Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 06 juli 2017
gepubliceerd op 14 juli 2017

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017203785
pub.
14/07/2017
prom.
06/07/2017
ELI
eli/besluit/2017/07/06/2017203785/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 JULI 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, artikel 38, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007 en gewijzigd bij het decreet van 27 maart 20014, artikel 39, § 1, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007 en gewijzigd bij de decreten van 27 maart 2014, 11 april 2014 en 11 maart 2016;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016027216 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203527 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling sluiten tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling;

Gelet op het rapport van 28 september 2016 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016027216 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203527 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling sluiten tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling op de datum van de ondertekening ervan in werking is getreden, meer bepaald vóór de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016027216 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203527 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling sluiten geen overgangsperiode voorziet;

Overwegende dat deze overgangsperiode als gevolg heeft dat er geen optimale informatie gegeven is kunnen worden aan de personen betrokken bij de wijziging en dat bepaalde productiesites geen aanvraag hebben kunnen indienen door die korte termijnen;

Op de voordracht van de Minister van Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 15octies, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 en vervangen door het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015, wordt het derde lid vervangen als volgt: "Als de « CWaPE » vaststelt dat de rendabiliteit van de installatie bedoeld in het tweede lid niet volstaat, stemt ze in met de verandering van het stelsel tot toekenning van groene certificaten en bepaalt ze, binnen de perken van een globale enveloppe van 155.500 groene certificaten per jaar voor de producenten bij elektriciteitsinstallaties die produceren door middel van biomethanisering in de landbouw en van een globale enveloppe van 650.000 groene certificaten per jaar voor de producenten bij elektriciteitsinstallaties die produceren door middel van vaste biomassa de nieuwe coëfficiënt kECO voor het saldo van de nog te lopen jaren waarin groene certificaten toegekend worden, waarbij dit laatste toepasselijk is op het tijdstip van de overlegging van het dossier bedoeld in het eerste en het tweede lid.".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2017.

Art 3. De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 6 juli 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging en Energie, C. LACROIX

^