Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 november 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015022408 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 26/11/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015022409 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 26/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015024287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage IV van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 26/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015036504 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport type ministerieel besluit prom. 26/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015036519 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 20 juli 2015 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal VTE per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2015 type ministerieel besluit prom. 26/11/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector

arrest

type arrest prom. 26/11/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031899 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit betreffende de coördinatie van de gewestelijke statistiek en de werking van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse

decreet

type decreet prom. 26/11/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015029641 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015027226 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/11/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015029635 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/11/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/11/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016031009 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 7.500.000,00 EUR tot financiering van een levensduurtepremie van 360,00 EUR per jaar, voor het jaar 2015 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonende personeel van de plaatselijke besturen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/11/2015 pub. 01/03/2016 numac 2016031160 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de afgevaardigde die gerechtigd is beslissingen te nemen die van dien aard zijn dat ze administratieve boetes opleggen in uitvoering van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 26/11/2015 pub. 08/04/2016 numac 2016201496 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 21 maart 2002 houdende subsidiëring van de personeels- en werkingskosten met betrekking tot de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s

erratum

type erratum prom. 26/11/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015022550 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum

document

type document prom. 26/11/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016200147 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 februari 2008 betreffende de opleidingssteun voor werknemers tewerkgesteld in ondernemingen type document prom. 26/11/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016200157 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap
^