Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 juli 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017030517 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Pensionering Bij koninklijk besluit van 12 juni 2017 wordt aan de heer Henri AUTRIQUE, adviseur bij de Algemene Directie Energie met ingang van 1 augustus 2017, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij g De heer Henri AUTRIQUE wordt ertoe gemachtig de titel van adviseur eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017030592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 18 juni 2017, wordt het mandaat van de heer Bruno DE HOUS, onderzoeksrecht Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 september 2016. type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030627 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017030640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federaal planbureau Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 wordt de heer Michel SAINTRAIN, geboren op 7 april 1967, opdrachthouder bij het Federaal Planbureau, bevorderd tot de graad van eerste opdrachthouder met ingang van 1 februar(...) type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017040361 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, j), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017040360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 15 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017202672 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017, wordt aan de heer VANDERAUWERA Constant op het einde van de maand september 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het amb Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017202686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017202865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017, wordt aan de heer HUSTINX Guy-Michel op het einde van de maand september 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt v Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017202868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017, wordt aan de heer DEMOULIN Albert op het einde van de maand juni 2016, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017202870 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017, wordt aan de heer GUILLAUME Christian op het einde van de maand augustus 2015, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 juni 2017, wordt aan de heer KALOGERIS Constantin op het einde van de maand juni 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017203375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017203374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203651 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 juni 2017, - zijn tevens benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Landen-Zoutleeuw : ? de heer Minnart, Ch.; ? de heer Schrevens, M., plaatsvervangende rec - is de heer Van Lindt, B., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tienen, tev(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 juli 2017 wordt Mevr. Christine PREHAT, attaché klasse A2, met ingang van 1 maart 2017 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen de type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203862 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 juli 2017 wordt de heer Dimitri DE CONINCK, attaché klasse A2, met ingang van 1 maart 2017 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017 wordt de heer Jan DEBACKERE, attaché klasse A2, met ingang van 1 maart 2017 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen de vo type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017 wordt Mevr. Maria Do Carmo DE LA GRANDIERE DE NORONHA COTTA, attaché klasse A2, met ingang van 1 maart 2017 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203863 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 juli 2017 wordt Mevr. Cécile DRESSEN, attaché klasse A2, met ingang van 1 maart 2017 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen de vo type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017 wordt de heer Chris VANLAERE, attaché klasse A2, met ingang van 1 maart 2017 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen de v type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017 wordt mevrouw Linda WOUTERS, attaché klasse A2, met ingang van 1 maart 2017 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen de vo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020440 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 16/05/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030542 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging, wat betreft de Veiligheid van de Staat, van het ministerieel besluit van 25 oktober 2013 houdende interne organisatie, overdracht van bevoegdheid en machtigingen tot handtekening in de Federale Overheidsdienst Justitie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake toelagen en inzake diverse uitgaven type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017030594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Extern effectief bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad Bij ministerieel besluit van 23 juni 2017 wordt het mandaat van mevrouw Tina VERDOODT als extern effectief bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van d Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2017. (...) type ministerieel besluit prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030623 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de wijziging van bijlage 1 van het VLAREL naar aanleiding van de vastlegging van de inhoud en de minimale duur van de bijscholing en het bijhorende examen voor de technici verwarmingsaudit type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017030644 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verlenging A329-3920 Bij ministerieel besluit van 7 juli 2017 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A322-2022 van 27 juli 1988 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de NV Flu type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017030650 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verlenging A329-3921 Bij ministerieel besluit van 7 juli 2017 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A323-2040 van 7 september 1988 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de NV type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017203653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende aanduiding binnen de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tuchtstraffen type ministerieel besluit prom. 07/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017203776 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen

arrest

type arrest prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203469 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 50/2017 van 27 april 2017 Rolnummer 6390 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 335, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, zoals dat artikel luidde vóór de vervanging ervan bij artikel 2 van de wet van 8 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203468 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 49/2017 van 27 april 2017 Rolnummer 6382 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Het Grondwettelij samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de rechters L. Lavrysen, A. Alen, J(...) type arrest prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203466 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 46/2017 van 27 april 2017 Rolnummer 6364 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 1, 2, 1°, f), en 4 van het decreet van het Waalse Gewest van 19 november 1998 tot invoering van een belasting op de a Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203467 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 47/2017 van 27 april 2017 Rolnummer 6368 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 37 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. type arrest prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203470 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 51/2017 van 27 april 2017 Rolnummer 6472 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, § 6, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gesteld door de Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Br Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203473 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 55/2017 van 11 mei 2017 Rolnummers 6505 en 6506 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 3.2.5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, gesteld door de Rec Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 13/07/2016 pub. 14/07/2017 numac 2017030414 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

beschikking

type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017202429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik, arrondissement Namen Bij beschikking van 25 april 2017 van de heer voorzitter van de arbeidsrechtbank van Luik, werd de heer DEMOULIN, Albert, rechter in sociale zaken als werkgever bij deze rechtban type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 7 juni 2017 van Mevrouw de Voorzitter van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel, werd de heer VANDERAUWERA Constant, rechter in sociale zaken als werknemer-arb

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030497 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2012 tot aanwijzing van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de Hogere Kunstscholen van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030504 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 2, tweede lid, van het kaderdecreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017030566 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 mei 2017 werd Karl Moreas in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Onderluitenant in het Nederlandstalig kader vanaf 1 september

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030561 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot beëindiging van het samenwerkingsakkoord betreffende de organisatie van een afwisselende kwalificerende opleidingsfilière, op 18 juni 1998 te Namen gesloten door de Regering van de Franse Gemeenschap en de Waalse Regering en met betrekking tot de toekenning van subsidies aan de operatoren voor alternerende vorming

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030624 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2015/1258 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030625 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/965 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, afgesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030634 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het gebruik van de benaming "leerboerderij"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017203740 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017203785 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

overeenkomst

type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017091307 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van boek VII « Betalings-en kredietdiensten » van het wetboek van economisch recht. - Bericht De lijst der refert Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,581 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203731 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0427.601.932 LI.LA. intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 20/06/20(...) type lijst prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203732 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0835.824.848 SAGR MOTTE-NICODEME-FERME DE LA HAYE Annulatie van de ambtshalve doorha(...) type lijst prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203792 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische controleurs Veiligheid (niveau B) voor de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17019 (...) Er zijn 4 laureaten. De lijst van laureaten is 1 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203798 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs - strijd tegen economische fraude (niveau A) voor de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG(...) Deze selectie werd afgesloten op 20 april 2017. Er zijn 9 laureaten. De lijst van laureaten i(...) type lijst prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203800 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs - juristen controles internetbewaking (niveau A) voor de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer:(...) Deze selectie werd afgesloten op 20 april 2017. Er zijn 4 laureaten. De lijst van de laureate(...)

erratum

type erratum prom. 15/05/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017040363 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum type erratum prom. 14/04/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017040365 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 14/04/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017040364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum type erratum prom. 14/04/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017040366 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

document

type document prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203735 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Beheerders van statistische gegevens (niveau A) voor perspective.brussels (BISA). - Selectienummer : AFB17034 Solliciteren kan tot 31/08/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203744 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Cyber Risk preventie (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG17191 Solliciteren kan tot 16/08/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203784 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beheerders van de evaluatie van het overheidsbeleid (niveau A) voor Perspective.brussels. - Selectienummer : ANB17015 Solliciteren kan tot 29/08/2017 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203810 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Copywriters (niveau B) voor de GOB Fiscaliteit. - Selectienummer : AFB17033 Solliciteren kan tot 07/08/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203823 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de bijkomende screening van Franstalige administratieve expert op basis van AFG15151 (niveau B), voor de FOD WASO. - Selectienummer : EFS17384 Deze selectie werd afgesloten op 26/06/2017 (datum PV). Er is 1 laureaat.(...) type document prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203871 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG17177 Solliciteren kan tot 4 augustus 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorw(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017202674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017, is mevrouw ROBERT Anne-Marie benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer MARTIN Vic type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017 wordt Mevr. Aurore GRIBOMONT met ingang van 15 maart 2017 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 15 maart 2016.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017030637 bron raad van state Vacatures van Franstalig staatsraad Eerlang zullen twee betrekkingen van Franstalig staatsraad te begeven zijn bij de Raad van State. Artikel 70, § 2 van de gecoördineerde wetten op de Raad bepaalt : "Niemand kan tot staatsraad w 1° geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris bij de (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017030649 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Een assistent "pensioenen en bezoldigingen " - voor Brussel Gewestelijke Coördinatie. - Directie Human Resources (ref. 40000438) Er is een betrekking van assi(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017040376 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 (in associatie) - Brussel (grondgebied van het tweede kanton) : 2 (in associatie) Deze plaatsen vervangen deze gepublic(...) - Evergem : 1 (in associatie) - Assenede : 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017202673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Constant VANDERAUWERA type vacante bettreking prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017202866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer Guy-Michel HUSTINX De b De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017202867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Namen ter vervanging van de heer Albert DEMOULIN De bet De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017202869 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Namen ter vervanging van de heer Christian GUILLAUME De De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017203120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Namen ter vervanging van de heer Constantin KALOG De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017030635 bron rekenhof **** van **** adjunct-contrôleurs 1. **** van **** adjunct-controleurs van niveau **** (****/****) **** vergelijkend **** voor **** adjunct-controleurs (richting ****) van ****(...) **** volgen de resultaten van het vergelijkend **** : (...) type aanwerving prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017040397 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Aanwerving via **** mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van attaché in de **** **** **** selectie, via **** mobiliteit, van een attaché (rang ****1) in de **** **** voor de Gewestelijke (...) **** aantal geslaagden bedraagt 1.

document

type document prom. -- pub. 14/07/2017 numac 2017030565 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 mei 2017 werden de volgende personen bevorderd tot de graad van Luitenant : NOM PRENOM ROLE LINGUISTIQUE DATE DE PR(...)
^