Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 oktober 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021033589 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende aanduiding van een Regeringscommissaris bij de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 14/10/2021 pub. 05/11/2021 numac 2021033682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2021

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/10/2021 pub. 21/10/2021 numac 2021022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/10/2021 pub. 21/10/2021 numac 2021022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/10/2021 pub. 21/10/2021 numac 2021022257 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/10/2021 pub. 12/11/2021 numac 2021033683 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanpassing van de vermenigvuldigingscoëfficiënten van het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor de fotovoltaïsche installaties type ministerieel besluit prom. 14/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021043112 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Terrorisme » van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant type ministerieel besluit prom. 14/10/2021 pub. 02/06/2022 numac 2022202450 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 01 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

arrest

type arrest prom. 14/10/2021 pub. 19/10/2021 numac 2021022262 bron brussels hoofdstedelijk gewest Politiebesluit van de Minister-President tot behoud van bepaalde sanitaire restricties ter bestrijding van COVID-19 en houdende intrekking van het politiebesluit van 30 september 2021 type arrest prom. 14/10/2021 pub. 28/10/2021 numac 2021042910 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën van 15 juni 2018 tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten

decreet

type decreet prom. 14/10/2021 pub. 10/11/2021 numac 2021033652 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 59 van 11 februari 2021 betreffende de steun aan de ontmoetings- en verblijfscentra in het kader van de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19 type decreet prom. 14/10/2021 pub. 10/11/2021 numac 2021042966 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet over sportethiek en tot oprichting van een waarnemingscentrum voor ethiek bij lichamelijke en sportactiviteiten, alsmede van een ethisch netwerk type decreet prom. 14/10/2021 pub. 25/11/2021 numac 2021033650 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2002 betreffende de hervorming van het Office de la Naissance et de l'Enfance om te voorzien in een openbare raadpleging in het kader van de sluiting van een nieuwe beheersovereenkomst type decreet prom. 14/10/2021 pub. 25/11/2021 numac 2021033651 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van verschillende besluiten van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten inzake sport type decreet prom. 14/10/2021 pub. 25/11/2021 numac 2021033676 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming en het decreet van 14 maart 2019 betreffende de opvang, in een "Centre communautaire" , van uithandengegeven jongeren type decreet prom. 14/10/2021 pub. 26/11/2021 numac 2021042965 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de versteviging van de vervrouwelijking van de namen van beroepen, ambten, graden of titels en betreffende goede niet-discriminerende praktijken in officiële of formele mededelingen

beschikking

type beschikking prom. 14/10/2021 pub. 14/10/2021 numac 2021022225 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2021 pub. 20/10/2021 numac 2021022261 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 september 2021 tot instelling van een bijzondere vergoedingsregeling voor bepaalde schade ten gevolge van de overstromingen en de zware regenval die zich van 14 tot en met 16 juli 2021 en op 24 juli 2021 hebben voorgedaan en die als openbare natuurramp zijn erkend

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021033606 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van betaald educatief verlof

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021205059 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het beheer en de opdrachten van het Betaalorgaan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/2021 pub. 28/10/2021 numac 2021033608 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/2021 pub. 28/10/2021 numac 2021033609 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021033633 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse gemeenschap betreffende de goedkeuring van de beroeps- en opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/2021 pub. 24/11/2021 numac 2021033631 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse gemeenschap houdende benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van het "Office francophone de la formation en alternance" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/2021 pub. 25/11/2021 numac 2021033632 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse gemeenschap betreffende de goedkeuring van de beroeps- en opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/10/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034029 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een bijzondere subsidie van 207.000 € aan de gemeenten van het Brussels Gewest in toepassing van de ordonnantie van 13 februari 2003

bericht

type bericht prom. 14/10/2021 pub. 08/11/2021 numac 2021033554 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht over de aanpassing van de belasting op automatische ontspanningstoestellen ingevolge artikel 80, § 1, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. - Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2022
^