Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 juni 2016
gepubliceerd op 06 juli 2016

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016027216
pub.
06/07/2016
prom.
23/06/2016
ELI
eli/besluit/2016/06/23/2016027216/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 JUNI 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 38, vervangen door het decreet van 4 oktober 2007 en gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2014, artikel 39, § 1, vervangen door het decreet van 4 oktober 2007 en gewijzigd bij de decreten van 27 maart 2014 en 11 april 2014;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en uit warmtekrachtkoppeling;

Gelet op het rapport van 23 juni 2016 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de aanneming van dit besluit hoogdringend is gelet op het schrijven van 6 juni 2016, gericht door de "CWaPE" aan de Waalse Regering met betrekking tot de implementering van het reddingsplan waarvan sprake in artikel 15octies, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en uit warmtekrachtkoppeling ;

Overwegende dat het reddingsplan « biomassa », definitief aangenomen door de Waalse Regering op 12 februari 2015, een uitzonderlijk karakter bezat, gelet op de specifieke toestand van de bestaande installaties (definitieve vergunning verstrekt voor 1 juli 2014) voor elektriciteitsproductie uit vaste biomassa, waarbij de nieuwe eenheden niet voor de maatregel in aanmerking komen ;

Overwegende dat de « CWaPE », in haar advies van 10 december 2014, onderzocht door de Waalse Regering bij de goedkeuring van het reddingsplan « biomassa » in tweede lezing, opmerkt dat de maatregel leidt tot een « verhoging met 650.000 groene certificaten per jaar in vergelijking met het scenario waarvan sprake in het specifieke rapport 2013 » ;

Overwegende dat het aantal van 650.000 groene certificaten per jaar naar een lijst verwees van 16 installaties die potentieel betrokken waren bij het mechanisme ;

Gelet op het schrijven van de « CWaPE » van 16 juni 2016 waarbij de Minister van Energie hetvolgende werd medegedeeld : "Voor beide gevallen heeft de `CWaPE' toen in 2014 de impact van die maatregelen gemeten naar het volume van bijkomende groene certificaten : - 140.000 jaarlijks bijkomende groene certificaten voor de maatregelen voor productie-installaties voor biomethanisering in de landbouw ; - 650.000 jaarlijks bijkomende groene certificaten voor de maatregelen voor productie-installaties op basis van stevige biomassa.

Actueel is op grond van de gezamenlijke dossiers waarvoor de `CWaPE' een beslissing nam de drempel van 140.000 groene certificaten overschreden voor de biomethanisering in de landbouw. Mochten er nu nog bijkomende aanvragen bij de 'CWaPE' ingediend worden, wordt de enveloppe-overschrijding met 10 % boven de aanvankelijke enveloppe bevestigd. Wat de vaste biomassa betreft, wordt er in de prognoses voor de toekenning voor de drie dossiers waarvoor de `CWaPE' een beslissing nam uitgegaan van ongeveer 560.000 jaarlijkse groene certificaten. Er dient evenwel op gewezen te worden dat mochten er bijkomende bedrijven nu deze maatregel aanvragen (en er is reeds een aanvraagdossier ingediend), waarbij genoemde maatregel eerder structureel dan uitzonderlijk wordt beschouwd, dan dreigt de aanvankelijke enveloppe te stijgen met ongeveer 35 tot 40 % » ;

Overwegende dat de aanneming van dit besluit dus hoogdringend is rekening houdend met de informatie verstrekt door de 'CWaPE';

Overwegende dat uit die informatie immers blijkt dat een enveloppe-overschrijding voor groene certificaten, gemeld op 10 december 2014 door de `CWaPE', te vrezen valt in het kader van de aanneming van de maatregel van het reddingsplan « biomassa » dat als volgt berekend kan worden :

Reddingsplannen

Biomethanisering

Biomassa

Aantal groene certificaten aanvankelijk voorzien door de `CWaPE'

140.000

650.000

Door de `CWaPE' berekende overschrijding (schrijven 16/6/16)

10 %

40 %

Aantal groene certificaten betrokken bij overschrijding (per jaar)

14.000

260.000

Resterende duurtijd toekenning in jaren (gemiddeld van laatste 3 dossiers, 2016 meegerekend)

6,7

6,7

Aantal groene certificaten betrokken bij overschrijding (per jaar)

93.800

1.742.000

Aantal groene certificaten betrokken bij overschrijdingen (per jaar)

1.835.800


Overwegende dat daaruit een risico voortvloeit op overschrijding van de enveloppe met 1.835.000 groene certificaten ;

Overwegende dat die overschrijding hoogstwaarschijnlijk de certificatenmarkt uit evenwicht zal brengen;

Overwegende dat dit de vermoedelijke gevolgen zullen zijn van een overschrijding van het aantal groene certificaten betrokken bij de reddingsmaatregelen : - een verhoging van de quota's van groene certificaten om te voorkomen dat de markt voor groene certificaten te onevenwichtig wordt met een weerslag op de elektriciteitsprijzen voor de consument; - een verzoek tot verhoging van de toeslag van Elia voor de financiering van het mechanisme van de aankoopwaarborg door de producenten met een weerslag op de prijs die de consument voor de elektriciteit betaalt ; - de noodzaak om een nieuwe kostenovernameverrichting door te voeren zoals die welke op 1 juli 2015 is uitgevoerd met een weerslag op de elektriciteitsprijs ; - de vermindering van de enveloppes voor groene certificaten bepaald voor de latere jaren om de impact te beperken op de elektriciteitsprijs met het risico om de doelstellingen inzake hernieuwbare energieproductie, vastgelegd door de Waalse Regering, niet te halen ;

Overwegende dat het, om te voorkomen dat er een breuk ontstaat in het evenwicht van de markt voor groene certificaten, nodig is het maximumvolume van de enveloppes medegedeeld door de « CWaPE » als ijkpunt voor de meting in het besluit op te nemen ;

Overwegende dat die bepaling niet de uitzonderlijke maatregel die toentertijd is aangenomen in vraag stelt, maar wel de opname, in de teksten, van de ijkpunten medegedeeld door de « CWaPE » op grond waarvan de Waalse Regering beslist heeft de maatregelen te treffen ;

Overwegende dat het risico dat er een nieuwe groene certificaten-bubbel onstaat indien de Waalse Regering niet snel ingrijpt, zeer reëel is ;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid eveneens en vooral ingegeven is door de noodzaak om de termijn voor de procedure van aanneming van het besluit zo veel mogelijk in te korten en zo te voorkomen dat er een magneetwerking ontstaat;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid de aanneming van dit besluit mogelijk maakt zonder het advies in te winnen van de Raad van State, zoals bepaald bij artikel 3 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 15octies, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 en vervangen door het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015, wordt lid 3 vervangen door hetgeen volgt : "Als de `CWaPE' vaststelt dat de installatie bedoeld in lid 2 onvoldoende rendabel is, laat ze de verandering van stelsel voor de toekenning van groene certificaten toe en bepaalt ze, binnen de perken van een globale enveloppe van 140.000 groene certificaten per jaar voor de producenten uit installaties voor elektriciteitsproductie uit biomethanisering in de landbouw en van een globale enveloppe van 650.000 groene certificaten per jaar voor de producenten uit installaties voor elektriciteitsproducte uit stevige biomassa voor het saldo voor de overige jaren van toekenning van groene certificaten, de nieuwe Keco-coëfficiënt, waarbij laatstgenoemde van toepassing is op het tijdstip van de mededeling van het dossier bedoeld in de leden 1 en 2.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 juni 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van de Plaatselijke Besturen, de Stad, Huisvesting en Energie, P. FURLAN

^