Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 april 2022
gepubliceerd op 22 juni 2022

Decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de werking van het Observatorium voor de ethiek van de lichamelijke en sportactiviteiten en van de vergoedingen van zijn leden, alsook van de werking van het netwerk voor ethiek

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022040958
pub.
22/06/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de werking van het Observatorium voor de ethiek van de lichamelijke en sportactiviteiten en van de vergoedingen van zijn leden, alsook van de werking van het netwerk voor ethiek


De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, artikel 20;

Gelet op het decreet van 14 oktober 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/10/2021 pub. 10/11/2021 numac 2021042966 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet over sportethiek en tot oprichting van een waarnemingscentrum voor ethiek bij lichamelijke en sportactiviteiten, alsmede van een ethisch netwerk sluiten betreffende de ethiek in de sport en tot oprichting van een Waarnemingscentrum voor de ethiek in lichamelijke en sportactiviteiten, alsmede van een ethisch netwerk, in de artikelen 7, lid 2, 8, lid 1, 13, lid 2, en 15, lid 4;

Gelet op de "gendertest" van 14 december 2021, uitgevoerd met toepassing van artikel 4, lid 2, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, uitgebracht op 15 december 2021;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op 22 december 2021;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Sport van 7 februari 2022;

Gelet op het advies 71.138/4 van de Raad van State, uitgebracht op 28 maart 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Sport;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° "decreet": het decreet van 14 oktober 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/10/2021 pub. 10/11/2021 numac 2021042966 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet over sportethiek en tot oprichting van een waarnemingscentrum voor ethiek bij lichamelijke en sportactiviteiten, alsmede van een ethisch netwerk sluiten betreffende de ethiek in de sport en tot oprichting van een Waarnemingscentrum voor de ethiek in lichamelijke en sportactiviteiten;2° "Administratie" : het Algemeen Bestuur Sport van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;3° "Minister" : de Minister van de regering van de Franse Gemeenschap die sport in zijn bevoegdheid heeft;4° "Waarnemingscentrum": het Waarnemingscentrum voor de ethiek in lichamelijke en sportactiviteiten bedoeld in artikel 2 van het decreet;5° "ethisch netwerk": het netwerk dat is opgericht krachtens artikel 14 van het decreet; HOOFDSTUK 2. - Werking van het Waarnemingscentrum

Art. 2.De oproep tot kandidaatstelling bedoeld in artikel 7 van het decreet wordt bekendgemaakt op de website van de Administratie en per elektronische post verzonden naar de organisaties en instellingen bedoeld in artikel 6, derde lid, van het decreet.

De door de organisaties of instellingen overeenkomstig de procedures van artikel 7 van het decreet geselecteerde aanvragen worden binnen negentig kalenderdagen na de bekendmaking van de oproep aan de Administratie toegezonden.

Art. 3.De Minister wijst onder de leden van het Waarnemingscentrum de personen aan die belast zullen zijn met het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap, voor de periode bepaald in artikel 6, lid 2, van het decreet.

Indien de persoon die het voorzitterschap bekleedt verhinderd is, wordt het Waarnemingscentrum voorgezeten door de persoon die het ondervoorzitterschap bekleedt.

Art. 4.Het secretariaat van het Waarnemingscentrum voert de volgende opdrachten uit: 1° het bijeenroepen en voorbereiden van de vergaderingen;2° de toezending van documenten aan de leden van het Waarnemingscentrum;3° het opstellen van de notulen van de vergaderingen van het Waarnemingscentrum;4° het opstellen van het jaarlijks activiteitenverslag;5° het opstellen van de agenda van de jaarlijkse vergaderingen;6° de behandeling van de verzoeken om advies die bij het Waarnemingscentrum worden ingediend;7° de inventaris van het onderzoek en de geformuleerde adviezen in een specifieke databank;8° het meedelen aan de Minister en aan het Ethisch Netwerk van de analyses en studies die door het Waarnemingscentrum worden uitgevoerd.

Art. 5.De in artikel 13 van het decreet vastgestelde reiskostenvergoedingen dekken de reizen die worden gemaakt om deel te nemen aan de vergaderingen van het Waarnemingscentrum en bestaan uit: 1° de prijs van het biljet tweede klasse wanneer de reis per trein wordt afgelegd;2° de prijs van de bus-, tram- of metrorit wanneer de rit met het openbaar vervoer wordt afgelegd;3° de kilometervergoeding binnen de regeringsdiensten wanneer de verplaatsing wordt afgelegd met het persoonlijk voertuig van het lid van het centrum.2. De in lid 1 bedoelde vergoedingen worden per kwartaal uitbetaald op basis van de verklaringen die aan het secretariaat van het Waarnemingscentrum worden toegezonden.

Art. 6.De minister keurt het door het Waarnemingscentrum vastgestelde huishoudelijk reglement goed. HOOFDSTUK 3. - Ethisch netwerk

Art. 7.De minister wijst uit de leden van het ethisch netwerk de personen aan die het ambt van voorzitter en ondervoorzitter zullen bekleden.

Indien de persoon die het voorzitterschap bekleedt, verhinderd is, wordt het ethisch netwerk voorgezeten door de persoon die het ondervoorzitterschap bekleedt. HOOFDSTUK 4. - Slotbepaling

Art. 8.De minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 april 2022.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De minister-president, P.-Y. JEHOLET De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY

^