Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 juni 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003194 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 juni 2016-2026.

decreet

type decreet prom. 23/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203480 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de jachtwet van 28 februari 1882 type decreet prom. 23/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016203537 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Milieuwetboek, van het Waterwetboek en van verscheidene decreten inzake afvalstoffen en milieuvergunning

beschikking

type beschikking prom. 23/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het Milieucollege type beschikking prom. 23/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031466 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede, de Europese Unie en haar Lidstaten, ten derde, IJsland, en ten vierde, het Koninkrijk Noorwegen, ondertekend in Luxemburg op 16 juni 2011 en in Oslo op 21 juni 2011, en 2° de Aanvullende Overeenkomst tussen ten eerste, de Europese Unie en haar Lidstaten, ten tweede, IJsland, en ten derde, het Koninkrijk Noorwegen, betreffende de toepassing van de overeenkomst vermeld onder 1°, ondertekend in Luxemburg op 16 juni 2011 en in Oslo op 21 juni 2011 type beschikking prom. 23/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031467 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, opgesteld te Brussel op 15 december 2010 type beschikking prom. 23/06/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016031465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2016 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van een bemiddelende instantie in het kader van de elektronische tolheffingssystemen op het grondgebied van de drie Gewesten type beschikking prom. 23/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031468 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 10 juni 2013 type beschikking prom. 23/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016031469 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook van artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet type beschikking prom. 23/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031471 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte, gedaan te Brussel op 2 december 2010 type beschikking prom. 23/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031470 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de overname van de activiteiten van de Comités tot aankoop van onroerende goederen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 23/06/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016031588 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, ondertekend in Brussel op 26 juni 2012

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016027216 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016027218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het bosreservaat « Le Ticton » te Terhulpen en tot vaststelling van zijn bijzonder beheersplan type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2016 pub. 15/07/2016 numac 2016027226 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandicapte personen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2010 betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non-profitsector

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/06/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016031461 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2016 pub. 05/07/2016 numac 2016203464 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Dinant type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2016 pub. 05/07/2016 numac 2016203462 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Deel VIII van Boek I van het Milieuwetboek, wat betreft de aanwijzing van personeelsleden vaststellers inzake bodems, pesticiden, landbouw en riviervisserij type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2016 pub. 05/07/2016 numac 2016203467 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van het lid van de onafhankelijke overheid voor de controle en de opvolging inzake luchthavengeluidshinder dat gespecialiseerd is in menselijke gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203486 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de rechtsbijstand verleend aan de personeelsleden en betreffende de vergoeding van schade toegebracht aan hun goederen type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203527 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2016 pub. 11/07/2016 numac 2016203625 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot benoeming van de leden van het "Comité de contrôle de l'eau"
^