Etaamb.openjustice.be
Decreet van 19 december 2002
gepubliceerd op 11 februari 2003

Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003200080
pub.
11/02/2003
prom.
19/12/2002
ELI
eli/decreet/2002/12/19/2003200080/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2002. - Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemeen

Artikel 1.Bij dit decreet wordt Richtlijn 98/30/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 22 juni 1998 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas omgezet.

Art. 2.Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder : 1° « gas » : elke brandstof die gasvormig is bij een temperatuur van 15 graden Celsius en onder een druk van 760 millimeter kwikkolom;2° « aardgas » : elke gasvormige brandstof van ondergrondse oorsprong die hoofdzakelijk uit methaan bestaat, met inbegrip van vloeibaar aardgas, afgekort « LNG », en met uitzondering van mijngas;3° « gas uit hernieuwbare energiebronnen » : gas afkomstig van de transformatie van hernieuwbare energiebronnen hetzij door gisting, hetzij door thermochemische behandeling;4° « site » : exploitatie- of verblijfplaats afgebakend door openbare wegen of eigendomsgrenzen, voorzien van één of meer leveringspunten en geëxploiteerd of bezet door dezelfde persoon;5° « hernieuwbare energiebronnen » : elke energiebron bedoeld in artikel 2, 4°, van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt;6° « kwaliteitswarmtekrachtkoppeling » : de warmtekrachtkoppeling bedoeld in artikel 2, 3°, van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt;7° « distributienet » : geheel van infrastructuren, opslagmiddelen en al dan niet onderling verbonden leidingen, beheerd met het oog op de gasdistributie;8° `distributie` : activiteit die erin bestaat gas via plaatselijke pijpleidingnetten te leveren aan eindafnemers gevestigd in een geografisch afgebakend gebied;9° « neteigenaars » : de eigenaars van de infrastructuren, opslagmiddelen en leidingen waaruit het distributienet bestaat;10° « netbeheerder » : de beheerder(s) van de gasdistributienetten aangewezen overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II;11° « netgebruiker » : elke natuurlijke of rechtspersoon die als leverancier of afnemer op het distributienet aangesloten is;12° « ondersteunende diensten » : alle diensten die nodig zijn voor de exploitatie van het net;13° « directe leiding » : elke leiding voor gasdistributie vanaf een producent of naar een eindafnemer die niet fysiek aangesloten is op het gasdistributienet en die eigendom is van de netgebebruiker waarop zij aangesloten is;14° « afnemer »: elke eindafnemer, leverancier of tussenpersoon;15° « eindafnemer » : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die aardgas voor eigen gebruik koopt; 16 « in aanmerking komende afnemer » : elke afnemer die krachtens artikel 27 of krachtens de wetgeving van een ander Gewest of van een andere lidstaat van de Europese Unie, het recht heeft om contracten voor de levering van gas te sluiten met een leverancier of een tussenpersoon van zijn keuze en, te dien einde, het recht heeft om toegang te krijgen tot het distributienet onder de voorwaarden bedoeld in artikel 26; 17° « gebonden afnemer » : eindafnemer die niet het recht heeft om contracten inzake gaslevering te sluiten met een leverancier of tussenpersoon van zijn keuze;18° « residentiële afnemer » : afnemer die het gas voornamelijk voor huishoudelijk gebruik bestemt;19° « beschermde afnemer » : eindafnemer ingedeeld bij een categorie bedoeld in artikel 33 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en die in aanmerking mag komen voor de sociale maatregelen betreffende de gassector;20° « sociaal tarief » : specifiek tarief toepasselijk op beschermde afnemers en bepaald door de bevoegde overheid;21° « sociale begeleiding inzake energie » : elke begeleidingsmaatregel ten gunste van gezinnen met sociale problemen met het oog op de beperking van hun energetisch verbruik en de desbetreffende facturen, materiële investeringen uitgezonderd;22° « leverancier » : elke natuurlijke of rechtspersoon die gas verkoopt aan eindafnemers;23° « tussenpersoon » : elke natuurlijke of rechtspersoon die gas koopt om het door te verkopen aan een andere tussenpersoon of aan een leverancier;24° « verwant bedrijf »: elk bedrijf verbonden met een ander bedrijf in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen;25° « technisch reglement » : het technisch reglement voor het beheer van het net en de toegang ertoe, opgesteld overeenkomstig artikel 14; 26° « aanpassingsplan » : plan m.b.t. de omvormingen van de netstructuur, opgesteld overeenkomstig artikel 16, § 1; 27° « uitbreidingsplan » : plan m.b.t. de netuitbreidingen (bijkomende netstructuur), opgesteld overeenkomstig artikel 16, § 3; 28° « elektriciteitsdecreet » : het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt;29° « wet » : de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten;30° « Richtlijn 98/30 » : Richtlijn 98/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas;31° « Minister » : de Waalse Minister bevoegd voor Energie;32° « CWAPE » : de Waalse energiecommissie bedoeld in hoofdstuk XI van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, zoals aangevuld bij dit decreet;33° « comité » : het Energiecomité ingesteld bij artikel 51 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, zoals aangevuld bij artikel 44 van dit decreet;34° « controlecomité » : het controlecomité voor de elektriciteit en het gas, bedoeld in de artikelen 170 tot 172 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr.147 van 30 december 1982; 35° « CREG » : de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas, opgericht bij artikel 23 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van elektriciteitsmarkt en bij artikel 15 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten. HOOFDSTUK II. - Aanwijzing van de netbeheerders

Art. 3.Elke beheerder van het gasdistributienet is eigenaar of houder van een genotrecht op de infrastructuren, opslagmiddelen en leidingen waaruit het net bestaat dat hij wenst te beheren.

Art. 4.Het beheer van het gasdistributienet wordt waargenomen door één of meer distributienetbeheerders aangewezen overeenkomstig onderstaande bepalingen

Art. 5.§ 1. De distributienetbeheerder is een publiekrechtelijke rechtspersoon.

Hij kan de vorm van een intercommunale aannemen.

In dat geval is artikel 13, tweede lid, van het decreet van 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales niet van toepassing op de activiteit "beheer van het distributienet" in elke aangelegenheid die hetzij de onafhankelijkheid van de netbeheerder t.o.v. de producenten, de leveranciers van de in aanmerking komende afnemers en de tussenpersonen, hetzij de toegang tot het net op de helling zet.

In afwijking van artikel 15, § 2, van bovenbedoeld decreet, vereist elke statutaire wijziging een gewone meerderheid van stemmen uitgebracht door de afgevaardigden die aanwezig zijn op de algemene vergadering van de netbeheerder, met inbegrip van een meerderheid van tweederde van de stemmen uitgebracht door de afgevaardigden van de gemeentelijke en provincievennoten. § 2. De zetel, het centrale bestuur en de exploitatiezetel van de netbeheerder zijn gevestigd in het Waalse Gewest. Van die bepaling mag evenwel worden afgeweken voor zover bedoelde beheerder de distributieactiviteit op bedoeld net uitoefende bij de inwerkingtreding van dit decreet.

Art. 6.Minstens 51 % van de aandelen die het kapitaal van de distributienetbeheerder vertegenwoordigen, is in handen van de gemeenten en, in voorkomend geval, van de provincies. De statuten van de distributienetbeheerder mogen geen maximumbedrag opleggen voor de kapitaalaandelen in handen van de gemeenten en provincies.

Art. 7.§ 1. De netbeheerder mag geen andere activiteiten i.v.m. gasproductie, -invoer of -verkoop uitvoeren dan de verkoopactiviteiten vereist door zijn coördinatietaak als netbeheerder.

De netbeheerder mag zich niet verbinden tot activiteiten inzake levering aan in aanmerking komende afnemers, noch tot de levering op de gasmarkt van andere diensten die geen rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 12. § 2. In afwijking van paragraaf 1 mag de netbeheerder : 1° gas leveren aan gebonden afnemers op verzoek van de gemeenten; 2° activiteiten uitvoeren i.v.m. de productie, opslag of levering van gas uit hernieuwbare bronnen.

Als de netbeheerder één van de in de vorige leden bedoelde activiteiten uitvoert, vertegenwoordigen de aandelen bedoeld in artikel 6 de gezamenlijke activiteiten. Die activiteiten zijn het voorwerp van een aparte boekhouding. § 3. De netbeheerder mag andere activiteiten uitvoeren die niet rechtstreeks te maken hebben met de gassector.

In dat geval worden de verschillende activiteiten bedoeld in het vorige lid in de statuten van de distributienetbeheerder vermeld als aparte activiteitensectoren waarvan de adviesorganen eigen zijn aan de sector. Ze worden samengesteld op grond van de aandelen die de sector vertegenwoordigen en beschikken over een aparte boekhouding.

Art. 8.De leverancier van een categorie gebonden afnemers die voldoen aan de bij artikel 27 gestelde voorwaarden om in aanmerking te komen wijst een leverancier met een leveringsvergunning aan om die eindafnemers te bevoorraden zolang die geen andere leverancier hebben gekozen. De Regering bepaalt de aanwijzingsprocedure en -voorwaarden zodat de keuzevrijheid ten gunste van de in aanmerking komende afnemer georganiseerd wordt.

Art. 9.In afwijking van artikel 7, § 1, wordt de distributienetbeheerder gemachtigd om gas le leveren tegen het sociaal tarief aan de beschermde afnemer die voldoet aan de in artikel 27 bedoelde voorwaarden om in aanmerking te komen.

Art. 10.§ 1. Op grond van de voorwaarden bedoeld in de vorige artikelen en van de technische en financiële draagkracht van de kandidaat die de vlotte uitvoering van de opdrachten van de netbeheerder waarborgen, wijst de Waalse Regering, na advies van de « CWAPE », de beheerder(s) van de distributienetten aan die geografisch gescheiden en elkaar niet overlappende zones bestrijken.

Als bedoeld distributienet geheel of ten dele eigendom is van één of meer gemeenten en/of provincies, wordt de netbeheerder op hun voordracht aangewezen.

Als de gemeenten en/of provincies geen netbeheerder hebben voorgedragen binnen drie maanden na de bekendmaking van een bericht van de minister in het Belgisch Staatsblad , wijst de Waalse Regering hem/ze aan na advies van de « CWAPE ». § 2. De netbeheerder wordt aangewezen voor een hernieuwbare termijn van maximum twintig jaar. Zijn aanwijzing vervalt in geval van ontbinding, splitsing of fusie. In geval van fusie van netbeheerders blijft de aanwijzing evenwel lopen tot de uiterste vervaldatum van de toegekende mandaten.

De Waalse Regering kan de netbeheerder na advies van de « CWAPE » ontslaan wegens niet nakoming van de verplichtingen opgelegd krachtens dit decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan. De Waalse Regering bepaalt de aanwijzings-, hernieuwings- en afzettingsprocedure. § 3. Als de netbeheerder wordt voorgedragen door een gemeente die eigenaar is van een deel van het op haar grondgebied gelegen net of door een ingesloten gemeente, kan de Regering die gemeente ertoe machtigen op eigen kosten over te gaan tot de onteigening ten algemenen nutte van bedoeld distributienet indien zulks nodig is voor de uitvoering van de opdrachten van de voorgedragen netbeheerder.

De ingesloten gemeente is de gemeente waarvan het distributienet, dat op haar grondgebied gelegen is, beheerd wordt door een andere beheerder dan de beheerder van het net van de gezamenlijke aangrenzende gemeenten.

De rechtspleging bij dringende omstandigheden ingevoerd bij de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen is van toepassing op de onteigeningen bedoeld in § 3, eerste lid.

In afwijking van artikel 9 van het decreet van 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales mag een gemeente verbonden met een intercommunale die het beheer van het distributienet waarneemt, naast de gevallen bedoeld in artikel 9 hierboven, vóór de vervaldatum van de intercommunale uittreden als ze voldoet aan de voorwaarden bedoeld in paragraaf 3, eerste lid. In dat geval wordt geen stemming vereist, onverminderd elke statutaire bepaling. De gemeente vergoedt de schade die haar uittreden aan de andere vennoten berokkent. De schade wordt door een deskundige geschat.

Art. 11.§ 1. In afwijking van de artikelen 5 tot 10 kan de Regering een producent of een leverancier van gas uit hernieuwbare bronnen dat niet compatibel zou zijn met het aardgas dat via het net van de netbeheerder geleverd wordt, ertoe machtigen een distributienet voor gas uit hernieuwbare bronnen te beheren. In dat geval worden de verschillende activiteiten als afzonderlijke activiteitensectoren opgenomen in de statuten van de beheerder van het distributienet voor gas uit hernieuwbare bronnen. Die gasproducent wordt dan niet beschouwd als netbeheerder in de zin van de artikelen 3 tot 10. § 2. Zodra het gas uit hernieuwbare bronnen compatibel is met het aardgas dat via het net geleverd wordt, zijn de bepalingen van artikel 14 van dit decreet van toepassing.

Als het gas uit hernieuwbare bronnen niet compatibel is, maakt de « CWAPE » in overleg met de betrokken netbeheerder een technisch reglement op m.b.t. het beheer en de veiligheid van het net voor distributie van gas uit hernieuwbare bronnen.

HOOFDSTUK. III. - Beheer van de distributienetten

Art. 12.§ 1. Het beheer van het distributienet wordt waargenomen door de beheerder(s) die overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 aangewezen word(t)en. § 2. De netbeheerder staat in voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het net waarvoor hij aangewezen wordt, alsook voor de interconnecties met andere gasnetten, teneinde de veiligheid en de continuïteit van de voorziening te waarborgen.

Daartoe wordt de netbeheerder voor bedoeld netgedeelte belast met o.a. de volgende taken : 1° de verbetering, vernieuwing en uitbreiding van het net, met name in het kader van het aanpassingsplan, teneinde een adequate capaciteit te waarborgen om aan de behoeften te voldoen;2° het beheer van de afname- en injectiepunten op het net;3° zorgen voor de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het net en toezien op de beschikbaarheid van de nodige ondersteunende diensten om met name een optimale technische veiligheid te waarborgen met het oog op het voorkomen van gaslekkages en ontploffingen;4° de telling van de afnamen en injecties op punten voor de aansluiting op andere netten, de levering aan afnemers en de uitwisseling met gasproducenten; 5° de tegeldemaking van openbare obligaties die hem o.a. krachtens artikel 32 toegekend worden.

Art. 13.§ 1. Na advies van de « CWAPE » legt de Regering maatregelen op om een onafhankelijk en onpartijdig netbeheer te waarborgen, meer bepaald : 1° regels voor de samenstelling en de werking van de beheersorganen van de netbeheerder om te voorkomen dat producenten, leveranciers van in aanmerking komende afnemers en tussenpersonen alleen of gezamenlijk een aanzienlijke invloed uitoefenen op het netbeheer;2° voorwaarden inzake de onafhankelijkheid van het in artikel 17 bedoelde personeel, van de netbeheerder ten aanzien van de producenten, leveranciers van in aanmerking komende afnemers en tussenpersonen, met name vanuit financieel oogpunt;3° voorzorgsmaatregelen die de netbeheerder moet nemen met het oog op de vrijwaring van het vertrouwelijke karakter van de persoonlijke en commerciële gegevens waarvan de netbeheerder kennis heeft bij de uitvoering van zijn taken;4° maatregelen ter voorkoming van discriminatie tussen netgebruikers of categorieën van netgebruikers en, meer bepaald, van elke vorm van discriminatie ten gunste van de vennoten van de netbeheerder, of ten gunste van de ondernemingen verbonden met die vennoten of met de netbeheerder. § 2. De beheerder van een net voor gas uit hernieuwbare bronnen valt niet onder de bepalingen bedoeld in § 1.

Art. 14.De « CWAPE » stelt in overleg met de netbeheerders een enig technisch reglement op voor het beheer van de distributienetten en de toegang ertoe. Het technisch reglement wordt goedgekeurd door de Waalse Regering en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad . Het voorziet o.a. : 1° in minimale technische vereisten voor de aansluiting op het net van de installaties voor productie, gewone connectie of interconnectie, alsook in de aansluitingstermijnen;2° in minimale technische vereisten voor de aanleg van de netinfrastructuren en voor de directe leidingen;3° in de procedure en de aanvullende regels betreffende de door de leveranciers en tussenpersonen ingediende aanvraag om toegangverlening tot het net, met inbegrip van de termijnen waarbinnen de netbeheerder op die aanvragen moet antwoorden;4° in operationele regels waaraan de netbeheerder onderworpen is bij het technische beheer van de injecties en afnamen en bij de maatregelen die hij moet treffen om het hoofd te bieden aan problemen die de veiligheid en de continuïteit van de toevoer op de helling kunnen zetten, alsmede in maatregelen die een optimale technische veiligheid waarborgen ten einde gaslekkages en ontploffingen te voorkomen;5° in ondersteunende diensten die de netbeheerder moet creëren;6° in informatie en gegevens die de netgebruikers aan de netbeheerder moeten verstrekken;7° in informatie die de netbeheerder moet verstrekken aan de beheerders van andere gasnetten waaraan het net is gekoppeld, met het oog op een veilige en efficiënte exploitatie, een gecoördineerde ontwikkeling en de interoperabiliteit van de gekoppelde netten;8° in een voorschrift waarbij voorrang wordt gegeven aan gas uit hernieuwbare bronnen en aan fataal gas, voor zover ze compatibel zijn met het netgas.

Art. 15.De netbeheerder bezorgt de « CWAPE » jaarlijks alle boekhoudkundige gegevens i.v.m. de aansluitings- en gebruikskosten betreffende het net dat hij beheert, i.v.m. de kosten voor de ondersteunende diensten die hij verschaft, alsook, in voorkomend geval, i.v.m. de activiteiten bedoeld in artikel 7, § 1.

De netbeheerder maakt jaarlijks de tarieven bekend die van toepassing zijn op het net waarvoor hij aangewezen is, met inbegrip van de tarieven betreffende de ondersteunende diensten.

Art. 16.§ 1. De beheerders van het distributienet stellen in overleg met de « CWAPE » een aanpassingsplan op voor het net dat ze beheren.

Het aanpassingsplan wordt ter goedkeuring vorgelegd aan de Regering.

Bij gebrek aan een beslissing binnen drie maanden wordt het plan geacht aangenomen te zijn.

Het aanpassingsplan slaat op een periode van vijf jaar. De vijf volgende jaren wordt het minstens om de twee jaar en al naar gelang de behoeften aangepast overeenkomstig de procedure bedoeld in het eerste lid. Het aanpassingsplan bevat een uitvoerige schatting van de behoeften inzake distributiecapaciteit, waarbij de onderliggende hypothesen worden opgegeven, en voorziet in het investeringsprogramma dat de netbeheerder belooft uit te voeren om aan de behoeften te voldoen. § 2. Als de « CWAPE » na overleg met de netbeheerder vaststelt dat de investeringen waarin het aanpassingsplan voorziet, de netbeheerder niet in staat stellen op een gepaste en efficiënte wijze aan de capaciteitsbehoeften te voldoen, kan de minister de netbeheerder verplichten het plan te wijzigen teneinde die situatie binnen een redelijke termijn te verhelpen. Het plan wordt gewijzigd overeenkomstig de procedure bedoeld in paragraaf 1, eerste lid. § 3. Elke distributienetbeheerder stelt in overleg met de « CWAPE » het uitbreidingsplan op voor het net dat hij beheert, en legt de prioritaire ontwikkelingszones vast met inachtneming o.a. van de gewestplannen, gemeentelijke plannen van aanleg en structuurplannen.

Het uitbreidingsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Regering.

Bij gebrek aan een beslissing binnen drie maanden wordt het plan geacht aangenomen te zijn.

Het uitbreidingsplan slaat op een periode van drie jaar. De drie volgende jaren wordt het jaarlijks aangepast overeenkomstig de procedure bedoeld in het eerste lid. Het uitbreidingsplan bevat een uitvoerige schatting van de behoeften inzake de distributiecapaciteit van het net, waarbij de onderliggende hypothesen worden opgegeven, en voorziet in het investeringsprogramma dat de netbeheerder belooft uit te voeren om aan die behoeften te voldoen.

Art. 17.§ 1. De netbeheerder beschikt over eigen personeel dat de strategische en vertrouwelijke taken zelf uitvoert of toevertrouwt aan een deskundige die onafhankelijk is van de producenten, leveranciers van in aanmerking komende afnemers en tussenpersonen. De taken zijn hoe dan ook : de boekhoudingscontrole, de meteropname en de behandeling van de desbetreffende gegevens, alsook de contacten met de producenten die aangesloten zijn of die aangesloten wensen te worden op het betrokken net. Na advies van de « CWAPE » kan de Waalse Regering andere strategische en vertrouwelijke taken opleggen. § 2. De leden van de organen van de netbeheerder, zijn personeel en de onafhankelijke deskundige zijn gebonden door het beroepsgeheim. Zij mogen in geen geval de vertrouwelijke gegevens onthullen waarvan ze kennis krijgen vanwege de functies die ze bij de netbeheerder vervullen in het kader van de uitvoering van de taken bedoeld in artikel 12, behalve wanneer zij opgeroepen worden om in rechte te getuigen en onverminderd de mededelingen aan de andere netbeheerders, aan de marktregulatoren en aan de minister, die uitdrukkelijk bepaald of toegelaten worden krachtens dit decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan. Elke overtreding van dit artikel wordt gestraft met de straffen bepaald bij artikel 458 van het Strafwetboek. § 3. De netbeheerder bepaalt de procedure en de voorwaarden voor de indienstneming van zijn eigen personeel. Die bepalingen worden goedgekeurd door de bevoegde toezichthoudende overheid. HOOFDSTUK IV. - Rechten en plichten van de distributienetbeheerders Afdeling 1. - Kennisgeving en wegvergunning

Art. 18.§ 1. Elke netbeheerder heeft het recht om op of onder het openbaar domein alle werken uitvoeren die nodig zijn voor de aanleg, de werking en het onderhoud van installaties voor gasdistributie, met inachtneming van de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen. § 2. Het Gewest, de provincies en de gemeenten hebben het recht om de aanleg of het tracé van de op hun openbaar domein gelegen installaties voor gasdistributie alsmede de desbetreffende werken te laten wijzigen. De aangebrachte wijzigingen zijn voor rekening van de netbeheerder als ze worden opgelegd hetzij om redenen van openbare veiligheid, hetzij om de schoonheid van een landschap te beschermen, hetzij in het belang van een openbare dienst of van waterlopen, kanalen en openbare wegen, hetzij wegens wijzigingen aangebracht bij de toegang tot eigendommen gelegen langs de openbare weg. In de andere gevallen zijn ze voor rekening van het Gewest, de provincie of de gemeente, die dan een voorafgaande kostenraming mogen eisen en, in geval van onenigheid over de prijs van de uit te voeren werken, deze zelf mogen uitvoeren.

In afwijking van het vorige lid draagt het Waalse Gewest de kosten van de werken wanneer het op zijn domein of in het kader van zijn bevoegdheden wijzigingen oplegt aan de netbeheerder. Wanneer privaatrechtelijke rechtspersonen aangesloten zijn bij de netbeheerder, zijn de kosten van de werken slechts voor rekening van het Waalse Gewest voor zover de netbeheerder zich ertoe verbindt de door het Waalse Gewest gedragen compensatie geheel over te maken aan de betrokken publiekrechtelijke personen.

Art. 19.§ 1. Vooraleer de werken m.b.t. de aanleg van nieuwe netinfrastructuren uit te voeren, richt de netbeheerder een kennisgeving aan de eigenaar van bedoeld openbaar domein als hij lid is van de netbeheerder. Een afschrift van de kennisgeving wordt aan de Minister gericht.

De Waalse Regering bepaalt de procedure van kennisgeving, met name het aangifteformulier en de bijgevoegde stukken. § 2. Als de netbeheerder van plan is de in § 1 bedoelde werken uit te voeren op of onder het openbaar domein dat geen eigendom is van één van zijn leden, dient hij een aanvraag om wegvergunning in bij de eigenaar van bedoeld openbaar domein.

De Regering bepaalt de procedure voor het verlenen van de wegvergunning, met name het aanvraagformulier, de bij te voegen documenten, de behandeling van het dossier en de onderzoeken uit te voeren door de overheden aan wie de aanvraag wordt gericht, de termijnen waarin de bevoegde overheid moet beslissen en de aanvrager kennisgeven van haar beslissing, alsmede de procedure en de modaliteiten voor de indiening van een beroep bij de Minister en de retributie te betalen voor de behandeling van het dossier.

Art. 20.De netbeheerder betaalt de gemeenten een jaarlijkse retributie wegens bezetting van het openbaar domein door het net waarvan hij het beheer waarneemt.

Voor het jaar n en voor een gegeven gemeente wordt het bedrag van de in het vorige lid bedoelde retributie vastgelegd op grond van onderstaande formule : R = M x kWuGR x (0,6 K + 0,4 L) Waarbij : 1° M = een vast bedrag tussen 0,05 en 0,25 eurocent per kWu, jaarlijks door de Regering vastgelegd;2° kWuGR = het globale gasvolume geïnjecteerd op het net, min het gas overgedragen naar een ander net voor het jaar n-l;3° K = het aantal kWugas gemeten door de netbeheerder op het grondgebied van de gemeente, gedeeld door kWuGR;4° L = de lengte van de door de netbeheerder beheerde gasleidingen gelegen op het grondgebied van de gemeente in de loop van het jaar n-l, gedeeld door de lengte van de gasleidingen beheerd door die netbeheerder tijdens bovenbedoeld jaar. Bij de aanleg van nieuwe netinfrastructuren betaalt de netbeheerder de retributie aan de gemeenten vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar van kennisgeving of vergunning bedoeld in artikel 19.

De Regering bepaalt de procedure en de modaliteiten voor de inning van de retributie en voor de indiening van het beroep van de netbeheerder en van de gemeente. Afdeling 2. - Verklaring van algemeen nut

Art. 21.§ 1. Na onderzoek kan de Regering de aanleg van netinfrastructuren onder, op of boven onbebouwde privé-terreinen van algemeen nut verklaren.

De verklaring van algemeen nut geeft de distributienetbeheerder in wiens belang ze wordt gedaan, het recht dergelijke installaties onder, op of boven bedoelde privé terreinen aan te leggen, er toezicht op te houden en de werken vereist voor de werking en het onderhoud ervan uit te voeren onder de voorwaarden vermeld in de verklaring.

De werken mogen pas na afloop van een termijn van twee maanden aangevat worden, te rekenen van de datum waarop de betrokken eigenaars en huurders daarvan bij ter post aangetekend schrijven brief in kennis worden gesteld. § 2. De begunstigde van de erfdienstbaarheid bedoeld in paragraaf 1 betaalt een vergoeding ten gunste van de eigenaar van het met de erfdienstbaarheid bezwaarde fonds of van de houders van aan dat fonds gebonden zakelijke rechten.

De vergoeding kan het voorwerp uitmaken van een enige betaling en staat dan gelijk met een forfaitaire vergoeding : ze is ook betaalbaar in de vorm van een van tevoren te betalen jaarlijkse retributie. § 3. De Regering bepaalt : 1° de procedure voor de verklaring van algemeen nut bedoeld in paragraaf 1, met name het aanvraagformulier, de bij te voegen stukken, de behandeling van het dossier en de onderzoeken uit te voeren door de overheden aan wie de aanvraag wordt gericht, de termijnen waarin de bevoegde overheid moet beslissen en de aanvrager kennisgeven van haar beslissing, alsmede de retributie die de aanvrager moet betalen voor de behandeling van het dossier.2° de wijze van berekening van de retributies bedoeld in paragraaf 2, alsmede de wijze waarop ze geïndexeerd worden.

Art. 22.Bij de gedeeltelijke bezetting van het openbaar of privé-domein wordt rekening gehouden met de bestemming ervan. De bezetting geeft niet aanleiding tot ontzetting maar vestigt een wettelijke erfdienstbaarheid van algemeen nut waarbij elke handeling verboden wordt die de installaties voor gasdistributie of de exploitatie ervan schade kan berokkenen.

De eigenaar van het met die erfdienstbaarheid bezwaarde erf kan de Minister binnen de door de Regering bepaalde termijn informeren dat hij de begunstigde van de erfdienstbaarheid verzoekt om bedoeld terrein te kopen. Bij gebrek aan een minnelijke verkoopovereenkomst tussen de eigenaar van het bezwaarde erf en de netbeheerder zijn de bepalingen van artikel 25 van toepassing.

Art. 23.§ 1. De netinfrastructuren worden verplaatst en, in voorkomend geval, verwijderd op verzoek van de eigenaar van het bezwaarde erf of van de persoon die het recht heeft om er op te bouwen, als hij gebruik wil maken van dat recht. De Minister kan de netbeheerder een bijkomende termijn verlenen opdat hij de voor de verplaatsing vereiste vergunningen kan verkrijgen.

Als de belanghebbenden gebruik maken van dat recht zonder de verplaatsing of de verwijdering van de netinfrastructuren te eisen, behoudt de begunstigde van de erfdienstbaarheid het recht om toezicht op de installaties uit te oefenen en om de werken uit te voeren die nodig zijn voor de werking, het onderhoud of het herstel ervan.

De kosten voor de verplaatsing of de verwijdering van de netinfrastructuren worden door de begunstigde van de erfdienstbaarheid gedragen; de personen bedoeld in het eerste lid geven evenwel minstens zes maanden vóór de aanvatting ervan schriftelijk kennis van de werken die ze overwegen uit te voeren. § 2. In afwijking van paragraaf 1 kan de begunstigde van de erfdienstbaarheid de eigenaar voorstellen bedoeld terrein te kopen om de verplaatsing van de infrastructuren te voorkomen. Hij geeft de Minister kennis daarvan. Bij gebrek aan een minnelijke overeenkomst tussen de eigenaar van het bezwaarde erf en de netbeheerder zijn de bepalingen van artikel 25 van toepassing.

Art. 24.De netbeheerder is gehouden tot het herstel van de schade aangericht door werken die hij heeft uitgevoerd bij de aanleg of de exploitatie van zijn installaties, alsmede tot de vergoeding van de schade berokkend aan derden, hetzij door zijn werken, hetzij wegens het gebruik van het met de erfdienstbaarheid bezwaarde erf. De vergoedingen van de aangerichte schade zijn integraal voor rekening van bedoelde houder; ze zijn verschuldigd aan de personen die schade lijden. Het bedrag ervan wordt hetzij op minnelijke wijze, hetzij door de rechtbanken bepaald.

Art. 25.De netbeheerder ten gunste van wie de Regering een besluit tot verklaring van algemeen nut heeft genomen, kan op eigen verzoek en binnen de perken van dat besluit door de Regering gemachtigd worden namens het Gewest maar op eigen kosten tot de nodige onteigeningen over te gaan. De rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, ingevoerd bij de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte, is van toepassing op die onteigeningen. HOOFDSTUK V. - Toegang tot de netten

Art. 26.§ 1. De toegang tot de distributienetten is gereglementeerd.

De producenten, leveranciers en in aanmerking komende afnemers hebben een recht van toegang tot de bestaande netten tegen de overeenkomstig artikel 15 bekendgemaakte tarieven. § 2. De netbeheerders mogen de toegang tot hun net slechts ontzeggen als : 1° de veiligheid van het net bedreigd wordt;2° de netbeheerder niet over de nodige technische capaciteit beschikt om de transmissie op zijn net te waarborgen;3° de aanvrager niet voldoet aan de technische voorschriften waarin het technisch reglement voorziet;4° de toegang tot het net de uitvoering van een openbare dienstverplichting belemmert vanwege de netbeheerder. De beslissing tot weigering is behoorlijk gemotiveerd en wordt aan de aanvrager meegedeeld. De beslissing kan ter bemiddeling voorgelegd worden of met het oog op de arbitrage bedoeld in artikel 48 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt.

Art. 27.§ 1. De volgende eindafnemers worden meteen `in aanmerking komende afnemers` verklaard : 1° de eindafnemers die elektriciteit produceren;2° de eindafnemers die zich voor het geleverde volume bevoorraden bij een leverancier van gas uit hernieuwbare bronnen;3° de eindafnemers van wie het jaarlijkse verbruik hoger is dan 20 Gwugas per site. § 2. Na advies van de « CWAPE » legt de Regering nieuwe drempels vast om in aanmerking te kunnen komen, rekening houdende met de evolutie van de openstelling van de gasmarkten in de overige lidstaten van de Europese Unie en in de aangrenzende gewesten. § 3. De « CWAPE » ziet toe op de naleving van de voorwaarden waaronder de in de vorige paragrafen bedoelde afnemers in aanmerking komen, met inachtneming van de modaliteiten opgelegd door de Regering.

Art. 28.Na advies van de « CWAPE » kan de Regering de toegang tot het net beperken of verbieden bij gasinvoer uit andere lidstaten van de Europese Unie dat bestemd is voor in aanmerking komende afnemers gevestigd in het Waalse Gewest, voor zover de afnemer, indien hij in de lidstaat van herkomst gevestigd is, niet de hoedanigheid van in aanmerking komende afnemer heeft krachtens de wetgeving van bedoelde Staat.

Art. 29.§ 1. Onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn inzake de ruimtelijke ordening, is de bouw van nieuwe directe leidingen onderworpen aan de toekenning van een individuele vergunning door de Minister, na advies van de « CWAPE ». De Regering bepaalt de rechten en plichten van de vergunninghouder. § 2. Na advies van de « CWAPE » bepaalt de Waalse Regering de criteria en de procedure voor de toekenning van de vergunningen bedoeld in paragraaf 1, alsmede de retributie voor de behandeling van het dossier. De vergunning is evenwel geconditionneerd door de weigering van toegang tot het net, het gebrek aan aanbod voor het gebruik van het net onder redelijke economische en technische voorwaarden of de belemmering van de uitvoering van een openbare dienstverplichting bedoeld in artikel 32, 1°. § 3. De houder van de vergunning bedoeld in paragraaf 1 valt onder de bepalingen van hoofdstuk IV. HOOFDSTUK VI. - Leveranciers en tussenpersonen

Art. 30.§ 1. Alleen de gemeenten mogen gas leveren aan de op hun grondgebied gevestigde gebonden afnemers. Ze mogen zich evenwel verenigen om die opdracht te vervullen of die taak aan de beheerder van het distributienet toe te vertouwen. § 2. Elke gasleverancier van in aanmerking komende afnemers is onderworpen aan een vergunning die de Minister voor een onbepaalde duur verleent. § 3. Na advies van de `CWAPE` bepaalt de Regering de criteria voor de toekenning, handhaving, herziening of intrekking van de vergunning bedoeld in paragraaf 2. Deze criteria slaan met name op : 1° de betrouwbaarheid en de beroepservaring van de aanvrager, zijn technische en financiële capaciteiten en de kwaliteit van de organisatie die de vlotte uitvoering van de opdrachten van de leverancier waarborgt;2° de juridische en beheersautonomie van de aanvrager ten aanzien van de netbeheerders, met uitzondering van de netbeheerders voor gas dat uitsluitend uit hernieuwbare bronnen komt;3° de naleving van de openbare dienstverplichtingen bedoeld in artikel 33. § 4. Na advies van de `CWAPE` bepaalt de Regering : 1° de procedure voor de toekenning en intrekking van de vergunning bedoeld in paragraaf 2, met name het aanvraagformulier, de behandeling van het dossier, de termijnen waarin de Minister beslist en zijn beslissing aan de aanvrager meedeelt, en de retributie voor de behandeling van het dossier;2° de overdrachtsvoorwaarden, de lotsbestemming van de vergunning in geval van controlewijziging, van fusie of splitsing van de vergunninghouder en, in voorkomend geval, de te vervullen voorwaarden en te volgen procedures voor de handhaving of de hernieuwing van de vergunning in die gevallen.In geval van fusie van leveranciers met vergunning, wordt de vergunning automatisch aan de gefusioneerde entiteit verleend.

Art. 31.Elke activiteit als tussenpersoon wordt bij de Minister aangegeven. De aangifte maakt melding van : 1° de naam, de voornaam, het beroep, de woonplaats en de nationaliteit van de aangever;2° als het gaat om een maatschappij, de handelsnaam of de benaming, de rechtsvorm, de maatschappelijke zetel, de statuten en, in voorkomend geval, de stukken waarbij de bevoegdheden van de aangever(s) worden bevestigd. HOOFDSTUK VII. - Openbare dienstverplichtingen

Art. 32.Na advies van de « CWAPE » legt de Regering de netbeheerders openbare dienstverplichtingen op die duidelijk omschreven, doorzichtig, niet discriminerend en controleerbaar zijn. Ze betreffen met name : 1° de veiligheid, de regelmaat en de kwaliteit van de gasleveringen;2° sociale maatregelen, met name de begeleidingsmaatregelen te nemen als een eindafnemer verzuimt zijn leverancier te betalen, en de verplichting een budgetmeter bij een beschermde afnemer te plaatsen; 3° inzake milieubescherming, o.a. : a) de uitwerking van de uitbreidingsplannen bedoeld in artikel 16, § 3;b) de verplichting tot opneming in het uitbreidingsplan van elke gasnetuitbreiding aangevraagd door één of meer leveranciers, voor zover die investeringen economisch gerechtvaardigd zijn op grond van de door de leveranciers overgemaakte gegevens.Een investering wordt geacht economisch gerechtvaardigd te zijn als het rentabiliteitspercentage hoger is dan of gelijk aan het percentage van de nettobezoldiging van de geïnvesteerde kapitalen aangenomen door de « CREG » voor de bepaling van de kosten van het netgebruik.

De Regering bepaalt het formulier en de modaliteiten voor de indiening van de aanvraag om netuitbreiding bedoeld in het eerste lid, de termijn waarin de bij de aanvraag betrokken netbeheerder een antwoord moet geven, en de mogelijke procedures die de leverancier(s) in acht moet nemen om beroep in te stellen tegen de beslissing van de netbeheerder. De netbeheerder mag een boekhoudkundige provisie stellen ter dekking van de toekomstige lasten gebonden aan bovenbedoelde uitbreidingen zonder de concurrentiepositie van het tarief voor het gebruik van het distributienet op de helling te zetten. Het gebruik van die provisie kan beschouwd worden als een lastvermindering bij de berekening van bovenbedoeld rentabiliteitspercentage.

De Regering bepaalt de procedure en modaliteiten voor het stellen en het gebruiken van de provisie, alsook het maximumbedrag ervan. Als de investering niet geacht wordt economisch gerechtvaardigd te zijn, kunnen de afnemers of elke andere partner die belang hebben bij de uitbreiding, hun voorstel van financiële bijdrage indienen om het project economisch te rechtvaardigen. De « CWAPE » is het evaluatie-orgaan dat nagaat of een netuitbreiding economisch gerechtvaardigd is; a) de verplichting voor elke residentiële afnemer om over te gaan tot de kosteloze standaardaansluiting op verzoek van een leverancier die kan bewijzen dat hij een leveringscontract met die afnemer heeft. Onder standaardaansluiting wordt verstaan de verbindingsleiding beperkt tot 8 meter vanaf het net, tussen de hoofdleiding en de binneninstallatie van de afnemer, zoals omschreven in het technisch reglement; b) voorrang te geven aan gas uit hernieuwbare bronnen voor zover het compatibel is met het netgas;c) de informatie en bewustmaking inzake energieverbruik om aan te zetten tot rationeel gasgebruik, alsmede de verplichting tariefformules over te leggen ter bevordering van rationeel energiegebruik voor de residentiële afnemers van de leveranciers;4° inzake inzameling van gegevens, op het gasverbruik dat over hun net transiteert.

Art. 33.Na advies van de « CWAPE » legt de Regering de leveranciers en tussenpersonen openbare dienstverplichtingen op die duidelijk omschreven, doorzichtig, niet discriminerend en controleerbaar zijn, met name : 1° inzake de regelmaat, de kwaliteit en de facturering van de gasleveringen; 2° inzake milieubescherming, o.a. de verplichting tot prioritaire aankoop, onder de marktvoorwaarden en binnen de perken van de behoeften van hun eindafnemers, van gas uit hernieuwbare bronnen dat beschikbaar is op het net waarop zijn afnemer is aangesloten; 3° verplichtingen die vooral sociale maatregelen beogen, o.a. de verplichting elke residentiële afnemer die erom verzoekt, als afnemer te aanvaarden onder niet discriminerende voorwaarden en gas te leveren aan beschermde afnemers tegen een sociaal tarief; 4° informatie en bewustmaking inzake het gasverbruik om aan te zetten tot rationeel gasgebruik, en, voor de residentiële afnemers, de verplichting tariefformules te kiezen die het rationeel energiegebruik bevorderen;5° voor zover de leverancier verzocht heeft om de netuitbreiding bedoeld in artikel 32, 3°, a., van dit decreet, de transmissie van gegevens op grond waarvan de netbeheerder kan beoordelen of de investering economisch gerechtvaardigd is, inzonderheid de leveringscontracten gesloten met de toekomstige afnemers. HOOFDSTUK VIII. - Promotie van gas uit hernieuwbare bronnen

Art. 34.Om de productie van gas uit hernieuwbare bronnen in het Waalse Gewest te bevorderen, kan de Regering een procedure inzake productiesteun indienen ten gunste van de producenten van bovenbedoeld gas.

De Regering bepaalt jaarlijks, na advies van de « CWAPE », het bedrag dat bestemd moet worden per Kwu gas geproduceerd vanaf hernieuwbare energiebronnen. Dat bedrag kan verschillen al naar gelang de gebruikte hernieuwbare energiebron en technologie.

Er mag geen productiesteun verleend worden voor gas uit hernieuwbare bronnen die later recht zou geven op een mechanisme voor de bevordering van groene energie, zoals bepaald bij artikel 37 van het decreet van 12 april 2001.

Art. 35.De productie van gas uit hernieuwbare bronnen is onderworpen aan de toekenning van een vergunning, die door de Minister wordt afgegeven. De Regering bepaalt de criteria en de procedure voor de toekenning, herziening en intrekking van de vergunning. De criteria slaan met name op de capaciteit om de werkelijk geproduceerde hoeveelheid gas te controleren. HOOFDSTUK IX. - Waalse energiecommissie

Art. 36.§ 1. De « CWAPE » geeft de overheid advies inzake de organisatie en de werking van de gewestelijke gasmarkt, enerzijds, en oefent toezicht en controle uit op de toepassing van de desbetreffende decreten en reglementen, anderzijds.

De « CWAPE » vervult o.a. de volgende taken : 1° ze brengt gemotiveerde adviezen uit en dient voorstellen in in de gevallen bedoeld in dit decreet of in de uitvoeringsbesluiten ervan; 2° ze voert onderzoeken en studies uit m.b.t. de gasmarkt, op eigen initiatief of op verzoek van de minister of van de Regering; 3° ze gaat na of de netbeheerder de bepalingen van de artikelen 11 en 12 en van de uitvoeringsbesluiten daarvan in acht neemt;4° ze stelt het technisch reglement op in overleg met de netbeheerders en gaat na of het toegepast wordt;5° ze gaat na of de netbeheerders het aanpassingsplan en het uitbreidingsplan uitvoeren;6° ze gaat na of de voorwaarden waaronder de in artikel 27 bedoelde afnemers in aanmerking komen, in acht genomen worden; 7° ze gaat na of de voorwaarden m.b.t. de vergunningen die overeenkomstig artikel 29 verleend worden voor de aanleg van nieuwe directe leidingen, in acht genomen worden; 8° ze controleert en beoordeelt de nakoming van de openbare verplichtingen bedoeld in artikel 33;9° ze controleert de inachtneming van de maatregelen bedoeld in hoofdstuk VIII van dit decreet;10° ze werkt samen met de gasmarktregulatoren;11° ze werkt samen met het controlecomité opdat het kan nagaan of er een gebrek aan kruissubsidies is tussen de categorieën afnemers; 12° ze bepaalt de gegevens die de netbeheerder moet verstrekken aan het controlecomité, de « CWAPE » en de minister, o.a. om energiebalansen op te maken; 13° ze voert alle andere opdrachten uit die haar toevertrouwd worden bij decreten, besluiten of reglementen inzake de organisatie van de gewestelijke gasmarkt. De « CWAPE » kan op eigen initiatief voorstellen indienen in de gevallen waarin haar advies vereist wordt krachtens dit decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan. § 2. De « CWAPE » bezorgt de Regering jaarlijks een verslag over de uitvoering van haar opdrachten en over de evolutie van de gewestelijke gasmarkt. De minister maakt het verslag over aan de Waalse Gewestraad.

Hij zorgt ervoor dat het verslag op gepaste wijze bekendgemaakt wordt. HOOFDSTUK X. - Energiefonds Afdeling 1. - Energiefonds

Art. 37.De Regering richt een begrotingsfonds op, met name het « Energiefonds », in de zin van artikel 45 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit. De ontvangsten van het Fonds worden op grond van een door de Regering goedgekeurd actieprogramma bestemd voor de uitvoering van de volgende opdrachten : 1° de financiering van de uitgaven van de « CWAPE »;2° de gedeeltelijke of gehele tenlasteneming van de meerkosten bepaald overeenkomstig de beleidslijnen van de Regering en gebonden aan de openbare verplichtingen tot milieubescherming, krachtens artikel 34, 2°, d., van het elektriciteitsdecreet en artikel 33, 4°, van dit decreet; 3° studies en sensibilisatieacties betreffende de beheersing van de energievraag in het Waalse Gewest;4° premies en maatregelen ter bevordering van rationeel energiegebruik; 5° studies en acties ter bevordering van de filières voor de productie van gas en elektriciteit d.m.v. hernieuwbare energiebronnen en installaties voor kwaliteitswarmtekrachtkoppeling; 6° steun voor de productie van groene elektriciteit en van gas uit hernieuwbare bronnen;7° sociale begeleiding inzake energie;8° terugbetaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag dat met de gewaarborgde minimale levering overeenstemt, als de commissie tot schuldkwijting besluit. De Regering bepaalt de procedure en de modaliteiten voor de terugbetaling bedoeld in het eerste lid.

Art. 38.§ 1. Het Energiefonds wordt gestijfd door : 1° de retributies bedoeld in de artikelen 21, § 3, 1°, 29, § 2, en 30, § 4, 1°, van het elektriciteitsdecreet;2° de middelen die hem toegekend worden krachtens de wettelijke, reglementaire of verdragsbepalingen met het oog op de financiering van de openbare verplichtingen van de elektriciteitssector;3° de opbrengst van de in artikel 40 bedoelde retributie voor de aansluiting op de elektriciteitsnetten en op de directe lijnen;4° de opbrengst van de administratieve boetes bedoeld in artikel 53 van het elektriciteitsdecreet;5° de retributies bedoeld in de artikelen 21, § 3, 1°, 29, § 2, en 30, § 4, 1°, van dit decreet;6° de middelen die hem toegekend worden krachtens de wettelijke, reglementaire of verdragsbepalingen met het oog op de financiering van de openbare verplichtingen van de gassector;7° de opbrengst van de in artikel 40 bedoelde retributie voor de aansluiting op de gasnetten en op de directe leidingen;8° de opbrengst van de administratieve boetes bedoeld in artikel 48 van dit decreet;9° de overdracht van het saldo van de fondsen opgeheven krachtens de artikelen 58 en 62 van dit decreet. § 2. De ontvangsten van het Fonds worden bij voorkeur bestemd voor de financiering van een dotatie die dient om de uitgaven van de « CWAPE » te dekken. De dotatie bedraagt 3,22 miljoen euro, jaarlijks geïndexeerd op grond van het indexcijfer der consumptieprijzen. De beginindex is de index der consumptieprijzen van de maand vóór de inwerkingtreding van dit artikel. Het bedrag van de dotatie wordt uitgetrokken naar rata van de retributies bedoeld in artikel 40, § 1, 1° en 2°. § 3. De uitgaven gebonden aan de elektriciteitssector worden gefinancierd ten belope van de ontvangsten bedoeld in § 1, 1° tot 4°.

De uitgaven gebonden aan de gassector worden gefinancierd ten belope van de ontvangsten bedoeld in § 1, 5° tot 8°. De uitgaven die niet op de ene of de andere sector kunnen worden afgeschreven, worden op één van beide sectoren afgeschreven met inachtneming van de beschikbare middelen. § 4. De Afdeling Energie van het Directoraat-generaal Technologie, Onderzoek en Energie maakt een jaarverslag over de bestemmingen van het Fonds. Het verslag bevat een aparte inventaris van de financieringsbronnen voor elke sector - elektriciteit of gas - en geeft hun bestemming aan per sector. Het wordt door de Regering overgemaakt aan de « CWAPE », het Energiecomité en de Waalse Gewestraad. Afdeling 2. - Retributie

Onderafdeling 1. - Belastbaar feit, grondslag, belastingplichtige en percentage

Art. 39.Behoudens andersluidende bepaling in dit decreet, zijn de bepalingen van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de inning en de geschillen inzake de gewestelijke belastingen van toepassing.

Art. 40.§ 1. Er wordt voorzien in een jaarlijkse retributie voor de aansluiting van de in het Waalse Gewest gevestigde eindafnemer: 1° op het elektriciteitsnet of een directe lijn in de zin van artikel 2, 15°, van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, ongeacht het spanningsniveau;2° op het net voor gasvervoer of -distributie of op een directe leiding, ongeacht de transmissiecapaciteit, met uitzondering van de aansluitingen van elektrische centrales voor de hoeveelheid gas vereist voor de productie van elektriciteit. § 2. De retributie wordt betaald door elke eindafnemer die in de loop van het referentie-kalenderjaar beschikte over een aansluiting bedoeld in paragraaf 1. Voor de toepassing van de percentages bepaald krachtens artikel 41 wordt rekening gehouden met de hoeveelheid elektriciteit en gas die de eindafnemer per telsysteem verbruikt heeft, met uitzondering van de eigen elektriciteitsproductie. Die hoeveelheid wordt in Kwu uitgedrukt.

Art. 41.§ 1. Het percentage van de retributie bedoeld in artikel 40, § 1, 1°, wordt berekend als volgt : 1° van 0 tot 100 kWu : tussen 0,075 en 0,15 euro;2° voor de volgende Kwu ten laste van : - de afnemers "laagspanning" : tussen 0,00075 euro/kWu en 0,0015 euro/kWu; - de afnemers "hoogspanning" met een jaarlijks verbruik lager dan 10 Gwu : tussen 0,0006 euro/Kwu en 0,0012 euro/kWu; - de afnemers "hoogspanning" met een jaarlijks verbruik van 10 Gwu of meer : tussen 0,0003 euro/Kwu en 0,0006 euro/kWu.

Het bedrag van de retributie bedoeld in artikel 40, § 1, 2°, wordt vastgelegd als volgt : 1° van 0 tot 100 kWu : tussen 0,0075 euro en 0,015 euro;2° voor de volgende Kwu ten laste van : - de afnemers met een jaarlijks verbruik lager dan 1 GWu : tussen 0,000075 euro/kWu en 0,00015 euro/kWu; - de afnemers met een jaarlijks verbruik lager dan 10 Gwu : tussen 0,00006 euro/Kwu en 0,00012 euro/kWu; - de afnemers met een jaarlijks verbruik van 10 Gwu of meer : tussen 0,00003 euro/Kwu en 0,00006 euro/kWu. § 2. Het percentage van de retributie bedoeld in paragraaf 1 wordt door de Regering bepaald. Als de Regering niet beslist, wordt het minimumpercentage toegepast. § 3. Het percentage van de retributie en het bedrag bedoeld in paragraaf 2 worden geïndexeerd volgens de procedure en de modaliteiten die de Regering bepaalt.

Onderafdeling 2. - Betaling en inning

Art. 42.§ 1. De retributie wordt aan de eindafnemer gefactureerd en voor rekening van het Gewest door de leverancier van de eindafnemer geïnd op grond van diens effectief verbruik.

De aan de eindafnemer gerichte factuur vermeldt het juiste bedrag van de verschuldigde retributie en geldt als betalingsbericht. De betalingstermijn bedraagt minstens vijftien dagen en begint te lopen vanaf de verzenddatum van het betalingsbericht. § 2. De Regering bepaalt de procedure en modaliteiten voor de inning van de retributie door de leverancier, voor de storting aan het Gewest van de geïnde bedragen en voor de inning. Ze bepaalt de aan het Gewest te verstrekken gegevens, de inlichtingen die nodig zijn voor de controle en voor de inning van de retributie en de tarieven van de vervolgingskosten ten laste van de belastingplichtigen.

De retributie wordt om drie maanden met de expliciete melding op de rekening van het Waalse Gewest gestort. § 3. De Regering treft de nodige maatregelen om de juiste inning van de retributie te waarborgen en om het toezicht en de controle op de personen bij wie de retributie opeisbaar is, te regelen.

Art. 43.Het aanslagjaar stemt overeen met de belastbare periode. HOOFDSTUK XI. - Energiecomité

Art. 44.Het Energiecomité opgericht bij artikel 51 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt wordt ermee belast op verzoek van de Regering, van de « CWAPE » of op eigen initiatief, advies uit te brengen over de evolutie van de gewestelijke gasmarkt met inachtneming van het algemeen belang, de duurzame ontwikkeling en de opdrachten van openbare dienst. HOOFDSTUK XII. - Sociale begeleiding inzake energie

Art. 45.Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verleent sociale begeleiding inzake energie aan residentiële afnemers met betalingsmoeilijkheden t.o.v. hun gas- en/of elektriciteitsleverancier. De sociale begeleiding inzake energie wordt verleend na kennisgeving van de leverancier of van de netbeheerder die aan de afnemer levert, overeenkomstig de besluiten van de Regering genomen krachtens artikel 34, 1°, b., en 2°, c., van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en krachtens de artikelen 32, 2°, en 33, 3°, van dit decreet of op verzoek van de afnemer.

De Regering bepaalt de modaliteiten voor de sociale begeleiding inzake energie.

Art. 46.§ 1. In elke gemeente wordt op initiatief van de voorzitter van de raad voor sociale hulp een plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking van de minimale elektriciteitslevering ingesteld. Die commissie bestaat uit: - een vertegenwoordiger aangewezen door de raad voor sociale hulp; - een vertegenwoordiger die instaat voor de sociale begeleiding binnen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; - een vertegenwoordiger van de netbeheerder die instaat voor de gewaarborde minimale levering.

De commissie wordt bijeengeroepen op initiatief van de distributienetbeheerder. Ze beslist over de eventuele onderbreking van de minimale elektriciteitslevering aan de beschermde afnemer die in aanmerking komt voor de gewaarborgde minimale levering door de netbeheerder. De commissie bepaalt de duur van de eventuele onderbreking.

De commissie beslist bij meerderheid van stemmen na de afnemer te hebben opgeroepen en gehoord. De afnemer kan zich door een raadsheer laten bijstaan of vertegenwoordigen. De commissie beraadslaagt met gesloten deuren. De beslissing wordt binnen zeven dagen meegedeeld aan de afnemer en aan de netbeheerder.

De Regering bepaalt de modaliteiten en de procedure voor de werking van de commissie en kan haar samenstelling uitbreiden. § 2. De minimale elektriciteitslevering aan een beschermde afnemer mag niet onderbroken worden tussen 15 november en 15 maart in woningen die als hoofdverblijf wordt bewoond.

De energie die gedurende die periode wordt verbruikt, is voor rekening van de afnemer.

De Regering kan die periode verlengen, al naar gelang de winterweersomstandigheden.

Elke onderbreking in strijd met de voorschriften van dit decreet of van de uitvoeringsbesluiten ervan verplicht de leverancier tot de betaling van een dagelijkse forfaitaire vergoeding van 125 euro aan de afnemer zolang de voorziening niet hersteld is. Dat bedrag wordt jaarlijks van rechtswege geïndexeerd door het te vermenigvuldigen met het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand oktober van het aanslagjaar en door het te delen door het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand december van het jaar vóór de inwerkingtreding van dit decreet. HOOFDSTUK XIII. - Sancties

Art. 47.§ 1. Er wordt voorzien in een gevangenisstraf van één maand tot één jaar en in een geldboete van 1 tot 50 euro of in slechts één van die straffen voor : 1° zij die de « CWAPE » of de Regering beletten de bij dit decreet opgelegde controles en onderzoeken uit te voeren, hen de krachtens dit decreet vereiste informatie weigeren te geven of hen bewust onjuiste of onvolledige gegevens verstrekken;2° de overtreders van de bepalingen van de artikelen 29 en 30. § 2. Als de overtreder een rechtspersoon is, kan op grond van de in paragraaf 1 vermelde feiten ook voorzien worden in één of meer van de volgende straffen : 1° de ontbinding, die niet ten aanzien van publiekrechtelijke rechtspersonen uitgesproken mag worden; 2° het verbod tot uitoefening van een activiteit met een maatschappelijk doel, met uitzondering van de activiteiten i.v.m. een openbare opdracht; 3° de sluiting van één of meer inrichtingen, met uitzondering van de inrichtingen waar activiteiten i.v.m. een openbare opdracht worden uitgeoefend; 4° de bekendmaking of de verspreiding van de beslissing.

Art. 48.§ 1. Onverminderd de andere maatregelen waarin dit decreet voorziet, kan de « CWAPE » elke natuurlijke of rechtspersoon die in het Waalse Gewest gevestigd is en onder de toepassing van dit decreet valt, verzoeken zich binnen de door haar opgelegde termijn te richten naar bepaalde voorschriften van dit decreet of van de uitvoeringsbesluiten ervan. Als betrokkene na afloop van die termijn in gebreke blijft, kan de « CWAPE » hem een administratieve geldboete opleggen waarvan zij het bedrag bepaalt, na hem gehoord of behoorlijk te hebben opgeroepen. Om zijn verweermiddelen te laten gelden, mag betrokkene zich door een raadsheer laten bijstaan of vertegenwoordigen.

De geldboete mag per kalenderdag niet lager zijn dan 1.240 euro, noch hoger dan 99.160 euro. De totale boete mag bovendien niet hoger zijn dan 1.983.150 euro of, als het volgende bedrag hoger is, dan 3 procent van de omzet die betrokkene in de loop van het afgesloten laatste boekjaar op de gewestelijke gasmarkt heeft gerealiseerd.

De strafvervolging ingesteld overeenkomstig artikel 47 sluit de administratieve boete uit wat betreft de vervolgde feiten, zelfs als ze in een vrijspraak resulteert. § 2. De « CWAPE » informeert betrokkene bij aangetekend schrijven. De gemotiveerde kennisgeving vermeldt het bedrag van de overwogen administratieve boete. § 3. Als betrokkene niet instemt met de overwogen boete, kan hij zijn tegenargumenten binnen tien dagen na de in paragraaf 3 bedoelde kennisgeving bij aangetekend schrijven aan de « CWAPE » overmaken. Na afloop van die termijn wordt de beslissing definitief.

Betrokkene kan de « CWAPE » binnen de in het eerste lid bedoelde termijn vragen om gehoord te worden ten einde zijn verweermiddelen te laten gelden. Hij mag zich door een raadsheer laten bijstaan of vertegenwoordigen.

De « CWAPE » neemt een definitieve beslissing op grond van de gegevens bedoeld in het eerste en het tweede lid. Ze geeft bij aangetekend schrijven kennis van haar gemotiveerde beslissing en van het bedrag van de boete die aan de verweerder is opgelegd. § 4. De administratieve boete wordt betaald binnen dertig dagen na verzending van de kennisgeving bedoeld in § 2 of in § 3, derde lid.

De « CWAPE » kan een uitsteltermijn toestaan voor de duur die zij bepaalt. Als de administratieve boete niet betaald wordt door betrokkene, wordt ze bij dwangbevel ingevorderd. De Waalse Regering wijst de ambtenaren aan die de dwangbevelen moeten afgeven en uitvoerbaar verklaren. Ze worden bij deurwaardersexploot betekend, met aanmaning tot betaling. § 5. Het beroep dat krachtens paragraaf 1 bij de rechtbank van eerste aanleg wordt ingesteld tegen de administratieve boete, is opschortend.

Art. 49.§ 1. Het is verboden de infrastructuren voor de productie, de verwerking, het plaatselijke vervoer, de distributie en het gebruik van gas gedeeltelijk of geheel af te breken, of gastransmissie op het net vrijwillig te verhinderen of te belemmeren. Elke overtreding van het eerste lid wordt gestraft met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie jaar en met een boete van 1 tot 10 euro. § 2. Al wie infrastructuren voor de productie, de verwerking, het plaatselijke vervoer, de distributie en het gebruik van gas onopzettelijk vernielt of beschadigt bij gebrek aan voorzorgsmmatregelen, of gastransmissie op het net verhindert of belemmert, wordt gestraft met een boete van 40 cent tot 6 euro en met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen of met slechts één van beide straffen. HOOFDSTUK XIV. - Wijzigingsbepalingen

Art. 50.Artikel 2 van het decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt wordt gewijzigd als volgt : 1° in punt 9° wordt het cijfer « 30 » vervangen door het cijfer « 1 »;2° punt 15° wordt aangevuld als volgt : « ;die lijn verbindt een producent of een eindafnemer en is eigendom van de netgebruiker waarop hij aangesloten is; 3° de zin « er wordt een punt 20bis ingevoegd » wordt voorafgegaan door het cijfer « 3.»

Art. 51.In artikel 3 van hetzelfde decreet wordt het woord « kandidaat » geschrapt.

Art. 51bis.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « begrepen zijn tussen 30 en 70 kV en » geschrapt.

Art. 52.Artikel 10 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met de volgende paragraaf : « § 3. In de veronderstelling dat de netbeheerder wordt voorgedragen door een gemeente die eigenaar is van een deel van het net op haar grondgebied of door een ingesloten gemeente, kan de Regering de gemeente machtigen om op eigen kosten over te gaan tot de onteigening ten algemenen nutte van het op haar grondgebied gelegen distributienet als zulks nodig is voor de uitvoering van de opdracht van de door haar voorgedragen distributienetbeheerder.

De ingesloten gemeente is de gemeente waarvan het op haar grondgebied gelegen distributienet beheerd wordt door een andere beheerder dan de netbeheerder van de gezamenlijke aangrenzende gemeenten.

De rechtspleging bij dringende omstandigheden, ingevoerd bij de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen, is van toepassing op de onteigeningen bedoeld in § 3, eerste lid.

In afwijking van artikel 9 van het decreet van 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales kan een gemeente verbonden met een intercommunale die voor het beheer van het distributienet instaat, naast de gevallen bedoeld in voormeld artikel 9, vóór de vervaldatum van de intercommunale uittreden als ze voldoet aan de voorwaarden bedoeld in § 3, eerste lid. Er wordt in dat geval geen stemming vereist, niettegenstaande elke statutaire bepaling. De gemeente is verplicht de schade te vergoeden die haar uittreden aan de andere vennoten berokkent. De schade wordt door deskundigen geraamd.

Art. 53.In artikel 15, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de eerste zin vervangen als volgt : `Het door de distributienetbeheerders uitgewerkte aanpassingsplan bestrijkt een periode van vijf jaar; het wordt al naar gelang de behoeften aangepast, minstens om de twee jaar over de vijf volgende jaren en overeenkomstig de procedure bedoeld in het eerste lid. »

Art. 54.In artikel 19 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. § 1 van het eerste lid wordt aangevuld als volgt : « Een afschrift van die betekening wordt aan de Minister gericht ».2. De paragrafen 2 en 3 worden geschrapt en vervangen als volgt : « § 2.Wanneer de netbeheerder van plan is de in paragraaf 1 bedoelde werken uit te voeren onder of boven het openbaar domein dat geen eigendom is van één van zijn leden, dient hij een aanvraag om wegvergunning in bij de eigenaar van bedoeld openbaar domein.

De Regering bepaalt de procedure voor de toekenning van de wegvergunning, met name het aanvraagformulier, de bij te voegen stukken, de behandeling van het dossier en de onderzoeken uit te voeren door de overheden waar de aanvraag wordt ingediend, de termijnen waarin de bevoegde overheid moet beslissen en haar beslissing aan de aanvrager moet meedelen, alsmede de procedure en de modaliteiten om beroep in te stellen bij de Minister en de kosten voor de behandeling van het dossier. »

Art. 55.Artikel 20 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1° in het tweede lid wordt punt 3° vervangen als volgt : « K = het aantal kWu gemeten door de netbeheerder op het grondgebied van de gemeente, gedeeld door kWuGR ».2° In het tweede lid, 4°, worden de woorden « door de netbheerder beheerde » ingevoegd tussen de woorden « de lengte van de » en de woorden « elektrische lijnen »;3° In het vierde lid worden de woorden « de procedure en » ingevoegd tussen het woord « bepaalt » en de woorden « de modaliteiten ».4° Aan het einde van het artikel worden de woorden « en van de gemeente » toegevoegd.

Art. 56.In artikel 22 van hetzelfde decreet wordt een derde lid toegevoegd, luidend als volgt : « De Regering kan de rechten en plichten van de eventuele huurder van het privé-fonds in het kader van de verkoop van dat fonds bepalen. »

Art. 57.Artikel 34 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1° Punt 1° wordt aangevuld met een punt e., luidend als volgt : « e. inzake milieubescherming, de verplichting voor de residentiële afnemers van de leveranciers tariefformules voor te stellen ter bevordering van rationeel energiegebruik; » 2° Punt 2°, d., worden de woorden « voor de residentiële afnemers ingevoegd tussen de woorden « van tariefformules » en de woorden `die rationeel energiegebruik bevorderen. »

Art. 58.Artikel 35 van hetzelfde decreet wordt geschrapt.

Art. 59.In artikel 38, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de tweede zin vervangen als volgt : « Dat percentage koolstofdioxidebesparing wordt beperkt tot 1 voor de productie-eenheden waarvan de productie 5 MW overschrijdt. Onder die drempel wordt bedoeld percentage beperkt tot 2. »

Art. 60.Artikel 39 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1° In paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden « vóór 31 december van elk jaar » geschrapt.2° In paragraaf 2 wordt de laatste zin geschrapt.

Art. 61.Artikel 45, § 1, van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1° In de eerste zin van het eerste lid worden de woorden « drie bestuurders » vervangen door de woorden « vier bestuurders » en worden de woorden « zes jaar » vervangen door de woorden « vijf jaar ».2° De tweede zin van het eerste lid wordt vervangen als volgt : « In afwijking van wat voorafgaat, worden de voorzitter en de bestuurders, bij de oprichting van de « CWAPE », benoemd voor een termijn die op 31 augustus 2008 verstrijkt.» 3° De eerste zin van het tweede lid wordt vervangen als volgt : « Bij behoorlijk gemotiveerd besluit kan de Regering de voorzitter of de bestuurders voorlopig van hun functies ontheffen of vervroegd ontslaan, na ze te hebben gehoord.» 4° Er wordt een derde lid ingevoegd, luidend als volgt : « De mandaten van de voorzitter en de bestuurders van het directiecomité van de « CWAPE » eindigen wanneer ze de volle leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt hebben.De Minister kan evenwel toestaan dat een titularis zijn lopend mandaat verlengt tot zijn opvolger wordt aangewezen, voor zover de verlenging niet langer duurt dan één jaar. »

Art. 62.Artikel 46 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1° In de eerste zin van paragraaf 1 worden de woorden « drie directies » vervangen door de woorden « vier directies ».2° In paragraaf 2 wordt een punt 4° ingevoegd, luidend als volgt : « 4° een directie voor de technische werking van de gasmarkt en de mechanismen voor de promotie van gas uit hernieuwbare bronnen »;3° paragraaf 3 wordt geschrapt.

Art. 63.Artikel 51, § 2, van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1° In de eerste zin wordt het aantal « vierentwintig » vervangen door « negenentwintig ».2° Het wordt aangevuld met de punten 12°, 13° en 14°, luidend als volgt : « 12° een vertegenwoordiger van de producenten van gas uit hernieuwbare bronnen » 13° drie vertegenwoordigers van de gasnetbeheerders;14° een vertegenwoordiger van de gasleveranciers ».

Art. 64.Artikel 53, § 7, van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : « De opbrengst van de administratieve boetes stijft het Energiefonds bedoeld in hoofdstuk X van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt ».

Art. 65.In artikel 59, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « de eigenaar van de wegen » vervangend oor de woorden « de Minister »; de woorden « op die wegen » worden geschrapt.

Art. 66.Artikel 569, 33°, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 53, § 4, van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt wordt aangevuld als volgt : « of krachtens artikel 48, § 1, van het decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt ».

Art 67. In artikel 13, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2001 betreffende de vergunning voor de levering van elektriciteit worden de woorden « het sociaal fonds bedoeld in artikel 35 van het decreet » vervangen door de woorden « het Energiefonds bedoeld in hoofdstuk X van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt ». HOOFDSTUK XV. - Overgangsbepalingen en inwerkingtreding

Art. 68.De bestuurder van de « CWAPE » belast met de directie van de technische werking van de gasmarkt wordt aangewezen in het kader van de procedure georganiseerd krachtens artikel 45, § 1, van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en treedt in functie binnen de maand na de inwerkingtreding van dit decreet. Zolang hij niet in functie getreden is, mag de Regering overgaan tot de uitvoering van de artikelen die de « CWAPE » moet laten uitvoeren of waarover ze krachtens dit decreet advies moet uitbrengen.

Art. 69.Met uitzondering van de netbeheerders voor gas dat uitsluitend uit hernieuwbare bronnen gewonnen wordt, wijst de Regering na advies van de « CWAPE » en uiterlijk twaalf maanden na de inwerkingtreding van dit decreet de distributienetbeheerder(s) aan die geografisch gescheiden en elkaar niet overlappende zones bestrijkt (bestrijken). Ze handelt op de voordracht van de gemeenten en provincies die lid zijn van een intercommunale voor gasdistributie opgericht vóór de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad en op grond van de criteria bedoeld in de artikelen 3 tot 10.

Als de gemeenten en/of provincies geen kandidaat voordragen binnen drie maanden na de bekendmaking van het bericht van de Minister in het Belgisch Staatsblad , wijst de Regering de distributienetbeheerder(s) aan na advies van de « CWAPE ».

De regieën en intercommunales voor gasdistributie opgericht vóór de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad worden tijdelijk belast met het beheer van het distributienet.

Art. 70.De netbeheerder geeft de Minister binnen drie maanden na de inwerkingtreding van het besluit van de Regering bedoeld in het tweede lid kennis van het bestaande net waarvan hij het beheer waarneemt op de datum van inwerkingtreding van dit decreet. De retributie bedoeld in artikel 20 is verschuldigd na kennisgeving.

De Waalse Regering bepaalt de in het eerste lid bedoelde procedure inzake wegkennisgeving, met name het aangifteformulier en de bij te voegen stukken.

Art. 71.Het aanpassingsplan en het uitbreidingsplan van het distributienet worden voor het eerst opgemaakt binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van artikel 16.

Art. 72.Zolang het krachtens artikel 37 opgerichte Energiefonds niet gestijfd is door de retributie bedoeld in artikel 40, geniet de « CWAPE » een dotatie die uitgetrokken wordt op de begroting van het Waalse Gewest en waarvan het bedrag bij begrotingsdecreet wordt bepaald.

Art. 73.Het decreet van 25 februari 1999 houdende terbeschikkingstelling van een minimaal elektrisch vermogen en opschorting van de terbeschikkingstelling van gas en elektrisch vermogen en het besluit van de Executieve van 16 september 1985 houdende bepaling van de categorieën van rechthebbenden op een minimum aan electriciteit voor huishoudelijk gebruik worden opgeheven.

Het decreet van 4 juli 1985 betreffende de levering van een minimum aan stroomtoevoer voor huishoudelijk gebruik en het decreet van 21 februari 1991 houdende oprichting van lokale adviescommissies inzake gas- en elektriciteitsafsluiting worden opgeheven bij de inwerkingtreding van de uitvoeringsbesluiten van de artikelen 32, 2°, en 33, 3°, van dit decreet en van artikel 34, 1°, b. , en 2°, c. , van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt.

Art. 74.De hoofdstukken I tot IV, VI, met uitzondering van artikel 30, §§ 2 en 3, VII tot XIII en XV treden in werking de dag waarop dit decreet wordt bekendgemaakt.

Hoofdstuk XIV heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Voor het overige bepaalt de Regering de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van dit decreet.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 19 december 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota (1) Zitting 2001-2002. Stukken van de Raad 398 (200-2002), nrs. 1 tot 30.

Volledig verslag , openbare vergadering van 18 december 2002.

Bespreking. Stemming.

^