie of -vereniging moet samen met haar subsidieaanvraag de volgende documenten overleggen: 1° de notulen van de laatste algemene vergadering, met inbegrip van het verslag van de verificateur van de rekeningen bedoeld in artikel 3:47 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende goedkeuring van: a) de ontwerpbegroting voor het begrotingsjaar waarvoor de subsidieaanvraag wordt ingediend;b) de balans en de exploitatierekening, in termen van uitgaven en inkomsten, over het afgelopen jaar, gepresenteerd volgens het model dat is vastgesteld bij het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2020 tot vaststelling van het boekhoudkundig model voor sportfederaties, niet-competitieve sportfederaties, de federatie voor gehandicaptensport, multidisciplinaire sportverenigingen, de federatie voor vrijetijdssport met een handicap en de sportfederatie voor het hoger onderwijs;c) het verslag, bedoeld in artikel 3:48 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat door het bestuursorgaan is opgesteld;d) voor de federaties of verenigingen die geen programmaplan als bedoeld in artikel 37 van het decreet hebben ingediend, het activiteitenprogramma voor het lopende jaar en de prioritaire doelstellingen ervan;2° de lijst van de aangesloten kringen of sportcentra in het hoger onderwijs, naargelang het geval, met mededeling voor elk van hen van: a) het adres van de maatschappelijke zetel;b) de gebruikelijke plaats van uitoefening van de activiteiten;c) het aantal aangesloten leden per leeftijds- en genrecategorie;d) de vermelding van de aanwezigheid van een automatische externe defibrillator (AED) in de sportfaciliteiten die door de kringen worden gebruikt, alsmede het bewijs dat er voor zijn leden permanente opleiding in het gebruik van de AED is georganiseerd;3° het aantal leden van het pedagogisch kader, met vermelding van: a) hun statuut;b) de aard van hun overeenkomst;c) hun ambt;d) het aantal gewerkte uren in voltijdsequivalenten;4° het aantal leden van het administratief kader, met vermelding van: a) hun statuut;b) de aard van hun overeenkomst;c) hun ambt;d) het aantal gewerkte uren in voltijdsequivalenten;5° het aantal nationale scheidsrechters en scheidsrechters op hoog niveau per genrecategorie. De lijst bedoeld in het eerste lid, 2° tot en met 5°, bevat gegevens die zijn bijgewerkt tot en met 31 december ten laatste van het begrotingsjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.

De in lid 1, 2° tot en met 5°, bedoelde gegevens zijn geaggregeerde gegevens die geen persoonsgegevens bevatten aan de hand waarvan een individueel persoon kan worden geïdentificeerd. § 2. Naast de informatie bedoeld in § 1, 2°, verstrekt de gehandicaptensportfederatie ook informatie over het aantal aangesloten leden, per categorie van geclassificeerde handicap zoals bepaald door het Internationaal Paralympisch Comité, per aangesloten sporter.

Naast de informatie bedoeld in § 1, 2°, verstrekt de gehandicaptensportfederatie ook informatie over het aantal aangesloten leden per categorie deficiëntie. § 3. Enkel de verplichtingen die voortvloeien uit § 1, 1°, 2° en 4°, zijn van toepassing op de sportvereniging in het hoger onderwijs.

Enkel de verplichtingen die voortvloeien uit § 1, 1° en 4°, zijn van toepassing op de schoolsportfederatie. HOOFDSTUK 3. - Berekeningsmethoden

Art. 4.§ 1. De beschikbare kredieten van de basisartikelen van de organisatie-afdeling "Sport" van de begroting van de Franse Gemeenschap bedoeld in artikel 43, 1°, 3°, 4° en 5° van het decreet worden, elk, verdeeld in vijf enveloppen gekenmerkt via de letters A tot E: 1° enveloppe A stemt overeen met het element "aantal leden" bedoeld in artikel 34, § 2, eerste lid, 1°, van het decreet;2° enveloppe B stemt overeen met het element "aantal kringen" bedoeld in artikel 34, § 2, eerste lid, 2°, van het decreet;3° enveloppe C stemt overeen met het element "aantal sporters met het statuut van sporters van hoog niveau, sportbeloften of trainingspartners" bedoeld in artikel 34, § 2, eerste lid, 3°, van het decreet;4° enveloppe D stemt overeen met het element "aantal pedagogische omkaderingspersoneelsleden, met inbegrip van nationale scheidsrechters en scheidsrechters van hoog niveau, die een gecertificeerde opleiding hebben gevolgd" bedoeld in artikel 34, § 2, eerste lid, 4° van het decreet;5° enveloppe E stemt overeen met het element "eerbiediging van de beginselen van goed bestuur" bedoeld in artikel 34, § 2, eerste lid, 5°, van het decreet. Het bedrag dat aan elk van de enveloppes moet worden toegewezen, wordt bepaald rekening houdend met de verhouding vermeld in artikel 34, § 2, eerste lid van het decreet. § 2. De bepalingen van § 1, 3°, zijn niet van toepassing op sportverenigingen en -federaties die geen sporters met het statuut van sporters van hoog niveau, sportbeloften of van bij hen aangesloten trainingspartners hebben.

Het bedrag dat moet worden toegekend aan elk van de in § 1, 1°, 2°, 4° en 5°, bedoelde enveloppen, wordt bepaald rekening houdend met de verhouding vermeld in artikel 34, § 2, eerste lid en tweede lid, van het decreet.

Voor de gehandicaptensportfederatie en de vrijetijdssportvereniging voor gehandicapten wordt het aan elk van de enveloppes toe te wijzen bedrag bepaald met inachtneming van de regel van artikel 34, § 2, derde lid, van het decreet. De bepalingen van § 1, 3° zijn niet van toepassing op de gehandicaptensportvereniging. § 3. Het bedrag van elke door toepassing van de paragrafen 1 en 2 vastgestelde enveloppe wordt vervolgens verdeeld over de verschillende in het basisartikel bedoelde federaties en verenigingen, overeenkomstig de procedures van de artikelen 5 tot en met 9. § 4. De aan een sportfederatie of -vereniging toegekende forfaitaire werkingssubsidie is de som van de verschillende bedragen die worden berekend in elke enveloppe van het basisartikel waarvoor de sportfederatie of -vereniging in aanmerking komt. Een sportfederatie of -vereniging kan slechts onder één basisartikel vallen door toepassing van het beginsel van de begrotingsspecialiteit.

Art. 5.Binnen de A-enveloppe wordt een forfaitair vast bedrag van 15.000 euro toegekend aan elke sportfederatie of -vereniging, naargelang het geval. Dit forfaitaire bedrag wordt het "A-enveloppe forfaitair vast bedrag" genoemd.

De som van de "forfaitaire vaste bedragen van enveloppe A" die voor alle federaties of verenigingen zijn toegekend, wordt van het bedrag van enveloppe A afgetrokken om een saldo te verkrijgen dat "forfaitair bedrag a" wordt genoemd.

Het saldo van het forfaitair bedrag a wordt verdeeld over de sportfederaties of -verenigingen, rekening houdend met het aantal bij hen aangesloten leden en met inachtneming van de volgende nadere regels: 1° elke federatie of vereniging krijgt een aantal punten dat overeenstemt met het aantal aangesloten leden volgens het rooster in bijlage bij dit besluit (tabel 1): 2° de door elke federatie of vereniging behaalde punten worden vervolgens opgeteld om tot een "A-resultaat" te komen;3° het "forfaitair bedrag a" wordt gedeeld door het "A-resultaat" om de waarde van een punt te verkrijgen;4° de waarde van een punt wordt ten slotte vermenigvuldigd met het aantal punten dat de federatie of vereniging door toepassing van littera 1° heeft behaald om tot een bedrag te komen dat het "forfaitair variabel bedrag van de A-enveloppe" wordt genoemd. Het bedrag dat in de A-enveloppe aan een federatie of vereniging wordt toegekend, wordt berekend door het "forfaitaire vaste bedrag van de A-enveloppe" en het "forfaitaire variabele bedrag van A-enveloppe" bij elkaar op te tellen. Dit bedrag wordt het "A-enveloppe forfaitair bedrag" genoemd.

Art. 6.§ 1. Binnen de B-enveloppe wordt een vast bedrag van 15.000 euro toegekend aan elke sportfederatie of -vereniging, naargelang het geval. Dit forfaitaire bedrag wordt het "B-enveloppe forfaitair vast bedrag" genoemd.

De som van de "vaste forfaitaire bedragen van enveloppe B" die aan alle federaties of verenigingen zijn toegekend, wordt van het bedrag van enveloppe B afgetrokken om een saldo te verkrijgen dat "forfaitair bedrag b" wordt genoemd.

Het saldo van het "forfaitair bedrag b" wordt verdeeld over de sportfederaties of -verenigingen, rekening houdend met het aantal bij hen aangesloten kringen en met inachtneming van de volgende nadere regels: 1° elke federatie of vereniging krijgt een aantal punten dat overeenkomt met het aantal aangesloten kringen volgens het rooster in bijlage bij dit besluit (tabel 2);2° de door elke federatie of vereniging behaalde punten worden vervolgens opgeteld om tot een "B-resultaat" te komen;3° het "forfaitaire bedrag b" wordt gedeeld door het "B-resultaat" om de waarde van een punt te verkrijgen;4° de waarde van een punt wordt ten slotte vermenigvuldigd met het aantal punten dat de federatie of vereniging door toepassing van littera 1 heeft behaald om tot een bedrag te komen dat het "forfaitair variabel bedrag van de B-enveloppe" wordt genoemd. Het bedrag dat in enveloppe B aan een federatie of vereniging wordt toegekend, wordt berekend door het " forfaitaire vaste bedrag van enveloppe B" en het " forfaitaire variabele bedrag van enveloppe B" bij elkaar op te tellen. In voorkomend geval worden ook de andere "forfaitaire variabele bedragen in enveloppe B", berekend volgens de regels van de paragrafen 2 en 3, aan dit bedrag toegevoegd.

Het bedrag dat in de B-enveloppe aan een federatie of vereniging wordt toegekend, wordt het "B-enveloppe forfaitair bedrag" genoemd. § 2. Indien het bedrag van het "forfaitaire bedrag van enveloppe B" van een sportfederatie of -vereniging hoger is dan vijftig procent van het "forfaitaire bedrag van enveloppe A", verkregen door toepassing van de regels bepaald in artikel 5 voor diezelfde federatie of vereniging, wordt het "forfaitaire bedrag van enveloppe B" verminderd tot vijftig procent van het bedrag van het "forfaitaire bedrag van enveloppe A", met een gewaarborgd minimum van 15.000 euro.

De rest van het verminderde forfait wordt in een gemeenschappelijke pot gestort.

De gemeenschappelijke pot wordt gevuld met alle saldi die zijn berekend voor de sportfederaties of -verenigingen waarvan het "forfaitaire bedrag van de B-enveloppe" hoger is dan het "forfaitaire bedrag van de A-enveloppe". § 3. Het bedrag van de in paragraaf 2 bedoelde gemeenschappelijke pot wordt verdeeld over de federaties of verenigingen waarvan het "forfaitair bedrag van de B-enveloppe" minder dan vijftig procent van het bedrag van het "forfaitair bedrag van de A-enveloppe" bedraagt, door toepassing van de volgende procedure: 1° het bedrag van de gemeenschappelijke pot wordt gedeeld door het aantal punten behaald door alle betrokken federaties of verenigingen. De rest van deze deling wordt de "x-rest" genoemd; 2° de "x-rest" wordt vermenigvuldigd met het aantal punten behaald door de betrokken federatie of vereniging door toepassing van de methode beschreven in § 1, 1°.Het product van deze vermenigvuldiging staat bekend als het "forfaitaire variabele bedrag bis van de B-enveloppe"; 3° de som van de bedragen van het "forfaitaire variabele bedrag bis van de B-enveloppe" en het "forfaitaire bedrag van enveloppe B " moet minder zijn dan vijftig procent van het bedrag van het "forfaitaire bedrag van enveloppe A", behoudens vermindering van dit bedrag.In dit geval wordt de rest in een gemeenschappelijke bis-pot gestort; 4° het bedrag van de gemeenschappelijke bis-pot wordt gedeeld door het aantal punten behaald door de federaties of verenigingen waarvan het " forfaitaire bedrag van enveloppe B ", samen met het bedrag van het "variabele forfaitaire bedrag bis van enveloppe B " minder bedraagt dan vijftig procent van het bedrag van het "forfaitair bedrag van enveloppe A".De rest van deze deling wordt de "x bis rest" genoemd; 5° de "x bis-rest " wordt vermenigvuldigd met het aantal punten behaald door de betrokken federatie of vereniging door toepassing van de methode beschreven in § 1, 1°.Het product van deze vermenigvuldiging wordt het "variabele forfaitaire bedrag ter van de B-enveloppe" genoemd; 6° de som van de bedragen van het "forfaitaire variabele bedrag ter van de B-enveloppe", het "forfaitaire variabele bedrag bis van de B-enveloppe" en het "forfaitaire bedrag van enveloppe B" moet kleiner zijn dan vijftig procent van het "forfaitaire bedrag van de enveloppe A", zoniet wordt het tot dit bedrag herleid.In dit geval wordt de rest gestort in een gemeenschappelijke ter-pot; 7° de regels beschreven in de littera's 4 tot 6 zijn van toepassing op de verdeling van het saldo van de gemeenschappelijke ter-pot tussen de betrokken federaties of verenigingen, en zo verder tot het saldo is uitgeput.

Art. 7.In enveloppe C wordt het bedrag van de enveloppe verdeeld over de sportfederaties of -verenigingen rekening houdend met enerzijds het aantal sporters van hoog niveau, sportbelofte en trainingspartners dat bij hen is aangesloten en anderzijds de aanwezigheid van een trainingscentrum binnen hen. Het bedrag van de enveloppe C wordt als volgt verdeeld: 1° elke federatie of vereniging krijgt een aantal punten toegekend voor elke sporter van hoog niveau, elke sportbeloften en elke trainingspartner die bij haar is aangesloten en voor elk opleidingscentrum dat bij haar is opgericht.Het aantal punten voor de bovengenoemde categorieën is vermeld in bijlage bij dit besluit (tabel 3); 2° de door elke federatie of vereniging behaalde punten worden vervolgens bij elkaar opgeteld om een "C-resultaat" te verkrijgen;3° het bedrag van de enveloppe C wordt gedeeld door het "C-resultaat " om de waarde van een punt te verkrijgen;4° de waarde van een punt wordt ten slotte vermenigvuldigd met het aantal punten dat de federatie of vereniging met toepassing van littera 1° heeft behaald om een bedrag te verkrijgen dat "forfaitair bedrag van enveloppe C" wordt genoemd.

Art. 8.§ 1. In enveloppe D is het bedrag van de enveloppe verdeeld in twee sub-enveloppen: 1) een sub-enveloppe waarin het aantal sportomkaderingspersoneelsleden wordt berekend.Deze wordt gewogen op 75% van het bedrag van de D-enveloppe en wordt "sub-enveloppe D1" genoemd; 2) een sub-enveloppe waarin het aantal scheidsrechters op hoog niveau en nationale scheidsrechters wordt berekend.Deze wordt gewogen op 25% procent van het bedrag van enveloppe D en wordt "sub-enveloppe D2" genoemd. § 2. De verdeling van het bedrag van "sub-enveloppe D1" geschiedt als volgt: 1° elke federatie of vereniging krijgt een aantal punten toegekend voor elke sportmonitor-animator, sportmonitor-initiator, sportmonitor-opvoeder en sportmonitor-trainer.Het aantal punten voor de bovengenoemde categorieën is bepaald in bijlage bij dit besluit (tabel 4.1); 2° de door elke federatie of vereniging behaalde punten worden vervolgens bij elkaar opgeteld om een "D1-resultaat" te verkrijgen;3° het bedrag van de "sub-enveloppe D1" wordt gedeeld door het "D1-resultaat" om de waarde van één punt te verkrijgen;4° de waarde van een punt wordt ten slotte vermenigvuldigd met het aantal punten dat de federatie of vereniging met toepassing van littera 1 heeft behaald, om tot een bedrag te komen dat het "forfaitaire bedrag van de sub-enveloppe D1" wordt genoemd. § 3. De verdeling van het bedrag van de "sub-enveloppe D2" geschiedt als volgt: 1° elke federatie of vereniging krijgt een aantal punten toegekend per nationale scheidsrechter en scheidsrechter van hoog niveau.Het aantal punten voor de bovengenoemde categorieën is bepaald in bijlage bij dit besluit (tabel 4.2); 2° de door elke federatie of vereniging behaalde punten worden vervolgens bij elkaar opgeteld om een "D2-resultaat" te verkrijgen;3° het bedrag van de "sub-enveloppe D2" wordt gedeeld door het "D2-resultaat" om de waarde van één punt te verkrijgen;4° de waarde van een punt wordt ten slotte vermenigvuldigd met het aantal punten dat de federatie of vereniging door toepassing van littera 1 heeft behaald, om tot een bedrag te komen dat het "forfaitaire bedrag van de sub-enveloppe D2" wordt genoemd. § 4. Het bedrag dat in enveloppe D aan een sportfederatie of -vereniging wordt toegekend, wordt berekend door het "forfaitaire bedrag van de sub-enveloppe D1" en het "forfaitaire bedrag van de sub-enveloppe D2" bij elkaar op te tellen. Dit bedrag wordt het "forfaitair bedrag van enveloppe D" genoemd:

Art. 9.§ 1. Een sportvereniging of -federatie voldoet aan het criterium met betrekking tot de naleving van de beginselen van goed bestuur indien: zij in haar midden een "Vivons Sport"-referent heeft aangewezen door toepassing van artikel 16, § 1, van het decreet van 14 oktober 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/10/2021 pub. 10/11/2021 numac 2021042966 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet over sportethiek en tot oprichting van een waarnemingscentrum voor ethiek bij lichamelijke en sportactiviteiten, alsmede van een ethisch netwerk sluiten betreffende de sportethiek en tot oprichting van een waarnemingscentrum voor de ethiek bij fysieke en sportieve activiteiten, alsook van een ethisch netwerk. § 2. In enveloppe E wordt het bedrag van de enveloppe als volgt verdeeld over de sportfederaties of -verenigingen die voldoen aan de voorwaarden van paragraaf 1: 1° voor elke federatie of vereniging worden de hieronder vermelde bedragen samengeteld om een bedrag te verkrijgen dat "A-D forfaitair bedrag" wordt genoemd: a) Het "A-enveloppe forfaitair bedrag" verkregen door toepassing van de in artikel 5 vastgestelde regels;b) Het "B-enveloppe forfaitair bedrag" verkregen door toepassing van de in artikel 6 vastgestelde regels;c) Het "C-enveloppe forfaitair bedrag" verkregen door toepassing van de in artikel 7 uiteengezette regels;d) Het "D-enveloppe forfaitair bedrag" verkregen door toepassing van de in artikel 8 uiteengezette regels;2° de met toepassing van artikel 4 vastgestelde bedragen van de enveloppen A, B, C en D worden samengeteld om een bedrag te verkrijgen dat "som van de enveloppen A B C D" wordt genoemd;3° het "A-D forfaitair bedrag" verkregen voor elke federatie of vereniging wordt vervolgens gedeeld door de "som van de enveloppen A B C D" om een bedrag E te verkrijgen;4° voor elke federatie of vereniging wordt het bedrag E vermenigvuldigd met het bedrag van de met toepassing van artikel 4 vastgestelde E-enveloppe.Het aldus verkregen bedrag wordt het " forfaitair bedrag van de E-enveloppe " genoemd. HOOFDSTUK 4. - Toekenningsprocedures

Art. 10.§ 1. Het bedrag van de subsidie, vastgesteld met toepassing van de artikelen 5 tot en met 9, wordt jaarlijks aan de erkende sportfederatie of -vereniging toegekend voor een periode van twee begrotingsjaren.

Indien een federatie of vereniging erkend wordt tijdens de periode van twee jaar als bedoeld in lid 1, wordt het bedrag van haar forfaitaire werkingssubsidie berekend voor de volgende periode van twee jaar. § 2. Minimaal zestig procent van het subsidiebedrag moet worden besteed aan: 1° de bezoldiging van het administratief kaderpersoneel van de sportfederaties en de gehandicaptensportfederatie;2° de bezoldiging van het administratief en sportief kaderpersoneel van niet-competitieve sportfederaties, multidisciplinaire sportverenigingen en de vrijetijdssportfederatie voor gehandicapten. Onder bezoldiging wordt verstaan: - het salaris in geld waarop arbeidscontractanten ten laste van de werkgever uit hoofde van hun dienstbetrekking recht hebben, met inbegrip van maaltijdcheques, vakantiegeld en eindejaarsuitkering, maar met uitsluiting van alle andere niet-wettelijke voordelen; - de vergoeding verschuldigd aan een dienstverlener die is aangesteld in toepassing van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 11/07/2017 numac 2017030430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de concessieovereenkomsten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten type wet prom. 17/06/2016 pub. 06/04/2021 numac 2021041098 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 22/01/2018 numac 2018030052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake overheidsopdrachten. - Duitse vertaling sluiten betreffende de overheidsopdrachten; § 3. De forfaitaire werkingssubsidie moet worden gebruikt voor de aanwerving of bezoldiging van ten minste een half voltijdsequivalent van administratieve aard.

Art. 11.Het gebruik van het subsidiebedrag wordt gerechtvaardigd door overlegging van de volgende documenten: 1° een samenvattend verslag van de uitgaven;2° alle boekhoudkundige stukken die de uitgaven rechtvaardigen. Alle boekhoudkundige stukken ter staving van de subsidieaanvraag worden ter beschikking van de Administratie gehouden en moeten op eenvoudig verzoek binnen 15 werkdagen worden overgelegd, zodat de Administratie haar controleopdrachten kan uitvoeren. De documenten zullen door de federatie worden gearchiveerd voor een periode van 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van betaling van het saldo van de subsidie. Zij kunnen te allen tijde gedurende deze periode worden gecontroleerd. HOOFDSTUK 5. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 12.§ 1. In afwijking van artikel 2, lid 2, dienen sportverenigingen en -federaties hun subsidieaanvraag uiterlijk op 15 april 2022 in. § 2. In afwijking van artikel 3, § 1, lid 2, worden voor de berekening van de forfaitaire werkingssubsidie voor de jaren 2022 en 2023 de volgende gegevens in aanmerking genomen: 1° het aantal aangesloten leden voor sportfederaties of -verenigingen is het aantal dat zij op 31 december 2019 aan de Administratie hebben overgemaakt;2° het aantal aangesloten kringen voor sportfederaties of -verenigingen is het aantal dat zij op 31 december 2019 aan de Administratie hebben doorgegeven;3° het aantal sportomkaderingspersoneelsleden, sportmonitors en sportmonitors-trainers voor sportfederaties of -verenigingen is het aantal dat zij van 1 januari 2013 tot 31 december 2020 aan de Administratie hebben doorgegeven;4° de aanwezigheid van een opleidingscentrum binnen een federatie of vereniging wordt in aanmerking genomen op 31 december 2020;5° het aantal sporters van hoog niveau, sportbeloften en trainingspartners aangesloten bij sportfederaties of -verenigingen is het aantal dat door deze laatste aan de Administratie wordt overgemaakt op 30 juni 2021;6° het aantal nationale scheidsrechters en scheidsrechters van hoog niveau die aangesloten zijn bij sportfederaties of -verenigingen is het aantal dat door ze aan de Administratie wordt overgemaakt op 30 juni 2021.

Art. 13.De sportfederaties of -verenigingen die op grond van de regels van de artikelen 5 tot en met 9 het bedrag van hun forfaitaire werkingssubsidie verlaagd zien ten opzichte van het voor het jaar 2021 ontvangen bedrag, ontvangen de volgende aanvullende bedragen voor de jaren 2022 tot en met 2024: 1° voor het jaar 2022: een aanvullend bedrag dat hen in staat stelt een bedrag te verkrijgen dat, opgeteld bij het bedrag dat zij verkrijgen door toepassing van de regels, vermeld in de artikelen 5 tot en met 9, gelijk is aan het bedrag van de in 2021 ontvangen subsidie;2° voor het jaar 2023: een aanvullend bedrag dat overeenstemt met twee derde van het extra bedrag ontvangen in toepassing van littera 1° ;3° voor het jaar 2024: een extra bedrag dat overeenstemt met een derde van het extra bedrag ontvangen in toepassing van littera 1°. Het aanvullend bedrag wordt tegelijk met de forfaitaire werkingssubsidie uitgekeerd door toepassing van de in de artikelen 5 tot en met 9 uiteengezette berekeningsregels.

Art. 14.Indien er, na berekening van het bedrag van de forfaitaire werkingssubsidie voor elke sportfederatie of -vereniging en van de aanvullende bedragen bedoeld in artikel 13, een saldo overblijft op de basisartikelen van de organisatie-afdeling "Sport" van de begroting van de Franse Gemeenschap bedoeld in artikel 43, 1°, 3°, 4° en 5° van het decreet, wordt dat saldo verdeeld over de sportfederaties en -verenigingen in verhouding tot het bedrag van de subsidie die ze verkregen hebben, zonder rekening te houden met de aanvullende bedragen bedoeld in artikel 13.

Art. 15.§ 1. De subsidie die vanaf 1 januari 2022 aan een erkende sportfederatie of -vereniging wordt toegekend, wordt berekend door toepassing van de regels die in de artikelen 5 tot en met 9 worden vermeld. De gegevens betreffende het aantal aangesloten leden, kringen, aangesloten sportmonitors-animatoren, aangesloten sportmonitors, aangesloten sportmonitors-trainers, aangesloten nationale scheidsrechters en aangesloten scheidsrechters op hoog niveau, alsmede de aanwezigheid van een opleidingscentrum, die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de subsidie, zijn de gegevens die zijn vermeld in de aanvraag tot erkenning van de sportfederatie of -vereniging. § 2. in afwijking van artikel 4, § 1, zijn voor het begrotingsjaar 2022 de in de organisatie-afdeling "Sport" van de begroting van de Franse Gemeenschap in aanmerking te nemen bedragen de volgende: 1° voor het basisartikel "Forfaitaire werkingssubsidies aan erkende sportfederaties": 6.580.000 euro; 2° voor het basisartikel "Forfaitaire werkingssubsidies aan erkende niet-competitieve sportfederaties": 200.000 euro; 3° voor het basisartikel "Exploitatiesubsidies aan erkende sportverenigingen, met uitzondering van schoolsportverenigingen en sport in het hoger onderwijs: 202.000 euro; 4° voor het basisartikel "Forfaitaire werkingssubsidies aan de gehandicaptensportfederatie en de vrijetijdsvereniging voor gehandicaptensport": 470.000 euro.

Art. 16.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Art. 17.De minister bevoegd voor sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 maart 2022.

Voor de regering van de Franse Gemeenschap: De minister-president, P.-Y. JEHOLET De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY

^