Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 06 juli 2017
gepubliceerd op 14 juli 2017

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017203740
pub.
14/07/2017
prom.
06/07/2017
ELI
eli/besluit/2017/07/06/2017203740/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 JULI 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, artikel 37, § 1, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling;

Gelet op het rapport van 21 oktober 2016 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid ingegeven is door het einde op 30 juni 2017 van de periode waarin sommige groene elektriciteitsproducenten de eerste dossiers kunnen indienen bij de CWaPe om in aanmerking te komen voor een verlenging van de periode van toekenning van de groene certificaten voor een langere termijn dan tien jaar, overeenkomstig artikel 15, § 1ter, van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling en dat de nadere regels en de termijnen voor de behandeling van de dossiers nog niet bekend zijn gemaakt op de website van de CWaPe overeenkomstig artikel 15, § 1ter, lid 3;

Overwegende dat het nu dus voor de betrokken producenten niet mogelijk is een dossier in te dienen voor het verlengen van de periode van toekenning van groene certificaten;

Overwegende dat de uitdrukking "Tien jaar na het verkrijgen van het eerste groene certificaat" in artikel 15, § 1, lid 3, dubbelzinnig opgevat kan worden betreffende datum die gebruikt wordt voor het berekenen van die termijn van 10 jaar en dat de berekening van die termijn intrinsiek verbonden is met de procedure waarvan sprake in artikel 15, § 1ter;

Overwegende dat de dossiers ingediend na 30 juni, indien er geen wijziging in voornoemd besluit optreedt voor die datum om de termijn te kunnen verlengen waarin de producent een dossier kan indienen om in aanmerking te komen voor groene certificaten na een langere periode dan tien jaar, als buiten de termijn beschouwd zouden worden en dus niet meer in aanmerking genomen zouden kunnen worden, wat economisch nadeel zou veroorzaken voor betrokken producenten;

Op de voordracht van de Minister van Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 15 van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, derde lid, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007, worden de woorden "Tien jaar na het verkrijgen van het eerste groene certificaat" vervangen door de woorden "Tien jaar na de aanvangsdatum van de periode waarin de groene elektriciteit geproduceerd door de installatie recht geeft op het verkrijgen van groene certificaten,"; 2° in paragraaf 1ter, lid 2, wordt de zin " Elke producent bedoeld in het eerste lid kan, tussen 18 maanden en, uiterlijk 6 maanden vóór het einde van de periode van toekenning van groene certificaten vastgesteld overeenkomstig het eerste lid, een dossier indienen bij de CWaPE om te genieten van de aanvankelijk bepaalde factor "k" overeenkomstig paragraaf 1, zesde lid.: " vervangen door volgende zin: « Elke producent bedoeld in het eerste lid kan tussen 18 maanden en uiterlijk op het einde van de periode van tien jaar bedoeld in paragraaf 1, lid 3, een dossier indienen bij de CWaPE om een eigen "k"-factor van zijn installatie te bekomen.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 3.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 6 juli 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging en Energie, C. LACROIX

^