Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 04 april 2019
gepubliceerd op 23 mei 2019

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010 betreffende de certificaten en labels van garantie van oorsprong voor gassen uit hernieuwbare bronnen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019202507
pub.
23/05/2019
prom.
04/04/2019
ELI
eli/besluit/2019/04/04/2019202507/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 APRIL 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011200054 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificaten en labels van garantie van oorsprong voor gassen uit hernieuwbare bronnen sluiten betreffende de certificaten en labels van garantie van oorsprong voor gassen uit hernieuwbare bronnen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001, betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, artikel 37, § 1, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007, artikel 38, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007 en gewijzigd bij de decreten van 27 maart 2014 en 11 maart 2016, artikel 39, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007 en gewijzigd bij de decreten van 27 maart 2014, 11 april 2014, 11 maart 2016 en 17 juli 2018;

Gelet op het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op het decreet van 31 januari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/01/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019200998 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, inzonderheid op artikel 45;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011200054 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificaten en labels van garantie van oorsprong voor gassen uit hernieuwbare bronnen sluiten betreffende de certificaten en labels van garantie van oorsprong voor gassen uit hernieuwbare bronnen;

Gelet op het advies nr. CD-19b07-CWaPE-1841 van de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse energiecommissie), gegeven op 7 februari 2019;

Gelet op het rapport van 25 maart 2019 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de adviesaanvraag binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de beleidsgroep "Energie", gegeven op 15 februari 2019;

Op de voordracht van de Minister van Energie;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt

Artikel 1.In artikel 24ter van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering 20 december 2007 en gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 3 april 2014 en 24 september 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "Mits een besluit van de Minister genomen na advies van de CWaPE" vervangen door de woorden "Na betekening van een ministerieel besluit tot toekenning van een aankoopgarantie voor groene certificaten";2° in paragraaf 3 worden de leden 1 tot 3 vervangen door een lid, luidend als volgt: "Binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanvraag bericht de Administratie er ontvangst van.Ze gaat na of het dossier volledig is.

Als het dossier onvolledig is, verzoekt de Administratie er de aanvrager om de vereiste documenten over te maken. Als het dossier volledig is, beslist de Administratie binnen negentig werkdagen na ontvangst van het geheel van de vereiste documenten."; 3° in paragraaf 3, lid 4, dat lid 2 geworden is, worden de woorden "In haar advies bepaalt de CWaPE de duur" vervangen door de woorden "De Administratie bepaalt de duur";4° in paragraaf 3, lid 5, dat lid 3 geworden is, worden de woorden "Binnen dertig dagen na ontvangst van het advies van de CWaPE" vervangen door de woorden "Binnen honderdtwintig dagen na ontvangst van het geheel van de vereiste documenten";5° in paragraaf 3, lid 5, dat lid 3 geworden is, worden de woorden "die door de CWaPE vastgesteld is" opgeheven. Art 2. In artikel 24quater, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008200285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen ter bevordering van elektriciteitopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008200324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de rehabilitatieplannen sluiten en gewijzigd bij de besluiten van 3 april 2014 en 24 september 2015, worden de woorden "de CWaPE" telkens vervangen door de woorden "de Administratie".

Art. 3.In artikel 24sexies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008200285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen ter bevordering van elektriciteitopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008200324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de rehabilitatieplannen sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 12 september 2013 en 24 september 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de CWaPE" worden telkens vervangen door de woorden "de Administratie";222° in het eerste lid, worden de woorden "de CWaPE" vervangen door de woorden "De Administratie";3° in het eerste lid worden de woorden "In voorkomend geval gaat de CWaPE in overleg met de administratie na" opgeheven en vervangen door de woorden "De Administratie gaat na".

Art. 4.In artikel 24septies, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008200285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen ter bevordering van elektriciteitopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008200324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de rehabilitatieplannen sluiten, opgeheven bij het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten0 en hersteld bij het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015, worden de woorden "De CWaPE" vervangen door de woorden "De Administratie".

Art. 5.In artikel 24octies, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/07/2010 pub. 11/08/2010 numac 2010204249 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 15/07/2010 pub. 30/07/2010 numac 2010204005 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 15/07/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010027189 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van 15 juni 2010 betreffende de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit sluiten, opgeheven bij het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten0 en hersteld bij het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015, worden de woorden "de CWaPE" vervangen door de woorden "de Administratie". HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

Art. 6.In de artikelen 2, 4° en 15°, gewijzigd bij de besluiten van 20 december 2007 en 3 oktober 2013, 3, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 20 december 2007, 3 oktober 2013 en 12 februari 2015, 7, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 8 januari 2009 en 23 juni 2016, 12, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van du 15 juli 2010, 13, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten0, 15quater, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 april 2016, 17, 17/8, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten3, 18, 19, 20, 21, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2014, 22, 23, 24, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2014, 28, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2014, en 30, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 25 januari 2007, 20 december 2007 en 3 april 2014, van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling, worden de woorden "de CWaPE" telkens vervangen door de woorden "de Administratie".

Art. 7.In artikel 2 van hetzelfde besluit, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 22° betreffende de begripsomschrijving van "labels van garantie van oorsprong voor gassen hernieuwbare energiebronnen" wordt opgeheven;2° het wordt aangevuld met de punten 24°, 25° en 26°, luidend als volgt: "24° " labels van garantie van oorsprong voor gassen hernieuwbare energiebronnen, afgekort "LGO-labels gas uit HEB": labels van garantie van oorsprong die door de Administratie toegekend worden voor de gassen uit hernieuwbare energiebronnen die in het Waalse Gewest geproduceerd en geïnjecteerd worden op het net voor de distributie of het vervoer van aardgas, overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011200054 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificaten en labels van garantie van oorsprong voor gassen uit hernieuwbare bronnen sluiten betreffende de certificaten en labels van garantie van oorsprong voor gassen uit hernieuwbare bronnen;25° "SOLWATT-regeling": ondersteuningsmechanisme toegekend aan de op het net aangesloten installaties van fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW waarvan de recentste datum van het conformiteitsbezoek bedoeld in artikel 270, § 1, van het algemeen reglement op de elektrische installaties, goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard, tussen 1 januari 2008 en 28 februari 2014 ligt; 26° "QUALIWATT-regeling": ondersteuningsmechanisme toegekend aan de op het net aangesloten installaties van fotovoltaïsche zonnepanelen waarvan de recentste datum van het conformiteitsbezoek bedoeld in artikel 270, § 1, van het algemeen reglement op de elektrische installaties, goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard, tussen 1 maart 2014 en 30 juni 2018 ligt.".

Art. 8.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "De erkenningsaanvraag wordt samen met de desbetreffende bewijsstukken bij aangetekend schrijven of via iedere elektronische procedure aan de Minister gericht.Binnen een termijn van vijfenveertig dagen na ontvangst van de aanvraag of van de door de Administratie vereiste aanvullende gegevens wordt de erkenning bij aangetekend schrijven door de Minister toegekend of geweigerd."; 2° in het tweede lid, worden de woorden "of van de CWaPE" opgeheven.

Art. 9.In artikel 6bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008200285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen ter bevordering van elektriciteitopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008200324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de rehabilitatieplannen sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 15 juli 2010 en 20 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, worden de woorden "de CWaPE" vervangen door de woorden "de Administratie". 2° het derde lid wordt vervangen als volgt: "De Administratie maakt de procedure die toepasselijk is op de elektriciteitsproducenten die beschikken over een installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen van 10 kW of minder en die zich op het net wensen aan te sluiten, alsook de procedures die toepasselijk zijn op de installaties die in aanmerking te komen voor de SOLWATT-regeling en voor de QUALIWATT-regeling", op haar site bekend."; 3° het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/07/2010 pub. 11/08/2010 numac 2010204249 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 15/07/2010 pub. 30/07/2010 numac 2010204005 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 15/07/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010027189 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van 15 juni 2010 betreffende de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de CWaPE" worden telkens vervangen door de woorden "de Administratie";2° in het eerste lid worden de woorden "bedoeld in artikel 6bis, derde lid," vervangen door de woorden "die in aanmerking komen voor de SOLWATT-regeling,";3° in het derde lid worden de woorden "binnen tien dagen na de controle" vervangen door de woorden "binnen dertig dagen na de controle bij gewone zending of via iedere door de Administratie vastgestelde elektronische procedure".

Art. 11.In artikel 9, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008200285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen ter bevordering van elektriciteitopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008200324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de rehabilitatieplannen sluiten, worden de woorden "na advies van de CWaPE" opgeheven.

Art. 12.In artikel 10 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de CWaPE" worden telkens vervangen door de woorden "de Administratie";2° het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 13.In artikel 11 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/07/2010 pub. 11/08/2010 numac 2010204249 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 15/07/2010 pub. 30/07/2010 numac 2010204005 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 15/07/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010027189 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van 15 juni 2010 betreffende de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "De CWaPE" worden telkens vervangen door de woorden "de Administratie"; 2° in het eerste lid worden de woorden "bedoeld in artikel 6bis, derde lid" vervangen door de woorden "voor elektriciteitsopwekking d.m.v. fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen van 10 kW of minder".

Art. 14.In artikel 15 van hetzelfde besluit, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "op voorstel van de CWaPE" telkens opgeheven;2° in paragraaf 1, zesde lid, worden de woorden "de CWaPE" vervangen door de woorden "de Administratie";3° in paragraaf 1bis, tweede lid, 3°, worden de woorden "de CWaPE" vervangen door de woorden "de Administratie";4° in paragraaf 1bis, vierde lid, worden de woorden "aan de producent meegedeeld" ingevoegd na de woorden " binnen 45 dagen na ontvangst van de aanvraag";5° in paragraaf 1bis, vierde lid, worden de woorden "door de Administratie aan de " CWaPE" meegedeeld en aan de producent die een aanvraagdossier heeft ingediend overeenkomstig het tweede lid" opgeheven;6° in paragraaf 1bis, achtste lid, worden de woorden "na advies van de " CWaPE "" opgeheven;7° in paragraaf 1bis, tiende lid, worden de woorden "van de " CWaPE " en" opgeheven;8° in paragraaf 1bis, twaalfde lid, 3°, worden de woorden "de " CWaPE " in samenspraak met de" opgeheven;9° in paragraaf 1bis, vijftiende lid, worden de woorden "In samenspraak met de Administratie evalueert de "CWaPE"" vervangen "De Administratie evalueert";10° in paragraaf 1bis, zeventiende lid, worden de woorden "de CWaPE" vervangen door de woorden "de Minister";11° in paragraaf 1bis, zeventiende lid, worden de woorden "de "CWaPE", in samenspraak met de Administratie, " vervangen door de woorden "de Minister";11° in paragraaf 1bis, achttiende lid, worden de woorden "de "CWaPE", in samenspraak met de Administratie, " vervangen door de woorden "de Minister";13° in paragraaf 1ter, eerste lid, worden de woorden "op voordracht van de CWaPE" opgeheven;14° in paragraaf 1ter, tweede en vierde lid, worden de woorden "de CWaPE" telkens vervangen door de woorden "de Administratie".15° in paragraaf 1ter, derde lid, worden de woorden "de CWaPE" vervangen door de woorden "de Administratie";16° in paragraaf 1quater, derde lid, worden de woorden "na advies van de CWaPE" opgeheven;17° in paragraaf 3, vierde lid, worden de woorden "door de CWaPE op haar website bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011200054 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificaten en labels van garantie van oorsprong voor gassen uit hernieuwbare bronnen sluiten betreffende de certificaten en labels van garantie van oorsprong voor gassen uit hernieuwbare bronnen" vervangen door de woorden "door de Administratie bekendgemaakt".

Art. 15.In artikel 15bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008200285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen ter bevordering van elektriciteitopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008200324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de rehabilitatieplannen sluiten, worden de woorden "de CWaPE" vervangen door de woorden "de Administratie".

Art. 16.In artikel 15ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008200285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen ter bevordering van elektriciteitopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008200324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de rehabilitatieplannen sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 8 januari 2009, 26 november 2015 en 23 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, 2°, worden de woorden "berekend en bekendgemaakt door de CWaPE" vervangen door de woorden "berekend en bekendgemaakt door de Administratie";2° in het tweede lid, 3°, worden de woorden "door de CWaPE worden berekend en op haar website worden gepubliceerd" vervangen door de woorden "door de Administratie berekend en bekendgemaakt";3° de woorden "de CWaPE" worden telkens vervangen door de woorden "de Administratie";4° de woorden "De CWaPE" worden telkens vervangen door de woorden "De Administratie".

Art. 17.In artikel 15quinquies, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008200285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen ter bevordering van elektriciteitopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008200324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de rehabilitatieplannen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het derde lid wordt opgeheven;2° het vijfde lid, dat het vierde lid geworden is, wordt vervangen als volgt: "De Minister maakt de Regering het advies van de Administratie binnen zestig werkdagen na ontvangst van het volledige dossier.De Regering neemt haar beslissing binnen dertig dagen na ontvangst van het advies van de Administratie.".

Art. 18.In artikel 15sexies, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten0 en vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten2, wordt het derde lid vervangen als volgt: "De Administratie beslist over een alternatieve kECO waarmee de in bijlage 7 bij dit besluit vastgelegde referentie-rendabiliteit bereikt kan worden.".

Art. 19.In artikel 15septies, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten0 en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten2, wordt het derde lid vervangen als volgt: "De Administratie beslist over een alternatieve kECO waarmee de in bijlage 7 bij dit besluit vastgelegde referentie-rendabiliteit bereikt kan worden.".

Art. 20.In artikel 15octies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten0 en voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "vraagt de CWaPE om advies i.v.m." vervangen door de woorden "beslist over"; 2° in paragraaf 1, derde lid, wordt de zin " De CWaPE brengt haar advies uit binnen een termijn van 15 dagen te rekenen van de ontvangst van de aanvraag " opgeheven;3° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "in samenspraak met de Administratie" opgeheven;4° in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden "en de Administratie" opgeheven;5° de woorden "de CWaPE" worden telkens vervangen door de woorden "de Administratie";6° de woorden "De CWaPE" worden telkens vervangen door de woorden "De Administratie".

Art. 21.In artikel 15nonies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, dertiende lid, worden de woorden " stelt het Bestuur de CWaPE zo spoedig mogelijk in kennis daarvan opdat ze de toekenning van groene certificaten schorst totdat dit bedrag wordt bereikt" vervangen door de woorden "schorst de Administratie de toekenning van groene certificaten totdat dit bedrag wordt bereikt";2° in paragraaf 3, worden de woorden "en de CWaPE" opgeheven;3° in paragraaf 4, worden de woorden "door de CWaPE" telkens vervangen door de woorden "door de Administratie";4° in paragraaf 4 worden de woorden "in overleg met het Bestuur" opgeheven;5° in paragraaf 5, worden de woorden "de CWaPE" vervangen door de woorden "de Administratie".

Art. 22.In artikel 15decies, § 2, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten4, worden de woorden "van de CWaPE" vervangen door de woorden "van de Minister".

Art. 23.In artikel 17/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013027216 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 03/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013205743 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de CWaPE" worden telkens vervangen door de woorden "de Administratie";2° in paragraaf 2 worden de woorden "op voorstel van de "CWaPE"" opgeheven.

Art. 24.In artikel 17/2, § 4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013027216 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 03/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013205743 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling sluiten, worden de woorden "Op voorstel van de "CWaPE" opgeheven.

Art. 25.In artikel 19bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014201508 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014201509 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "De CWaPE legt in overleg met de administratie" vervangen door de woorden "De Administratie legt";2° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden " tegen uiterlijk 1 maart 2014" opgeheven;3° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "door de CWaPE worden geactualiseerd volgens een methodologie vastgelegd in overleg met de administratie bevoegd voor energiebeleid" vervangen door de woorden "door de Administratie geactualiseerd";4° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "de CWaPE" vervangen door de woorden "de Administratie";5° in paragraaf 5 worden de woorden "en maakt ze uiterlijk op 1 maart 2014 bekend" opgeheven;6° in paragraaf 5, worden de woorden "de CWaPE" vervangen door de woorden "de Administratie".7° in paragraaf 5, 4°, worden de woorden "het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst" vervangen door de woorden "de Administratie".

Art. 26.In artikel 19quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014201508 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014201509 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 6bis, lid 4, middels het ad hoc-aanvraagformulier opgesteld door de CWaPE en bekendgemaakt op zijn website" vervangen door de woorden "middels het ad hoc-aanvraagformulier en volgens de door de Administratie bepaalde procedure, zoals bekendgemaakt op haar website."; 2° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "door de CWaPE en bekendgemaakt tegen uiterlijk 1 maart 2014 " vervangen door de woorden "door de Administratie.".

Art. 27.In artikel 19septies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 26 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 5°, worden de woorden "het operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie en aan de "CWaPE"" vervangen door de woorden "de Administratie";2° in paragraaf 2 wordt d) opgeheven.

Art. 28.In artikel 25 van hetzelfde besluit, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 2° in paragraaf 4, derde lid, worden de woorden "Op advies van de "CWaPE" past de Minister" vervangen door de woorden "De Minister past";2° de woorden "de CWaPE" worden telkens vervangen door de woorden "de Administratie";3° de woorden "De CWaPE" worden telkens vervangen door de woorden "De Administratie".

Art. 29.In artikel 27 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008200285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen ter bevordering van elektriciteitopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008200324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de rehabilitatieplannen sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, worden de woorden "door de "CWaPE" geannuleerd " vervangen door de woorden "door de Administratie geannuleerd".2° in paragraaf 6, eerste lid, wordt het woord "maandelijks" vervangen door de woorden "driemaandelijks bij de Administratie".

Art. 30.In artikel 29, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008200285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen ter bevordering van elektriciteitopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008200324 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de rehabilitatieplannen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "30 april" worden vervangen door de woorden "30 juni";2° de woorden "de CWaPE" worden telkens vervangen door de woorden "de Administratie". HOOFDSTUK III. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011200054 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificaten en labels van garantie van oorsprong voor gassen uit hernieuwbare bronnen sluiten betreffende de certificaten en labels van garantie van oorsprong voor gassen uit hernieuwbare bronnen

Art. 31.In de artikelen 3, 5, 7, 9, 10, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten4, 12, 13, 14, 15, 16, 19 en 20 van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011200054 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificaten en labels van garantie van oorsprong voor gassen uit hernieuwbare bronnen sluiten betreffende de certificaten en labels van garantie van oorsprong voor gassen uit hernieuwbare bronnen worden de woorden "de CWaPE" telkens vervangen door de woorden "de Administratie".

Art. 32.In de artikelen 8, 9, 13 en 17 van hetzelfde besluit worden de woorden "De CWaPE" telkens vervangen door de woorden "De Administratie".

Art. 33.In artikel 3, § 2, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden "of bij elektronische zending" ingevoegd tussen de woorden "bij gewone post" en de woorden "aan de "CWaPE"". HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 34.De formulieren, procedures, richtlijnen en beslissingen genomen door de "Commission wallonne pour l'Energie" krachtens de artikelen van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling, gewijzigd bij dit besluit, blijven van toepassing tot hun wijziging, vervanging of nietigverklaring door de Administratie.

Art. 35.Treden in werking op 1 mei 2019: 1° het decreet van 30 januari 2019 tot wijziging van het decreet van 12 april 2001betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt;2° dit besluit.

Art. 36.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 4 april 2019.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE

^