Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 juni 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022020856 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 16 februari 2022, wordt de heer Hugo DE BACKER, rijksambtenaar bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in de klasse SW3 met de titel van eerstaanwezend werkleider, eervol on Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022031640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen in de grind- en zandgroeven, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022031648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar voor de werknemers die gewerkt hebben in een zwaar beroep voor de periode 1 november 2021 tot en met 31 december 2022 type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022031863 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 1 april 2022 is machtiging verleend aan mevrouw Schotman, Ann Margaret, geboren te Cebu op 19 april 1981, wonende te Zedelgem, om haar naam in die van "Jabellana"(...) Bij koninklijk besluit van 1 april 2022 is machtiging verleend aan mevrouw Köroglu, Esra, gebor(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022031649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, inzake de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar voor de werknemers met een loopbaan van 40 jaar voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022031663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor sommige oudere werknemers die vóór 1 juli 2023 worden ontslagen in het raam van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag "lange loopbaan" (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022031750 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 16 februari 2022, wordt de heer Ludo SCHRYVERS, rijksambtenaar bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn ambt Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022032467 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 mei 2022 - wordt mevr. Labrique O. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik; - wordt de heer - worden benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij de Nederlandstalige r(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022032474 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 augustus 2021: - is mevr. Salmon D., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, v Deze machtiging kan worden hernieuwd. - dat in werking treedt op 30 juni 2022 's avonds, is de h(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022040836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag "lange loopbaan" (1) type koninklijk besluit prom. 06/06/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022032521 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2020 tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de COVID-19 pandemie type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022040835 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 62 jaar voor de werknemers met een loopbaan van 40 jaar voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022040840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar voor de werknemers met een loopbaan met ploegenarbeid met nachtprestaties voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022040897 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, betreffende het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of 1/5de loopbaanvermindering voor werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep, in een regime met nachtprestaties op met een lange loopbaan voor de periode van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022202829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 mei 2022, wordt aan mevrouw ROSIERS Kirsten, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het Arbeidshof van type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022202887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 mei 2022, wordt aan mevrouw REYNDERS Els, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Nederlandstalige arbeidsrechtb

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022041033 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 25/11/2021 pub. 22/06/2022 numac 2022202651 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 02 en programma 03 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 29/11/2021 pub. 22/06/2022 numac 2022202656 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 29/11/2021 pub. 22/06/2022 numac 2022202655 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 11 van de organisatieafdelingen 10 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 29/11/2021 pub. 22/06/2022 numac 2022202660 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 29/11/2021 pub. 22/06/2022 numac 2022202654 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

arrest

type arrest prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022200957 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 162/2021 van 18 november 2021 Rolnummer 7392 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 103, § 1, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineer Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022010011 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij beschikking van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen van 5 mei 2022, de heer Michels C., plaatsvervangend vrederechter van het kanton Waregem, wordt aangewezen tot de functie van pla Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022020979 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2022 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de "Commission wallonne des marchés publics"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022031824 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 3 in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022031832 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone `BE2500831 - IJzervallei' type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022031833 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een lijst van uitgesloten diensten voor de kmo-portefeuille

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022032441 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2020 tot hernieuwing en benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022032442 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 26 mei 2016 tot benoeming van de leden van de financiële en budgettaire Monitoringsraad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022032456 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2020 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040954 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 3, § 1, tweede lid, van het decreet van 4 februari 2021 houdende de organisatie van de begroting, van de boekhouding en van de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen en van de artikelen 6, § 2, en 8 van hetzelfde decreet type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040956 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2020 tot benoeming van de leden van de Commissie van de referentiesystemen en leerplannen van de gemeenschappelijke kern type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040959 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de statuten van de vzw Pôle académique Liège-Luxembourg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040958 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de werking van het Observatorium voor de ethiek van de lichamelijke en sportactiviteiten en van de vergoedingen van zijn leden, alsook van de werking van het netwerk voor ethiek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040961 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 25 maart 2021 houdende benoeming van de leden van het toezichtcomité van het plan "Vrouwenrechten" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 12 bijkomende forfaitaire lestijden aan een schoolinrichting voor gewoon basisonderwijs, met toepassing van artikel 7 van het decreet van 7 februari 2019 betreffende de opvang, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal van het onderwijs niet beheersen in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs, voor het schooljaar 2021-2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040960 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2019 houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en de ondervoorzitters van de Academie de Recherche et d'Enseignement supérieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040962 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de beroeps- en opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040963 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de toekenning van een premie aan sommige personeelsleden van de directie van het centrum voor elektronisch toezicht van de algemene administratie van de Justitiehuizen ter uitvoering van de sectorale overeenkomst 2021-2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040964 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2022, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022041034 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 april 2022, wordt de heer DERNI Amar per 1 juni 2020 benoemd in de graad van directeur - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep: 1. Overeenkomstig de gecoördin Het verzoekschrift, waarin de partijen en de bestreden handeling worden genoemd en de feiten en mid(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022202885 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** ****, **** of database **** (niveau ****2) voor **** ****. - **** : ****21300 Deze selectie werd afgesloten op 05/04/2022. De lijst van geslaagden, zonder ****(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van het Direct(...) type lijst prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022203537 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Directeurs van het secretariaat bij de Kansspelcommissie (niveau A4) voor FOD Justitie. - Selectienummer: AFG21284 Deze selectie werd afgesloten op 10/06/2022. De lijst van ges(...) type lijst prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022203547 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde : Griffier-hoofd van dienst bij de politierechtbank Henegouwen (m/v/x) - BFG22025 Er zijn 4 laureaten. Deze selectie werd(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022203514 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige IT Coachen voor het project Working in the Arts (niveau B) voor FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: AFG22183 Solliciteren kan tot en met 11/07/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022203550 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige HORECA Beheeders- Rocourt (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG22189 Solliciteren kan tot en met 04/07/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...)

document

type document prom. 17/03/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022203107 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende dringende maatregelen inzake middenstandsopleiding

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022031886 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 februari 2022, wordt mevrouw Christina de Harenne benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie in een betrekking van het Nederlandse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022020813 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. - Vacature. - Bevordering door verhoging in graad . - Oproep tot kandidaatstellingen naar de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medisch(...) Een vacante betrekking van eerste assistent (m/v/x) in de dienst bezoldigingen (rang B2) in het Fra(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022032352 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Oproep tot kandidaten voor één Franstalige magistraat voor de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België 1. Context Overeenkomstig art. 17 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut v De Sanctiecommissie bestaat uit zes leden, aangeduid door de Koning: 1. één staatsraad of eresta(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022032451 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Nieuwe oproep tot kandidaten voor één derde van de mandaten van Franstalig plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens Tijdens de plenaire vergad(...) De leden van de raad van bestuur worden aangewezen op grond van hun competentie, hun ervaring, hun (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022032452 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van Franstalig effectief lid met de hoedanigheid van arts van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen Tijdens de plenaire vergadering van 9 juni 2022 besliste de Kamer van volksvertegenwoo Samenstelling De Centrale Toezichtsraad bestaat uit 12 effectieve (6N + 6F) en 12 plaatsvervange(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022041438 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende bijzondere mandaten zullen vacant zijn vanaf 1 september 2022: - rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te: ? Gent: 1 ? Luik: 1 - subst ? Brussel (Nederlandstalig): 1 ? Luik: 1 ? Bergen: 1 Aan de rechters in de strafuitvoerin(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022202831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van mevrouw Kirsten ROSIERS De betrokken or De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022202889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van mevrouw Els REYNDERS De betrok De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022041003 bron brussels hoofdstedelijk gewest OCMW van Brussel. - Overheidsopdrachten. - Venietiging Bij besluit van 22 april 2022 wordt vernietigd de beslissing van 23 februari 2022 waarbij de raad voor maatschappelijk welzijn van de OCMW van Brussel beslist de raamovereenkomst betreffende type document prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022202873 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A1) voor FOD Financiën. - Selectie-nummer : AFG21260 Deze selectie werd afgesloten op 02/03/2022. Er zijn 48 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022203427 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de FOD Sociale Zekerheid: Administratief assistenten/Dossierbeheerders (m/v/x) - BNG22142 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden (...) Solliciteren kan tot 01/08/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022203428 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de FOD Sociale Zekerheid: Administratief assistenten/Dossierbeheerders (m/v/x) - BFG22145 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te(...) Solliciteren kan tot 01/08/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022203484 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Sociale Zekerheid : Attachés Operationeel leidinggevende/Teamleader (m/v/x) - BNG22143 Attachés Dossierbeheerder (m/v/x) - BNG22144 De medewerkers die(...) Solliciteren kan tot 01/08/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022203486 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de FOD Sociale Zekerheid : Administratief deskundigen/Klantenbeheerders (m/v/x) - BFG22149 Administratief deskundigen/Dossierbeheerders (m/v/x) - BFG22150 (...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022203501 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG22100 Deze selectie werd afgesloten op 09/06/2022. Er zijn 15 l(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 22/06/2022 numac 2022203430 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Sociale Zekerheid: Attachés Operationeel leidinggevende/Teamleader (m/v/x) - BFG22146. - Attachés Dossierbeheerder (m/v/x) - BFG22147 De medewerkers die vo(...) Solliciteren kan tot 01/08/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)
^