Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 26 november 2015
gepubliceerd op 08 december 2015

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015027226
pub.
08/12/2015
prom.
26/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/26/2015027226/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Waalse energiecommissie sluiten tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij artikel 87;

Gelet op het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, artikel 38, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007 en gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2014, artikel 39, § 1, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007 en gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2014 en artikel 43, § 2, 15°, vervangen bij het decreet van 17 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Waalse energiecommissie sluiten tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling;

Gelet op het advies van de « Commission wallonne pour l'Energie » (Waalse energiecommissie), uitgebracht op 28 augustus 2015;

Gelet op het rapport van 23 oktober 2015 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies 58.232/4 van de Raad van State, gegeven op 26 oktober 2015, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de specifieke administratieve cel « Duurzame ontwikkeling », gegeven op 3 april 2015;

Gelet op LEGISA-advies 556 van de Directie Juridische Ondersteuning van het Secretariaat-generaal van de Waalse Overheidsdienst, uitgebracht op 9 april 2015;

Gelet op het advies van de "Union des villes et communes de Wallonie" (Vereniging van steden en gemeenten van Wallonië), gegeven op 10 juni 2015;

Gelet op het advies van de « Conseil économique et social de Wallonie » (Sociaal-economische raad van Wallonië) van 8 juni 2015;

Gelet op het advies van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable" (Waalse milieuraad voor duurzame ontwikkeling) van 2 juni 2015;

Op de voordracht van de Minister van Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Waalse energiecommissie sluiten tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203206 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014202932 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling sluiten, wordt volgende nummers, 11° ter en 11° quater, ingevoegd, luidend als volgt : « 11° ter « DGO3 » : het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu; 11° quater « DGO6 » : het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werkgelegenheid en Onderzoek;».

Art. 2.Artikel 15ter, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 2009 van hetzelfde besluit, wordt gewijzigd als volgt : 1° in het eerste lid worden de woorden "van vijftien jaar voor zover deze wijziging heeft plaatsgevonden na de datum van bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad" vervangen door de woorden "van tien of vijftien jaar volgens het productiekanaal, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel voor zover deze installaties door de vereiste vergunningen worden gedekt."; 2° het zesde lid wordt vervangen als volgt : "De groene certificaten die aan de gewijzigde installatie worden toegekend worden berekend als volgt : Toegekende certificaten = Eenp x kCO2 x kECO of 1° Eenp = geproduceerde netto-elektriciteit uitgedrukt in MWu;2° kCO2 = coëfficiënt van de reële CO2-prestatie van het overwogen project, berekend overeenkomstig het ministerieel besluit van 12 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/03/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007027045 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures en de meetcode voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en/of warmtekrachtkoppeling sluiten tot bepaling van de procedures en de meetcode voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en/of warmtekrachtkoppeling;3° kECO = economische coëfficiënt bepaald door de « CWaPE », op basis van het dossier ingediend door de producent en volgens de methodologie omschreven door de "CWAPE" zoals bekendgemaakt op haar website, om een referentie-rendabiliteitsniveau te waarborgen zoals bepaald in bijlage 7 bij dit besluit; 4° het resultaat van het product van "kCO2 x kECO" mag niet hoger zijn dan het maximum vastgelegd bij artikel 38, § 6bis, van het decreet."; 3° in het laatste lid, worden de woorden "van tien of" na de woorden "een nieuwe periode" toegevoegd.

Art. 3.In artikel 15octies, § 1, ingevoegd bij het besluit van de Regering van 12 februari 2015, wordt na het derde lid, twee leden ingevoegd, luidend als volgt : "Voor de installaties waarvan het geïnstalleerd vermogen hoger is dan 1,5 MWu, wordt de waarde van de coëfficiënt kECO als de CWaPE, op jaarbasis, een verhoging van meer dan één procentpunt vaststelt tussen de rentabiliteit van de installatie verkregen wegens de toepassing van de vigerende verhoogde coëfficiënt kECO en de referentie-rendabiliteit bedoeld in bijlage 7, opnieuw door de CWaPE herzien om de rentabiliteit van de installatie op het referentieniveau bedoeld in bijlage 7 te handhaven.

Voor de installaties waarvan het geïnstalleerd vermogen lager is dan of gelijk is aan 1,5 MWu, wordt de waarde van de coëfficiënt kECO, als de CWaPE, op driejaarlijkse basis, een verhoging van meer dan één procentpunt vaststelt tussen de rentabiliteit van de installatie verkregen wegens de toepassing van de vigerende verhoogde coëfficiënt kECO en de referentie-rendabiliteit bedoeld in bijlage 7, opnieuw door de CWaPE herzien om de rentabiliteit van de installatie op het referentieniveau bedoeld in bijlage 7 te handhaven.".

Art. 4.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een hoofdstuk IVter, dat de artikelen 19septies en 19octies inhoudt, luidend als volgt : "HOOFDSTUK IVter. - Transversaal comité van de biomassa

Art. 19septies.§ 1. Het transversaal comité van de biomassa, hierna het Comité, heeft als opdracht om : 1° het document af te werken betreffende de Waalse strategie "Bois-Energie" (Hout-Energie);2° deel te nemen met de Ministers van Energie, van Landbouw, van Leefmilieu en van Economie aan het opstellen van een strategisch document "Biomasse-Energie" (Biomassa-Energie) en, desgevallend, aan het opstellen van elk strategisch document betreffende de biomassa of het gebruik ervan voor strategische doeleinden, alsook de bijwerking ervan; 3° aan de Ministers van Energie, Landbouw en Leefmilieu, een advies te geven over de ontwerpen of voorontwerp van decreet, over de ontwerpen of voorontwerpen van besluiten van de Regering en over de ontwerpen of voorontwerpen van ministerieel besluit die hen worden voorgelegd i.v.m. de biomassa of het gebruik ervan, met inbegrip van het beheer "Bois-Energie"; 4° een advies te geven aan de Ministers van Energie, Landbouw en Leefmilieu, initiatiefadviezen over de biomassa of het gebruik ervan voor energetische doeleinden, met inbegrip van het beheer "Bois-Energie";5° een document van "biomassa" verklaring voor te stellen dat aan het operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie en aan de "CWAPE" de mogelijkheid biedt om te beslissen over de duurzaamheid van de hulpbron en de naleving van het trapsgewijs gebruik;6° een advies te geven over elk project betreffende een energetische valorisatie van de biomassa aan de hand van de verklaring "biomassa" bedoeld in 5° ;7° aan de Regering elk initiatiefadvies te geven dat het Comité nuttig en relevant acht. § 2. Het Comité bestaat uit : a) vier vertegenwoordigers van de Administratie;b) drie vertegenwoordigers van DGO3;c) een vertegenwoordiger van DGO6;d) twee vertegenwoordigers van de "CWaPE". Het Comité kan op één of meerdere vergaderingen, zelfstandige deskundigen uitnodigen volgens de thematieken die door het Comité besproken worden.

De directeur-generaal, of de voorzitter, van elke vertegenwoordiger bedoeld in paragraaf 2, wijst de leden van het Comité aan. De samenstelling van het Comité moet de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in het Comité naleven. Als meer dan twee derde van de leden van hetzelfde geslacht zijn, moeten de Directies minstens een man en een vrouw voordragen om deze twee derde quota na te leven. § 3. De Administratie moet het voorzitterschap en het secretariaat van het Comité waarnemen. § 4. De Minister keurt het huishoudelijk reglement vastgelegd door het Comité goed. Het is de leden van het Comité biomassa verboden, tijdens de duur van hun functie of na de stopzetting ervan, om eender welke vertrouwelijke informatie aan derden te onthullen, alsook elk zakengeheim waarvan zij wegens hun functie in het Comité biomassa kennis zouden krijgen.

Art. 19octies.§ 1er. De Ministers van Energie, Landbouw en Leefmilieu, alsook de "CWaPE", kunnen aan het Comité een advies vragen. § 2. Alle aanvraagdossiers voor de productiesteun, met inbegrip van hun wijziging, voor de installaties voor de productie van elektriciteit die de stof "Biomasse-Energie" gebruiken, moeten aan het advies van het Comité worden onderworpen.

Het gevraagde advies, bedoeld in het eerste lid, wordt aan de Administratie, de Minister en de "CWaPE" overgemaakt. § 3. De adviesaanvraag, bedoeld in paragraaf 1, wordt langs de elektronische weg ingediend.

Het Comité brengt zijn advies uit binnen een termijn van dertig dagen te rekenen van de ontvangst van het dossier. Bij gebrek aan adviesverlening binnen deze termijn, wordt aan het advies voorbijgegaan.

Bij dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de aanvrager die over een productie-eenheid beschikt waarvoor groene certificaten reeds toegekend zijn, en erkend door het Comité, wordt het advies bedoeld in paragraaf 1 binnen een termijn van vijftien kalenderdagen overgemaakt te rekenen van de ontvangst van het dossier.

Bij gebrek aan adviesverlening binnen deze termijn, wordt aan het advies voorbijgegaan. § 4. Het Comité maakt zijn schriftelijk advies over aan de ministers van Energie, Landbouw en Leefmilieu, alsook aan de "CWaPE"."

Art. 5.In artikel 25 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 3 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : § 3 Het quotum bedraagt : -3 % tussen 1 januari 2003 en 31 december 2003; - 4 % tussen 1 januari 2004 en 31 december 2004; - 5 % tussen 1 januari 2005 en 31 december 2005; - 6 % tussen 1 januari 2006 en 31 december 2006; - 7 % tussen 1 januari 2007 en 31 december 2007; - 8 % tussen 1 januari 2008 en 31 december 2008; - 9 % tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009; - 10 % tussen 1 januari 2010 en 31 maart 2010 en 11,75 % tussen 1 april 2010 en 31 december 2010 - 13,50 % tussen 1 januari 2011 en 31 december 2011; - 15,75 % tussen 1 januari 2012 en 31 december 2012; - 19,4 % tussen 1 januari 2013 en 31 december 2013; - 23,1 % tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014; - 27,7 % tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015; - 32,4 % tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016; - 34,03 % tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017; - 35,65 % tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018; - 37,28 % tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019; - 37,9 % tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020; - 34,03 % tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021; - 35,65 % tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022; - 37,28 % tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023; - 37,9 % tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024."; 2° in paragraaf 4, wordt het tweede lid vervangen als volgt "Elk kwartaal K, stelt de "CWaPE" een verslag op over de evolutie van de markt van de groene certificaten met een beschrijving van de vraag naar en het aanbod van certificaten van het vorige kwartaal, K-1.Dit verslag wordt naar de Minister gestuurd uiterlijk de dertigste dag van het kwartaal K+1.

Als het onevenwicht tussen de vraag naar en het aanbod aan groene certificaten als te groot wordt geacht, stelt de "CWaPE" in de conclusies van dit verslag, een aanpassing voor van de quota's voor de volgende boekjaren. Op advies van de "CWaPE" past de Minister de quota's bedoeld in paragraaf 3 aan tot een maximumaantal van 37,9 % voor de periode 2017 tot 2024." 3° in paragraaf 6 : a) het eerste lid wordt vervangen als volgt : "De netbeheerders die de beschermde afnemers bevoorraden krachtens artikel 33, § 1, 2° en 3°, van het decreet worden vrijgesteld van de quota's van het lopende jaar voor de elektriciteitvolumes die aan deze afnemers worden geleverd.De kostenverminderingen die uit deze paragraaf resulteren worden afgewenteld op de laagspanning eindafnemers van de netbeheerders die die beschermde afnemers bevoorraden."; b) het tweede en het derde lid worden opgeheven.

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt bijlage 4, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203206 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014202932 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling sluiten, vervangen door bijlage 1 die bij dit besluit gaat.

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt bijlage 6, ingevoegd bij het besluit van 3 april 2014 en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015, vervangen door bijlage 2 die bij dit besluit gaat.

Art. 8.In hetzelfde besluit wordt bijlage 8, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203206 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014202932 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling sluiten, vervangen door bijlage 3 die bij dit besluit gaat.

Art. 9.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen 26 november 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van de Plaatselijke Besturen, de Stad, Huisvesting en Energie, P. FURLAN

Bijlage 1 Bijlage 4. Indicatief geleidelijk traject per kanaal : Nieuwe projecten : Productie van voorbehouden bijkomende elektriciteit/jaar (GWu)

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 26 november 2015 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Waalse energiecommissie sluiten tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling.

Namen 26 november 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van de Plaatselijke Besturen, de Stad, Huisvesting en Energie, P. FURLAN

Bijlage 2 Bijlage 6. Globale jaarlijkse enveloppe van groene certificaten voor de bijkomende projecten van het in overweging genomen jaar voor de jaren 2014 tot 2024.

Jaar

Totaal aantal van groene certificaten

2015

477.000

2016

619.675

2017

610.162

2018

604.183

2019

521.450

2020

467.155

2021 (*)

1.313.435

2022

275.020

2023

268.240

2024

263.235


(*) met inbegrip van een enveloppe voor de "biomassa" installaties met een vermogen van meer dan 20 MW Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 26 november 2015 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Waalse energiecommissie sluiten tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling.

Namen 26 november 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van de Plaatselijke Besturen, de Stad, Huisvesting en Energie, P. FURLAN

Bijlage 3 Bijlage 8. Enveloppen van groene certificaten per kanaal betreffende de nieuwe projecten voor de periode 2015-2024.

Nieuwe projecten : Bijkomende groene certificaten per jaar.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 26 november 2015 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Waalse energiecommissie sluiten tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling.

Namen 26 november 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van de Plaatselijke Besturen, de Stad, Huisvesting en Energie, P. FURLAN

^