Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 30 november 2006
gepubliceerd op 29 december 2006

Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006204237
pub.
29/12/2006
prom.
30/11/2006
ELI
eli/besluit/2006/11/30/2006204237/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 NOVEMBER 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op de artikelen 37, 38, § 1, 39, gewijzigd bij de decreten van 19 december 2002 en 18 december 2003, 42, § 2, vervangen door het decreet van 3 februari 2005, en 43, § 2, tweede lid, 19;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bevordering van de milieuvriendelijke elektriciteit;

Gelet op het advies CD CD-6g25-CWaPE-145 van de "CWaPE" van 20 juli 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 mei 2006;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 24 mei 2006;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge raad voor de steden, gemeenten en provincies van het Waalse Gewest), gegeven op 10 juli 2006;

Gelet op het advies 40.964/4 van de Raad van State, gegeven op 19 september 2006, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Bij dit besluit worden de volgende richtlijnen gedeeltelijk omgezet : Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt, inzonderheid de artikelen 4.1 en 5, overeenkomstig artikel 9 ervan, Richtlijn 2003/54/EG van het Europees parlement en de raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG, inzonderheid artikel 3.6, a, overeenkomstig artikel 30.3 ervan en Richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG, inzonderheid de artikelen 5 en 7.1, overeenkomstig artikel 15 ervan. HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijving

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "decreet" : het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt;2° "productiesite" : vestigingsplaats van een installatie bestaande uit één of meer eenheden voor elektriciteitsproductie vanaf dezelfde energiebron en via dezelfde elektriciteitsproductiemethode;3° "productie-eenheid" : geheel van elementaire technische componenten die een ondeelbare groep vormen waardoor elektriciteit uit één of meer energiebronnen geproduceerd kan worden;4° "quotum" : jaarlijks bepaald percentage dat de verhouding tussen het aantal te produceren groene certificaten en het aantal verbruikte elektrische MWh weergeeft;5° "certificaat van garantie van oorsprong" : certificaat dat krachtens artikel 42 van het decreet voor een productiesite is afgeleverd en waarbij bevestigd wordt dat de door een site geproduceerde hoeveelheden elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling duidelijk geïdentificeerd en gemeten kunnen worden, dat die elektriciteit onder het label "électricité garantie d'origine renouvelable et/ou de cogénération" verkocht mag worden en recht zal geven op de toekenning van labels van garantie van oorsprong en/of van groene certificaten;6° "groen certificaat" : overdraagbaar document toegekend aan producenten van groene elektriciteit overeenkomstig artikel 38 van het decreet en, via de verplichtingen opgelegd aan de leveranciers en netbeheerders overeenkomstig artikel 39 van het decreet, bestemd om de ontwikkeling van productie-installaties van milieuvriendelijke elektriciteit te bevorderen;7° "label van garantie van oorsprong" : label ter bevestiging van de hoeveelheid elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen in de zin van Richtlijn 2001/77/EG of uit hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in de zin van Richtlijn 2004/8/EG;8° "fuel mix" : aandeel van elke energiebron in de totale brandstofmix die de leverancier in het afgelopen jaar heeft gebruikt overeenkomstig Richtlijn 2003/54/EG;9° "indienststelling van een installatie" : datum die overeenstemt met de datum van de eerste indienststelling van bedoelde installatie of met de datum van een noemenswaardige wijziging van deze installatie. De Minister definieert de bewoordingen "noemenswaardige wijziging" na advies van de "CWaPE"; 10° "geproduceerde netto-elektriciteit" : de geproduceerde bruto-elektriciteit min de elektriciteit opgeëist door de functionele elementen, namelijk de uitrustingen die energie verbruiken (primaire, elektriciteit, warmte, koude) voor de kringloop van elektriciteitsproductie, met inbegrip van de brandstofproductie en, in voorkomend geval, de afvalbehandeling. HOOFDSTUK II. - Erkenning van de keuringsinstellingen

Art. 3.Om erkend te worden moet een keuringsinstelling aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° rechtspersoonlijkheid hebben en onafhankelijk zijn van de elektriciteitsproducenten, tussenpersonen en leveranciers;2° voldoen aan de criteria van de norm NBN EN-45004 voor de activiteiten waarin dit besluit voorziet, overeenkomstig het accreditatiesysteem ingesteld ter uitvoering van de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, alsmede van beproevingslaboratoria of door een gelijkwaardig accreditatiesysteem dat tot stand is gebracht in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;3° voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van het type A of C zoals omschreven in de algemene BELAC-criteria voor de uitvoering van de norm NBN EN ISO/IEC 17020; 4° zich ertoe verbinden de Minister en de "CWaPE" bij gewone post de verslagen te bezorgen die zijn opgesteld na bezoeken die i.v.m. het certificaat van garantie van oorsprong zijn gebracht aan de eenheden voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling.

Art. 4.De erkenningsaanvraag wordt samen met de desbetreffende bewijsstukken bij aangetekend schrijven aan de Minister gericht. De Minister vraagt de "CWaPE" om advies en verleent of weigert de erkenning bij aangetekend schrijven binnen vijftien dagen na advies van de "CWaPE".

De erkenning wordt afgeleverd voor een hernieuwbare periode van drie jaar. Tijdens die periode kan de keuringsinstelling elk ogenblik op initiatief van de Minister of van de "CWaPE" gecontroleerd worden op de naleving van de erkenningsvoorwaarden.

Art. 5.De Minister besluit tot de intrekking van de erkenning : 1° indien de keuringsinstelling niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden die vastliggen in artikel 3;2° indien er bij de uitvoering van haar opdrachten herhaaldelijk fouten worden vastgesteld. Vóór elk besluit tot intrekking van de erkenning kan betrokken instelling haar rechtvaardigingsgronden laten gelden. HOOFDSTUK III. - Certificering van de sites voor elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Art. 6.Elke aanvraag van certificaat van garantie van oorsprong wordt bij gewone post gericht aan een overeenkomstig hoofdstuk II erkende keuringsinstelling.

In afwijking van het eerste lid wordt elke aanvraag van certificaat van garantie van oorsprong voor een installatie met een ontwikkelbaar nettovermogen van 10 kW of minder aan de "CWaPE" gericht.

Art. 7.§ 1. De keuringsinstellingen worden ermee belast het certificaat van garantie van oorsprong af te leveren en minstens één keer per jaar een periodieke controle uit te oefenen op de conformiteit van de gegevens van het certificaat van garantie van oorsprong.

In afwijking van het eerste lid worden de periodieke controles op de installaties waarvan het ontwikkelbare nettovermogen hoger is dan 10 kW en gelijk aan 20 kW of minder minstens één keer om de vijf jaar uitgevoerd.

De verplichting opgelegd bij dit artikel is niet van toepassing op de installaties met een ontwikkelbaar nettovermogen van 10 kW of minder. § 2. In afwijking van § 1 wordt het certificaat van garantie van oorsprong voor de installaties met een ontwikkelbaar nettovermogen van 10 kW of minder door de "CWaPE" afgeleverd volgens een vereenvoudigde procedure die ze op haar website bekend maakt. § 3. Het certificaat van garantie van oorsprong vermeldt : 1. de personalia van de producent van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling;2. de energiebron(nen) waaruit de elektriciteit is geproduceerd;3. de productietechnologie;4. het nettovermogen dat door de productie-eenheid ontwikkeld kan worden;5. de technologie voor de berekening van de elektriciteits- en, in voorkomend geval, warmteproductie, alsook de nauwkeurigheid van de berekeningspunten;6. de CO2-emissies tijdens het productieproces, uitgaande van een normaal productieritme;7. de datum waarop de productie-eenheid in bedrijf wordt gesteld;8. de productiesite;9. in voorkomend geval, de tegemoetkomingen en de subsidies toegekend voor de bouw en de werking van de productie-eenheid.

Art. 8.Indien de meetinstrumenten of om het even welk element opgenomen in het certificaat van garantie van oorsprong een wijziging ondergaan, verwittigt de houder van het certificaat binnen vijftien dagen een keuringsinstelling bij gewone post. In voorkomend geval wordt het certificaat van garantie van oorsprong aangepast dan wel ingetrokken door de keuringsinstelling. Indien het gaat om installaties met een vermogen van 10 kW of minder en indien de meetinstrumenten of om het even welk element opgenomen in het certificaat van garantie van oorsprong een wijziging ondergaan, wordt de "CWaPE" binnen vijftien dagen bij gewone post verwittigd door de houder van het certificaat. In voorkomend geval wordt het certificaat van garantie van oorsprong aangepast dan wel ingetrokken door de "CWaPE".

De "CWaPE" kan elk ogenblik controles uitvoeren of van een keuringsinstelling eisen dat ze controle uitvoert en nagaat of de elementen opgenomen in het certificaat van garantie van oorsprong werkelijkheidsgetrouw zijn. In het tegenovergestelde geval wordt het certificaat van garantie van oorsprong aangepast of ingetrokken.

De keuringsinstelling geeft de "CWaPE" binnen tien dagen na de controle kennis van elke wijziging in het certificaat van garantie van oorsprong of van de intrekking ervan.

Art. 9.Overeenkomstig de vigerende normen en na advies van de "CWaPE" bepaalt de Minister de berekeningsprocedures en de berekeningscode die van toepassing zijn inzake de metingen van de energiehoeveelheid. De berekeningscode bevat de technische criteria tot bepaling van de hoogrenderende warmtekrachtkoppeling op grond van Richtlijn 2004/8/EG. HOOFDSTUK IV. - Voorwaarden en procedure voor de toekenning en de opschorting van de labels van garantie van oorsprong en de groene certificaten Afdeling 1. - Voorwaarden en procedure voor de toekenning van de

labels van garantie van oorsprong en de groene certificaten

Art. 10.De labels van garantie van oorsprong en/of de groene certificaten worden bij de "CWaPE" aangevraagd volgens de modaliteiten en d.m.v. een formulier waarin zij voorziet. Deze modaliteiten hebben o.a. betrekking op de indiening van het certificaat van garantie van oorsprong.

Als het gaat om een installatie met een ontwikkelbaar nettovermogen van 10 kW of minder, richt de groene producent een verklaring op erewoord aan de "CWaPE", waarin de kenmerken van de installatie overeenkomstig de §§ 2 en 3 van artikel 7 vermeld worden. De modaliteiten en het formulier van de verklaring op erewoord worden door de "CWaPE" bepaald.

Art. 11.De "CWaPE" gaat na of het aanvraagformulier juist en volledig is. Indien ze vaststelt dat de aanvraag onvolledig is, verwittigt ze de aanvrager binnen vijftien dagen na ontvangst van de aanvraag. Ze verduidelijkt waarom het formulier onvolledig is en legt een termijn van hoogstens drie weken vast waarbinnen de aanvrager verzocht wordt zijn aanvraag te vervolledigen, op straffe van verval van de aanvraag.

Art. 12.De "CWaPE" gaat binnen een maand na ontvangst van het volledig ingevulde formulier na of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden van toekenning van de labels van garantie van oorsprong en/of de groene certificaten en geeft hem kennis van haar beslissing.

De "CWaPE" is verplicht de aanvrager te horen indien hij daarom verzoekt.

Indien er geen beslissing is getroffen na afloop van die termijn, wordt de aanvraag geacht te zijn aangenomen.

Art. 13.Na aanvaarding van de aanvraag verleent de "CWaPE" om de drie maanden in immateriële vorm aan de productiesite die in aanmerking is gekomen voor een certificaat van garantie van oorsprong op grond van zijn berekeningsgegevens : 1° een document tot toekenning van de labels van garantie van oorsprong voor de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit waarvan in voorkomend geval de zelfverbruikte hoeveelheid elektriciteit wordt afgetrokken, naar verhouding van een label van garantie van oorsprong per MWu en/of 2° een document tot toekenning van een aantal groene certificaten dat overeenstemt met de geproduceerde hoeveelheid groene elektriciteit. Bij de berekening van het aantal certificaten geboekt voor een bepaalde site wordt er rekening gehouden met 3 decimalen maar bij de berekening van het aantal groene certificaten vermeld in het document worden enkel volle eenheden gebruikt.

Art. 14.§ 1. De labels van garantie van oorsprong worden jaarlijks vóór 31 maart aan de "CWaPE" teruggegeven om te voldoen aan de verplichtingen bedoeld in artikel 43, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt.

De door de leverancier voorgedragen fuel mix wordt door de "CWaPE" goedgekeurd op grond van de methode die de Minister bepaalt. § 2. De groene certificaten worden aan de "CWaPE" teruggegeven om te voldoen aan de quota bedoeld in artikel 25, § 3.

Art. 15.§ 1. Het recht op groene certificaten wordt tot tien jaar beperkt vanaf de datum waarop de productie-eenheid in bedrijf wordt gesteld.

Tijdens die periode worden de energetische rendementen van de moderne referentie-installaties gehandhaafd op het niveau van de waarden die van kracht zijn wanneer de eerste groene certificaten aan bedoelde site toegekend worden.

De groene certificaten worden toegekend zowel voor de groene elektriciteit die de producent verbruikt als voor de groene elektriciteit die op het net geïnjecteerd dan wel via rechtstreekse lijnen overgedragen wordt. § 2. De labels van garantie van oorsprong worden toegekend zowel voor de elektriciteit die door de producent verkocht wordt als voor de elektriciteit die op het net geïnjecteerd wordt en niet verkocht wordt. § 3. De groene certificaten en de labels van garantie van oorsprong worden berekend op grond van de geproduceerde netto-elektriciteit zoals gemeten vóór de eventuele omzetting naar het net en op grond van de koolstofdioxyde-emissies zoals omschreven in artikel 38 van het decreet.

De energiehoeveelheden die nodig zijn voor de berekening van de groene certificaten en de labels van garantie van oorsprong worden gemeten overeenkomstig de berekeningscode bedoeld in artikel 9.

Art. 16.De groene certificaten hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. De geldigheidsperiode begint te lopen vanaf het einde van de maand waarin de certificaten zijn toegekend. § 2. Onverminderd de voorwaarden voor het aannemen van deze labels van garantie van oorsprong in het kader van de bepaling van de primaire bronnen voorzien voor de samenvattende balansen van de leveranciers overeenkomstig artikel 11, § 3, van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, hebben de labels van garantie van oorsprong een geldigheidsduur die ingaat op de einddatum van bedoelde productieperiode en afloopt aan het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

Art. 17.Het percentage kooldioxyde bedoeld in artikel 38 van het decreet wordt bepaald om de drie maanden.

Het klassieke elektriciteitskanaal bedoeld in artikel 38, § 2, tweede lid, is een gas/stoomturbine.

De verschillende coëfficiënten inzake de emissie van kooldioxyde van bedoeld kanaal worden door de "CWaPE" goedgekeurd op grond van de gegevens die de producent van groene elektriciteit om de drie maanden overmaakt. Afdeling 2. - Procedure tot opschorting van de toekenning van de

labels van garantie van oorsprong en de groene certificaten

Art. 18.Elke wijziging in de gegevens die voorkomen op het formulier bedoeld in artikel 10 wordt binnen vijftien dagen aan de "CWaPE" overgemaakt.

Art. 19.Indien de "CWaPE" vaststelt dat de voorwaarden voor de toekenning van de labels van garantie van oorsprong en/of van de groene certificaten bedoeld in hoofdstuk IV niet meer vervuld zijn of dat de overgemaakte inlichtingen onjuist zijn, verwittigt ze betrokken producent bij gewone post. De "CWaPE" is verplicht de aanvrager te horen die daarom verzoekt. In voorkomend geval schort de "CWaPE" de toekenning van de labels van garantie van oorsprong en/of van de groene certificaten op voor bedoelde productie-eenheid. HOOFDSTUK V. - Gegevensbank, markt van de labels van garantie van oorsprong en markt van de groene certificaten

Art. 20.De gegevens verstrekt via de toegekende groene certificaten en labels van garantie van oorsprong worden door de "CWaPE" in een gegevensbank bewaard en beheerd.

Art. 21.§ 1. De authenticiteit van de labels van garantie van oorsprong en van de groene certificaten wordt gewaarborgd door de registratie ervan in een gecentraliseerde gegevensbank die door de "CWaPE" wordt beheerd.

De gegevensbank bevat de volgende gegevens : 1° voor elke overeenkomstig artikel 7 gecertificeerde productiesite : - de gegevens betreffende de certificering van de garantie van oorsprong bedoeld in artikel 7, § 3;2° voor de toekenning van groene certificaten en/of labels van garantie van oorsprong : - de productietechnologie; - het ontwikkelbare nettovermogen; - de productieperiode; - de hoeveelheid elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen; - de hoeveelheid elektriciteit geproduceerd uit warmtekrachtkoppeling; - de hoeveelheid warmte geproduceerd uit warmtekrachtkoppeling; - de hoeveelheid geproduceerde groene elektriciteit; - het aantal groene certificaten; - de besparing van primaire energie voor de warmtekrachtkoppelingsinstallaties; - de CO2 besparingen; - de calorische onderwaarde van de brandstoffen; - in voorkomend geval, de overige toegekende steuntypes; 3° voor de transacties van groene certificaten; - het aantal groene certificaten die het voorwerp uitmaken van een transactie; - de datum van toekenning van de groene certificaten; - de productietechnologie; - de productieperiode; - de personalia van de nieuwe houder; - de meegedeelde prijs van de transactie; 4° voor de transacties van labels van garantie van oorsprong; - de hoeveelheid labels van garantie van oorsprong; - het soort steun die de productiesite krijgt; - de productieperiode; - de productietechnologie; - de personalia van de nieuwe houder; - de meegedeelde prijs van de transactie; - de besparing van primaire energie voor de warmtekrachtkoppelingsinstallaties; - de calorische onderwaarde van de brandstoffen. § 2. De gegevensbank bevat het register van de producenten, leveranciers, tussenpersonen en netbeheerders die tussenkomen op de markt van de labels van garantie van oorsprong en op de markt van de groene certificaten die worden afgeleverd, uitgewisseld en teruggegeven aan de "CWaPE".

Art. 22.De groene certificaten die het voorwerp uitmaken van de transactie en de personalia van de nieuwe houder voor wat betreft de certificaten geregistreerd in de Waalse gegevensbank worden door de verkoper van groene certificaten aan de "CWaPE" overgemaakt volgens de modaliteiten die zij bepaalt.

De labels van garantie van oorsprong die het voorwerp uitmaken de transactie en de personalia van de nieuwe houder worden door de verkoper van labels van garantie van oorsprong aan de "CWaPE" overgemaakt volgens de modaliteiten die zij bepaalt.

Binnen tien dagen na kennisgeving van de transactie van labels van garantie van oorsprong of van groene certificaten geeft de "CWaPE" een registratienummer aan de transactie en past ze de gegevens in de databank aan.

Art. 23.De Minister kan de opdrachten bedoeld in de artikelen 20 tot 22 toevertrouwen aan een andere instelling dan de "CWaPE". In voorkomend geval moet die instelling onafhankelijk zijn van de producenten, leveranciers, tussenpersonen en netbeheerders.

Art. 24.§ 1. Het groene certificaat is niet meer overdraagbaar als : 1° de leverancier of de netbeheerder het aan de "CWaPE" afgeeft om aan de in artikel 25 bedoelde quotaverplichting te voldoen overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 2003/54/EG;2° de geldigheidstermijn bedoeld in artikel 16, § 1, afgelopen is. § 2. In de gevallen bedoeld in § 1 wordt het groene certificaat opgenomen in het register van de groene certificaten die uit de markt zijn genomen. § 3. Het label van garantie van oorsprong is niet meer overdraagbaar als : 1° het gebruikt werd in een lidstaat om te voldoen aan de verplichtingen bedoeld in de Richtlijnen 2001/77/EG, 2004/8/EG en 2003/54/EG;2° de geldigheidstermijn ervan verstreken is. § 4. In de gevallen bedoeld in § 3 wordt het label van garantie van oorsprong dat is afgeleverd in het Waalse Gewest opgenomen in het register van de labels van garantie van oorsprong die uit de markt zijn genomen. HOOFDSTUK VI. - Gebruik van de groene certificaten en van de labels van garantie van oorsprong Afdeling I. - Gebruik van groene certificaten

Art. 25.§ 1. Vóór het einde van de tweede maand volgend op een afgelopen kwartaal bezorgen de leveranciers en de netbeheerders de "CWaPE" een aantal groene certificaten dat overeenstemt met het quotum dat hen krachtens dit artikel is opgelegd. Daartoe geven ze de "CWaPE" kennis van het aantal groene certificaten dat zij in hun quotum willen verrekenen, van de kenmerken ervan, alsook van het totaalaantal leveringen verricht in het Waalse Gewest in de loop van het in overweging genomen kwartaal. De "CWaPE" neemt het gegeven aantal groene certificaten op en vangt daarbij met de oudsten aan.

De leveranciers en de netbeheerders zijn verplicht hun leveringsaangiften om de drie maanden in te dienen vóór het einde van de tweede maand volgend op een afgelopen kwartaal.

Deze verklaringen worden in voorkomend geval ingediend met de attesten bedoeld in § 5.

De kwartalen gaan in op één januari, één april, één juli en één oktober. § 2. Het quotum wordt berekend als volgt : 1° voor de leverancier, op grond van de elektriciteit die hij levert aan de eindafnemers die op het grondgebied van het Waalse Gewest gevestigd zijn, ongeacht het spanningsniveau van het net waarop die afnemers zijn aangesloten;2° voor de netbeheerder, op grond van de elektriciteit die hij voor eigen gebruik verbruikt en, in voorkomend geval, op grond van de elektriciteit geleverd aan de eindafnemers die door die netbeheerder van stroom worden voorzien. § 3 Het quotum bedraagt : - 3 % tussen 1 januari 2003 en 31 december 2003; - 4 % tussen 1 januari 2004 en 31 december 2004; - 5 % tussen 1 januari 2005 en 31 december 2005; - 6 % tussen 1 januari 2006 en 31 december 2006; - 7 % tussen 1 januari 2007 en 31 december 2007; - 8 % tussen 1 januari 2008 en 31 december 2008; - 9 % tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009; - 10 % tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010; - 11 % tussen 1 januari 2011 en 31 december 2011; - 12 % tussen 1 januari 2012 en 31 december 2012.

De Minister bevoegd voor Energie moet in de loop van 2009 verslag uitbrengen aan de Regering over de toestand van de markt van de groene certificaten en over de eventuele noodzaak tot verhoging van bovenbedoelde quota vanaf 1 januari 2010. De Minister wint eerst het advies van de "CWaPE" in.

De nieuwe quota, die toepasselijk zijn vanaf 1 januari 2013, worden door de Regering op voorstel van de "CWaPE" vastgelegd in de loop van 2010. Hierbij wordt rekening gehouden o.a. met de evolutie van de markt van de groene certificaten in het Waalse Gewest ten einde de voorwaarden te scheppen voor een solvabele markt voor alle groene certificaten uitgebracht in het Waalse Gewest. § 4. De Waalse Regering kan de in artikel 25, § 3, bedoelde quota herzien op grond van de evolutie van de groene elektriciteitsmarkt. § 5. Er kan een vermindering van het aantal groene certificaten dat overeenkomstig de bepalingen van de §§ 1 tot 3 aan de "CWaPE" overgemaakt moet worden toegestaan worden aan één of meer leveranciers van een eindafnemer die voldoet aan de volgende voorwaarden : 1° de eindafnemer heeft rechtstreeks of via een federatie een overeenkomst met het Waalse Gewest gesloten om zijn energetische efficiëntie op korte en middellange termijn te verbeteren;2° het driemaandelijkse verbruik van de eindafnemer is in de loop van het in overweging genomen kalenderjaar hoger dan 5 GWh per exploitatiezetel overeenstemmend met een technische of industriële eenheid die geografisch binnen de grenzen van een provincie gevestigd blijft. De vermindering geldt voor de duur van de overeenkomst, met inbegrip van het kwartaal in de loop waarvan bovengenoemde afnemer de in punt 1 bedoelde overeenkomst gesloten heeft en van het kwartaal in de loop waarvan de overeenkomst eindigt.

Voor elke eindafnemer stemt de vermindering van het aantal groene certificaten overeen met een quotavermindering van : 1° 1/4 van het quotum, voor het gedeelte van het driemaandelijkse elektriciteitsverbruik tussen 5 tot en met 25 GWh;2° Z, voor het gedeelte van het driemaandelijkse elektriciteitsverbruik boven 25 GWh, waarbij Z = quotum - 2. Als de eindafnemer bevoorraad wordt door verschillende leveranciers voor dezelfde exploitatiezetel, zoals bedoeld in het eerste lid, punt 2, wordt de vermindering van het aantal groene certificaten verdeeld naar rato van de volumes geleverd door elke leverancier.

Om de vermindering te kunnen genieten, bezorgt de leverancier de "CWaPE" vóór het einde van de tweede maand volgend op een afgelopen kwartaal bij gewone post een door hem en door bedoelde eindafnemer getekend attest. Dat attest wordt overgemaakt aan de "CWaPE", die de juistheid ervan onderzoekt. Het attest vermeldt de referentie, de ondertekeningsdatum en de duur van de overeenkomst bedoeld in het eerste lid, punt 1, de personalia van de leverancier en van de eindafnemer, de plaats van de exploitatiezetel, het volume van de leveringen, alsmede het bedoelde jaar.

De kostenverminderingen die resulteren uit de bepalingen van deze paragraaf worden rechtstreeks afgewenteld op elke eindafnemer die ze teweeggebracht heeft.

Een bedrijf voor het vervoer van goederen en/of personen dat een netwerk van fysisch gekoppelde communicatiewegen exploiteert, wordt beschouwd als één enkele exploitatiezetel overeenstemmend met een technische of industriële eenheid, wat betreft de drijfkracht voor verplaatsingsdoeleinden. De voorwaarde bedoeld in het eerste lid, punt 1, en de geografische grens bedoeld in het eerste lid, punt 2, zijn niet van toepassing op dit type verbruik.

Art. 26.§ 1. De groene certificaten verrekend in de quota bedoeld in artikel 25, § 3, worden beperkt tot de groene certificaten toegekend voor de elektriciteit die op het Belgisch grondgebied geproduceerd wordt.

Niettegenstaande het vorige lid worden de groene certificaten die toegekend worden in de overige gewesten van België of in de gebieden bedoeld in artikel 6 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt slechts in het quotum verrekend indien gelijkwaardige groene certificaten die in het Waalse Gewest worden toegekend, verrekend kunnen worden in de quota van bedoelde gewesten of in het quotum dat door de federale overheid overeenkomstig artikel 7 van bovenbedoelde wet of de desbetreffende uitvoeringsbesluiten in aanmerking wordt genomen. § 2. De groene certificaten die afgeleverd worden voor elektriciteit die geproduceerd wordt buiten het Belgisch grondgebied kunnen, met inachtneming van de bij besluit van de Waalse Regering voorgeschreven voorwaarden, in het quotum verrekend worden, mits gelijkwaardige garanties inzake de toekenning van bedoelde certificaten gegeven worden en op grond van de clausule voor wederzijdse erkenning. § 3. Om de groene certificaten bedoeld in § 1, tweede lid, en in § 2, te verrekenen, wordt er rekening gehouden met een percentage bespaarde kooldioxyde dat door de "CWaPE" vastgelegd wordt na overleg met de relevante reguleringsinstanties. Afdeling II. - Gebruik van de labels van garantie van oorsprong

Art. 27.De labels van garantie van oorsprong worden jaarlijks vóór 31 maart aan de "CWaPE" teruggegeven om te voldoen aan de verplichtingen bedoeld in artikel 43, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt.

Art. 28.§ 1. De labels van garantie van oorsprong toegekend in de lidstaten worden door het Waalse Gewest erkend om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd bij de Richtlijnen 2001/77/EG, 2003/54/EG en 2004/8/EG. § 2. De toelaatbaarheidscriteria voor de labels van garantie van oorsprong uit andere gewesten of lidstaten zijn de volgende : 1° elke verzoeker die labels van garantie van oorsprong toegekend voor elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen en/of uit warmtekrachtkoppeling in het Waalse Gewest wil laten invoeren vanuit een ander gewest van België of vanuit een andere lidstaat, moet zich in de door de "CWaPE" beheerde gegevensbank laten inschrijven; 2° de verzoeker bezorgt de "CWaPE" de naam en de adresgegevens van de bevoegde instantie overeenkomstig artikel 5.2. van Richtlijn 2001/77/EG en artikel 5.5. van Richtlijn 2004/8/EG, of van de bevoegde overheid uit het gewest of de lidstaat belast met het toezicht op de afgifte van de labels van garantie van oorsprong in het gewest of de lidstaat waarvan de aanvraag uitgaat; 3° de "CWaPE" en de bevoegde instelling of de bevoegde overheid van het gewest of de lidstaat waarvan de aanvraag uitgaat, maken een verificatieprotocol inzake de conformiteit van de in beide gewesten of lidstaten afgeleverde labels van garantie van oorsprong met Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2004/8/EG.Dit protocol bevat alleszins de verificatie van de volgende voorwaarden : - de labels van garantie van oorsprong worden toegekend voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in de zin van de definities vermeld in artikel 2 van Richtlijn 2001/77/EG en uit warmtekrachtkoppeling in de zin van de definities vermeld in artikel 3 van Richtlijn 2004/8/EG; - de labels van garantie van oorsprong worden toegekend voor elektriciteit geproduceerd in installaties erkend overeenkomstig criteria die te vergelijken zijn met de criteria die krachtens artikel 42 van het decreet worden bepaald. Deze criteria hebben namelijk betrekking op de capaciteit om de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit te controleren; - de labels van garantie van oorsprong worden afgeleverd op grond van een betrouwbaar systeem waarmee het onmogelijk is om de labels van garantie van oorsprong te kopiëren of opnieuw gebruik te maken van de labels van garantie van oorsprong die reeds aan andere overheden werden overgemaakt of waarvan de geldigheidstermijn afgelopen is; 4° de "CWaPE" en de bevoegde instantie of de bevoegde overheid van het gewest of de lidstaat waarvan de aanvraag uitgaat voeren een procedure in voor de regelmatige evaluatie van de overdrachten van de ingevoerde labels van garantie van oorsprong tussen het Waalse Gewest en het gewest of de lidstaat waarvan de aanvraag uitgaat;5° als de labels van garantie van oorsprong uit een ander gewest of een andere lidstaat worden afgeleverd aan de verzoeker om invoer in het Waalse Gewest, kan het deel van deze labels van garantie van oorsprong worden opgenomen en verrekend in de fuel mix van de leverancier. Afdeling III. - Jaarverslag

Art. 29.De "CWaPE" maakt vóór 30 april een specifiek jaarverslag op over de evolutie van de markt van de labels van garantie van oorsprong en van de markt van de groene certificaten. Dat verslag vermeldt o.a. het aantal groene certificaten toegekend per technologie en per energiebron in de loop van het in overweging genomen jaar, de groene certificaten overgemaakt aan de "CWaPE" overeenkomstig artikel 25, de gemiddelde prijs van een groen certificaat en de boetes opgelegd aan de netbeheerders en de leveranciers die de quota niet in acht zouden hebben genomen.

Het verslag vermeldt ook het aantal labels van garantie van oorsprong toegekend per technologie en per energiebron in de loop van het in overweging genomen jaar, de labels van garantie van oorsprong overgemaakt aan de "CWaPE", de gemiddelde prijs van de labels van garantie van oorsprong, alsmede de hoeveelheid labels van garantie van oorsprong uitgevoerd naar en ingevoerd vanuit andere gewesten of landen.

Dat verslag wordt aan de Waalse Regering overgemaakt. HOOFDSTUK VII. - Sancties

Art. 30.De "CWaPE" voert jaarlijks controle uit op de inachtneming van de in artikel 25 bedoelde quota door de leveranciers en de netbeheerders.

Indien de quota niet in acht worden genomen, moet de leverancier of de netbeheerder een administratieve boete betalen voor betrokken jaar.

Per ontbrekend groen certificaat wordt een boete van honderd euro opgelegd. HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen

Art. 31.Het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bevordering van de milieuvriendelijke elektriciteit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 28 november 2002, 23 januari 2003, 15 mei 2003, 26 juni 2003, 6 november 2003, 4 maart 2004 en 22 april 2004 wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 32.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007, behalve de artikelen 21, § 1, 4°, 22, tweede lid, 24, §§ 3 en 4, en 28, waarvan de inwerkingtreding door de Minister vastgelegd wordt.

Art. 33.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 30 november 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

^