Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 juli 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016003231 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van diverse bepalingen van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggings-ondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad type wet prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2015205397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen voor sociale toewijding. - Benoemingen Gouden penning Koninklijk Besluit van 6 december 2015. De heer MAIRIAUX Philippe, Brussel. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2015205398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen. - Benoemingen Zilveren Penning Koninklijk besluit van 6 december 2015. De heer PONSARD Guy, Oupeye. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2015205399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Koninklijk besluit van 6 december 2015 : Gouden Palmen De heer Abdessadki Moussa, Antwerpen De heer Adriaenssens James, Antwerpen De heer Aelterman Andre, Wachtebeke De heer Aerts Franky, Zwijndrecht De De heer Agosta-Tota Alfonso, Herstal De heer Alaerts Andre, Scherpenheuvel-Zichem De heer Al(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 juni 2016, wordt de heer KINET, Philippe, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Frans taalkader, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016003215 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 juni 2016, wordt Mevr. Vanhoren, Hélène, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Fr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016003230 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vervanging van twee leden van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016009283 bron federale overheidsdienst justitie Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 6 juni 2016 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer COLARDYN Lucas, adviseur gevangenisdirecteur bij de de gevangenis te Antwerpen met ingang van 1 mei 2016. Hij wordt ertoe gemachtigd zij type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016009304 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire inrichtingen Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 13 mei 2016 wordt Mevr. VANDENBOSCH, Katrien, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché psycholoog expertise, bij de F Bij koninklijk besluit van 13 mei 2016 wordt Mevr. VAN DAMME, Nelle, benoemd tot rijksambtenaar(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering door overgang naar het hogere niveau Bij koninklijk besluit van 25 maart 2016 wordt mevrouw Sarah MARIEN, ICT deskundige, door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bevorderd in de titel van atta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 28/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016022277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 tot uitvoering van artikel 71bis, §§ 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016022275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van ma Bij koninklijk besluit van 17 juni 2016, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande (...) type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016024122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2011 houdende benoeming van de magistraten-bijzitters en de plaatsvervangende magistraten-bijzitters in de provinciale raden van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 12/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016024129 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van een effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016024130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de European Association for Animal Production type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016024132 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources - Bioversity International type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016024131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan het International Energy Agency - Bioenergy type koninklijk besluit prom. 17/03/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016202852 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen en van gehandicapten geplaatst ten laste van de openbare besturen type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling gelegen in het Antwerps havengebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling met mobiele en wisselende werkplaatsen gelegen in het Antwerps havengebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016203473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juni 2016 wordt de heer Emmanuel SCHMIT, attaché klasse A2, met ingang van 1 februari 2016 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016203476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juni 2016 wordt Mevr. Maria-Cristina RIBAS Y RIBAS, attaché klasse A2, met ingang van 1 februari 2016 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverkl type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016203478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juni 2016 wordt Mevr. Valérie GILBERT, attaché klasse A2, met ingang van 1 februari 2016 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur, met ranginneming op 1 juli 2009. Een be type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203621 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016000417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van attest waarmee de buitenlandse studenten en onderzoekers het bewijs kunnen leveren dat zij over een beurs beschikken en op grond daarvan zijn vrijgesteld van de betaling van de bijdrage type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Eunomia VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Acerta Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Partena Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011287 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Securex Ondernemingsloket go-Start VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011288 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van U.C.M. Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Formalis Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Xerius Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011290 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van Zenito Ondernemingsloket VZW als ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 14/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016022271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 03/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016036023 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen type ministerieel besluit prom. 30/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voedingsnijverheid en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220) (1) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016203466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklij Bij ministerieel besluit van 23 juni 2016 is de NV DEME Environmental Contractors, Scheldedijk 30, (...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016000418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Nietigverklaring Bij arrest nr. 234.577 van 28 april 2016 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State artikel 3, 2° en 3°, van het koninklijk besluit van 17 september 2014 tot bepaling van de inhoud van de ove

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016202279 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 49/2016 van 24 maart 2016 Rolnummers : 6179 en 6180 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 171, 5°, c), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op de aanslagjaren 2003 en Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit rechter A. Alen, waarnemend voorzitter, voorzitter J. S(...) type arrest prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016202832 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 68/2016 van 11 mei 2016 Rolnummer : 6315 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 19quater, tweede lid, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige p Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016202830 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 63/2016 van 11 mei 2016 Rolnummer : 6130 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 95 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016202831 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 66/2016 van 11 mei 2016 Rolnummer : 6213 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 8 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en van artikel 5 van het decreet Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016202997 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 67/2016 van 11 mei 2016 Rolnummer : 6253 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 70, tweede lid, van het Wetboek der successierechten, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwe Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016203092 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 64/2016 van 11 mei 2016 Rolnummer : 6204 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 17/03/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203204 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 22 februari 2016 betreffende de bestrijding van doping in de sport type decreet prom. 23/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203480 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de jachtwet van 28 februari 1882

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016031420 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : Afwijking van artikel 27, § 1, 10° en 68, § 1, 1° van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud AANHEF Overwegende de vraag van 25 april 2016 waarbij de heer Loïc Van Doorn een afwijking vraag(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016027184 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34025 - " Haute-Wimbe " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016027187 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34028 - " Vallée de la Lomme de Grupont à Rochefort " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016027186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34027 - " Bassin de la Lomme de Poix-Saint-Hubert à Grupont " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016027185 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34026 - " Massif forestier de Daverdisse " type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016027216 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/05/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016031448 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/497 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/05/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016031447 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/496 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203486 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de rechtsbijstand verleend aan de personeelsleden en betreffende de vergoeding van schade toegebracht aan hun goederen type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016203518 bron waalse overheidsdienst « Société wallonne du Crédit social » Bij besluit van de Waalse Regering van 18 december 2014, met inwerkingtreding op 1 januari 2015, wordt Mevr. Nathalie Ombelets aangewezen als mandataris van rang A2 als(...) type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203527 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 52bis van 24 juni 2016 houdende de wijziging van de omzendbrief PLP 52 betreffende de trimestriële melding van begrotingsgegevens van de politiezones Ter attentie van : - Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs - Aan de Heer Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, - Aan de Dames en He(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016018221 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Philippe D'HONT heeft de nietigverklaring gevorder Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 219.471/XIII-7706. Voor de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016018220 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba Code Event heeft de nietigverklaring gevorderd van Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 219.375/XV-3102. Voor de Hoofdgriffier, Chr(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016203529 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs-generaal wetgeving (niveau A4) voor de FOD Financiën (ANG16151) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzond(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 juni 2016 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a

erratum

type erratum prom. 08/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot vrijstelling van de beursstudenten en -onderzoekers van de retributie. - Erratum

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 30/05/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203327 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Bijzonder decreet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het parlement van de Duitstalige gemeenschap wordt verkozen

erratum

type erratum prom. 20/05/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van elektromagnetische velden. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016203499 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Dienstnota gericht aan statutaire ambtenaren van C. - Een vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau B voor volgende Nederlandstalige functie : Assistant HRS SELOR organiseert volgende selectie (bijzonder gedeelte) v(...) De mogelijkheid tot inschrijving loopt via de website van SELOR van 29 juni tot 15 juli 2016. Een e(...) type document prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016203511 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de directeur generaal gezondheidszorg voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu (ANG16705) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een sel(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je ? houder zijn van een basisdiploma van de 2 de type document prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016203523 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers NL-FR De vergelijkende selectie van Franstalige vertalers NL-FR (niveau B) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (AFG16006) werd afgesloten op 7 juni 2016. Er zijn 2 geslaagden.(...) type document prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016203521 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie Franstalige administratieve adjuncten De vergelijkende selectie Franstalige administratieve adjuncten, in de functie van "gestionnaires de dossiers" (niveau 3) voor het Ministerie van de Franse gemeentescha(...) Er zijn 13 geslaagden. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type document prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016203528 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché vastgoed of valorisatie van de activa De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché vastgoed of valorisatie van de activa (niveau A), voor de Regie der Gebouwen (ANG16067), wer(...) Er is één geslaagde. type document prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016203533 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs-Arbeidsgeneesheren De vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs-Arbeidsgeneesheren (niveau A), voor Empreva van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de(...) Er zijn twee geslaagden. type document prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016203546 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Gespecialiseerde economische en financiële aspecten van het spoorwegvervoer (niveau A2), voor FOD Mobiliteit en vervoer (AFG16124) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangeleg(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : o Diplo(...) type document prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016203626 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal voor de algemene directie crisiscentrum voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG16709) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure (...) Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je o houder zijn van een basisdiploma van de 2 de

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016203580 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** **** **** (niveau ****2) voor de **** **** (****15212) werd af(...) Er zijn 0 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016000408 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) -Op 03/09/2016, in de provincie West-Vlaanderen, WOBRA - West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandwe(...) type document prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016031454 bron brussels hoofdstedelijk gewest Vernieuwing van het mandaat van Directeur-generaal Bij beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 mei 2016, werd het mandaat van de heer Grégor Chapelle, Directeur-generaal van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemidd Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type document prom. 09/05/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016035936 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 06/07/2016 numac 2016203446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Op 13 juni 2016, werd de heer DELVALLE Yves, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Henegouwen, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van
^