Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 03 april 2014
gepubliceerd op 20 mei 2014

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014203206
pub.
20/05/2014
prom.
03/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/03/2014203206/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 APRIL 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, artikel 34, 4°, b), vervangen bij het decreet van 17 juli 2008, artikel 38, § 1, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007, artikel 38, § 6bis, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014 en artikel 39, § 1, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 juli 2011;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 1 maart 2012;

Gelet op het advies CD-12e07-CWaPE-380 van de « CWaPE » van 9 mei 2012;

Gelet op het advies Nr. 5-2012 van de "Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne" (Hoge raad voor steden, gemeenten en provincies van het Waalse Gewest) van 2 mei 2012;

Gelet op het advies A.1069 van de « Conseil économique et social de Wallonie » (Sociaal-economische raad van Wallonië) van 7 mei 2012;

Gelet op het advies CWEDD/12/AV.524 van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable" (Waalse milieuraad voor duurzame ontwikkeling) van 8 mei 2012;

Gelet op het advies nr. 55.203/4 van de Raad van State, gegeven op 26 februari 2014, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister die voor het energiebeleid bevoegd is;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Bepalingen tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

Artikel 1.Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en uit warmtekrachtkoppeling, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 2009, wordt aangevuld met een punt 11°, luidend als volgt: « 11°bis « Administratie » : het Departement Energie en Duurzaam Gebouw van het Operationeel directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst; ».

Art. 2.In artikel 10 van hetzelfde besluit, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/07/2010 pub. 11/08/2010 numac 2010204249 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 15/07/2010 pub. 30/07/2010 numac 2010204005 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 15/07/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010027189 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van 15 juni 2010 betreffende de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de eerste zin van het eerste lid wordt aangevuld als volgt : « , en een overeenkomstig artikel 15, § 1bis, aan de Administratie overgemaakt technisch-financieel dossier met de volgende elementen : 1° een afschrift van alle documenten als bewijs van de globale prijs van de investeringen betreffende de productie-installatie;2° een afschrift van alle documenten betreffende de verschillende tegemoetkomingen ontvangen voor de uitvoering van de installatie, met name de steun tot investering;3° een financiële analyse tot bepaling van de productiekosten voor groene elektriciteit;4° een verklaring op erewoord waaruit blijkt dat de verstrekte informatie volledig is en voor echt verklaard werd;5° een afschrift van de verkregen milieuvergunning of eenmalige vergunning als het project eraan onderworpen is.»; 2° in de tweede zin van het eerste lid worden de woorden « Deze modaliteiten » vervangen door de woorden « De modaliteiten bepaald door de "CWaPE" »;3° de tweede zin van het eerste lid wordt het tweede lid en wordt ingevoegd tussen het eerste en het tweede lid, dat het derde lid wordt;4° in het tweede lid, dat het derde lid wordt, worden de woorden « In afwijking van het vorige lid » vervangen door de woorden « In afwijking van het eerste en het tweede lid »;

Art. 3.Artikel 13, § 1, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008200285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen ter bevordering van elektriciteitopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling sluiten, wordt aangevuld met de woorden « , desgevallend, na aanvaarding van het dossier door de Administratie overeenkomstig artikel 15, § 1bis. ».

Art. 4.Artikel 15 van hetzelfde besluit, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013027216 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 03/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013205743 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling sluiten, wordt aangevuld met een paragraaf 1bis, luidend als volgt : « § 1bis. In afwijking van paragraaf 1 wordt het recht op het verkrijgen van groene certificaten vanaf 1 juli 2014 voor andere productie-eenheden dan installaties voor de productie van elektriciteit d.m.v. fotovoltaïsche panelen met een nettovermogen lager dan 10 kW, beperkt tot tien of vijftien jaar langs het productiekanaal conform bijlage 5 en wordt het onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding door de administratie van het dossier betreffende de aanvraag van groene certificaten.

De producent bedoeld in het eerste lid die vanaf een gegeven jaar groene certificaten wenst te verkrijgen voor zijn productie-eenheid moet vooraf bij de Administratie een aanvraagdossier indienen dat de volgende elementen bevat : 1° het technisch-financieel dossier bedoeld in artikel 10, eerste lid;2° een kalender van de fasen die aan de inbedrijfstelling voorafgaan;3° een vaste datum op grond waarvan de eerste datum van toekenning van de groene certificaten bepaald kan worden;4° een lijst van de argumenten op grond waarvan de haalbaarheid van het project aangetoond wordt;5° een raming van het aantal groene certificaten waarop het project aanspraak zou kunnen maken.Voor de projecten waarvan het doel erin bestaat een bestaande installatie weer op niveau te brengen (repowering of retrofit), wordt een raming gestuurd van het aantal bijkomende groene certificaten ten opzichte van het aantal groene certificaten toegekend onder het stelsel van kracht voordat de installatie weer op niveau gebracht werd. Voor de bepaling van het aantal groene certificaten toegekend onder het stelsel van kracht voordat de installatie weer op niveau gebracht werd, gaat de producent uit van het jaarlijks gemiddelde van het aantal groene certificaten toegekend in de loop van de 3 laatste werkingsjaren.

Als het dossier bovenbedoelde elementen niet bevat, wordt het door de Administratie onontvankelijk verklaard.

De Administratie evalueert de ernst en de geloofwaardigheid van het aanvraagdossier op basis van de verschillende elementen bedoeld in het tweede lid. Na dat onderzoek bepaalt de Administratie of ze voor die aanvrager, naar gelang van de voor het gewenste jaar overeenkomstig bijlage 6 vastgelegde globale enveloppe van bijkomende groene certificaten en van de overeenkomstig lid 8 vastgelegde enveloppe van bijkomende groene certificaten voor dat kanaal, het recht kan openen op het verkrijgen van groene certificaten overeenkomstig het eerste lid. Binnen hetzelfde kanaal wordt voorrang verleend aan de aanvragers van wie de in het tweede lid, 3°, bedoelde datum de recentste is. Als het aantal bijkomende groene certificaten betreffende dat kanaal al bereikt is voor het gewenste jaar, wordt de aanvraag van groene certificaten voor die producent opgenomen op de wachtlijst met het oog op de opening op 1 september van het kalenderjaar van de enveloppe van groene certificaten interkanalen, zonder beperking van de toekenningsduur bedoeld in het eerste lid. Overeenkomstig het negende lid, wordt de aanvraag van groene certificaten voor die producent, als de flexibiliteit van 15 % bedoeld in dat lid bereikt is voor het gewenste jaar, opgenomen op de wachtlijst van de enveloppe van groene certificaten van het volgende kalenderjaar wat dat kanaal betreft, zonder beperking van de toekenningsduur bedoeld in het eerste lid. Die beslissing wordt binnen 45 dagen meegedeeld aan de « CWaPE » en aan de producent die een aanvraagdossier heeft ingediend overeenkomstig het tweede lid.

De producent geeft de Administratie elk ogenblijk kennis van de eventuele wijzigingen die in zijn dossier aangebracht worden.

Als een producent zich niet houdt aan de vaste datum die hij overeenkomstig het tweede lid, 3°, voorstelt, wordt de in het eerste lid bedoelde termijn van toekenning van groene certificaten van rechtswege verminderd met de duur van de achterstand. Een dergelijke sanctie is echter niet toepasselijk als de achterstand aan externe oorzaken te wijten is. De beoordeling van die oorzaken wordt aan de Administratie overgelaten.

De globale jaarlijkse enveloppe van bijkomende groene certificaten wordt door de Regering bepaald op voorstel van de Minister. Die enveloppe wordt vastgelegd op basis van de quota bedoeld in artikel 25, § 3, om onrechtstreeks en geleidelijk te komen tot een bijdrage van 8.000 GWu hernieuwbare elektriciteit geproduceerd in Wallonië tegen 2020 volgens een indicatieve verdeling onder kanalen zoals verduidelijkt in bijlage 4, waarbij een terugkeer naar evenwicht op de markt van de groene certificaten beoogd wordt. Voor de jaren 2014 tot 2016 ligt de jaarlijkse enveloppe van bijkomende groene certificaten vast in bijlage 6. In geval van verlaging van het volume van groene certificaten toegekend aan bestaande installaties, als gevolg van de door de « CWaPE » vastgestelde definitieve stopzetting van één of meer installaties, kan de Administratie overgaan tot de toevoeging van het volume van groene certificaten dat overeenstemt met de enveloppen per kanaal bedoeld in het achtste lid. Die toevoeging mag in geen geval aanleiding geven tot een verhoging van het volume van groene certificaten boven 3,5 miljoen en de globale enveloppe bedoeld in bijlage 6. Dat volume wordt onder de kanalen verdeeld naar rato van de in bijlage 8 bedoelde enveloppen van bijkomende certificaten.

Met inachtneming van de globale jaarlijkse enveloppe bedoeld in bijlage 6, worden de enveloppen van bijkomende groene certificaten per kanaal na advies van de « CWaPE » door de Regering vastgelegd naar gelang van het percentage van toekenning van groene certificaten en zodat gestreefd wordt naar het traject per kanaal zoals bedoeld in bijlage 4. Voor de periode 2014-2016 liggen de enveloppen van bijkomende groene certificaten per kanaal in bijlage 8 vast.

Op de eerste dag van elk kwartaal publiceert de Administratie op haar site het aantal aanvraagdossiers waarvoor het recht op het verkrijgen van groene certificaten geopend werd, de hoeveelheid per kanaal en per jaar geschatte groene certificaten die het voorwerp van een reservatie hebben uitgemaakt, het volume van groene certificaten die per kanaal als overblijvend geschat worden ten opzichte van de enveloppen die in bijlage 8 vastliggen alsook het volume van groene certificaten opgenomen op de wachtlijst. Op dezelfde datum voert de Administratie controle op de opvolging van de indicatieve trajecten bedoeld in bijlage 4. De groene certificaten van de enveloppen van per kanaal bijkomende groene certificaten die nog niet het voorwerp zijn geweest van een reservatie voor het lopende jaar worden jaarlijks op 1 september door de Administratie overgedragen naar een enveloppe van groene certificaten interkanalen. Op die basis opent de Administratie het recht op groene certificaten voor de projecten opgenomen op de wachtlijst van de enveloppe van groene certificaten interkanalen, met inachneming van de rang ervan, overeenkomstig het vierde lid. Het volume van groene certificaten van een kanaal dat in aanmerking komt voor die overdracht naar de enveloppe van groene certificaten interkanalen mag niet hoger zijn dan 15 percent van de in lid 8 bedoelde enveloppe van bijkomende groene certificaten van dat kanaal.

Om de drie jaar wordt naast de evaluatie van de quota's bedoeld in artikel 25, §§ 3 en 4, door de Regering een evaluatie gemaakt van de trajecten per kanaal, op basis van een rapport van de "CWaPE" en van de Administratie. Die evaluatie slaat op de vastgestelde en verwachte evolutie van wat elk kanaal kan produceren, ten opzichte van de in bijlage 4 bedoelde indicatieve verdeling onder kanalen, alsook op de vastgestelde en verwachte evolutie op de markt van de groene certificaten, rekening houdend met het mechanisme inzake evaluatie van de quota's bedoeld in artikel 25, §§ 3 en 4. De Regering bepaalt de trajecten per kanaal zodat voortdurend een periode van 8 jaar gedekt wordt. De in bijlage 4 bedoelde trajecten per kanaal worden desgevallend aangepast door de Regering.

Voor elk betrokken kanaal voor de productie van groene elektriciteit wordt het aantal toegekende groene certificaten berekend als volgt : toegekende groene certificaten = Eenp x kCO2 x kECO De berekening bedoeld in het elfde lid wordt gemaakt als volgt : 1° Eenp = geproduceerde netto-elektriciteit uitgedrukt in MWu;2° kCO2 = coëfficiënt van de reële CO2-prestatie van het overwogen project, berekend overeenkomstig het ministerieel besluit van 12 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007027045 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures en de meetcode voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en/of warmtekrachtkoppeling sluiten tot bepaling van de procedures en de meetcode voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en/of warmtekrachtkoppeling;3° kECO = economische coëfficiënt per kanaal van toepassing over 10 of 15 jaar, vastgelegd door de « CWaPE » in samenspraak met de Administratie, om een referentie-rendabiliteitsniveau te waarborgen zoals bepaald in bijlage 7 bij dit besluit;4° het resultaat van het product van "kCO2 x kECO" mag niet hoger zijn dan het maximum vastgelegd bij artikel 38, § 6bis, van het decreet. Voor het geheel van de groene stroomkanalen kan de Regering voorzien in maximale toekenningspecentages, waarbij het maximum bedoeld in artikel 38, § 6bis, van het decreet niet overschreden mag worden.

In afwijking van het elfde lid, wordt voor de kanalen van door waterkracht opgewekte elektriciteit, van elektriciteit geproduceerd d.m.v. fotovoltaïsche panelen met een netto-vermogen boven 11 kW en d.m.v. windmolens een coëfficiënt «  » tot rechtzetting van het toekenningspercentage waarmee het percentage van toekenning van groene certificaten gemoduleerd kan worden naar gelang van het prijzenniveau van de elektriciteitsmarkt ENDEX, toegepast als volgt toegekende groene certificaten = Eenp x kCO2 x kECO De correctiecoëfficiënt « rho » is gelijk aan 1 gedurende de drie eerste jaren. In samenspraak met de Administratie evalueert de « CWaPE » om de drie jaar, te rekenen van de eerste dag van toekenning van de groene certificaten voor een betrokken project, het toekenningspercentage door toepassing van de correctiecoëfficiënt « rho ». Het percentage van toekenning van groene certificaten wordt aangepast met het oog op de handhaving van een steunniveau dat overeenstemt met het referentie-steunniveau dat voor het kanaal gold op het moment van de beslissing tot toekenning voor de 3 volgende jaren, als de reële evolutie van de prijzen van de elektriciteit ENDEX met 10 % naar boven of naar beneden afgeweken is ten opzichte van de aanvankelijk in aanmerking genomen parameters inzake prijzenevolutie.

Tijdens de gezamenlijke periode van toekenning van groene certificaten worden de energetische rendementen van de moderne referentie-installaties gehandhaafd op het niveau van de waarden die van kracht zijn wanneer de eerste groene certificaten aan de betrokken productie-eenheid toegekend worden.

Om de twee jaar herziet de « CWaPE », in samenspraak met de Administratie, de coëfficiënten kECO die toepasselijk zijn op de nieuwe projecten, met uitzondering van de coëfficiënt kECO van het fotovoltaïsche kanaal en de verhoging bedoeld in artikel 15quater, derde lid, die om de zes maanden herzien worden. Bij wijze van uitzondering kan de « CWaPE », in samenspraak met de Administratie, voor nieuwe projecten en na goedkeuring door de Regering, tussen twee boekjaren de coëfficiënt kECO voor één van de kanalen herzien als ze een bijzonder sterke evolutie van een parameter vaststelt waardoor de referentie-rendabiliteit zoals omschreven in bijlage 7 ongunstig beïnvloed wordt.

Voor de berekening van de kECO bedoeld in het twaalfde lid, 3°, legt de « CWaPE », in samenspraak met de Administratie, een methodologie voor aan de Regering, die ze goedkeurt en desgevallend aanpast. De methodologie houdt rekening met de technische, economische en financiële parameters betreffende de volgende variabelen : 1° technische variabelen van de kanalen : afschrijvingsduur, netto elektrisch en/of thermisch rendement, gebruiksduur, aandeel autoconsumptie van de elektriciteit;2° variabelen betreffende de kosten : in aanmerking komende investeringskosten, brandstofkosten, jaarlijkse kosten inzake verrichting en onderhoud in percentage van de investering, ontmantelingskosten, fiscale lasten, met name de effectieve gemiddelde belasting op de vennootschappen zoals bekendgemaakt door de Hoge raad van Financiën;3° variabelen betreffende de verwachte inkomsten : a) referentie elektriciteitsprijs: jaarlijkse gemiddelde forward prijs ENDEX gedurende de eerste twee jaren, vervolgens trendprijs voor de volgende jaren volgens de referentiebronnen;b) eventuele bijkomende steun. De nieuwe coëfficiënten kECO die resulteren uit de herzieningsprocedure bedoeld in lid 18 worden uiterlijk drie maanden voor hun inwerkingtreding bekendgemaakt.

Voor een gegeven productie-eenheid is de toepasselijke steunregeling degene die van kracht is op het tijdstip van de overlegging van het in lid 2 bedoelde dossier betreffende de aanvraag van groene certificaten. ».

Art. 5.In hetzelfde besluit worden tussen artikel 15quinquies en artikel 16 twee artikelen ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 15sexies.In afwijking van artikel 15, § 1bis, kan de coëfficiënt kECO voor hydro-elektrische installaties op basis van een dossier verhoogd worden met maximum 1,5 groene certificaat per geproduceeerde MWu, onverminderd artikel 38, § 6bis, van het decreet, als hij de referentie-rendabiliteit niet kan garanderen zoals vastgelegd in bijlage 7 bij dit besluit.

Daartoe richt de betrokken producent een gemotiveerde aanvraag aan de Administratie en aan de « CWaPE », tegelijkertijd met de indiening van zijn in artikel 15, § 1bis, tweede lid, bedoelde dossier m.b.t. de aanvraag van groene certificaten.

De « CWaPE » stelt, in samenspraak met de Administratie, een alternatieve coëfficiënt kECO voor waarmee de in bijlage 7 van dit besluit vastgelegde referentie-rendabiliteit bereikt kan worden.

Art. 15septies.In afwijking van artikel 15, § 1bis, kan de coëfficiënt kECO voor windinstallaties met een vermogen van 100 kW of minder op basis van een dossier verhoogd worden met maximum 0,3 groen certificaat per geproduceeerde MWu, onverminderd artikel 38, § 6bis, van het decreet, als hij de referentie-rendabiliteit niet kan garanderen zoals vastgelegd in bijlage 7 bij dit besluit.

Daartoe richt de betrokken producent een gemotiveerde aanvraag aan de Administratie en aan de « CWaPE », tegelijkertijd met de indiening van zijn in artikel 15, § 1bis, tweede lid, bedoelde dossier m.b.t. de aanvraag van groene certificaten.

De « CWaPE » stelt, in samenspraak met de Administratie, een alternatieve coëfficiënt kECO voor waarmee de in bijlage 7 van dit besluit vastgelegde referentie-rendabiliteit bereikt kan worden binnen de grens bedoeld in het eerste lid.

Art. 15octies.§ 1er. In afwijking van artikel 15, § 1bis, kan de coëfficiënt kECO voor installaties die elektriciteit produceren vanaf de biomethanisering van landbouwproducten of dierlijke vetten op basis van een dossier verhoogd worden om het in bijlage 7 bij dit besluit vastgelegde referentie-rendabiliteitsniveau te bereiken, onverminderd artikel 38, § 6, van het decreet.

Daartoe richt de betrokken producent een gemotiveerde aanvraag aan de Administratie en aan de « CWaPE », tegelijkertijd met de indiening van zijn in artikel 15, § 1bis, tweede lid, bedoelde dossier m.b.t. de aanvraag van groene certificaten.

Als de « CWaPE » een verschil van meer dan 1 percent vaststelt tussen de rendabiliteit verkregen door het project op basis van de technisch-economische parameters van de installatie en de referentie-rendabiliteit bedoeld in bijlage 7, legt ze in samenspraak met de Administratie, een alternatieve coëfficiënt kECO vast waarmee de in bijlage 7 bij dit besluit vastgelegde referentie-rendabiliteit bereikt kan worden. § 2. De producenten van elektriciteit d.m.v. installaties voor biomethanisatie in de landbouw die op 1 mei 2014 in het genot waren van groene certificaten op basis van het stelsel van de groene certificaten dat voorheen toepasselijk was, kunnen, onder voorbehoud van het tweede lid, een dossier aan de « CWaPE » richten om in aanmerking te komen voor een coëfficiënt kECO die overeenstemt met de referentie-rendabiliteit bedoeld in bijlage 7.

Om in aanmerking te komen moeten de in het eerste lid bedoelde producenten hun dossier voor 1 december 2014 indienen en aantonen dat ze de referentie-rendabiliteit niet bereiken ten opzichte van de steunregeling die ze genieten.

Als de « CWaPE » vaststelt dat de rendabiliteit van de installatie bedoeld in het tweede lid niet volstaat, stemt ze in met de verandering van het stelsel tot toekenning van groene certificaten en bepaalt ze de nieuwe coëfficiënt kECO voor het saldo van de nog te lopen jaren waarin groene certificaten toegekend worden, onverminderd artikel 38, § 6, van het decreet, waarbij dit laatste toepasselijk is op het tijdstip van de overlegging van het dossier bedoeld in het eerste en het tweede lid.

De « CWaPE » geeft de producent en de Administratie kennis van haar beslissing binnen 45 dagen na ontvangst van het dossier bedoeld in het tweede lid. De nieuwe coëfficiënt kECO vastgelegd door de « CWaPE », overeenkomstig het derde lid, heeft uitwerking de dag nadat de « CWaPE » haar beslissing heeft meegedeeld.

De « CWaPE » bepaalt voor 1 juni 2014 de modaliteiten en de in het eerste lid bedoelde procedure tot indiening van de dossiers. ».

Art. 6.In artikel 25 van hetzelfde besluit, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012205454 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf, eerste lid, wordt het woord « en » tussen de woorden « de leveranciers » en « de netbeheerders » vervangen door een komma « , »;de woorden « , de houders van een beperkte leveringsvergunning om hun eigen levering te waarborgen en de conventionele zelfproducenten » worden ingevoegd tussen de woorden « netbeheerders » en « een aantal groene certificaten » en de woorden « of de hoeveelheid elektriciteit zelf verbruikt in de loop van het in overweging genomen kwartaal » worden ingevoegd tussen de woorden « verricht in het Waalse Gewest in de loop van het in overweging genomen kwartaal » en de woorden « . De "CWaPE" neemt het gegeven aantal groene certificaten op »; 2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord « en » tussen de woorden « de leveranciers » en « de netbeheerders » vervangen door een komma « , », en worden de woorden « houders van een beperkte leveringsvergunning om hun eigen levering te waarborgen en de conventionele zelfproducenten » ingevoegd tussen de woorden « netbeheerders » en de woorden « een aantal groene certificaten »;3° in paragraaf 2, 1°, worden de woorden « op grond van de elektriciteit die hij voor eigen gebruik verbruikt en op grond van de elektriciteit » ingevoegd tussen de woorden « voor de leverancier, op grond van de elektriciteit » en de woorden « die hij levert »;4° paragraaf 2 wordt aangevuld met een punt 4°, luidend als volgt : « 4° voor de conventionele zelfproducent, op basis van de elektriciteit die hij zelf produceert voor eigen gebruik.»; 5° in paragraaf 3 worden de woorden « 26,7 % tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 » en « 30,4 % tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 » vervangen door de woorden « 27,7 % tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 » en « 31,4 % tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 »;6° in paragraaf 4, derde lid, worden de woorden « in bijlage 4 bij dit besluit » ingevoegd tussen de woorden « die ze » en « bepaald zal hebben inzake warmte geproduceerd vanaf hernieuwbare bronnen »;7° in paragraaf 5 wordt tussen het eerste en het tweede lid volgend lid ingevoegd : « Als een conventionele zelfproducent die minimum 1,25 GWu per kwartaal produceert rechtstreeks of via een federatie een overeenkomst met het Waalse Gewest heeft gesloten om zijn energetische efficiëntie op korte, middellange en lange termijn te verbeteren, kan hij in aanmerking komen voor een vermindering van het aantal groene certificaten dat overeenkomstig de paragrafen 1 tot 3 aan de « CWaPE » overgemaakt moeten worden.»; 8° in het tweede lid van paragraaf 5, dat het derde lid wordt, wordt het woord « bovengenoemde » geschrapt en worden de woorden « of de conventionele zelfproducent bedoeld in het eerste en het tweede lid » ingevoegd tussen de woorden « afnemer » en « de in punt 1 bedoelde overeenkomst »;9° het derde lid van paragraaf 5, dat het vierde lid wordt, wordt vervangen als volgt : « De vermindering van het aantal groene certificaten bedoeld in het eerste en het tweede lid stemt overeen met een quotavermindering volgens de onderstaande formules, toegepast op de ondernemingen die een geografische en technische entiteit vormen in de zin van de vakovereenkomsten : 1° voor het gedeelte van het driemaandelijkse elektriciteitsverbruik van 0 tot en met 5 GWu, toepassing van 75 % van het jaarlijkse quotum bedoeld in paragraaf 3;2° voor het gedeelte van het driemaandelijkse elektriciteitsverbruik van 5 tot en met 25 GWu, toepassing van 50 % van het jaarlijkse quotum bedoeld in paragraaf 3;3° voor het gedeelte van het driemaandelijkse elektriciteitsverbruik van 25 tot en met 75 GWu, toepassing van 15 % van het jaarlijkse quotum bedoeld in paragraaf 3;2° voor het gedeelte van het driemaandelijkse elektriciteitsverbruik boven 75 GWu, toepassing van 10 % van het jaarlijkse quotum bedoeld in paragraaf 3;»; 10° in paragraaf 5, vijfde lid, dat het zesde lid geworden is, worden de woorden « zoals bedoeld in het eerste lid, punt 2, » geschrapt;11° in paragraaf 5, zesde lid, dat het zevende lid geworden is, worden de woorden « zoals bedoeld in het eerste lid, punt 1 » geschrapt;12° in paragraaf 5 wordt tussen het zesde en het zevende lid, die het zevende en het achtste lid worden, volgend lid ingevoegd : « Om de vermindering te genieten bezorgt de conventionele zelfproducent bedoeld in het tweede lid de « CWaPE » voor het einde van de tweede maand die volgt op een afgelopen kwartaal bij gewone post de gegevens betreffende het volume elektriciteit dat hij zelf voor eigen gebruik geproduceerd heeft alsook het in overweging genomen jaar.De « CWaPE » bepaalt de modaliteiten voor de overdracht van die gegevens en voor de controle erop. »; 13° in paragraaf 5, zevende lid, dat het negende lid wordt, worden de woorden « of conventionele zelfproducent » ingevoegd tussen de woorden « op elke eindafnemer » en « die ze teweeggebracht heeft »;14° in paragraaf 5 wordt het laatste lid vervangen als volgt : « De verbruiken van de leverancier in de pomp-/turbinecentrales die overeenstemmen met de elektrische energie opgenomen door de oppomphandeling worden niet beschouwd als eigen gebruik van de leverancier zoals bedoeld in paragraaf 2, 1°.»; 15° in hetzelfde artikel wordt een paragraaf 6 ingevoegd, luidend als volgt : « § 6.De afnemers beschermd krachtens artikel 33, 2° en 3°, van het decreet worden vrijgesteld van de quota's van het lopende jaar.

Als de levering aan de beschermde afnemers bedoeld in het eerste lid door een netbeheerder verricht wordt, worden de kostenverminderingen die uit deze paragraaf resulteren rechtstreeks afgewenteld op de residentiële eindafnemers van de netbeheerders die die beschermde afnemers bevoorraden.

Als de levering aan de beschermde afnemers bedoeld in het eerste lid door een leverancier verricht wordt, worden de kostenverminderingen die uit deze paragraaf resulteren rechtstreeks afgewenteld op elke beschermde afnemer die ze teweeggebracht heeft. ».

Art. 7.In artikel 30 van hetzelfde besluit, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008200285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen ter bevordering van elektriciteitopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het woord « en » tussen de woorden « de leveranciers » en « netbeheerders » vervangen door een komma « , » en wordt de zin aangevuld met de woorden « houders van een beperkte leveringsvergunning om hun eigen levering te waarborgen en conventionele zelfproducenten.»; 2° in het derde lid wordt het woord « of » tussen de woorden « de leverancier » en « distributienetbeheerder » vervangen door een komma « , », en worden de woorden « houder van een beperkte leveringsvergunning om hun eigen levering te waarborgen of conventionele zelfproducent » ingevoegd na het woord « distributienetbeheerder ».

Art. 8.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met de bijlagen 4, 5, 6, 7 en 8, luidend als volgt :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK II. - Bepaling tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

Art. 9.In artikel 6, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling worden de woorden « of aan de overlegging van een bewijs van aanvraag tot inschrijving voor een certificerende opleiding in een door het Waalse Gewest erkend opleidingscentrum » ingevoegd tussen de woorden « door het Waalse Gewest » en « en aan de voorwaarde bedoeld in artikel 19bis ». HOOFDSTUK III. - Overgangs-, inwerkingtredings- en slotbepaling

Art. 10.Dit besluit is niet van toepassing op de productie-eenheden die aan een milieuvergunning of een eenmalige vergunning onderworpen worden en een definitieve vergunning verkregen hebben op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, noch op de productie-eenheden waarvan de installatie het voowerp is van de RGIE-controle op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014, onder voorbehoud van het tweede lid.

Artikel 15, § 1bis, elfde tot dertiende lid, van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling, zoals ingevoegd bij artikel 4 van dit besluit, is vanaf 1 januari 2015 van toepassing op de fotovoltaïsche installaties met een vermogen van meer dan 10 Kw.

Art. 12.De Minister bevoegd voor het energiebeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 3 april 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^