Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 april 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/04/2022 pub. 29/04/2022 numac 2022031819 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van het gebruik van het Klimaat, transitie en relancefonds, met betrekking tot As 1 "Klimaat, duurzaamheid en innovatie", Component 1.2 "Opkomende energietechnologieën", ID I-1.15 "Een industriële waardeketen voor de waterstofeconomie" type koninklijk besluit prom. 21/04/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022202391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 21/04/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022040933 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031884 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 138 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 21/04/2022 pub. 18/05/2022 numac 2022031889 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/04/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022031924 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/04/2022 pub. 27/10/2022 numac 2022031877 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende bepaalde subsidies die worden beheerd door de GOB Brussel Stedenbouw en Erfgoed die worden gelijkgesteld aan de uitgaven onderworpen aan organieke regels type ministerieel besluit prom. 21/04/2022 pub. 13/02/2023 numac 2023200592 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 044, 045 en 049 van organisatieafdeling 14 en programma 120 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2022 pub. 02/05/2022 numac 2022031911 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022202374 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2020 tot hernieuwing en benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022041042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende diverse uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot de begroting, de boekhouding, de controles en de audits van de openbare bestuursinstellingen van type 1 en type 2

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2022 pub. 01/06/2022 numac 2022041348 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 1998 waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022202442 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 2021 tot benoeming van de leden van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie, ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040954 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 3, § 1, tweede lid, van het decreet van 4 februari 2021 houdende de organisatie van de begroting, van de boekhouding en van de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen en van de artikelen 6, § 2, en 8 van hetzelfde decreet type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040956 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2020 tot benoeming van de leden van de Commissie van de referentiesystemen en leerplannen van de gemeenschappelijke kern type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040959 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de statuten van de vzw Pôle académique Liège-Luxembourg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 12 bijkomende forfaitaire lestijden aan een schoolinrichting voor gewoon basisonderwijs, met toepassing van artikel 7 van het decreet van 7 februari 2019 betreffende de opvang, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal van het onderwijs niet beheersen in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs, voor het schooljaar 2021-2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040958 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de werking van het Observatorium voor de ethiek van de lichamelijke en sportactiviteiten en van de vergoedingen van zijn leden, alsook van de werking van het netwerk voor ethiek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040961 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 25 maart 2021 houdende benoeming van de leden van het toezichtcomité van het plan "Vrouwenrechten" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040960 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2019 houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en de ondervoorzitters van de Academie de Recherche et d'Enseignement supérieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040962 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de beroeps- en opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040963 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de toekenning van een premie aan sommige personeelsleden van de directie van het centrum voor elektronisch toezicht van de algemene administratie van de Justitiehuizen ter uitvoering van de sectorale overeenkomst 2021-2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 29/06/2022 numac 2022040957 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van artikel 1.7.5-2 van het Wetboek van het basis- en secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/2022 pub. 22/06/2022 numac 2022040964 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2022, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

document

type document prom. 21/04/2022 pub. 21/09/2022 numac 2022204259 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders type document prom. 21/04/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022031885 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Beslissing van de Directeur-generaal Brussel Huisvesting tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het toekennen van een huurtoelage
^