Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 april 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014011225 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2014 type ministerieel besluit prom. 03/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de rijwielactiviteiten type ministerieel besluit prom. 03/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de sectorale beroepsbekwaamheid met betrekking tot de motorvoertuigenactiviteiten met een maximale massa tot 3,5 ton type ministerieel besluit prom. 03/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011260 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de intersectorale beroepsbekwaamheid met betrekking tot de motorvoertuigenactiviteiten type ministerieel besluit prom. 03/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de sectorale beroepsbekwaamheid met betrekking tot de motorvoertuigenactiviteiten met een maximale massa van meer dan 3,5 ton type ministerieel besluit prom. 03/04/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014018136 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot aanwijzing van de analyses waarvoor de nationale referentielaboratoria belast zijn met de controle van de kwaliteit van de diagnostische reagentia en tot vaststelling van de procedure voor die controle type ministerieel besluit prom. 03/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Zoneraden voor de Psycho-medisch-sociale Centra type ministerieel besluit prom. 03/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in landbouwkunde - finaliteit : landbouwkundige technieken en landbouwkundig beheer » gerangschikt op het niveau van het landbouwkundig hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 03/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014202419 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van het Departement internationaal Vlaanderen

decreet

type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 03/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type decreet prom. 03/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014029338 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029349 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen type decreet prom. 03/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014029356 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het kadersamenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het overleg tussen Franstaligen inzake gezondheidsbeleid en bijstand aan personen en de gemeenschappelijke beginselen die in deze aangelegenheden toepasselijk zijn type decreet prom. 03/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014029368 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het stelsel van normen inzake creatie en behoud van opties in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan type decreet prom. 03/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 24 maart 2006 betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014029372 bron ministerie van de franse gemeenschap 3 APRIL 2014 - Decreet tot wijziging van de organisatie van het hoger onderwijs voor sociale promotie type decreet prom. 03/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014029384 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de beeldende kunsten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de risicopreventie voor gezondheid op sportgebied type decreet prom. 03/04/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014029606 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de oprichting van een Commissie voor Beroepsregels en Ethiek

beschikking

type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014031275 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de Federale Overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031321 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie teneinde te waarborgen dat een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen ten minste twee kandidaten telt type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031322 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014031326 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031324 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek betreffende de controle van de verkiezingsuitgaven voor de gemeenteraadsverkiezingen type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014031323 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen en tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031325 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014031329 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, gedaan te Brussel op 17 december 2009 type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014031328 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Wapenhandelsverdrag, opgemaakt te New York op 2 april 2013 type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014031330 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Kaderovereenkomst inzake een Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, gedaan te Oelan Bator op 30 april 2013 type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014031327 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de co-existentie van genetisch gemodificeerde teelten met gangbare en biologische teelten type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014031331 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, ondertekend te Brussel op 12 juli 2006 type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014031334 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldorganisatie voor Dierengezondheid, ondertekend te Brussel, op 14 maart 2013 type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031333 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de strijdkrachten van de Verenigde Staten, ondertekend te Brussel op 13 juli 2012 type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014031332 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Islamitische Conferentie, ondertekend te Brussel op 4 februari 2011 type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014031335 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen, ondertekend te Brussel op 9 juli 2012 type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031336 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de gewestelijke statistiek type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031337 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeersteken type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031338 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie Gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031339 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende oprichting van een Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten binnen de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014027128 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Tige d'Eprave" te Eprave type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014027129 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Côte sous le Point de Vue de Chassepierre" te Chassepierre

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014029224 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014029339 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de leden van de Raad van bestuur van de universiteiten georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014029393 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029399 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor de jongeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de onthaalformatie binnen de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. - Ministerie van de Franse Gemeenschap voor het personeel overgeheveld van de Nationale Plantentuin van België type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029435 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Watermaal-Bosvoorde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Antoing type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Spa type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029448 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Saint-Ghislain type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Schaarbeek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Pont-à-Celles type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Rumes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029452 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Nijvel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029451 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Pepinster type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029453 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Mettet type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029456 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Jette type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029454 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Leuze-en-Hainaut type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029455 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Lasne type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029460 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Florenville type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029458 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek "Reseau public de Lecture de la Région hannutoise" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029457 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Jalhay type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029459 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Gembloux type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Edingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Evere type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Dour type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029461 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Fléron type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029466 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Bouillon type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/10/2014 numac 2014029465 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Chiny type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014029643 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, een erkenning voor het Centrum voor de validatie van competenties voor het Onderwijs voor sociale promotie Sambreville wordt toegekend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029644 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, van het referentiemodel voor de bekrachtiging van het beroep onthaalbediende type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014029642 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de vernieuwing van de erkenning voor het Centrum voor de validatie van competenties voor het Onderwijs voor sociale promotie Sambreville wordt toegekend

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/04/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014031341 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de handel in wild in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/04/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014031343 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 maart 2009 tot vaststelling van de procedure voor een alternatieve berekeningsmethode voor nieuwe gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014031364 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014031363 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van bepaalde bepalingen inzake de exploitatie en de controle van antennes die elektromagnetische golven uitzenden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/04/2014 pub. 17/07/2014 numac 2014031384 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014031342 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-werkzaamheden en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van verschillende bepalingen van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031512 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Groene Ruimten bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/04/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031622 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de tenuitvoerbrenging door bijzonder bestemmingsplan van het gebied van gewestelijk belang nr. 15 - Heizel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/04/2014 pub. 17/11/2014 numac 2014031914 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een subsidie van 17.870,00 EUR aan de VZW TAXISTOP voor het 1ste semester 2014

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202429 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de diensten met afzonderlijk beheer van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi " (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling) type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202437 bron waalse overheidsdienst 3 APRIL 2014 - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 november 2013 tot toekenning van een verlenging van de erkenning voor de centra voor de validering van de vaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202435 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren overgeplaatst worden naar de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeenschappelijke Openbare bestuursschool type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202438 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een verlenging van de erkenning voor het centrum voor de validering van de vaardigheden van het Onderwijs voor sociale promotie van Sambreville voor het beroep industriële plaatwerker type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202440 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een erkenning voor een centrum voor de validering van de vaardigheden van het Onderwijs voor sociale promotie van Sambreville voor het beroep PC technicus & Netwerken type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202447 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vastlegging van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014202495 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de "Société wallonne du Logement" type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014202762 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot erkenning en subsidiëring van de verenigingen zonder winstoogmerk en de vennootschappen met een sociaal oogmerk die actief zijn in de sector van het hergebruik en de voorbereiding op hergebruik type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014202932 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203205 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203206 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014203313 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende steunverlening aan de biologische landbouw en tot opheffing van het besluit van 24 april 2008 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 03/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen

erratum

type erratum prom. 03/04/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014029776 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de beeldende kunsten. - Erratum type erratum prom. 03/04/2014 pub. 11/12/2014 numac 2014032004 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie Gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven int1erregionaal samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. - Errata type erratum prom. 03/04/2014 pub. 27/11/2019 numac 2019015354 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit. - Erratum
^