Etaamb.openjustice.be
Decreet van 20 maart 2014
gepubliceerd op 16 mei 2014

Decreet houdende verschillende maatregelen inzake sportethiek, met inbegrip van het opmaken van de code voor sportethiek en de erkenning en de subsidiëring van een comité voor sportethiek

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029285
pub.
16/05/2014
prom.
20/03/2014
ELI
eli/decreet/2014/03/20/2014029285/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 MAART 2014. - Decreet houdende verschillende maatregelen inzake sportethiek, met inbegrip van het opmaken van de code voor sportethiek en de erkenning en de subsidiëring van een comité voor sportethiek (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Erkende sportfederaties : de federaties die door de Franse Gemeenschap, hierna "Federatie Wallonïe-Brussel" genoemd, worden erkend in het kader van het decreet van 8 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap sluiten houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap. - Sportclubs : de sportverenigingen zoals bepaald in het decreet van 8 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap sluiten houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap. - Code voor ethiek : de code bedoeld in artikel 3, 1° van dit decreet, zoals bedoeld in artikel 15, 19° van het decreet van 8 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap sluiten houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap. - Hoge Sportraad : de Hoge Sportraad bedoeld bij het decreet van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/10/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instelling van de Hoge Sportraad sluiten tot instelling van de Hoge Sportraad. - De vereniging van Franstalige sportfederaties : de vereniging erkend krachtens het decreet van 30 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007202058 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de erkenning en de subsidiëring van een vereniging van Franstalige sportfederaties, recreatieve sportfederaties en sportverenigingen sluiten tot organisatie van de erkenning en de subsidiëring van een vereniging van Franstalige sportfederaties, recreatieve sportfederaties en sportverenigingen. - Vereniging zonder winstoogmerk : vereniging die in overeenstemming is met de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Het centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding : het centrum bedoeld bij de wet van 15 februari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/02/1993 pub. 04/05/2010 numac 2010000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, zoals gewijzigd. HOOFDSTUK II. - Erkenning en subsidiëring van het comité voor sportethiek van de Federatie Wallonië-Brussel

Art. 2.De Regering erkent een comité voor sportethiek van de Federatie Wallonië-Brussel, hierna het ethisch comité benoemd.

Art. 3.Erkend wordt als ethisch comité en alleen toegelaten om die benaming te dragen, een vereniging zonder winstoogmerk die een actieplan opmaakt, dat de volgende opdrachten heeft : 1° een code voor sportethiek opmaken of bekrachtigen die de beginselen, waarden, regels en ethische plichten naleeft die toepasselijk zijn inzake sport voor alle sportactoren;2° een advies, op eigen initiatief of op aanvraag van het Parlement, de Regering of de Hoge Sportraad, uitbrengen over elke vraag inzake ethiek, fair-play of deontologie op het gebied van sport;3° onverminderd initiatieven die door de Regering worden genomen, elke activiteit aanmoedigen die kan bijdragen tot de waarden betreffende verdraagzaamheid, fair-play, respect en ethiek op het gebied van sport, met inbegrip van die van de vereniging van Franstalige sportfederaties en die van een vereniging ressorterend onder een internationale organisatie die de verdediging van fair-play en ethiek als voornaamste doel heeft;4° waakzaamheid uitoefenen betreffende de acties die op dat gebied worden ontwikkeld in de Federatie Wallonië-Brussel, in de rest van het land en in het buitenland. De erkenning wordt toegekend voor een periode van 4 jaar.

De Regering bepaalt de nadere regels voor de toekenning van de erkenning.

Binnen de perken van de beschikbare kredieten, kent de Regering het ethisch comité een subsidie toe om de toepassing van het actieplan te dekken, met inbegrip van de werkingskosten en de personeelskosten van het ethisch comité.

De Regering stelt de nadere regels vast voor de vereffening van de subsidies en de controle op de aanwending ervan.

Art. 4.Om te worden erkend, moet het ethisch comité zijn opdrachten uitvoeren door toedoen van een orgaan dat samengesteld is uit leden die behoren tot de volgende instellingen of socioprofessionele categorieën : 1° twintig leden die afkomstig zijn uit erkende sportfederaties, aangewezen door de vereniging van Franstalige sportfederaties, op grond van een oproep tot kandidaten, bekendgemaakt op haar website en overgezonden aan de federaties;2° een lid van de Hoge Sportraad;3° een lid van de Franstalige commissie voor de gezondheidspromotie bij de sportbeoefening;4° een lid van de vereniging van Franstalige sportfederaties;5° drie leden die het bewijs leveren van hun bevoegdheid of bijzondere actie inzake ethiek op het gebied van sport, die één van de volgende profielen heeft : ten minste één jurist gespecialiseerd in strafrecht, een trainer of een scheidsrechter;6° twee universitaire deskundigen, onder wie een jurist;7° één vertegenwoordiger van de hoge raad voor de audiovisuele sector, ingesteld bij het decreet van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/02/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de radio-omroep sluiten betreffende de radio-omroep;8° een lid, afkomstig uit het centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;9° de algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind.

Art. 5.Het ethisch comité moet een huishoudelijk reglement vaststellen, dat bepaalt dat alle leden stemgerechtigd zijn en dat de hoedanigheid van lid van het ethisch comité onverenigbaar is met het behoren tot een instelling die niet de democratische beginselen naleeft, zoals inzonderheid vermeld in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in de wet van 30 juli 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden en in de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd of elke andere vorm van genocide.

Dat reglement zal bovendien moeten bepalen dat de aanwezigheid van ten minste de helft van de leden vereist is om de beslissingen van het ethisch comité geldig te laten goedkeuren.

Indien het quorum bedoeld in het tweede lid niet bereikt is, zal het reglement de bijeenroeping van een nieuwe vergadering binnen de veertien dagen volgend op de eerste vergadering toelaten. In dat geval zal het ethisch comité geldig kunnen beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Het ethisch comité moet zijn beslissingen met eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden nemen.

Het mandaat van de leden duurt vier jaar en kan worden hernieuwd.

Het huishoudelijk reglement moet bovendien de voorwaarden bepalen voor de uitoefening van het mandaat, met inbegrip van het verlies van het recht zitting te houden en de onverenigbaarheden.

Art. 6.Het ethisch comité keurt zijn huishoudelijke reglement met ~-meerderheid van de leden goed.

Art. 7.Het ethisch comité stelt een jaarlijks verslag op, dat het aan het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel en aan de Regering meedeelt voor 31 maart van het daarop volgende jaar.

Dat verslag bericht over de activiteiten die door het ethisch comité worden ontwikkeld voor elk van de opdrachten van het in artikel 3 bedoelde actieplan. HOOFDSTUK III. - Aanwijzing van een contactpersoon of een voorziening belast met ethische vraagstukken binnen elke erkende sportfederatie

Art. 8.Elke erkende sportfederatie wijst een contactpersoon of een voorziening aan die belast wordt met vraagstukken inzake verdraagzaamheid, respect, ethiek en sportieve geest, om een referentie-gesprekpartner te identificeren, de oplossing van ethische problemen en geschillen te vergemakkelijken en zo de uitwisseling van informatie inzake ethiek en fair-play te bevorderen. HOOFDSTUK IV. - Instelling van jaarlijkse prijzen voor de sportethiek

Art. 9.In de Federatie Wallonië-Brussel worden één of meer jaarlijkse prijzen opgericht die een voorbeeldig gedrag inzake verdraagzaamheid, fair-play, respect en sportieve geest belonen.

Die prijzen worden uitgereikt en toegekend op grond van de toekenningscriteria die door het Internationaal Comité voor Fair Play worden goedgekeurd.

De laureaten van die prijzen, in het jaar waarin ze die ontvangen, zullen de vaandeldragers van fair-play zijn voor de Federatie Wallonië-Brussel en zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de werkzaamheden van het comité, met adviserende stem. HOOFDSTUK V. - Invoering van een verantwoordelijkheidsclausule in de voorwaarden voor de sportfinanciering

Art. 10.§ 1. Om zich ervan te vergewissen dat alle begunstigden van sportsubsidies de voorschriften naleven die vervat zijn in de ethische gedragscode van de Federatie Wallonië-Brussel, voert de Regering, in de voorwaarden voor de subsidies die ze toekent, een verantwoordelijkheidsclausule in verband met die naleving.

Die clausule bepaalt de nadere regels voor de toepassing van de code voor ethiek bedoeld in artikel 3, met zijn preventieve en pedagogische aspecten alsook, de eisen inzake maatregelen die door de operatoren te nemen zijn ingeval van tekortkoming aan die code.

Daarbij worden bij de clausule bedoeld, de tekortkomingen in hoofde van niet alleen sporters, verantwoordelijken van sportcubs, monitoren en leden van de sportomkadering, maar ook personen die deze als toeschouwers begeleiden. Voor deze laatste categorie, zal de Regering het comité specifiek belasten met het uitbrengen van een advies over de doeltreffendste nadere regels. § 2. Bij tekortkoming aan die clausule, worden de volgende procedure en beginselen toegepast : 1. Bij tekortkoming aan de clausule door verenigingen of, in voorkomend geval, door actoren van de betrokken sportbeweging, kan het ethisch comité een advies uitbrengen waarbij de Regering wordt voorgesteld de terugbetaling van het geheel of een deel van de toegekende subsidies te vragen. In het in § 2, 1., bedoelde geval legt de Regering dat voorstel tot intrekking van de subsidie aan de Hoge Sportraad voor advies voor, die zijn advies uitbrengt binnen 30 dagen te rekenen vanaf de aanvraag om advies.

Nadat het advies van de Hoge Sportraad werd ingewonnen, kan de Regering beslissen dat verenigingen of, in voorkomend geval, de actoren van de betrokken sportbeweging, het geheel of een deel van de door de Franse Gemeenschap toegekende subsidies moeten terugbetalen. 2. Bij ernstige tekortkoming aan de clausule door verenigingen of, in voorkomend geval, door actoren van de betrokken sportbeweging, kan het ethisch comité een advies uitbrengen waarbij de Regering wordt voorgesteld te beslissen dat die verenigingen of actoren van de betrokken sportbeweging niet in aanmerking komen voor de door de Franse Gemeenschap toegekende facultatieve subsidies, voor een maximumperiode van twee jaar volgend op de vaststelling van de tekortkoming. In het in § 2, 2., bedoelde geval legt de Regering de beslissing waarbij het recht op facultatieve subsidies wordt geschorst voor advies aan de Hoge Sportraad voor, die haar zijn advies uitbrengt binnen 30 dagen te rekenen vanaf de aanvraag om advies.

Na ontvangst van het advies van de Hoge Sportraad, kan de Regering beslissen dat de verenigingen, of, in voorkomend geval,de actoren van de betrokken sportbeweging, niet meer in aanmerking komen voor de facultatieve subsidies die door de Franse Gemeenschap worden toegekend voor een maximumperiode van twee jaar volgend op de vaststelling van de tekortkoming door het ethisch comité. 3. Bij een nieuwe tekortkoming aan de in artikel 3 bedoelde code voor sportethiek door verenigingen of, in voorkomend geval, door actoren van de betrokken sportbeweging, binnen een periode van twee jaar volgend op de eerste tekortkoming of ernstige tekortkoming, kan het ethisch comité een advies uitbrengen waarbij de Regering wordt voorgesteld te beslissen dat de verenigingen of actoren van de betrokken sportbeweging niet in aanmerking komen voor de facultatieve subsidies die door de Franse Gemeenschap worden toegekend, voor een maximumperiode van vijf jaar volgend op de vaststelling van de tekortkoming. In het in § 2, 3., bedoelde geval legt de Regering de beslissing waarbij het recht op facultatieve subsidies wordt geschorst voor advies aan de Hoge Sportraad voor, die haar zijn advies uitbrengt binnen 30 dagen te rekenen vanaf de aanvraag om advies.

Na ontvangst van het advies van de Hoge Sportraad, kan de Regering beslissen dat de verenigingen, of, in voorkomend geval, de actoren van de betrokken sportbeweging, niet meer in aanmerking komen voor de facultatieve subsidies die door de Franse Gemeenschap worden toegekend voor een maximumperiode van twee jaar volgend op de vaststelling van de tekortkoming door het ethisch comité. HOOFDSTUK VI. - Wijzigings- en overgangsbepalingen

Art. 11.In artikel 15 van het decreet van 8 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap sluiten houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap, wordt een 19° bis ingevoegd, luidend als volgt : "19° bis een contactpersoon of een voorziening aanwijst, belast met vraagstukken in verband met verdraagzaamheid, respect, ethiek en sportieve geest;" In artikel 40, § 1, van hetzelfde decreet, een 6° toevoegen, luidend als volgt : "6° ethiek".

In artikel 41, § 1, tweede lid, 3° van hetzelfde decreet, wordt het woord "ethische" ingevoegd tussen de woorden "technische" en "pedagogische".

In artikel 43, § 1, van hetzelfde decreet, een 5° toevoegen, luidend als volgt : "5° contactpersonen of voorzieningen, belast met ethische vraagstukken.".

In artikel 43, § 2, derde lid van het decreet, een 4° toevoegen, luidend als volgt : "4° ethiek.".

Art. 12.Bij wijze van overgangsmaatregel, is de code voor sportethiek die in de Federatie Wallonië-Brussel geldt het "Charte du mouvement sportif de la Fédération Wallonie-Bruxelles "Vivons Sport"", door de Regering opgesteld en voorgesteld in december 2012 en gevoegd bij dit decreet.

Art. 13.Dit decreet zal worden geëvalueerd binnen twee jaar volgend op de inwerkingtreding ervan.

De Minister belast met sport legt die evaluatie aan de Regering voor, op voorstel van het ethisch comité, en zendt die aan het Parlement over.

De evaluatie heeft de vorm van een verslag dat betrekking heeft op de uitvoering van dit decreet en dat inzonderheid de twee volgende analysen vermeldt : 1° en analyse betreffende de in artikel 8 bedoelde contactvoorziening, de in artikel 10 bedoelde verantwoordelijkheidsclausule, alsook de eventuele moeilijkheden die de erkende sportfederaties hebben ondervonden voor de omzetting van de ethische code;2° een analyse van de geldstromen in verband met de ondersteuning van het actieplan van het ethisch comité alsook van de acties die de Regering op ethisch gebied heeft gevoerd of ondersteund. Het ethisch comité, de Hoge Sportraad en de diensten van de Regering nemen deel aan de evaluatie bedoeld in het eerste lid. In voorkomend geval, zullen ze gezamenlijk aanbevelingen kunnen doen, met het oog op de aanpassing van het decreet.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 20 maart 2014.

De Minister-President van de Regering van de Franse Gemeenschap, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vice-President en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN De Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-M. SCHYNS _______ Nota (1) Zitting 2012-2013 Stukken van het Parlement.- Voorstel van decreet, nr. 506-1.

Zitting 2013-2014 Stukken van het Parlement. - Commissie-amendementen, nr. 506-2. - Verslag, nr. 506-3.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 19 maart 2014.

^