Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 juni 2016
gepubliceerd op 06 juli 2016

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016203527
pub.
06/07/2016
prom.
23/06/2016
ELI
eli/besluit/2016/06/23/2016203527/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 JUNI 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, artikel 38, § 1, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007 en gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2014, artikel 38, § 9, ingevoegd bij het decreet van 11 maart 2016, artikel 39, § 1, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007 en gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2014 en bij het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten en artikel 43, § 2, 15°, ingevoegd bij het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling;

Gelet op het advies van de « Commission wallonne pour l'Energie » (Waalse energiecommissie), uitgebracht op 25 maart 2016;

Gelet op het advies van de « Conseil économique et social de Wallonie » (Sociaal-economische raad van Wallonië) van 5 april 2016;

Gelet op het rapport van 21 april 2016 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 11 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies nr. 59.340/4 van de Raad van State, gegeven op 25 mei 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op LEGISA-advies nr.749 van de Directie Juridische Ondersteuning van het Secretariaat-generaal van de Waalse Overheidsdienst, uitgebracht op 26 februari 2016;

Op de voordracht van de Minister van Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en uit warmtekrachtkoppeling, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 26 april 2015, wordt aangevuld met de punten 20° en 21°, luidend als volgt: "20° "oproep tot het indienen van projecten": de procedure bedoeld in artikel 15nonies, die overeenkomstig artikel 38, § 9, van het decreet door de Regering is gelanceerd; 21° "geslaagde": de natuurlijke of rechtspersoon, die alleen of in vereniging handelt, die door de Regering ten gevolge van de oproep tot het indienen van projecten wordt aangewezen.".

Art. 2.Artikel 7, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/01/2009 pub. 29/01/2009 numac 2009200253 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse wijzigingen betreffende de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 08/01/2009 pub. 27/01/2009 numac 2009200206 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de gewestelijke bemiddelingsdienst van de Waalse Energiecommissie sluiten, wordt aangevuld met een punt 10°, luidend als volgt: "10. Alle bewijsstukken waarmee de reële en definitieve kosten van de verrichte investeringen kunnen worden bewezen;".

Art. 3.In artikel 15, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het besluit van 23 december 2016, worden de woorden ",dat alleen aan nieuwe installaties, die nooit in dienst zijn gesteld, kan worden gebonden,", ingevoegd tussen de woorden "groene certificaten" en de woorden "wordt tot".

Art. 4.In artikel 15, § 1bis, van hetzelfde besluit ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203206 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014202932 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het eerste lid wordt vervangen als volgt : "In afwijking van paragraaf 1 wordt het recht op het verkrijgen van groene certificaten voor productie-eenheden, die nieuw zijn, nooit in dienst zijn gesteld en die vanaf 1 juli 2014 zijn geïnstalleerd, andere dan de installaties voor de productie van elektriciteit d.m.v. fotovoltaïsche panelen met een nettovermogen lager dan 10 kW, beperkt tot tien of vijftien jaar langs het productiekanaal conform bijlage 5 en wordt het onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding door de administratie van het dossier betreffende de aanvraag van groene certificaten"; b) in lid 18, 2°, worden de woorden "met uitzondering van de eventuele koolstofheffingen en andere lasten gebonden aan de broeikasgasemissies" ingevoegd tussen de woorden "fiscale lasten" en de woorden ", met name de effectieve gemiddelde belasting".

Art. 5.In artikel 15ter van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het besluit van 26 november 2015, wordt het woord "kWh" vervangen door het woord "MWh".

Art. 6.Artikel 15quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008200285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen ter bevordering van elektriciteitopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008200320 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" sluiten en laatst gewijzigd bij het besluit van 12 februari 2015, wordt aangevuld met drie leden, luidend als volgt : "Voor wat betreft de fotovoltaïsche installaties met een vermogen hoger dan 10kW en in geval van verhuizing, in het Waalse Gewest, van de producent met het geheel van de productie-eenheden waarvan hij eigenaar is en waaruit de productielocatie bestaat of in geval van verandering van het aansluitingspunt zonder verandering van de producent, behoudt de productielocatie die aldus verhuisd is of op een ander punt op het net aangesloten is, dezelfde toekenningsregelingen die vóór de verhuizing of de verandering van het aansluitingspunt op hem van toepassing waren, alsook de residuele duurtijden van het recht op het verkrijgen van de groene certificaten en van de garantie van aankoop van de groene certificaten vastgesteld overeenkomstig artikel 24ter van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt; De verhuizing en de verandering van aansluiting mogen in geen geval de splitsing van de locatie veroorzaken.

De in artikel 7, § 1, bedoelde bestanddelen van het certificaat van garantie van oorsprong die gewijzigd worden of die nietig zijn verklaard ten gevolge van die verhuizing of verandering van het aansluitingspunt, worden overeenkomstig artikel 6 opnieuw ingediend en vormen op die manier een aanhangsel van bedoeld certificaat. Voor de in het eerste lid, 2°, bedoelde installaties is de oorspronkelijk uitgevoerde warmtekrachtkoppelingsaudit niet meer geldig in de hierboven vermelde gevallen en er wordt een nieuwe audit uitgevoerd en bij de CWaPE opnieuw ingediend.

Wanneer de producent huurder is van een gebouw uitgerust met eenheden van een productielocatie zonder er de eigenaar van te zijn, wordt het recht op het verkrijgen van de groene certificaten naast de andere voorwaarden opgelegd bij of krachtens het decreet of dit besluit onderworpen aan de kennisgeving van een afschrift van zijn huurcontract aan de CWaPE. Behoudens met redenen omklede technische eis mag geen verandering van het aansluitingspunt tijdens de huur gebeuren om in aanmerking te komen voor de in dit besluit bedoelde steun.".

Art. 7.In hoofdstuk 4, afdeling 1bis, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 15noniess, luidend als volgt: "

Art. 15noniess.§ 1. In afwijking van artikel 15, § 1 en § 1bis, wordt het recht op het verkrijgen van de groene certificaten voor de installaties voor elektriciteitsproductie uit vaste biomassa waarvan het elektrisch ontwikkelbaar nettovermogen hoger is dan 20 MW, op twintig jaar beperkt en wordt het onderworpen aan de voorafgaande aanwijzing van de kandidaat die een project als geslaagde heeft ingediend.

Een project mag slechts betrekking hebben op nieuwe installaties die nooit in dienst zijn gesteld; elke van die installaties moet een ontwikkelbaar elektrisch nettovermogen hoger dan 20 MW hebben, moet, op basis van de energie-inhoud, meer dan 90 % van vaste, hernieuwbare en duurzame biomassa valoriseren en een percentage koolstofdioxidebesparing van meer dan 75 % bereiken. Deze installaties kunnen op meerdere afzonderlijke sites voor de productie van groene elektriciteit gelegen zijn.

Een project garandeert een jaarlijkse nettoproductie van elektriciteit uit vaste, hernieuwbare en duurzame biomassa, overeenstemmend met minimum 50 % van de productie van voorbehouden bijkomende elektriciteit voor het biomassakanaal van meer dan 20 MW dat in bijlage 4 voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Het rendabiliteitsniveau van elke installatie dat overeenkomstig de in artikel 15, § 1bis, lid 17 bedoelde methodologie wordt berekend, mag niet hoger zijn dan het referentie-rendabiliteitsniveau bepaald in bijlage 7 voor het biomassakanaal van meer dan 20 MW. Voor de aanwijzing van de geslaagde krijgt een project een advies van het transversaal comité van de biomassa, dat overeenkomstig artikel 19octies wordt uitgebracht.

De indienststelling van de installaties gebeurt uiterlijk op 1 januari 2024.

De Minister wordt ermee belast de projectoproep te lanceren via de bekendmaking van een bestek, waarvan de voorwaarden betrekking hebben op met name: 1° de beschrijving van het doel van de oproep;2° de volledige lijst van de uitsluitings-, selectie- en toekenningscriteria en voor deze laatsten, hun eventuele weging alsook de volledige lijst van de aanwijzingen en van de stukken die de kandidaten moeten overmaken voor de beoordeling van deze criteria;3° de modaliteiten voor de zending van de kandidatuurdossiers voor de projectoproep;4° het verloop en het indicatief tijdschema van de stappen van de procedure;5° de straffen in geval van inbreuken van de geslaagde van de verbintenissen genomen in het kader van zijn kandidatuurdossier en van de verplichtingen die hem is opgelegd krachtens dit besluit. De CWaPE brengt de Minister een advies over elk projet uit binnen een termijn van 90 kalenderdagen te rekenen van de ontvangst ervan. Dat advies heeft betrekking op de uitsluitings-, selectie- en toekenningscriteria waarvoor de CWaPE bevoegd is.

Aan het einde van de projectoproep wijst de Regering de enige geslaagde aan. Alleen de geslaagde kan de groene certificaten van de enveloppe bepaald in bijlage 8 voor het biomassakanaal met een vermogen hoger dan 20 MW voorbehouden.

De geslaagde stelt een zekerheid binnen dertig dagen na zijn aanwijzing. De zekerheid wordt bepaald op 5 % van het aantal groene certificaten overeenstemmend met de hoeveelheid die het voorwerp moet uitmaken van het voorbehouden in de jaarlijkse enveloppe bepaald in bijlage 8 vermenigvuldigd met het bedrag van de gegarandeerde prijs van het groene certificaat op het moment van de aanwijzing van de geslaagde.

Wanneer de zekerheid wordt gesteld, worden de groene certificaten van de enveloppe bepaald in bijlage 8 voor het biomassakanaal met een vermogen hoger dan 20 MW voor de geslaagde voorbehouden ten belope van de overwogen productie van het project van de geslaagde.

Wanneer de geslaagde de zekerheid niet binnen dertig dagen stelt, wordt hij bij aangetekende brief aangemaand door het Bestuur. Wanneer hij de zekerheid binnen een laatste termijn van vijftien dagen die ingaat op de datum van ontvangst van de aangetekende brief stelt, wordt het besluit tot aanwijzing van de als geslaagde weerhouden kandidaat uitgesteld of nietig verklaard.

De laatste werkdag van elk kwartaal gaat het Bestuur het werkelijke bedrag van de zekerheid na. Indien dit bedrag lager is dan het bedrag bedoeld in lid 9 stelt het Bestuur de CWaPE zo spoedig mogelijk in kennis daarvan opdat ze de toekenning van groene certificaten schorst totdat dit bedrag wordt bereikt.

De zekerheid wordt door het Bestuur vrijgegeven zodra de duur van de toekenning van de groene certificaten verstrijkt. § 2. De geslaagde kan vanaf 1 januari 2022 of vanaf de datum van indienststelling van de installatie, indien ze van na 1 januari 2022 dateert, groene certificaten verkrijgen. Het maximum aantal groene certificaten dat aan dit project wordt toegekend, wordt in het besluit tot aanwijzing van de geslaagde bepaald. Dat aantal is kleiner dan of gelijk aan het aantal bepaald in bijlage 8 voor het biomassakanaal met een vermogen hoger dan 20 MW. Als een producent zich niet houdt aan de vaste datum die hij in zijn kandidatuur voor de projectoproep heeft voorgesteld, wordt de in § 1 bedoelde termijn van toekenning van groene certificaten van rechtswege verminderd met de duur van de achterstand. Een dergelijke sanctie is niet toepasselijk als de achterstand aan externe oorzaken te wijten is. De beoordeling ervan wordt aan de Minister overgelaten.

Als de producent de installatie niet in dienst stelt, heft de Minister de zekerheid van rechtswege.

Als de producent ten gevolge van omstandigheden of feiten die rechtstreeks aan hem toe te schrijven zijn en waarvan de beoordeling aan de Minister wordt overgelaten, de doelstellingen van de elektriciteitproductie en warmtevalorisatie in voorkomend geval vastgesteld in zijn kandidatuurakte, niet naleeft, heft de Minister van rechtswege een boetebedrag op de zekerheid. Dit boetebedrag is gelijk aan 5 % van het verschil tussen de werkelijke elektriciteitsproductie en, in voorkomend geval, de warmtevalorisatie en de in de kandidatuurakte gegarandeerde productie uitgedrukt in MWh, vermenigvuldigd met het bedrag van de gegarandeerde prijs van het groene certificaat op het moment van de aanwijzing van de geslaagde. § 3. De producent geeft het Bestuur en de CWaPE elk ogenbljk kennis van de eventuele wijzigingen die in zijn dossier aangebracht worden. § 4. Voor elke productielocatie die aan het einde van de projectoproep is weerhouden, wordt het door de CWaPE aantal toegekende groene certificaten berekend als volgt : toegekende groene certificaten = Eenp x tCV met tCV = min (tCv_kandidatuur; tCV_berekend) De berekening bedoeld in het vorige lid wordt gemaakt als volgt : 1° Eenp = geproduceerde netto-elektriciteit uitgedrukt in MWu;2° tCV = toekenningspercentage van groene certificaten uitgedrukt in CV/MWh;3° tCV_kandidatuur = waarde van het toekenningspercentage zoals blijkt uit de kandidatuurakte;4° tCV_berekend = min (Plafond;kCO2 x kECO x µbio); 5° Plafond = het plafond vastgesteld bij artikel 38, § 6, van het decreet;2° kCO2 = coëfficiënt van de reële CO2-prestatie berekend overeenkomstig de meetcode voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en/of warmtekrachtkoppeling bepaald in artikel 9 van dit besluit;7° kECO = economische coëfficiënt die voor de installatie door de Regering weerhouden is na advies van de CWaPE bepaald in artikel 15noniess, § 1, over de coëfficiënt voorgesteld door de geslaagde in zijn kandidatuurakte;8° µbio = correctiecoëfficiënt die jaarlijks door de CWaPE in overleg met het Bestuur wordt geëvalueerd met het oog op het handhaven voor die installatie van het in bijlage 7 bepaalde referentie-rentabiliteisniveau voor het vaste biomassakanaal van meer dan 20 MW naar gelang met name van de reële ontwikkeling van de elektriciteitsprijs, van de labels van garantie van oorsprong, van de biomassa en van de groene certificaten. § 5. Voor elke productielocatie die aan het einde van de projectoproep in de vormen bepaald in artikel 19 wordt weerhouden, schorst de CWaPE de toekenning van de groene certificaten wanneer ze, met name op basis van de krachtens artikel 13 overgemaakte telgegevens van de productielocatie of van de gegevens voortvloeiend uit krachtens artikel 8, tweede lid, verrichte controles of van de gegevens betreffende de eventuele wijzigingen bedoeld in § 3, vaststelt dat de volgende voorwaarden niet meer vervuld worden: 1° het ontwikkelbaar elektrisch nettovermogen is hoger dan 20 MW;2° het percentage primaire energie uit vaste, hernieuwbare en duurzame biomassa is hoger dan 90 % ;3° het percentage koolstofdioxidebesparing is hoger dan 75 % ;4° de gevaloriseerde hulpbronnen van biomassa voldoen aan de voorwaarden bepaald in het advies uitgebracht door het transversaal comité van de biomassa over het project van de geslaagde of over de in § 3 bedoelde wijzigingen; 5° de voorwaarden bepaald in de meetcode vermeld in artikel 9 van dit besluit worden vervuld."

Art. 8.Hoofdstuk 4, afdeling 1bis, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 17/8, luidend als volgt: "

Art. 17/8.De producent van groene elektriciteit die de vaste biomassa als brandstof in een productie-installatie met een ontwikkelbaar elektrisch nettovermogen hoger dan 20 MW gebruikt, bewijst aan de CWaPE dat de gebruikte vaste biomassa het mogelijk maakt de modaliteiten van de controle op de duurzaamheid en het hernieuwbare karakter vastgesteld door de Minister in de in artikel 9 van dit besluit vermelde meetcode na te leven." Art 9. Artikel 19bis, § 6, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014201508 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014201509 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015, wordt aangevuld met een punt 6°: "6° een verklaring op erewoord medeondertekend door de installateur en de vertegenwoordiger van de verdeler of de fabrikant, waaruit blijkt dat de fotovoltaïsche panelen in het Waalse Gewest of ergens anders nooit in dienst zijn geweest." Art 10. Artikel 25, § 5, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008200285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen ter bevordering van elektriciteitopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008200320 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 met betrekking tot de hypotheekleningen en de huurtegemoetkoming van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" sluiten en bij het besluit van 3 april 2014, wordt aangevuld met twee leden, luidend als volgt : "Voor elke levering op grond waarvan het aantal groene certificaten die overeenkomstig deze paragraaf overgemaakt moeten worden, verminderd kan worden, moet de betrokken leverancier een aantal groene certificaten die met minstens 15 % van het quotum groene certificaten opgelegd voor die levering bij § 3 van dit artikel overeenstemmen, aan de CWaPE teruggeven. De houder van een beperkte vergunning om zijn eigen levering te verzekeren, moeten de netbeheerder en de conventionele zelfproducenten die in aanmerking komen voor een vermindering van het aantal over te maken groene certificaten, moeten een aantal groene certificaten die met minstens 15 % van het quotum groene certificaten opgelegd voor die levering bij § 3 van dit artikel overeenstemmen, aan de CWaPE gedeeltelijk teruggeven.

De CWaPE moet jaarlijks nagaan of de betrokken belastingplichtigen op basis van hun toestand op 31 december van het jaar N hun verplichting tot teruggave van groene certificaten, die bedoeld is in het vorige lid, naleven. Bij niet-naleving van die verplichting tot teruggave worden de betrokken leveranciers, netbeheerders, houders van een beperkte vergunning om hun eigen levering te verzekeren of conventionele zelfproducenten, zoals voor het geheel van hun in dit artikel bedoelde verplichting tot teruggave van de groene certificaten, onderworpen aan de toepassing van artikel 30 van dit besluit voor elk ontbrekend groen certificaat en moeten ze voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit artikel 30 voor uiterlijk 31 maart van het jaar N+2.

De kostenverminderingen, met inbegrip van de verplichting tot teruggave en de eventuele toepassing van artikel 30 van dit besluit, die resulteren uit de bepalingen van deze paragraaf worden rechtstreeks afgewenteld op elke eindafnemer of conventionele zelfproducent die ze teweeggebracht heeft."

Art. 11.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 juni 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van de Plaatselijke Besturen, de Stad, Huisvesting en Energie, P. FURLAN

^