Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 mei 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/05/2014 numac 2014018170 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Sectoraal comité van het Rijksregister Aanduiding van externe plaatsvervangende leden In de schoot van de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd door artikel 15 van de wet van 8 augustus 1983 een sectoraal comité v Het Comité is samengesteld uit : - Drie effectieve leden en drie plaatsvervangende leden die doo(...) type wet prom. -- pub. 20/05/2014 numac 2014018172 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Aanduiding van leden. - Statistisch toezichtscomité In de schoot van de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd door artikel 24 van de wet van 4 juli 1962 een statistisch toezichtscomité opgericht. Dit Sectoraal comité De beheerinstelling waarmee dit Sectoraal comité overeenkomstig de geldende wetgeving in contact st(...) type wet prom. 15/01/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1934 houdende reglement op de beoefening der tandheelkunde, inzake de reglementering van de toegang tot voor tandverzorging uitgeruste lokalen type wet prom. 10/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022196 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type wet prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2014 numac 2014000260 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 wordt met ingang van 1 april 2014, de heer SIDKI, Ahmed, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdi Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 wordt met ingang van 1 april 2014, de heer SRAN, Vran, (...) type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014002025 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014011323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende het commercialiseringsverbod van bepaalde financiële producten aan niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014011332 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 77decies van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/05/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014035494 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2013 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 27/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203157 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de mededelingsprocedures voor de instandhouding van kleine landschapselementen en van voor het merken van dode bomen, van biologisch waardevolle bomen en van de kleine, in stand te houden landschapselementen in de Natura 2000-locaties en in de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk

decreet

type decreet prom. 28/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203122 bron waalse overheidsdienst 28 APRIL 2014 - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten type decreet prom. 28/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203124 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, voor de aangelegenheden in verband met artikel 138 van de Grondwet, met het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten type decreet prom. 24/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203129 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de invoering van een kadaster van onderwijs- en post-onderwijstrajecten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/05/2014 numac 2014029263 bron ministerie van de franse gemeenschap School voor Overheidsbestuur die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest. - Overbrenging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2014, wordt Mevr. Carine PARMENTIER, vastbenoemde assiste Mevr. Carine PARMENTIER wordt benoemd in de graad van assistent (rang C3) - weddeschaal C3 en dit, (...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 27/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014031357 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd Welzijn bij de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 27/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014031359 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd Algemene Diensten bij de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 27/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014031358 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd Gezondheid bij de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014031388 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie bedoeld in artikel 10bis, 4° van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014031389 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014031391 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van uitbatingsvoorwaarden betreffende de werkplaatsen voor het plaatsen van hulpstukken in voertuigen en de werkplaatsen voor het onderhoud, het uittesten, het demonteren en het herstellen van autovoertuigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014031397 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende tweede wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2004 tot vaststelling van de personeelsformatie van de haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014031361 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor de Directie Controle op de beschikbaarheid van werkzoekenden van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor arbeidsbemiddeling (ACTIRIS) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014031396 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de invoering van een certificeringssysteem voor installateurs HE voor kleine installaties

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014035408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014035434 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van de Polder van Stabroek type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014035436 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014202497 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014202552 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203205 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203206 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014000101 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministeriële omzendbrief betreffende de Belgische verbindingsofficieren van de geïntegreerde politie in het buitenland type omzendbrief prom. 25/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014002039 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 637 met betrekking tot de overgang naar het niveau A type omzendbrief prom. 05/05/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014021062 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief - Overheidsopdrachten Belangenvermenging - Draaideurconstructie

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 20/05/2014 numac 2014018169 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Samenstelling De Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer : - verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; - verleent machtigingen voor de verwerking of de mededeling van persoo - controleert de wijze waarop de mededeling en verwerking van persoonsgegevens geschiedt; - info(...) type samenstelling prom. -- pub. 20/05/2014 numac 2014018171 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Samenstelling. - Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid In de schoot van de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd door artikel 37 van de wet van 15 januari 1990 ee(...) Dit Sectoraal comité moet erop toezien dat de verwerkingen van persoonsgegevens, die uitgevoerd wor(...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/05/2014 numac 2014042005 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

erratum

type erratum prom. 21/12/2013 pub. 20/05/2014 numac 2014203066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de Sociale Zekerheid voor werknemers. - Erratum type erratum prom. 11/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203204 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de registratie-, hypotheek- en griffierechten en de Waalse belastingsprocedure en tot wijziging van het decreet van 19 september 2013 houdende verscheidene fiscale bepalingen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 20/05/2014 numac 2014203287 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseur Europese strategie en coördinatie De vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseur Europese strategie en coördinatie (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Ener(...) Er is 1 geslaagde. type document prom. -- pub. 20/05/2014 numac 2014203285 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige arts kwaliteitsmanagers ziekteverzuim (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG14215) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit (...) Hiernaast wordt een specifieke lijst aangelegd (die vier jaar geldig blijft) voor laureaten met een(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 20/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203286 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/05/2014 numac 2014000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Detachering van een personeelslid van de politiediensten als verbindingsambtenaar bij de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant Binnen de provincie heeft de gouverneur tot algemene taak te zorgen voor het handhaven van de openbare orde, te weten a) Vacatures De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant zal daarom in 2014 overgaan tot de aa(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/05/2014 numac 2014203238 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** **** en **** (****14161) werd afgesloten op 12(...) Er is 1 geslaagde.
^