Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 november 2017
gepubliceerd op 05 december 2017

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017206274
pub.
05/12/2017
prom.
23/11/2017
ELI
eli/besluit/2017/11/23/2017206274/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Waalse energiecommissie sluiten tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, artikel 37, § 1, vervangen door het decreet van 4 oktober 2007 en artikel 38, § 1 en § 6bis, vervangen door het decreet van 4 oktober 2007 en gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2014;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Waalse energiecommissie sluiten tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling;

Gelet op het advies CD-17k09-CWaPE-1742 van de « Commission wallonne pour l'Energie » (Waalse Energiecommissie), uitgebracht op 9 november 2017;

Gelet op het rapport van 23 oktober 2017 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid door het feit dat een groot aantal reservatieaanvragen in 2017 ingediend zijn. Wat de fotovoltaïsche sector betreft, werden, op de 52.000 beschikbare groene certificaten 19.000 groene certificaten (namelijk 36 % ) aan onbeantwoorde aanvragen van 2016 toegewezen. Tot en met 30 juni 2017 werden aanvragen voor 210.000 groene certificaten (namelijk 403 % ) geregistreerd. De aanvragen voor 2017 vertegenwoordigen dus 229.000 groene certificaten, namelijk meer dan 4 keer de oorspronkelijke enveloppe voorzien in 2017 voor fotovoltaïsche projecten. Bijgevolg zal de enveloppe interkanalen, in combinatie met de oorspronkelijke enveloppe, het mogelijk maken 34 % van de reservatieaanvragen van 2017 te beantwoorden. De enveloppes voor 2018 en 2019 worden al virtueel gebruikt voor projecten die nog in afwachting van een afhandeling zijn. Er worden reeds middelen uitgetrokken op de enveloppe voor 2020;

Overwegende dat, in deze omstandigheden, projectontwikkelaars een bevestiging ontvangen dat ze groene certificaten toegekend gaan krijgen maar niet weten wanneer. Deze toestand veroorzaak teen bron van onzekerheid en een druk op hun cashflow. De sector van fotovoltaïsche installateurs is ook geraakt, aangezien potentiële verwezenlijkingen beperkt in hoeveelheid en gespreid in de tijd zijn, of zelfs niet uitgevoerd worden. Deze toestand zal in de drie komende jarentot een stopzetting van investeringen in de fotovoltaïsche sector leiden;

Overwegende dat, volgens prognoses uitgevoerd voor 2017 voor het geheel aan productiekanalen, enkel 261.000 (namelijk 43 % ) van de 610.000 groene certificaten van de enveloppe voor 2017 gebruikt zullen worden, maar 177.000 aanvragen van groene certificaten van de fotovoltaïsche sector naar de volgende jaren overgedragen zullen worden, terwijl 349.000 groene certificaten van de enveloppe voor 2017 niet gebruikt zullen worden;

Overwegende dat de Regering in 2015 een doelstelling van 13 % productie van hernieuwbare energie tegen 2020 gesteld heeft, waarvan een doelstelling van productie van hernieuwbare energie van 5.554 GWu voor elektriciteit;

Overwegende dat, gelet op de ontwikkeling van de verschillende productiekanalen, deze doelstelling bereikt zal kunnen worden dankzij een mechanisme dat flexibiliteit tussen de kanalen mogelijk maakt, zoals bepaald in dit besluit;

Op de voordracht van de Minister van Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Waalse energiecommissie sluiten tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling, gewijzigd bij het besluit van 12 februari 2015, wordt een artikel 31sexies ingevoegd, luidend als volgt: «

Art. 31sexies.In afwijking van artikel 15, § 1bis, voor het jaar 2017 : 1° het aantal groene certificaten van een kanaal dat in aanmerking komt voor de overdracht naar de enveloppe van groene certificaten interkanalen mag hoger zijn dan vijftig procent van de in lid 8 bedoelde enveloppe van bijkomende groene certificaten van dat kanaal;2° wanneer de enveloppe van groene certificaten interkanalen uitgeput is, wordt de aanvraag van groene certificaten voor die producent opgenomen op de wachtlijst van de enveloppe van groene certificaten van dat kanaal voor 2018, zonder beperking van de toekenningsduur bedoeld in artikel 15, § 1bis, lid 1.».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 november 2017.

Voor de Regering, De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE

^